مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است علی ولی قائم آل محمد است {عج} والله ندیدم حق را نپذیرند برادران اهل سنت شریف ترین مردم دنیا هستند و درجا کلام حق رامیپذیرند نام شیعه 12بار در قرآن آمده { وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} به ابجد وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی 110 + 135 فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169به ابجدبرترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دبن الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 این عدد نورانی را جلوی آئینه بگیر ابجد 5 تن آل عباء میشود 583 = 385 شیعیان فرزندان اهل بیت میباشند وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: نام شیعه چندین بار در قرآن آمده شیعه یعنی چه385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه یعنی اسلامه حق 245+140 با اسلامه= 385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی ..... شیعه دوازده امامی385 ابجد385بدین واقعی اسلام385اسلام پیامبر385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 به علم ابجد 385 بدین واقعی اسلام 385 شیعه385 یعنی حق اسلامه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 بدین اسلام واقعی 385اسلام پیامبر385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 دوازده بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم نیامده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد 196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 از پیامبر سئوال شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313 روز با 52 جمعه 52+313= 365 روز سال رمز الله 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385 شیعه 385 سلام به نام زیبایت یا قائم آل محمد من فقط دانم که مولایم توایی مولاء دیر نشده دیدار مجدد بنظر شما انگار یادت رفته ما را آقا ما شما را میخواهیم آقا هر وقت شما خواستی که نشد بگو ما بیائیم به دیدن شما وقتی روبروی شما قرار میگیرم تمام حاجاتم بر آورده میشود و دلم آرام میگیردشادی واقعی دیدار با شماست افتخار شیعه نام قائم است لطف مولایم بما هم دائم است مولاء منتظرم تا شکایت به مادرم زهرا نکرده ام بیا آقا جمالتو عشق است یا قائم آل محمدی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست سرور کائنات محمد استو جمال قائم آل محمد علیست جانشینه حق مولایم علی خیبر کنی بت شکنی یا قائم آل محمدی تو آقایی تو مولایی جمال محمدی کمال علی جمال خدا با رسول توایی جانه شیعه و جانه رسول مگر نام محمد هم علی نیست جانشینه حق پیغمبر علیست همین بس که نام محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست وصی خدا بت شکن به کعبه به دوش نبی ست جمالتو عشق است یاقائم آل محمدی تو چقدر خوبو زیبایی روح علی جانه محمدی جمال رسولو کمال علی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست بوود نام تو چون مولاء الهی بوود نام مولاء الهی عزیزه بتولو جانه مصطفایی مرتضایی بحق هم که وصی مصطفایی مرتضایی فرق حیدر کعبه ومحراب چیست هر دو باشد یک نشان حق با علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی مگر نام محمدهم علی هم علی نیست آئینه روی محمد علیست نگینه روی مصطفی بوود علی مرتضی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست همین بس که نام محمد علیست وصی بحق 110 محمد علیست بت شکن در کعبه بر دوش نبی ست بلغ العلی بکمالهی کشف الدجا بجمالهی حسنت جمیع خصالهی صلو علیه و الهی چه جمال با صفایی شده نامت الهی هم ساقی کوثر علی حیدر علی صحر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتایو انما وارث گنجینه سرر قضاء قابل تشریف قوله لا فتا مولاء علیست شا هراره حق تو هستی در سلوک کائنات پرورده به دامن خود مصطفا عجب گلی گل کوثر گل حیدر یا قائم آل محمدی چه جمال با صفایی شه عالمی فدایی که به جای مصطفایی که تو بعداز خدایی شده نامت الهی تو جمال مصطفایی که علی مرتضایی شده بت شکن به کعبه که به دوش مصطفا یی که جمال مرتضایی شده نامت طلایی تو طلای ناب مایی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ائینه روی محمد علیست اگه کسی با هوش باشه که عمری نمیشه ولی مکه لیاقت فرزندان پیامبررا از دست داد همه به عراق و ایران آمدند شما اگر دینتان را از ایرانیها فرزندان پیامبر گرفته اید خوشا به حالتان قرآن 351 فارسی351 رسول خدا فرمود روزی یاران سلمان فارسی در عین دانایی و حقیقت شما را به اسلام دعوت و شمانمیپذیرید پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم کوثر باشد شیعیان فرزندفاطمه میباشند ما ایرانیان افتخارمان این است که نوهای رسول خدائیم یا از مادری یا پدری فرق نمیکند نسل ایران نسل فاطمه سلامه الله علیه میباشداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشنداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند دوست دارم دوباره بنویسم یک بارم برای مولایم مهدی مینویسم مولاء افتخار کن نوکرای خوبی داری اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند یک بار هم برای مادرم حضرت حواء و حضرت فاطمه سلام الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیک بار هم برای شهدای شیعه از حضرت آدم تا حضرت مهدی صلوات الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشندیگ بار هم برای سنیها که حق را بپذیرند خودشونو مثل عمر به خریت نزنند بخدا اگر حق را نپذیرید روز قیامت بیچاره اید من نوشتم و شما هم خواندید دیگر جای هیچ بهانه ای نیست اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245 اسلامه حق میباشند گمراه دین 310 عمر 310 310کفری 310 دلیل نفاقه جهل عرب 310اباجهل در دین 310منکر310نیرنگ310مار زنگی 310کفری310 منکر 310جاهل منافق310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310310نمرودی 310جاهل منافق310ابله منافقا310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 یا باء دین اسلام 310قاصبان بدین 310عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 فاسق دینه 310وهابی کودن دین اسلامی 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما310 خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 احمق ملحد 231 ابوبکر 231 رکب وبا 231ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231 یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231احمق ملحد231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن کفری عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 ابوبکر+310عمر= 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند 541 گرگ منافقینی 541
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
خرید عینک آفتابی اصل 1
خرید اینترنتی عینک آفتابی 1
جی پی اس ماشین
سر دنده ال ای دی led
ادرس سفت کاریهای شهر
صیغه یابی
ردیاب مخفی خودرو
بلیط هواپیما

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 =5 ضربدر4ضربدر2= 40 و آدرس alialiali.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 62
بازدید دیروز : 15
بازدید هفته : 485
بازدید ماه : 2022
بازدید کل : 247831
تعداد مطالب : 267
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


به ابجد مقصر 430+541 عمر ابوبکر = 971 ظالم به دست می آید به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 قاتلی 541 مرگ کافر 541 به ابجدکبیر ابوبکر عمر عثمان 1202تفرقه در ادیانه اسلامی 1202نگین ترین مردانه ملحد 1202ننگین ترین نامردان پلید 74 ابجد صغیر 74 به ابجد مردان رجس پلیدی615-541عمر ابوبکر=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 به ابجد فتنه های دین 615-541=74 فرقه ابجدصغیرسه خلیفه 74 میباشد دین اسلام 74 فرقه شد 74 فرقه ابجد سه خلیفه میباشد (ان من المجرمین منتقمون 74) فرقه شدن دین اسلام توسط عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74=74والشجرتها الملعونه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نادان یا ملحد دینه اسلامی 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 74منافق دین اسلام 467-541=74 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467- 541 ابوبکر عمر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 شیطان گمره 615- 541 عمر و ابوبکر= 74به ابجد کفره 305-231 = 74فرقه در کفر میباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر وعمر و عثمان صورت گرفته 74نفرته 735-661 عثمان = 74 ابجد سه خلیفه 74 میباشد74 ان من المجرمین منتقمون74 سه خلیفه =سه خلیفه تفرقه در دین نمودند آیه قرآن به ابجد صغیر و کبیر عمر و ابوبکر و عثمان این هم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 عمر 310+231 ابوبکر +661 عثمان = 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 از تورات و انجیل و اوستا هم خواستید میآورم خیلی پروئید و نامرد آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر باید از خجالت بمیرید جواب خدا را چه خواهید داد گمراه دین310 عمر 310 منکر310نیرنگ 310بمار زنگی 310کفری310 منکر 310ابله منافقا310جاهل منافق310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310عمر 310 ابله منافقا 310وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310 نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین310 جاهل منافق 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 بمار زنگی 310به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 احمق ملحد 231عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق 231دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند


امشب شب قدرمی باشد23مهدی23رهبر23 طبیب23 الگوی 23جهان اسلام 23جانشینه 23 اصلی 23ناب الله 23 آئین23ملائکه برامام زمان نازل شده و تمام تقدیرات بشرنوشته خواهدشد 23مهدی 23+23= 46نور مقدس الله46محمدعلی 46 بسم رب المهدی46 نورقرآنی46عدل علی46 ماه46محمدعلی46 نورهدایتی46 کلیداسرار46 توحید نبوت 46ولایت امامته46 رکن دین اسلام 46ارکان دینی 46دین مبین اسلام46 تفکر الله46 اصل دین اسلامه 46قائم آل محمد46 درخت دین اسلام 46حقیقت دین46 شرع دین اسلام46 رهبرجهان اسلام 46اسلام علیک 46محمد علی46 +46علی محمد46رکن دین اسلام46 الحمدولله 46امام غدیری 46صاحب اهل اسلامه46+ 46ولایت امامته 46سلطان جهان اسلام46 جانشینه اصلی46فقط شیعه46 +46اصل دین اسلامه=92محمد92 محمدسرالله92+110دین الهی علی =202  محمد 92+110علی=202  مومن الله202 اهل لا اله الا الله202مو من الله 202 به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی 64 دین 64 مولوی های عمری به ابجد صغیر با 5 تا کلمه بگوئید تا ابجد کبیرعمر و ابوبکربشود اینجانب دین شما را خواهم پذیرفت مثال علی110 جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی110خلیفه اول امام واقعی مسلمین 110 اول خلیفه اسلام مسلمین جهان 110علی 110آخرین جانشین اصلی پیامبر الهی110جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110علی 110 خدایی باید با طلاء نوشت و هرمولوی شیعه شد بندازی گردنش تا دیگه گمراه دین  نشود نام شیعه در قرآن پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد فقط فرزندان فاطمه شیعه میباشند نام شیعه در قرآن  با سه کلمه و سه عدد قبله و دین و امام و اسلام و کتاب آسمانی و مذهب خود را ثابت نمائید قبله اسلام269+ امام82=351قرآن +34دین الله=385 شیعه385 +253 انسان کامل 253+132اسلام=385 شیعه385اسلام واقعی الله 385بدین واقعی اسلام 385شیعه 385دین الهی علی110+135فاطمه دینه الله +128حسین کلیددین=385شیعه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385 فلسفه دین الله 385اسلام واقعی الله385اسلام پیامبر 385شهید الله385اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام385با آل قرآن385شیعه385 اینجانب همانطور که شیعیان را دوست دارم تمام ادیان الهی  غیرمسلمان را هم دوست میدارم اسلام که جای خود دارد تمام فرقه  های مریض گمراه دین را هم دوست میدارم مریضی آنها مصری نیست و بزودی شفاء خواهندیافت و سلامت خودراباز خواهندیافت ولی کفار که خداوندرانمی پرستند را دشمن میدارم  66راه الله راه محمد66است به ابجد مهمترین رکن دین ولایت اسلام 110 علی 110 ولی دین 110 دین الهی 110 جلوه الله 110 یمین110بحق110علی میباشدبه ابجد الله66 الله66یاورقرآن علی66علی ولی الله66+66یاور قرآن علی66 +66 بزرگترین ارباب جهان= 132 اسلام 132 به ابجد صغیروکبیر دین خود را ثابت نمائیدبه ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 +132 اسلام = 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین اسلام 196 به ابجد علی ابن ابی طالب 62+66 بزرگترین ارباب جهان = 128 کلید دین 128 حسین 128  دین 64+64 الله محمد علی = 128 کلید دین 128 حسین 128 حال که دشمنان به هیچ صراطی مستقیم نیستند به ابجد علی 26 راه حق 26 علی26نابقه اسلام26 سیمرغ 26راه حق26 مستقیم 26 علی 26خیلی 26 مردی26 امام دین26 راه حق26 وصیت 26 بیعت26 غدیر26 انتخاب درست26 یمین 26 راه حق26 امام بکل 26 راه اسلام 26 اسلام بحق 26جان محمد26  جان رسول26 طلاء26 علی26حدید26 بت شکنی 26بدوش نبی 26در آیه مباهله علی بمنزله  جان پیامبر نسبت هارون و موسی خوانده شده است قرآن میفرمایدنامه اعمال آنهایی را که به دست راستشان میدهندو به آنها اصحاب یمین درسوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110علی110 یمین 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 بحق 110حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی پس معنای آیه این شد پس همه درقیامت در گرو اعمالشون هستند الا شیعیان علی.. حدیث پیامبر ص"علی و شیعیانش رستگارند.یا علی انت و شیعتک هم الفاعزون  پیامبرفرمود  امت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم و بهشت است.«إِذْ قَالُواْ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ». (سوره بقره، آیه 246) بنی اسرائیل 600 پیامبر خود را سر بریدند و نفرین شده پروردگار عالم میباشند بنی اسرائیل

(آنان به یکى از پیامبران خود گفتند: براى ما فرمان‏‌روایى معین کن تا به جنگ در راه خدا بپردازیم ...)
پیامبر آنان به امر الهى فرمان‌‏روا را به نام معرفى کرده، گفت: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا ...» (سوره بقره، آیه 247) (به راستى که خدا طالوت را به فرمان‌‏روایى شما برگزیده است.) به ابجد ریاضی قرآن طالوت 26 راه حق 26 طالوت 26علی 26 بیعت26وصیت26غدیر 26 انتخاب درست 26جان رسول 26 امام دین 26 راه حق 26 حدید26بت شکنی 26بدوش نبی 26 علی 26 خیلی 26 مردی 26طالوت 26علی 26 امام بکل26پیامبر درغدیر خم دست علی را بالای سر بردو ایشان را به امر خدا خلیفه بعد از خود معرفی نمود هم اکنون مولاء مهدی با دلایل قرآنی و علم ریاضی علمی حقیقی امام بکل 26 میباشد چرا نامردان بی همه چیز خود را به خرییت میزند
با وجودى که نام فرمان‌‏روا به صراحت گفته شد، آنان زیر بار نرفتند و به اشکال تراشى پرداختند و گفتند: «أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ...» (همان)

(از کجا مى‏‌تواند فرمان‌‏رواى ما باشد، حال آنکه ما به فرمان‌‏روایى از او شایسته‏‌تریم، و او توانمندى مالى ندارد؟ ...)

این امر، دلالت بر آن دارد که ذکر نام براى رفع اختلاف کافى نیست،صد بار نقشه ترور پیامبر و علی را کشیدند  بلکه باید شرایط جامعه، آماده پذیرایى نماینده پروردگار  باشد. چه بسا ذکر اسامى پیشوایان دوازده‏‌گانه، سبب مى‌‏شد که آزمندان حکومت و ریاست به نسل‏ کشى گسترده بپردازند تا از تولد آن امامان جلوگیرى کنند، چنانکه این مسئله درباره حضرت موسى (ع) رخ داد و به قول معروف:

صد هزاران طفل سر ببریده شد/ تا کلیم‌‏الله موسى زنده شدهنگامی که رسول خدا(ص) علی(ع) را در روز" غدیر خم" به خلافت منصوب فرمود و درباره او گفت: من کنت مولاه فعلی مولاه" هر کس من مولی و ولی او هستم، علی مولی و ولی او است" چیزی نگذشت که این مساله در بلاد و شهرها منتشر شد" حرث بن نعمان فهری" خدمت پیامبر(ص) آمد و عرض کرد تو به ما دستور دادی تا به یگانگی خدا و اینکه تو فرستاده او هستی دهیم، ما هم شهادت دادیم، سپس دستور به جهاد و حج و روزه و نماز و زکات دادی ما همه این ها را پذیرفتیم، اما با این ها راضی نشدی، تا اینکه این جوان(اشاره به علی ع است) را به جانشینی خود منصوب کردی، و گفتی: من کنت مولاه فعلی مولاه، آیا این سخنی است از ناحیه خودت یا از سوی خدا؟! پیامبر ص فرمود:" قسم به خدایی که معبودی جز او نیست این از ناحیه خدا است".
" نعمان" روی بر گرداند در حالی که می گفت اللَّهُمَّ إِنْ کانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ:" خداوندا! اگر این سخن حق است، از ناحیه تو، سنگی از آسمان بر ما به باران"! اینجا بود که سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و او را کشت، همین جا آیه «سَأَلَ سائِلٌ بعذاب واقِعٍ لِلْکافِرینَ لَیْسَ لَهُ دافِعٌ» نازل گشت".امام باقر(ع):دین، همان دوست داشتن است و دوست داشتن، همان دین. 【" الدین هو الحب و الحب هو الدین".◄محاسن، ج1،ص263
پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اینجانب جای فرقه های باطل دین با این همه سند صحیح در کتابهای اهل سنت خدایی بجای آنها این جانب شرمنده شدم پیامبر فرمود اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397 باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجد64 دین64 الله محمدعلی64 دین64 الله محمد علی64 جانشین محمد علی64 راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64کلید بدین الله64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی64تنها برگزیده دین 64نماینده واقعی دین الله 64 نشانه دین محمد 64دین64 +18 الله 18ذالحجه"غدیرخم =82 امام82صراط علی حقا نمسکه82 امام 82نبوت امامت ولایت فقیه82استمرار حکومت انبیاء82دین مذهب واقعی محمد 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 منظور اهل بیت رسول الله  میباشد قال رسو الله کتابی الله و عترتی 1575+12 امام = 1587-1202 سه خلیفه قاصب = 385 وصی محمد علی مهدی 367 +18 ذالحجه= 385 شیعه میباشد خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال
به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز =351 قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی 351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351+14 معصوم=365روز سال5+6+3=معصوم14
پیامبر فرمود متکبران به اندازه یک مورچه با سر انسان خلق می شوند تکبر انسان را کوچک میکندبه ابجد شیطان عمر ابابکر22  ابجدتکبر22کوچک 22شیطان 22عمر22ابابکر22عمر22گنده لات22شرور 22نابکار22 قلدر22رهزن22دشمن اسلام22تباهی 22آلوده22لعنت 22 اهل دشمن22بدبختی22راهزن22بدیها22نامردان22 بنامردا 22دینها22نابکار22لعنت22ناخلفه22نابحقه22 بناحقه 22عمر22لعنت22ملحد22هذیان22مقصر22ابابکر 22 انزجار22تنفر22تکبر22 کوچک22شیطان22احمقه 22نابکار22 دینها22دشمن اسلام22باخدعه22نیرنگ 22عمر22ابابکر22تکبر22تنفر 22انزجار22بدشمن نادان 22لامذهب22حسدی22کوچک22عمر22تکبر22ابابکر22 دشمن اسلام22تباهی22بدبختی22سست ایمان22 ملحد22لعنت22نیرنگ22دروغ22کلک22کید22مکارا22 روباه22نابحق22 دینها22خیانته22بظلمت 22آدمکشه 22بدبختی22سرکشها22 کسکشها22بنامرد22دینها22 بکذابه22 دینها22 باخدعه22نیرنگ22آدم کشه 22دشمن اسلام22منافقان 22مجرمان22سست ایمان22بدشمن نادان22احمقه22لامذهب22 نکبتها22دشمن اسلام 22عمر22 ابابکر22عمر22 شیطان 22لامذهب 22بدبختی 22مقصر22ملحد22لعنت22حراما22مکارا22نابحق22 بناحق 22راهزن22بدزده دینها22 مقصر22عمر22شیطان22 ابابکر22 دشمن اسلام 22دشمن حق22اهل دشمن 22انجمن دشمن22 اخلاق دشمن22دشمن اسلام 22شیطان 22مقصر22عمر22ابابکر 22تکبر22بدبختی 22دروغ22کلک22کید22بمکر 22مکارا22روباه22 کید22دروغ22نابکار22قلدر22شرور22مکارا22روباه 22نابکار22 دینها22 لعنت22ملحد22بدیها 22به ابجدفسادتباهی 563-541عمرابوبکر= 22عمر22ابابکر22شیطان 22بدبختی22بدیها22عمر 22ابابکر22گنده لات22شرور 22نابکار22عم22آنکه از جنگها می کرد فرارشیطان 22عمر 22ابابکر 22 مقصر22دشمن اسلام22 مجرمان 22 منافقان22 شیطان22 با ابلیس22 خر دجال22 شمری22 سم ری 22سامری قوم محمد عمر قاصب دین بی پدر ابجد شیطان صفت22به ابجدفساد تباهی563-541 فتنه ها=22 اندیشه تکفیر 1180-1202 سه خلیفه=22شیطان 22مقصر22دشمن اسلام 22عمر22گنده لات22نابکار22شرور22دینها22عمر22نابکار22شرور22دینها22 نابکار22عمر22لامذهب22با وحشت22ارعاب22پررو22تهدید22ارعاب شرور22نابکار22دینها22سرکشها22انسان سرکش 22خائن هست 22گنده لات22درآتشه 22دوزخه22شرور22نابکار 22عمر22با قاصبها22ابابکر22سرکشها22ارعاب22تهدید 22عمر 22گنده لات نابکار22از جنگ میکرد فرارمیکردبا  22دشمن اسلام 22عمر 22مقصر22ابابکر22دوسال خلافت نکرده ازدنیا رفت در جهان هم اکنون قاصبان خلافت به هر قیمتی در راس کارندو جان مردم برایشان هیچ اهمیتی نداردخود در ماشینهای ضدگلوله نشسته و بفکر امثال من و شما نیستندهمه چیزرا قصب کرده اندوفقط برای خود می خواهند 22جاطلبا22سست ایمان 22لامذهب22مرگی 22باخاری22مردند22تمام ناحقها دوسال خلافت نکرده از دنیا می روند قاتلان امام حسین دوسال نشده توسط مختارعلیه سلام همگی به درک واصل شدنداین ایه قرآن ابجدعمر22ابوبکر27+25 عثمان=74 فرقه شدن دین اسلام توسط این سه قاصب پلیدابجد این آیه قرآن هم 74میباشد74 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجد این آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 عمر ابوبکر عثمان 74بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 میباشدخداوند برای امتحان امت اسلام دست پیامبر و علی را با گرفتن عهد از ایشان بست و ناکسان خبیث دین بر اسب سرکش خلافت سوار و بسوی جهنم رهسپار شدند ابوبکر دوسال خلافت نکرده آرزوی خلافت را به گور برد تمام ناحق ها دوسال نشده سر نگون میشوند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجداین آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74عمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 مقصرا اصلی دین اسلام 74خلفای ظالم دین اسلامی 74میباشد74 با کفار و فجار دین 74 به کافر ملحد حبیث74 با کافر ملحد منافق 74خلفای ظالم دین اسلامی74وهابی پلید کافر است 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 با وصله ناجور دین اسلام 74منافق دین اسلام 467-541=74 عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 به ابجد صغیر 49 جماعت سقیفه 49 مکر حیله 49 عمر ابوبکر 49جهالت بدین اسلام49 مذهب منافقان اسلام 49دجال بدین اسلامه 49عمرو ابوبکر49 حزب شیطانی 49 مذهب منافقان اسلام 49بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه49 پلید ترینه 49 عذابی الهی 49 ظالما حاکم دین 49 مجرمین بدین 49 کرگدن حقه باز49 با خر چران پلپاسه خور 49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک49 مکر حیله49ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت گناه قصب خلافت قصب خلافت علی نمودند 74ابجد سه خلیفه کفر 74 میباشد 74والشجرتها الملعونه 74 مقصرا اصلی دین اسلام 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 به ابجد سفیان 201-372 اسرائیل = 171 آل سعود آمریکا 272+38 دجال = 310 گمراه دین 310جهل عرب 310عمر 310 سفیان 201+171 آل سعود = 372 اسرائیل372بشیطان 372 اسرائیل 372بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه 49 و آل سعود همان سفیانی میباشند آمریکا 272+38 دجال = 310 عمر اباجهل در دین310گمراه دین 310میباشد اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342- 171=171آل سعود171 +370شیطان= 541 فتنه ها 541عمر ابوبکر541 به ابجد اختلاف دین ۱۲۷۶-۱۲۰۲ ابوبکر و عمر و عثمان = ۷۴ عمر ابوبکر عثمان74والشجرتها الملعونه74شجره ملعونه خبیثه 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به ۷۴ فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه ۷۴ میباشد ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان = ۷۴ لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند 74 و آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیمکرد74ان من المجرمین منتقمون74 والشجرتها الملعونه 74شجره ملعونه خبیثه74 عمر ابوبکرعثمان74  فهمو شعور حیوان ۷۴ ابوبکر 27+22عمر 25عثمان = 74 اشداء علی الکفار74 والشجرتها الملعونه 74 فهمو شعور حیوان ۷۴ بدروغ گویان عالمی 74 شجره ملعونه خبیثه 74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان=74 امت74 فرقه را این سه خلیفه ناحق ساختند آیه قرآن هم میخواهید = ان من المجرمين منتقمون74ابجد اين آيه ابجد ابوبكر و عمر و عثمان74خداوند می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد


به ابجدظالم 971- 430 مقصر = 541 عمرابوبکر541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی541مجرمین بدین اسلام541بنامردان کافر541دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541توهین دین ها 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مرگ کافر 541 آفتین 541 عداوتین 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 آل سعود 171 +370 شیطان = 541 قاتلی 541 دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند 541احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 با ناکسهای اهل قرآن 541 مقصرا دین الهی 541 فاسد ترین نامرد اهل دین 541 مجرمین بدین اسلام 541مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541عمر ابوبکر541قاتلی 541 وقتی عمر به ایران حمله کرد 145 هزار نفر را سر برید مثل دائش عربستان تا بحال سه بار به عراق حمله نموده و تمام مردان را سر بریده و تمام اموال شیعیان و طلاء و جواهرات مرقد امامان شیعه را به غارت برده و تا بر نگرداند ما دست از سر عربستان بر نخواهیم داشت در هر جای جهان هر وهابی ببینیم خواهیم کشت به ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 عمرابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر 541

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در یک شنبه 22 اسفند 1396برچسب:,ساعت 12:36 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

 علی قرآن=41+41اصل دین اسلام=82 امام82+114سوره قرآن=196دین اسلام196ضرب14معصوم درخودش میشود 196دین اسلام196با دین الله فاطمه64 همسر لایق علی64به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی64+64= 128کلید دین128حسین128 کلید دین128

 

به ابجد64دین64الله محمدعلی 64جانشین محمد علی64حقیقت دین الله64دست بیعت بارسول خدا وعلی کف دست راستت نوشته18 ذالحجه"غدیر خم18+64 دین=82 امام به ابجد امام82 انتخاب امام درغدیرخم امام82{82زاده محراب شهیدمحراب82 امام82 +114سوره قرآن=196دین اسلام196ضرب14 معصوم درخودش میشود196امام کل دین196دین اسلام196اسلامه مهدی196نماینده الله محمد66 الله 66+66 علی ولی الله=132 اسلام +64 دین = 196دین اسلام196محمد92+18ذالحجه"غدیرخم =110علی 110زاده محراب شهید محراب علیست پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم.
اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص 397

 امام زمان مهدی موعوددر 5 سالگی در جواب یارانش و یاران پدر بزرگوارش {عج} فرمو د وقال مهدی {عج} :از ایشان سئوال کردند این کلام رمز قرآن کهیعص یعنی چه ایشان فرمود (کهیعص) فالکاف اسم کربلاء، والهاء هلاک العترة، والیاء یزید وهو ظالم الحسین علیه‌السلام، والعین عطشه،والصاد صبره.» امام 5 ساله نابقه علم کلام و تفسیر قرآن بفدای آقایی باشکوه انسانی بی نذیرآقایی باادب وکریمی بزرگوار انسان دوست دارد فدای کلمات طلایی وگهر بارایشان گردد وقتی کسی نماینده الله باشد قرآن ناطق باشد بدورازانسانیت و تقواء و عدالت است که جانشین بحق رسول خدا محمد مصطفی و علی مرتضی را تنها بگذاریم و بعد ازسی چهل سال دربستر بیماری بمیری نماینده الله حضرت مهدی ایشان به امر خدا مردگانرازنده و کورمادرزادرا شفاء میدهد قدرتی برتر که خداوند در کره زمین کسی با وقارتر ازایشان ندارد بغیر14معصومخانواده محترم رسول خدا وبه علم ابجدقرآن

 

کهیعص195+278حمعسق=473+110دین الهی=583 عاشوراه583شبکه نور583محمدعلی فاطمه حسن حسین 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 583با عشق علی 583 ابجد پنج تن آل عباء583 حمعسق ح حسین میم محمد عین علی سین سجده کننده در قرآن از امام باقر در باره کهیعص و حمعسق سوال شد ایشان فرمود در باره عاشورا و حسین است  به ابجدمیگویند امام علی مظلوم بود وبی یاور آقا اجازه بده برای مظلومیت شما من گریه کنم

 

محرم 288+385 شیعه =673-541 عمرابوبکرفتنه ها = 132 اسلام132  محرم است که اسلام را زنده نگه میدارد ابجد5 تن آل عباء  583 پنج تن آل عباء حیدث کثاء و آیه مباهله ابجد محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 امت اسلامی 583 اهل بیت فاطمه 583 با عشق علی 583سرای نور الهی583 عاشقان بمهدی583  شبکه نور583 این عدد نورانی را از راست بخوان 583 میشود 385 شیعه براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد به ابجد 12 حق12 اسلام 12 نجاتبخش 12 قلب 12 هوا 12 سیب 12 حم 12 حامی محمد علی 12 امام میباشند ساعت 12 ماه های سال 12 انجمن 12نجاتبخش 12 اسلام 12ساعت 12 ماه های سال 12 انجمن 12 نجاتبخش 12 اسلام 12ساعت 12ماه های سال 12 جانشینان حضرت عیسی و محمدهم 12نفرند نام شیعه 12 بار در قرآن آمده 12
پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385شیعه 385 شیداء 385 شهید الله 385 اسلام واقعی الله 385
بدین واقعی اسلام 385

 

 به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم  به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر=196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 امام 82 مهدی82+114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 قلب دین 196 امام کل دین 196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 با هر علمی میتوانید حقانیت خود را ثابت نمائید اسلام هم به علم ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب 12 امام میباشدو و کعبه هم 25 تقواء 25 عدالت25 شیعه 25+144+196 = 365 روز سال   وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:

 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام شما یک بار هم نیامده  شیعه یعنی چه385به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385شیعه علی شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی لا اله الا الله166+ حق 108 +100 اهل دین+11 امام شهید = 385 شیعه یعنیلا اله الاالله166+59 مهدی امام+ 60 ثانیه +100اهل دین = 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+ علی 26+82 امام مهدی امام+100 اهل دین +11امام شهید = 385 شیعه لا اله الاالله166+ علی 26+82 امام مهدی امام+100 اهل دین +11امام شهید = 385 شیعه 385 مرد عالم شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلیددین+12امام =385شیعه یعنی شیعه یعنی لااله الاالله166+26راه حق+82مهدی امام+ اهل دین 100+11امام شهید = 385 شیعه دین بحق الله 245 فاطمه علی +کلید دین حسین 128 +12 امام =385 شیعه12 بار در قرآن آمده  یعنی اسلامه حق 245+140 با اسلامه= 385 شیعه نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی ..... شیعه دوازده امامی385 ابجد385بدین واقعی اسلام385اسلام پیامبر385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385  به علم ابجد 385 بدین واقعی اسلام 385 شیعه385 یعنی حق اسلامه385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 بدین اسلام واقعی 385اسلام پیامبر385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 دوازده بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم نیامده استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍبه ابجد صغیر و کبیراسلام 144 ضرب 12 امام در خودش 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 ضرب 12 امام میباشد به ابجد صغیر و کبیر  اسلام 144+241 دین بحق الله  = 385

به ابجدکبیروصغیرالله86+110دین الهی =196دین اسلام196قلب دین196به ابجدکبیروصغیر مهدی 82+114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 قلب دین 196اسلامه مهدی 196+52 هر سال 52 جمعه داریم =144  196 دین اسلام196 بااماما دین الهی196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود دین اسلام 196   سوره قرآن114+52 جمعه در سال= 166 لا اله الا الله +30 روز ماه =196 دین اسلام 196 +52 جمعه در سال = 144 ضرب 12 امام در خودش = 144 اسلام حق240 اسلام حق240+5 تن = 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 دین بحق الله 245 دین الهی 110+135 دین الله = 245 علی 110+135 فاطمه = 245 دین بحق الله 245 دین الهی 110+135 دین الله = 245 علی110+135 فاطمه = 245 دین بحق الله 245به ابجدکبیر مهدی 59+110علی دین الهی +196 دین اسلام=365 روز سال

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:سلام بر صلابت حیدرمولاء قائم آل محمد(عج) 72 ان الله یحب المتقین 72 یاران مهدی 313+72 یاران امام حسین = 385 شیعه به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196دین اسلام 196 بدین های الهی الله196 امام بدین الهی196 دین اسلام 196+114سوره قرآن + 103 با اهل دین +82 مهدی= 385 شیعه=با اسلامی دین الله  275 +110 دین الهی = 385 شیعه385 با اسلامی دین الله دین الهی 385 مداره 250+135 دین الله فاطمه = 385 شیعه مادرره 250 + 135 دین الله = 385 پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد دین اسلام196+ 166لا اله الا الله=362+23مهدی= 385شیعه 385یا طبیب قرآن 385یاران مهدی313+72یاران امام حسین= 385شیعه شیعه385 شیداء 385 شهید الله385اسلام پیامبر385فقط دین اسلام385

 

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: سلام بر صلابت حیدرمولاء قائم آل محمد(عج) 196 با مذهب اسلامی 196 دین اسلام 196قلب دین 196 به ابجد کبیر و صغیر الم 82 الم 82 امام 82 مهدی 82 +114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196شیعه یعنی چه شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385 دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی قول هو الله احد در دل هر زره باشد نورحق شیعه یعنی لا اله الا الله166+92 محمد +110 علی +17 رکعت نماز = 385شیعه یعنی لا اله الاالله166+82 مهدی امام +11 امام شهید = 385 شیعه یعنی با آل قرآن 385مرد عالم 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385     به علم ریاضی قرآن دینت را ثابت کن نام شیعه  بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل عمری یک بار هم نامشان در قرآن نیامده است چون باطل و قاصب بوده اند به قرآن رجوع کنیم هر چه در قرآن نبود محکم به دیوار بزنیم فرقه های عمری خیلی.... یک بار هم در قرآن نیامده تو خوبی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز

به ابجدکبیروصغیرالله86+110دین الهی =196دین اسلام196به ابجدکبیروصغیر مهدی 82+114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196+52 هر سال 52 جمعه داریم = 196 دین اسلام196 دین اسلام196کلید اسلام  196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود دین اسلام 196 نشانه های دین الهی الله
385این عدد 385شیعه را از راست بخوان میشه583ابجد 5 تن آل عباء 583امت اسلامی 583 جمع ملت 583 با شرف 583 انسان شناسی 583 سال تا سال583شعور ادب 583 شروع ابدی583 اسلام پیامبر بدین الهی 583 آیین و روش 583اهل بیت فاطمه 583 از راست بخوان میشه 385 براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند
 ا
نام شیعه چندین بار در قرآن آمده 12باردر قرآن آمده ولی نام فرقه شما که باطل است یک بار هم در قرآن نیامده است حقانیت امام زمان به ابجد علم ریاضی قرآن به امام 82 طبیب جهان 82 مهدی 82 طبیب جهان 82 امام 82 مهدی 82 +114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 کلید بدین الله 196 کلید اسلام 196 اساس دینی 196 قلب دین 196 دین اسلام196 با اماما اهل دینی196 اماما بدین الهی 196قلب دین196امام کل دین196مهدی امام کله196کلید بدین الله196اماما بدین الهی 196اسلامه مهدی 196 امام بدین الهی 196یااصل دین196 اسلامه مهدی196 امام بدین الهی 196 کلید بدین الله 196 کلید اسلام 196 دین اسلام196 امام کل دین 196قلب دین 196 منتسب به  14 معصوم باشد  امام 82+114 سوره قرآن =196 دین اسلام 196  اصوله دین 196 کلید اسلام 196به ابجد یاجانشین بحق محمدعلی737-541 عمر ابوبکر= 196دین اسلام 196 اسلامه مهدی 196کلید بدین الله 196 امام کل دین 196 دین اسلام 196دین اسلام به ابجدکبیروصغیرالله86+110دین الهی =196دین اسلام196به ابجدکبیروصغیر مهدی 82+114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196+52 هر سال 52 جمعه داریم = 196 دین اسلام196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود دین اسلام 196 نشانه های دین الهی الله
196به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم  به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر=196قل الله 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 امام 82 مهدی82+114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 قلب دین 196 امام کل دین 196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 با هر علمی میتوانید حقانیت خود را ثابت نمائید اسلام هم به علم ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب 12 امام میباشدو و کعبه هم 25 تقواء 25 عدالت25 شیعه 25+144+196 = 365 روز سال

به ابجدعلم ریاضی قرآن ابجد 5 تن آل عباء583اهل بیت فاطمه583 احد عشر 583 بدر های قرآنی583 عاشوراه 583 شهید الله بدین اسلام 583 فلسفه دین الله بدین اسلام583با اصول مبانی کل دین اسلام583قلب قرآن اهل دین 583  امت اسلامی853
583 اهل دین اسلام قرآن 583اهل بیت فاطمه583عاشوراه 583 شیعه بدین اسلام 583 با آبروی قرآنی 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی 583اهل بیت فاطمه583امت اسلامی583ابجدعلم ریاضی قرآن ابجد 5 تن آل عباء 583هدف اصلی بقرآن583 اهل بیت فاطمه583امت اسلامی583 دوای دردهای قلب دین  اسلامی583یگانه دینی الهی اسلامی ناب محمد علی 583  امت اسلامی583اهل بیت فاطمه 583با آل قرآن بدین اسلام853 فلسفه دین الله بدین اسلام853 یابا اسرار عزل 853 یا اسراردین الهی853  عشق به اهل دینه  583 عاشوراه583 حسین بکربلا بقلب دین 583با اسلام ناب نابه دین محمد علی فاطمه 583قرآن نابه محمدی 853 اهل دین اسلام قرآن 583اهل بیت فاطمه583عاشوراه 583 شیعه بدین اسلام 583 با آبروی قرآنی 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی 583اهل بیت فاطمه583امت اسلامی583 شهید الله بدین اسلام 583 بدین نمونه عالمه قلب دین 583 اسرار عزل بدین الهی 583 نماینده دین الله محمدی 583 اسلام پیامبر بدین الهی583 یا نمایندهای محمد علی 583 فلسفه دین الله بدین اسلام583با اصول مبانی کل دین اسلام583قلب قرآن اهل دین 583 اهل دین قلب قرآن 583با آسمان آبی دین قرآن 583امت اسلامی583 اهل بیت فاطمه583هدف اهل دین دین اسلام قلب بدین583 اهل دین قرآن اسلام 583
اسلام پیامبر بدین الهی583 شیعه بدین اسلام 583 محمد علی فاطمه حسن حسین583 اهل دین هدف دین اسلام قلب بدین 583 یگانه دینی الهی اسلامی نام محمد علی 583 یاران مهدی 313+72 امام حسین =385+بدین اسلام 198= 583 شبکه نور 583 حدیث کثاء 583 آیه مباهله 583 ابجد پنج تن آل عباء 583
اهل دین اسلام قرآن 583اهل بیت فاطمه 583عاشوراه 583 شیعه بدین اسلام 583 با آبروی قرآنی 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی583 احد عشر 583اهل دینی  بذات الله 583 به قرار داد الله 583 یا برحق اهل اسلامی محمدی 583 سربلند اهل دینه 583 بدرهای قرآنی 583 با آل قرآن بدین اسلام583
583شبکه نور 583 اهل دین قرآن اسلام 583عاشوراه 583 با شور دینی 583اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی 583اهل بیت فاطمه 583 ابجد پنج تن آل عباء 583 شیعه بدین اسلام 583 شیعه بدین اسلام 583 این عدد نورانی را از راست بخوان583 میشود 385 شیعه براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385بصاحبان اصل اهل دین 385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر 385فقط دین اسلام 385 به ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583 به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583 لا اله الا الله 167+ 132 اسلام +202 محمد علی +59 مهدی 23 = 583 اهل بیت فاطمه 583 اهل دین اسلام قرآن 583  به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 اهل دین قرآن اسلام 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی 583 این عدد نورانی 583 از راست بخوان میشود 385 شیعه 385با اسلامی دین الله  275 +110 دین الهی = 385 شیعه385 با اسلامی دین الله دین الهی 385 اهل دینی بقانون الله 385  فلسفه دین الله 385شیعه 385به ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583 به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583 لا اله الا الله 167+ 132 اسلام +202 محمد علی +59 مهدی 23 = 583 اهل بیت فاطمه 583 اهل دین اسلام قرآن 583  به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 اهل دین قرآن اسلام 583با کلید دین اسلام اهل محمد علی 583 این عدد نورانی 583 از راست بخوان میشود 385 شیعه 385با اسلامی دین الله  275 +110 دین الهی = 385 شیعه385 با اسلامی دین الله دین الهی 385 اهل دینی بقانون الله 385  فلسفه دین الله 385شیعه 385
5تن +12 امام+14 معصوم = 31 +354 با قرآن =  385 با آل قرآن 385 شیعه385 چرا به امام علی قرآن ناطق میگویند علی 110+110 دین الهی +131 دین الله131= 351 قرآن
5تن +12 امام+14 معصوم = 31 +354 با قرآن =  385 با آل قرآن 385 شیعه385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 چرا به امام علی قرآن ناطق میگویند علی 110+110 دین الهی +131 دین الله131= 351 قرآن

به ابجد صغیر و کبیراسلام 144 ضرب 12 امام میباشد به ابجد کبیر و صغیر دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد  385 شیعه 72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385 فلسفه دین الله 385 لا اله الا الله166 +دین اسلامی 206+13 رجب تولد مولاء در کعبه = 385 شیعه در کعبه متولد شد

5 تن ضربدر 351 قرآن=1755-1202 سه خلیفه = 553-541 عمر ابوبکر = 12 امام به ابجد اسلام 12  =5

شیعه385 یعنی چه یعنی لا اله الا الله 166 +196 کلید اسلام قلب اسلام 326+23 مهدی = 385شیعه385  با شیرینی 583 ابجد 5 تن آل عباء این عدد 583 شبکه نور 583 از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند 

به ابجد صغیر و کبیراسلام 144 ضرب 12 امام میباشد به ابجد کبیر و صغیر دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم شیعه میباشد 5 شیعه 385با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385 فلسفه دین الله 385 لا اله الا الله166 +206دین اسلامی +13 رجب تولد مولاء در کعبه = 385 شیعه در کعبه متولد شد به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه 385 کلید اسلام  196 شیعه یعنی اسلامه حق 245+140 با اسلامه= 385 شیعهبدین اسلام کلید دین326+ 59 مهدی = 385 با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385  نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی

 

5تن +12 امام+14 معصوم = 31 +354 با قرآن =  385 با آل قرآن 385 شیعه385 با قرآن است نام شیعه 12 بار در قرآن آمده شیعه شو تا رستگار شوی قولو لا اله الاالله تفلهو به ابجد صغیر و کبیر 926-541 عمر ابوبکر= 385 فقط شیعها رستگار عالمند پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 مرد عالم 385 با آل قرآن 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 بدین اسلام کلید دین+ 59 مهدی = 385 با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385

آل سقوط به شیعیان مکه دستور داد عاشورا را فراموش کنند فراموش کردند یاد و خاطر خانواده رسول خدا و سختی هایشان بدعت است ما میگوئیم بدعت آن است که در فروع دین و اصول دین دست ببری به ریاضی قرآن بدعت کنندگان  651 - 110 دین الهی =541 عمر ابوبکر در دین خدا بدعت کردند و نماز را دست به سینه کردند وضوء را بر عکس نمودند جهاد النکاه راه انداختند و کلی کفر دیگر ولی شیعه در دین دست نمیبرد برای زنده نگه داشتن اسلام به زیارت پیغمبر و فرزندانش میرود و شما نهی می کنید که زیارت پیغمبر با شعور و حال شرک است دیدن قیافه قاتلان حجاج هم شرک است کشتن انسانها شرک نیست مهمان کشی در خانه خدا که قرآن نهی نموده شرک نیست به همسایه حمله کردن و زنان و کودکان را کشتن شرک نیست کودکان را بم باران کردن شرک نیست همه اینها را امت اسلام تلافی خواهد کرد روزی همین بلاها را به سرشما خواهند آورد دست در مقابل دست سر در مقابل سر شما خدا را نمیشناسید  =خداوند عاشوراه را بپا داشت به ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583 به قرارداد الله 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583 با عشق علی 583به ابجد  اهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام = 583شبکه نور 583 این عددنورانی راازراست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرندشیعه385نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم در قرآن نیامده علم ریاضی قرآن هم که نمیفهمی ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583به قرارداد الله 583 امت اسلامی 583 اهل دین قرآن اسلام 583 این عددنورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرندشیعه385 نام شیعه 12بار در قرآن آمده  به علم ابجد بهترین دین ها 737-541 عمر ابوبکر= دین اسلام 196 کلید اسلام 196 امام کل دین 196 اسلامه مهدی 196 حامی بدین الله 196 کلیداسلام196 اسلام مهدی 196ضرب 14 معصوم شیعه میباشد  196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 از پیامبر سئوال  شد جانشینان شما چند نفرند فرمود 12 نفر پیامبران چند نفر بودند فرمود 124 هزار نفر و فرمود رسولان حق چند نفر بودند ایشان فرمود 313 نفر به ابجد رمز الله 313هر سال 313 روز با 52 جمعه 52+313= 365 روز سال رمز الله 313+72 یاران امام حسین72 +313 یاران امام زمان = 385 شیعه 385با آل قرآن385 شیعه 385 امام باقر (ع) فرمود هر کسی فرزند فاطمه باشد شیر وحشی و گرسنه او را نمیدردشاه جهان به اهل دین سلطان حسین385 بدین اسلام کلید دین 385 به ابجدامام82مهدی هم به ابجدصغیروکبیرالم 82مهدی 82+114سوره قرآن= قل الله 196دین اسلام196قلب دین 196امام کل دین196دین اسلام 196اسلامه 196 مهدی 82+114 سوره قرآن = 196 قلب دین196+166لا اله الا الله+ 23مهدی= 385شیعه 385یاران مهدی313+72یاران امام حسین=385شیعه385شیداء385شهید الله 385این عدد 385شیعه را از راست بخوان میشه583 ابجد 5 تن آل عباء 583 برعکس میشه 385 براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد حقانیت امام زمان مهدی (عج)  به ابجد امام 82 مهدی هم به ابجد صغیر و کبیر 82+114 سوره قرآن =196 دین اسلام196 قلب دین 196 امام کل دین 196 +166 لا اله الا الله =362 +23 مهدی= 385 شیعه 385 یاران مهدی 313+72 یاران امام حسین = 385 شیعه به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196دین اسلام 196 بدین های الهی الله196 امام بدین الهی196 دین اسلام 196+114سوره قرآن + 103 با اهل دین +82 مهدی= 385 شیعه=با اسلامی دین الله  275 +110 دین الهی = 385 شیعه385 با اسلامی دین الله دین الهی 385 مداره 250+135 دین الله فاطمه = 385 شیعه مادرره 250 + 135 دین الله = 385 پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد دین اسلام196+ 166لا اله الا الله=362+23مهدی= 385شیعه 385یاران مهدی313+72یاران امام حسین=385شیعه شیعه385 شیداء 385 شهید الله 385این عدد 385شیعه را از راست بخوان میشه583ابجد 5 تن آل عباء 583 از راست بخوان میشه 385 براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند
 385 شیداء385 شیعه385بزودی با گله شیرهایم که دویست شیر می باشد عربستان را فتح خواهم کرد

 

به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196دین اسلام 196 بدین های الهی الله196 امام بدین الهی196 حضرت مهدی (عج) سوره 12 یوسف زهراست پادشاه عالم196 اسلامه مهدی196 به ابجد اسلام 132+59 مهدی = 196 کلید دین اسلام 196امام کل دین 196 اهل دین الله 196  به ابجد علم ریاضی قرآن به امام 82 طبیب جهان 82 مهدی 82 طبیب جهان 82 امام 82 مهدی 82 +114 سوره قرآن = 196 دین اسلام 196 کلید بدین الله 196 کلید اسلام 196 اساس دینی 196 قلب دین 196 دین اسلام196 با اماما اهل دینی196 اماما بدین الهی 196قلب دین196امام کل دین196مهدی امام کله196کلید بدین الله196اماما بدین الهی 196اسلامه مهدی 196 امام بدین الهی 196یااصل دین196 اسلامه مهدی196 امام بدین الهی 196 کلید بدین الله 196 کلید اسلام 196 دین اسلام196 امام کل دین 196قلب دین 196196 باندای اسلام 196 معجزه ادیانه 196 منتسب به  14 معصوم باشد  امام 82+114 سوره قرآن =196 دین اسلام 196  اصوله دین 196 کلید اسلام 196به ابجد یاجانشین بحق محمدعلی737-541 عمر ابوبکر= 196دین اسلام 196 اسلامه مهدی 196کلید بدین الله 196 امام کل دین 196 دین اسلام 196دین اسلام 196

ضرب 14 معصوم میباشد به ابجد196 دین اسلام 196اصوله دین 196 کلید اسلام 196 قلب دین 196 جهانه اسلام196 کلید بدین الله196 اساس دینی196 دلیل انسانی 196 باندای اسلام 196 معجزه ادیانه 196 دین اسلام196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 امام کل دین 196

دین اسلام 196+114سوره قرآن + 103 با اهل دین +82 مهدی= 385 شیعه

مهدی82امام +114 سوره قرآن =196 کلید دین 196امام کل دین 196اسلامه مهدی196حامی بدین الله 196به ابجد اهله دین 100+110 دین الهی علی  +59 مهدی 269 امام واقعی 269+59+23 مهدی = 351 قرآن +14 معصوم = 365 روز سال

دین اسلام 196 +114 سوره قرآن  + 103با اهل دین +  82 مهدی =385 شیعه پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385نام شیعه 12بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده پس همه فرقه های باطل را محکم به دیوار بزنیم هر چیزی در قرآن بود قبول ولی اگر نبود محکم به دیوار توالت تاریخ بکوبید محکم وهابی اول دوم عمری خیلی ..... نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های عمر را محکم به دیوار بزنید

 به علم ریاضی قرآن نظر الله 1216-1202 سه خلیفه = 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم میگویندبه ابجد  نظر دین 1214 -1202 عمر ابوبکر عثمان = 12 امام غدیر1214 -1202= 12 امام حضرت مهدی 12 دوازدهمین امام جهان میباشد خداوند سال ماه روز ساعت را بخاطر جماله الهی ایشان تنظیم نموده است قرآن سوره های قرآن همه معادلات جمال روی امام مهدی میباشد

 

به ابجد اهل دین 100+110 دین الهی علی  +59 مهدی 269 امام واقعی 269+59+23 مهدی= 351 قرآن +14 معصوم = 365 روز سال

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز= 351 قرآن 351 فارسی 351 قرآن 351 +14 معصوم = 365 روز سال337اهل دین اهل دین کامل الهی 337 محمد92+110 علی +135 فاطمه = 337  به ابجد علی 110 دین الهی 110 فاطمه 135 دین الله 135 دین الهی 110 علی110 مردم  مردمی بسیار مهربان و شریف میباشند اینجانب جوانان مومن را خیلی خیلی دوست دارم و عاشق مسجد بسیار زیبایتان  هستم
پبامبر قلم و دواتی خواست که بگوید ای مردم دین الله 135 را پاس بدارید و دین الهی 110 را یاری کنید به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه 135 دین الله 135+110 علی دین الهی = 245 دین الهی را یاری کنید نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های نجس یک بار هم در قرآن نیامده است  مردم منافق و نادان 74 روز بعد از وفات رسول خدا دین الله135 را به آتش کشیدندو فاطمه یگانه دختر رسول خدا را به شهادت رساندند آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود فاطمه 135 دین الله 135 علی 110 دین الهی 110  نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده است

نفس زکیه 232 +351 قرآن = 583 پنج تن آل عباء 583 شبکه نور 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند 583میشه 385 شیعه پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 مرد عالم 385با آل قرآن385اسلام پیامبر385بدین واقعی اسلام 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه385شیداء 385 شهید بدین 385 شهید الله 385 با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 اسلام واقعی الله 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 جمال اله روی مهدی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385موسی به هارون 385فلسفه دین الله 385آبروی دین محمدی 385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385دین حق اسلامی385دین ناب الله محمد علی 385 اسلامه الهی محمد علی پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 زنده باد دین بحق حسین 385 قانون الهی بدین الله 385 قانون اساسی الهی 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی385آبروی دین محمدی 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385شیعه 385 قانون بدین الهی الله 385  سربازه  الهی دین 385 با راه دین الهی الله 385  با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام385قانون الله بدین الهی 385 قانون الهی بدین الله 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385  قانون الهی بدین الله 385 دین ناب الله محمد علی 385به راه الهی حسین 385 قانون الهی دین الله 385 محورا دین الله385    خداوند به پیامبر وحی فرستاد و پیامبر به علی فرمود743  ان الله لا یهدی القوم الکافرون 743-202 محمد علی = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541   پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385385مهدی امام حق دین ها 385آبروی دین محمدی 385با عقل کل اسلام 385یا جمال الهی امام مهدی 385 بقبله عالم اهل دین 385 دین ناب الله محمد علی 385 با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 باروزنه اميد جهان 385 فلسفه دین الله 385 اسلام واقعی الله385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385مهدی امام حق دین ها 385با عقل کل اسلام 385یا جمال الهی امام مهدی 385 بقبله عالم اهل دین 385 با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی 385مهدی امام حق دین ها 385 با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی 385 به ریاضی قرآن علم به ابجدنفس زکیه 232+351قرآن351 ره الهی اهل دین351=583پنج تن آل عباء 583 بذات الله 583 شبکه نور 583 با برحق اهل اسلام محمدی 583 معما های کله قرآنی 583 سربلند اهل دینه 583 این عدد نورانی583 ابجد 5 تن آل عباء حدیث کثاء آیه مباهله 583خانواده محترم رسول خدا 583 را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند385 میشه583 خداوند عاشوراه را بپا داشت به ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583 به قرارداد الله 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583 به ابجد  اهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام = 583شبکه نور 583 این عددنورانی راازراست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرندشیعه385نام شیعه 12 بار در قرآن آمده ولی نام شما و فرقه هایتان یک بار هم در قرآن نیامده علم ریاضی قرآن هم که نمیفهمی ابجد خانواده محترم پیامبر583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583به قرارداد الله 583 امت اسلامی 583 اهل دین قرآن اسلام 583 این عددنورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرندشیعه385 نام شیعه 12بار در قرآن آمده سگ پلیدی چون شما پارس میکنیدخداوند در قرآن از سگو خوک نام برده ولی از کمتر از سگو خوک سگی که صاحبش را نشناسد سگ نیست کفتارپلید است  فکر میکند شیعیان در اندوه و حزنند شیعه هیچ وقت در اندوه و حزن نیست شیعه مثل حاجی در حال احرام است که به تکلیف خود عمل میکند و شاد است که یاد و خاطره پیامبر و فرزندانش را بپا میاورد و امامان ما برای زنده نگه داشتن تشیع و جمع شدن یاران الهی عاشوراء را برای زنده نگه داشتن دین قرار دادند شما فهم و شعور درک این مسئله را ندارید چون در طول تاریخ از اهلبیت دور و دور تر فرار کرده اید شعور دینی ندارید فقط شور شراب دارید و حرفهای بیهوده که هیچ احمقی حاضر به گفتن آن نیست یاد و خاطره پیامبر و علی در غدیر خم فراموش نشدنیستابجد پنج تن آل عباء 583و برعکسش میشه 385 شیعه براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 به اهل دین الهی نفس زکیه 385 مرد عالم 385 پادشاه دینی385 یا دین برحق 385 با دین حق امام حسین 385 با آل سلطان عالمین 385سلطان اهل بدین اسلام 385 اهل دین معادن طلاء385 کلید بدین اسلام مهدی385پادشاه دینی 385 با سلطان اهل دین اسلام 385 باامام زمان کل اهل دین ها  385با اهل سربلند 385 بفهم درک بالا 385 مهرم اهل دین 385با راه دین اسلام 385نورواحد اهل دینی385 موسی به هارون385 بدین واقعی اسلام 385 فلسفه دین الله385 بدین واقعی اسلام385 مهدی امام حق دین ها 385با عقل کل اسلام 385یا جمال الهی  امام مهدی 385 بدین واقعی اسلام385بقبله عالم اهل دین 385 دین ناب الله محمد علی 385 با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 باروزنه اميد جهان 385  فلسفه دین الله 385 اسلام واقعی الله 385بدین واقعی اسلام385

  به ابجد خورشیده جهان تاب 1587 -1202 سه خلیفه = 385 شیعه385 پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فرقه 385
به علم ابجد برترین دین 926-541 عمر ابوبکر = 385 شیعه385 مرد عالم 385  385 مرد عالم 385 پادشاه دینی385 یا دین برحق 385 با دین حق امام حسین 385 با آل سلطان عالمین 385سلطان اهل بدین اسلام 385 اهل دین معادن طلاء385کلیدبدین اسلام مهدی   385پادشاه دینی 385 با سلطان اهل دین اسلام 385 باامام زمان کل اهل دین ها  385با اهل سربلند 385 بفهم درک بالا 385 مهرم اهل دین 385با راه دین اسلام 385با دین حق امام حسین 385

385

نام شیعه زینت قرآن بوود     غیر شیعه نیست در قرآن ابد     فرقه های دین همه باطل بوود اسمشان در قرآن نیامده تمام بزرگان دین گفته اند به قرآن رجوع کنید اگر در قرآن نبود محکم به دیوارش بکوبید محکم ها وهابی عمری محکم به دیوار ابلهان تاریخ دین دین یکی است فقط یکی و آن اسلام شیعه دوازده امامی  در عرش نوشته با خط جلی وارث خاتم بوود مولاء علی اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش که به تلبیسو حیل دیو مسلمان نشود پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه کوثر قرآن باشد سلام به پدر و مادر شیعیان فاطمه و علی 

 ! با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی جانشین خاتم باید نامش اخلاقش رفتارش گفتارش همه مثل پیامبر باشد

مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابوصد حدیث آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است(عج)

نفس زکیه 232 +351 قرآن = 583 پنج تن آل عباء 583 شبکه نور 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان بحق اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشدسلام و درود عالم بر مادر و پدر شیعیان فاطمه وعلی عزیزشیعیان قائم آل محمد (عج)

قال رسوالله خائنینه اسلامه حق را بشناسید به ابجد خائنینه 786- 245 اسلامه حق = 541  فتنه ها 541 عمرابوبکر 541 کودتا 431+110= 541  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم =فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم-661 عثمان = 310 عمر  قال رسوالله (ص) فتنه گران دشمن اسلامه حق به ابجد فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم. عمروابوبکرظالم و مقصر دین میباشددزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541=74 دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر عمرعثمان 74 میباشد

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان = 74

واژه « اهل ‏سنّت و سنّی » در قرآن و سنّت

در قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ، حتّی در کلمات اصحاب نیز یافت نمى‏ شود .اهل سنت وهابی یا حنبلی خرس تبلی شافعی حنفی نخ کنفی  قرن دوم  من در آوردی و از فرقه های شیطانی در قرآن از الاغ و خوک نام برده شده ولی از عمری خیلی....... یاد نشده بجای  از کلمات ظالم و مقصر و در زبور و تورات قدیم شیطان سگ خوک یاد شده خدایی از سگ و خوک یاد شده ولی از دیگر فرقه ها  که از سگ و خوک نجس ترند یاد نشده سگی که صاحبش را نشناسد گرگ هم نیست الاغم نیست چلپاسه خور است بی معرفت است ابله منافقا310گمراه دین 310عمر310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 عمر310 میباشدپیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت خواهد مرد انسان بی ولایت انسان نیست ازحیوان پست تر است به ابجد جمع  حیون 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74  ابجد عمر ابوبکر عثمان 74 دین اسلام را از هم پاشیدند و 74 فرقه نمودند74 با عهد شکنهای دین74 دشمنان اصلی دین اسلامی 74منافقان لعین و پست دین اسلام  74به مجرمان منافق نادان دین74دشمن پلید امت بدینه اسلام 74دزد دین اسلام و قرآنی74دیوانه پلید دینی 74 کافران مست دین اسلامی 74ناکسین مارقین اسلامی74 به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541=74 دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر عمرعثمان 74 میباش

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74 

با بت پرستان دین اسلام 1312 -110 دین الهی = 1202  ابوبکر و عمر و عثمان1202  واقعا بت پرست بوده اند منافق دین اسلام 467-541= 74 فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه 74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن«نوالي وليکم و نعادي اعدائکم». به ابجد فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر عثمان = 74 فرقه نه 74  ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان باعث 74 فرقه شدن دین شدن به ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74  اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را انتقام خواهیم گرفت 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان74 میباشدبه ابجد بزرگترین گنا هان کبیره دین 1276 -1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان = 74 تروریست 1276-1202= 74 چرا دین اسلام 74 فرقه شد 74دوزخیان پلید دین ها 74 دوستان پلیده شیطانی 74 قاصبان ملحد بدین اسلام   74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون 74

چرا دین اسلام 74 فرقه شد ابجد صغیر ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74ان من المجرمین منتقمون 74 دین اسلام مثل دین مسیح 74 فرقه شد ابجدصغیر  ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان=74 قاصبان ملحد بدین اسلام 74فرقه میگویم74 باشیطان دین های اسلامه 74 شیطان ها  مکار پلیده 74  مکار پلیده شیطان ها 74بنامردان پلید روزگار 74بپلید به نامردان74 نامرده پلید روزگار 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74 منافق پلید بدین اسلامه 74میباشند 74با عهد شکنهای دین 74با نامردان عهدشکن پلید 74=74دشمنان اصلی دین اسلامی74عمرابوبکرعثمان74 قاصبان ملحد بدین اسلام   74 اشداء علی الکفار 74 والشجرتها الملعونه 74 بمفسد ها فی الارض دین 74 مفسد فی الارض اسلامین74 ان من المجرمین منتقمون 74 ولو کره المشرکون 74

به ابجد تروریست 1276-1202= 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام  74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 = 74

 

به ابجد کبیر لا اله الا الله 166+محمد92+110علی +17 نماز = 385 شیعه 385پیامبر فرمودهیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 فقط شیعیان قائم آل محمد علی اهل نجات دین555-541 عمر ابوبکر= 14 معصوم  خانواده پیامبر اعظم م حمد (ص)

 

خیانتی با پلیدی  1128-1202=74  فرقه 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 فرقه شدن دین اسلام به ابجد  فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه

 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74

 پیامبر فرمود بعداز من فتنه ها بپا خیزند به ابجد قرآن فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر ابوبکر541 خبیث 1512بغفلت 1512- 1202 ابجد سه خلیفه =310  عمر 1202ابوبکرعمر عثمان 1202با خبیث ملحده 1202 با خبیث ملحده 1202 مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر= 385 شیعه 385 فرقه 385 قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است  به ابجد گرگهای کفتار صفت اهل دین 1587-385 شیعه = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 میباشند1202 گرگهای کفتار صفت اهل دین 1202 سه خلیفه 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد عمر ابوبکر عثمان 1202 عمر ابوبکر٥٤١ فتنه ها 541 541ابوبکرعمر541 فلاکتی 541 عداوتین 541فتنه ها 541 مرگ کافر 541 ناکسین قرآن541با مارقین اسلام 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ناکسین قرآن 541 با مارقین اسلام 541 عمر ابوبکر541 قاتلی 541 مرگ کافر541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541

 

خیانتی جنجالیا1128-1202=74  فرقه 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 فرقه شدن دین اسلام به ابجد  فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه

 

به ابجد راز قرآن 559-541 فتنه ها = 18 ذالحجه" غدیر خم به ابجد بدعت کنندگان 651-110 دین الهی = 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مکافات 541 آفت کلی 541عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعداز من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر =  541عمر ابوبکر 541 عمر ابوبکر بارها در جمع یاران خود را ملامت نموده چرا حق علی و فاطمه را باغ فدک را غصب نمودند و بدعتها در دین نمودند خود را بسیار ملامت مینمودند عمر میگفت بدعت کردم 740 -430 مقصر = 310 عمر بدعت کردم 740 مقصر عمر 740 بدعت کردم 740 مقصر عمر 740 توجه شمارا به معادله و صیغه بدعت جلب می کنم به ابجد541 دین بدعتا 541 عمر ابوبکر541 بدعتگر 676-135 دینه الله135 فاطمه 135 = 541 عمر ابوبکر541 بدعتگرهای پلیدا 737-196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم 196 = 541 +430 مقصر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر= 1202سه خلیفه قاصب دین الهی 1202بکافران محض 1202 ارتش کفار 1202
1- مرتدون بدینها 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر

2- پلیدترین ملحدها 772-541عمر ابوبکر=231ابوبکر

3-خیانت کارعالمی 1433-1202 سه خلیفه=231 ابوبکر 

4-به ابجد خائنان 772-541= 231 ابوبکر رکب وبا
5- مرتدون بدینها 772-541= 231 ابوبکر ابوبکر 231 2316-پلیدترین ملحدها 772 -541عمر ابوبکر= 231 ابوبکر231+971 ظالم = 1202 ابجد سه خلیفه وهابی اینم آیه قرآن به ابجد کبیر سه خلیفه ان من المجرمین منتقمون 1202
با اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231

7- به ابجد خائنان 772-541= 231 ابوبکر

 مرتدون بدینها 772-541= 231 ابوبکر 

ابلهانی مرتد743- 202 محمد علی =541 عمر ابوبکربا فاجعه جهانی 231 نفاق 231 عصیان 231 دزده دین اسلامی 231 راه دزدی 231به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 احمق ملحد 231

ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر

ابوبکر 231 +971 ظالم = 1202 ابجد سه خلیفه وهابی اینم آیه قرآن به ابجد کبیر سه خلیفه ان من المجرمین منتقمون 1202
6-پلیدترین ملحدها 772 -541عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231+310 عمر = 541 +430مقصر =971ظالم به دست میآید =541+430 مقصر = 971 ظالم به دست میآیدمقصر430+310 عمر +231 ابوبکر =971 ظالم971+231 ابوبکر رکب وبا =1202 سه خلیفه عمرابوبکرعثمان1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر عمر عثمان میباشد1202 ان من المجرمین منتقمون 1202خداوند میفرماید ما ازمجرمان سخت انتقام میگیریم   ظالم به دست میآیدبه ابجد فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541 میباشد

بدعتگرانی 737-196 دین اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 بدعت کرد 700-430 مقصر = 370 شیطان +170 آل سعود= 541 عمر ابوبکر541 بدعت کردی 710-661 عثمان = 49 عمر ابوبکر 49 به ابجد صغیر 49 شجره ملعونه 49 عمر میگفت بدعت کردم 740-430 مقصر = 310 عمر به ابجد کبیر ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر

به ابجدبدعت کنندگان 651-110دینالهی=541 عمرابوبکر541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی541 عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات 541آفت کلی541پیامبرفرمود بعدازمن فتنه هابپاخیزندبه ابجدفتنه ها541عمرابوبکر 541 کافرپلیددیناسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 کفارپلیددین اسلام 541 اهله شر 541فتنه ها541 عمرابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمرابوبکر541

پرتگاه منافقا 878-337 محمد علی فاطمه = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541

با پرتگاه اهل دین اسلام 851-541 عمر ابوبکر = 310 عمر ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان  661مردان رجس یا ابله پلید661 عثمان661 -971 ظالم = 310 یامردان رجس ملحد 651 بله اسراف کاران651 مردانه فاسده دینه اسلام651-110دین الهی= 541فتنه ها 541 مکافات541عمرابوبکر541 اهله شر541 آفت کلی 541 آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541

به ابجد خائنان 772-541= 231 ابوبکر
 مرتدون بدینها 772-541= 231 ابوبکر

 مرتدون بدینها 772-541= 231 ابوبکر 

ابلهانی مرتد743- 202 محمد علی =541 عمر ابوبکر

ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر

ابوبکر 231 +971 ظالم = 1202 ابجد سه خلیفه وهابی اینم آیه قرآن به ابجد کبیر سه خلیفه ان من المجرمین منتقمون 1202

دروغگویان دین اسلام 1473-271 منافق = 1202 عمرابوبکرعثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 مامجرمان راسخت انتقام خواهیم گرفت به ابجدخیانت امانت درقرآن به علم ابجدخیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمرابوبکرعثمان 1202بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202  بخیانتکاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمرابوبکرعثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون مامجرمان راسخت انتقام خواهیم گرفت به ابجدخیانت   امانت درقرآن به علم ابجدخیانت امانت 1553-351قرآن=1202 عمرابوبکرعثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار1202 بخیانتکاران ابله1473 -271منافق = 1202-بخیانتکاران ابله 1473 -271 منافق=1202 عمرابوبکرعثمان 1202 اینم آیه قرآن1202 ان من المجرمین منتقمون مامجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت

 از اهل سنت بدون حب و بغض میپرسیم جواب میخواهیم :
اگر به عقیده شما خلافت باید به شورا و اجماع گذارده شود پس چرا عمر را اجماع مسلمین خلیفه نکرد بلکه او به وصیت ابوبکر خلیفه شد ؟

شما میفرمایید پیغمبر خلیفه ای تعیین نکرده بود و ابوبکر را اجماع مسلمین خلیفه نمود . ما میپرسیم چرا ابوبکر از پیغمبر تبعیت نکرد و خلافت را پس از خود به شورا واگذار نکرد؟

ابوبکر در نامه های خود مینوشت از جانب ابوبکر خلیفه رسول خدا . پس اگر پیغمبر خلیفه معین نکرده بود ابوبکر چرا خلافت خود را منسوب به پیغمبر میدانست ؟

جریان انتخاب خلیفه پس از عمر به شکل تازه ای درآمد و خلافت را در شورای شش نفری محدود نمود و مخالفین و مخالفین از آنها را محکوم به قتل دانست . اگر خلافت با اجماع و شورا حاصل میشود باید همه مردم در آن شرکت کنند . تشکیل شورای شش نفری چه معنی داشت ؟ گذشته از این آراء اکثریت در هر شورایی معتبر و قابل اجراست . دیگر کشتن اقلیت و مخالفین یعنی چه؟

نبی الله در موقع شهادت کاغذ و دواتی میخواست تا چیزی بنویسد . عمر ضمن توهین به آن حضرت گفت احتیاجی به وصیت نیست کتاب خدا ما را کافی است . ما میپرسیم اگر وصیت لازم نبود و کتاب خدا کافی بود پس وصیت ابوبکر و عمر در موقع وفاتشان بر خلاف این قول بود و معنی قرآن و علم آنرا کسی بهتر از امیرالمومنین علی بن أبی طالب نمیدانست . زیرا قرآن بر پیغمبر نازل شده و آنحضرت فرمودند : انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب .به ابجد 110 دین الهی 110 علی 110 بحق 110 علی 110 دین الهی 110  اهل دینی 110 دین الهی 110 علی 110 بحق 110

 

نام شیعه 5 بار در قرآن آمده ولی نام شما یک بار هم نیامده پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه385 شیعه 385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 فلسفه دین الله 385 پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد فاطمه بر شیعه عزت میدهد درس توحیدو نبوت میدهد نام شیعه زینت قرآن بوود غیر شیعه نیست در قرآن ابد شیعه یعنی قل هو الله احد فرقه های دین همه باطل بوود اگر نام حنبلی خرس تنبلی یک بار میآمد من حنفی نخ کنفی ای بیچاره ای بدبخت روز قیامت جواب خدا را چه خواهی داد ای گمراه دین به ابجد گمراه دین 310 میشه 310 عمر 310 جهل عرب 310 منکر 310 کفری 310 اباجهل در دین 310 ابله منافقا 310 کلب کلب هار 310 احمق ملحده دینی 310 نامردیه 310 جاهل منافق 310 سگ هار پلید 310 کلب کلب هار310 نمرودی310 اباجهل در دین 310 گرازه نا اهلی 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 عمر 310 حرامیان310 احمق ملحده دینی 310  حرامزاده پلید 310 دلیله نفاق 310 اباجهل در دین310جهل عرب 310عمر310 گمراه دین 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 عمر 310گمراه دین 310حرامیان 310 نمرودی 310 احمق ملحده دینی310 ابله منافقا 310 عمر 310 نامردیه 310 سم ری 310 همان سامری قوم موسی و سامری قوم محمد(ص)

آخه دین اسلام مثل دین مسیحیت 74 فرقه شده همه هم خود را حق میدانندمرد باشید و علمی ثابت کنید علم ابجد قرآن تقدیم میکندنام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بارهم درقرآن نیامده خدابه آدم حسابشان نکرده است خجالت بکشید اینقدر بدبخت نباشید اگر شما باطل نبودید اقلا" نام فرقه شما هم میآمد نام شیطان آمده ولی پست تر ازشیطان سگ بی نماز است اسم سگ و خوک هم آمده ولی نام فرقه شما نیامده چون ناحق عالم هستید فقط شیعه بحق 110 دین الهی 110 بحق 110 علی 110 محمد 92+18 ذالحجه قدیر خم = 110 علی 110دین الهی110اهل دینی110بحق110 علی110جلوه الله110بمیزان 110 جهانه الهی 110صبحی 110به ابجد اسلام132+92محمد +110علی  علی+17 نماز+14 معصوم =365 روز سال 5+6+3=14 معصوم  365+20 محمد=385 شیعه آنان که نامه عملشان به دست راستشان داده  خواهد شد فقط پیروان 12 امام به ابجد امام 82 هم به ابجد کبیر و صغیر میشه 82+12 = 92 محمد 92 +18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 یمین 110 عم 110 عم یتسائلون در باره عم نبی از شما سئوال خواهد شد 110 دین الهی 110 علی 110 یمین 110 عم110  شما فکر میکنید واقعا" بدون حسابو کتاب شما بحق میباشید خیلی پررو و نامرد هستید اگر اینطور فکر میکنید74 فرقه310 عمر310مکارپلیده 310 فاسق دینه310 حرامیان 310 با پلید دین احمق منافقی310 عمر 310 گمراه دین 310 عمر310 مکارپلیده 310 فاسق دینه310گمراه دین310  310ناحق عالمی  310قاصبان بدین310 نمرودی 310بی ایمان دین اسلام 310گمراه دین 310 عمر 310 310کفری 310 دلیل نفاقه جهل عرب310 اباجهل در دین 310منکر 310نیرنگ310بمار زنگی  310کفری310منکر310جاهل منافق310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی 310 سامری310 گمراه دین310 جاهل منافق310ابله منافقا310مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام 310عمر310 گمراه دین310 منکر310 کفری 310 نامردیه 310 یا باء دین اسلام 310قاصبان بدین 310عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 فاسق دینه 310وهابی کودن دین اسلامی 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق310کفری310نیرنگ310نمرودی310سامری310 دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق310کفری310حرامیان 310نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه310فاسق دینه 310عمر310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310 سامری310گمراه دین310مکرن310 فاسق دینه 310مکارپلیده 310 فاسق دینه310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری 310نیرنگ310مکارپلیده 310فاسق دینه310عمر 310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما310 خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوودبه ابجد خائنان 772-541= 231
 مرتدون بدینها 772-541= 231 ابوبکر ابوبکر 231 +971 ظالم = 1202 ابجد سه خلیفه وهابی اینم آیه قرآن به ابجد کبیر سه خلیفه ان من المجرمین منتقمون 1202

پرتگاه منافقا 878-337 محمد علی فاطمه = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی

 

با پرتگاه اهل دین اسلام 851-541 عمر ابوبکر = 310 عمر ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان  661مردان رجس یا ابله پلید661عثمان661 -971 ظالم = 310 یامردان رجس ملحد 651 بله اسراف کاران 651 مردانه فاسده دینه اسلام 651-110دین الهی=541 فتنه ها 541 مکافات541عمرابوبکر541 اهله شر541 آفت کلی 541 آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541

دروغ گویان دین اسلام 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت به ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202  بخیانت کاران ابله 1473-271 منافق = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفتبه ابجد خیانت امانت در قرآن به علم ابجد خیانت امانت 1553-351 قرآن = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 بکافران محض1202 احمق پلیدی دشمن خدا 1202 ارتش کفار 1202 بخیانت کاران ابله1473 -271= 1202 -بخیانت کاران ابله1473 - 271 منافق =1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت

به ابجد بدعت کنندگان 651-110دین الهی=541 عمر ابوبکر 541فتنه ها541اهله شر541دشمنه اسلامی  541عمرابوبکر 541فتنه ها541دشمنه اسلامی541مکافات541آفت کلی541 پیامبرفرمودبعدازمن فتنه هابپا خیزندبه ابجدفتنه ها541عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541

سوره الرحمن آیه 19و 20 در روایتی از امام صادق ( ع ) در تفسیر این آیه نقل شده است : ( ( علی و فاطمه دو دریای عمیقند که هیچ یک بر دیگری برتری نمیجوید و از این دو دریا لولو ومرجان یعنی امام حسن و امام حسین ( ع ) خارج شده اند ) ) . می دانیم قرآن مجید دارای بطونی است و ممکن است چندین معنی و باطن داشته باشد .آنچه در روایت آمده ، یکی از بواطن آیه است ، V}( تفسیر نمونه ، ج 23، ص 124 - 133 )  به ابجد حسین128 کلید دین 128 حسینی باش یزیدی نباش اگر دین کلید ندارد بیچاره عالمی یزیدی نباش  حسینی باش به ابجد حسین 128 کلید دین 128 آله محمد128 کلید دین128 جان دینی 128 با حامی بدین  128 امام الهی 128 کلیددین 64+64= 128 کلیددین 128 حسین 128 اهل محمد 128 امام الهی 128سبب دین 128 امام الهی 128 کلید دین 128 جان دینی 128 اهل محمد 128 بدین های الهی 128 بهای اهل دینی 128 باماسیدی128 امام الهی 128 باصله128حسین 128 کلید دین 128  امام الهی 128 پیامبر فرمود منم نبی الله 128 حسین از منست و من از حسینم حسینو منی انه من المحسین  نبی الله128 پیامبر فرمود دوست حسین دوست من است دشمن حسین دشمن من است 128 بهای اله دینی128  اهل محمد 128 کلید دین 128 امام الهی 128 بدین های الهی 128 یا با کل دین 128  جان دینی 128سبب دین 128 اهل محمد 128  حسین 128 جان دینی 128 نبی الله128 اهل محمد 128 کلید دین 128 با جانه الله 128 با کله دینها 128 بهای اهل دینی 128 حسین128 بهای اهل دینی 128 به ابجد  دین خدا  66-541 عمر ابوبکر= 128 حسینبه ابجددین خدا 669-541 عمر ابوبکر= 128 کلید  دین 128 اهل محمد 128=حسین 128 گنجینهی 128 کلید دین 128 اهل محمد 128 12 امام پدر برادر و فرزندان حسین میباشند رسول خدا (ص) فرمود جانشینان من از اهل بیت من و فرزندان حسین میباشند
دین الهی 110 علی 110 یمین 110110

یمین کسانی که نامه اعمالشان به دست راستشان میدهند 110نگین 110 دین الهی 110 حامیان110 دین الهی 110 یمین 110 دین الهی 110 علی 110 کف دست راستت نوشته 18 ذالحجه" چون نامه اعمالت را به دست راستت خواهند داد ان شاء الله 110+18 ذالجه" غدیر خم کف دستت نوشته 18 دست راستت چون نامه عملت را قرار است به دست راستت بدهند  ان شاء الله 110 دین الهی 110 +18 = 128 کلید دین 128 امام الهی 128 حسین 128 کلید دین 128 کف دست چپ شما نوشته 81 - 18 ذالحجه" غدیر خم  = 73 فرقه گمراه به دوزخ میروند پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد سلام الله علیه اگر دینت کلید نداشته باشد جهنم کلید نمیخواهد باز است گمراه دین 310 منکر 310کفری 310 عمر310 فاسق دینه 310مفسدین بدین 310نیرنگ 310مکرن 310کفری310 ناحق عالمی310 عمر310نیرنگ 310گمراه دین310مفسدین بدین310مکرن310کفری310دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدک فاطمه 310بمارزنگی310 کفری310 اهل نابکار 310بعالم بی عملی 310 پرمدعاه 310با نادان کل عالمی 310 ابله بکل عالم 310 فاسق دینه 310 پلید فاسدان دین 310 احمق ها نادان پلید 310 پلیدها احمق نادان 310منکر 310جاهل منافق310ابله منافقا310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310حرامیان 310سامری310 گمراه دین310مکرن 310حرامیان 310با قاصب کل دین 310 بناحق پلید اهله دینه310 بیداد گرانه ابله 310 احمقان اهل دینی 310 یا وهابی منافقی 310احمقان اهل دینی 310 فاسدان پلید دین ها 310 بمار زنگی 310کفری 310 عمر 310 310کلب کلب هار 310 با چلپاسه گیرا 310 ابله منافقا 310نمرودی310 ناحق عالمی 310 عمر 310بمار زنگی 310منکر 310جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 اباجهل در دین 310 ابالهبا در دین 310 اباجهل در دین 310 بیداد گران ابله 310 نامردیه 310 کفری 310 عمر 310 گمراه دین 310یا بلاء دین اسلام 310نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310دلیل نفاق310 عمر 310 جاهل منافق 310اباجهل در دین 310 کفری310 احمقهای فاسد 310 منکر 310 حرامزاده پلید 310وهابی کودن دین اسلامی 310 رمززناه 310 گمراه دین310 کوره دینیه 310جهل عرب 310 اباجهل در دین310یا بلاء دین اسلام 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 دلیله نفاق310کفری310 نیرنگ310نمرودی310 کلب کلب هار 310 عمر 310سگ هار پلید 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310یا بلاء دین اسلام 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی 310سامری310 گمراه دین 310 نیرنگ 310 منکر 310 کفری 310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلیددین310بقلدردینی310احمق ها بی دین310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 گراز ناهلی 310 دزده دین اسلامی 310 نار جهیما310 خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود ابجد شیطان صفت  عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد صغیر عمر22 ابابکر 22 شیطان 22 عمر 22 مقصر 22 بدبختی 22 دشمن اسلام 22 منافقان 22 مجرمان 22 

کف دست چپ شما نوشته 81 - 18 ذالحجه" غدیر خم  = 73 فرقه گمراه به دوزخ میروند پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد سلام الله علیه
حسین128کلید دین 128جانه جهانی 128حامی دینه128 امام الهی 128کلید دین128 حسین 128 زمان پیامبر هم دانشمندانی بودند ولی مقام آنهابه داشمندان اتمی و فضایی و دارویی کنونی نمیرسد هر چه علم پیشرفت کند مقام علمی و دینی انسانها بالاتر میرود حسین (ع) مقامش بالاتر از خیلی از  انبیاء الهی میباشد روزی پیامبر در مسجد در حال سجده بود کودکی 4 ساله وارد مسجد و دوید رفت و سر مبارک پیامبر را گرفت و مدام میبوسید و و رفت پشت مبارک روی مهر خاتم نشست  در دایره خاتم بجز جانشین پیامبر کسی زنده نخواهد ماند  جبرئیل نازل و فرمود ای پیامبر پروردگارت میفرماید اگر از سجده برخیزی مقام نبوت را از شما خلع خواهم نمود تا اینکه حسین پائین آمد و مشغول نماز با پیامبر شد مردم 128 سبب دین128 کلید دین 128 حسین 128  و سجده طولانی را پرسیدند پیامبر فرمود این ماجراء را که جانشینان من از نسل حسین میباشند و هر کسی حسین را بیازارد مرا آزرده و دشمن خدا میباشد و دوست حسین دوست خداست  الم به ابجد صغیر 11 و به ابجد کبیر 71+11 = 82مهدی 82 امام 82 +46 محمد علی =128 کلید دین 128 حسین 128 اگر دینت کلید ندارد خیلی خاک بر سری  

 پیامبر فرمودحسین از من است و من از حسینم 128 نبی الله128 نبی الله128 بهای اله دینی128 حسین 128 کلید دین 128 اهل محمد 128کلید دین 128 امام الهی 128 بدین های الهی 128 یا با کل دین 128  جان دینی128حامیه دینه 128 کلید دین 128 آله محمد با حامی بدین128 جان دینی 128سبب دین 128 اهل محمد 128  حسین 128 جان دینی 128 نبی الله128 اهل محمد128 کلید دین 128با جانه الله 128 با کله دینها 128 بهای اهل دینی 128 حسین128 سبب دین 128جانه جهانی128  یاگنج دین128موج دینی 128 امام الهی 128 کلید دین 128 سبب دین 128 دین آزاده الهی 128 حسین 128 جان دینی 128به ابجد  دین خدا  669-541 عمر ابوبکر= 128 حسینبهابجد  دین خدا  669-541 عمر ابوبکر= 128 کلید  دین 128 اهل محمد 128=حسین128 گنجینهی 128 کلید دین 128 اهل محمد 128=  12 امام پدر برادر و فرزندانحسین میباشند رسول خدا (ص) فرمود جانشینان من از اهل بیت من و فرزندان حسینمیباشندبه ابجد جان خدای 669-541 عمر ابوبکر= 128 حسین خلیفه خدا 1330-1202 سه خلیفه = 128 حسین      128کلید دین 128 امام الهی 128دین خدا 669 - 541 عمر ابوبکر= 128 حسین       128 جانه جهانی 128 جانه دینه 128وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین128       128 اهل محمد 128سبب دین 128 دین جانباز 128 حسین است 128 یعنی 8 ضربدر2= 16+1= 17 نماز 17 رکعت نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء 12 امام 12+5 تن = 17 رکعت نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء جانشین بپیامبر669-541 = 128 حسین128 دین جانباز 128 نصب خلافت الله1320-1202سه خلیفه = 128 حسین و فرزندانش از جانب خدا منصوب شدنددین آزاده الهی128 اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشیدهم اکنون بدستور قائم آل محمد شیعیان آن حضرت فقط از مولایشان مهدی دستور میگیرند و مدام به زیارتش نائل میشوند و عشق واقعی آنان امام مبین قائم آل محمد (عج) میباشد در آیه 12 یاسین که 23 کلمه دارد مهدی هم به ابجد 23 میباشد این آیه قرآن هم 23 کلمه دارد23 وکل شیی احصیناه فی امام مبین 23 امام مبین بدون وحی به امر خدا از همه عالم آگاه میباشد از مولایم پرسیدم مورد اعتماد ترین قوم نزد الله پروردگار عالم  فرمود شیعیان من میباشند نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده است به ابجد مهدی 23 امانت اربابه 23 حامی 23 آزادی 23 زمین 23 وارث 23 زمین 23 مهدی 23 جانشینه23 امانت ارباب 23  مبارک 23 مباهله 23 ریاست 23 بعالم 23 سلیمان 23 مهدی  23 تورات 23 فرقان 23 سلیمان 23 قبولی 23وارث 23اصلی23  امام جن انسه23  زمین 23از آن 23مهدی 23 سلطانه 23 شاه مراد23  مهدی23 سلطانه 23 بعالم شاهنشهی 23

 

کلمه امام به علم ریاضی قرآن امام 82 مهدی هم به دو ابجد صغیر و کبیر 82 میباشد علمی هم ثابت شده است علم ریاضی قرآن مهدی به ابجد صغیر 23 این آیه قرآن هم 23 حرف میباشد وکل شیی احصیناه فی امام مبین 23 حرف امامی که به امر خدا از همه چیز با خبر است 23 مبارک23 زندگی 23 3 مباهله 23 ریاست 23 بعالم 23 سلیمان 23 مهدی23  مراد ها 23 سلطانه  23 شاهنشهی 23  إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ     این آیه 23 حرف میباشد مهدی 23 وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿۱۲﴾

فقط یک امام میتواند مرده را هم  زنده کند به امر خدا کور مادر زاد را هم شفا میدهد23 با آقایم 23 مهدی 23سلیمان 23 بعالم23 سلطانه 23با ارباب 23 بدین ما 23 شاهنشهی 23 باوقارا23 مکتبه23 یعنی 3+2= 5 تن 5ضربدر5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر 5ضربدر5= 25 شیعه 25 دین آدم 25 شیعه 12 بار در قرآن آمده نام امام هم 12 بار در قرآن آمده است آدم باشد دیگه حق را بپذیر 5ضربدر 5 = 25 و دوازده امام 12ضربدر 12= 144 و چهارده معصوم 14 ضربدر 14= 196+25+144= 365 روز سال یا یک معادله علمی بیار یا آدم باش و حق را بپذیر و شیعه مولاء قائم آل محمد مهدی سالار جهان است
پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385فرقه  385 نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده نام امام 12 بار در قرآن آمده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید اینها دارنداز مظلومیت شیعه سوء استفاده میکنند یکی ازوهابی ها دائشی گفت خجالت بکش نام ما هم در قرآن آمده پرسیدم بفرما ما قبول میکنیم فرمود ما پیروان شیطان میباشیم و نام شیطان 22 میباشد به ابجد شیطان 22عمرهم 22 ابابکر22 شیطان 22 مقصر 22 عمر 22دشمن اسلام 22ابابکر 22 عمر 22هذیان 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کلک 22 کید 22مکارا 22 روباه 22بدبختی 22بدیها22بانامرد 22 ۲۲کلک۲۲نیرنگ 22 بظلمت ۲۲ دوزخه22 نیرنگ۲۲ لامذهب۲۲ نفرت ۲2انزجار22 ناخلفه 22نابحقه22 پررو۲۲خائن هست ۲۲عمر22 مقصر22بمنافقا۲۲شرابیا ۲۲lمجرمان 2منافقان22در آتشه22دوزخه22 عمر ۲۲ ابابکر۲۲ شیطان ۲۲ دشمن اسلام 22 لا مذهب 22 قصبی22 دشمن اسلام 22بدبختی 22 عمر22 ابابکر 22 شیطان 22نام ما بیشتر از نام شماست گفتم درست میفرمائید جمالتو عشق است شما خود شیطان میباشی فرمود نه من الاغ شیطانم گفتم تا شیطان الاغهایی مثل شما دارد هیچ غمی ندارد

بنى‌‏اسرائیل، از پیامبر خود خواستند فرمان‏‌روایى براى آنان از جانب خدا تعیین کند مثل قضییه غدیر خم یاران اصلی درخواست معرفی جانشین رسول خدا را نمودند از جانب خدا علی معرفی شد بنى‌‏اسرائیل، از پیامبر خود خواستند فرمان‏‌روایى براى آنان از جانب خدا تعیین کند تا تحت امر او به جهاد بپردازند و زمین‏‌هاى غصب‏‌شده خود را بازستانند و اسیران خود را آزاد سازند. آنجا که گفتند:
«إِذْ قَالُواْ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ». (سوره بقره، آیه 246) بنی اسرائیل 600 پیامبر خود را سر بریدند و نفرین شده پروردگار عالم میباشند
(آنان به یکى از پیامبران خود گفتند: براى ما فرمان‏‌روایى معین کن تا به جنگ در راه خدا بپردازیم ...) خداوند در قرآن میفرماید ما امام و جانشین او را انتخاب می کنیم
انی جاعلک لناس اماما  برای آنان به امر الهى فرمان‌‏روا را به نام معرفى کرده، گفت:«إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا ...» (سوره بقره، آیه 247) (به راستى که خدا طالوت را به فرمان‌‏روایى شما برگزیده است. با وجودى که نام فرمان‌‏روا به صراحت گفته شد، آنان زیر بار نرفتند و به اشکال تراشى پرداختند و گفتند: «أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ...» (همان)
(از کجا مى‏‌تواند فرمان‌‏رواى ما باشد، حال آنکه ما به فرمان‌‏روایى از او شایسته‏‌تریم، و او توانمندى مالى ندارد؟ 

در 18 ذالحجه" غدیر خم رهبران 18 کشوراسلامی حظور داشتند  18انوار18 امامانه18 امام جن انس18ملک 18سلطان 18جانشین18حقو 18قبول 18 درها 18جان اسلام18 جان حق 18جان امانت 18 امانت جان 18امامانه 18 امانت ارباب 18انوار18 حی18 امامانه18 امام جن انس18ملک 18سلطان 18جانشین18حقو 18قبول 18 درها 18جان اسلام18 جان حق 18جان امانت 18 امانت جان 18امامانه 18 امانت ارباب 1818 در 18ذالحجه" درغدیر خم علی بعنوان نماینده الهی انتخاب گردید امانت اربابه مهدی به ابجد محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی 110 دین الهی 110 کعبه 97+13 رجب تولد مولاء در کعبه = 110 دین الهی 110 به ابجد صغیر هم علی 26 تاج سری26  توآقای26 ارباب اسلام 26کل اسلام 26 ارباب حق 26امانت ارباب26 ارباب جانها 26گردید 26 امام دین 26جان رسول 26رهبران26ارباب اسلام 26  کل اسلام  26 اولینا 26 با ایمانه 26 جان رسول 26 عشق اسلام26انتخاب درست 26انتخاب بجای26گردید 26 عشق حق26 امانت نبی26 امانت ارباب26جمال حق 26علی 26جمال اسلام 26 اسلام بحق 26  راه حق26 مدارحق 26با مهدی 26 عشق حق 26 بحق اسلام 26 محمدها 26 با انواره 26 ارباب حق 26 عشق اسلام 26فدایی مهدی همه عالم شده است جانه نبی26 جان رسول 26 امانت نبی 26بت شکنی 26 بدوش نبی 26 علی 26 +20 محمد = 46به ابجد ماه 46 لا اله الا الله 46 +ماه 46= 92محمد 92+18ذالحجه غدیر خم = 110 علی110 دین الهی 110علی  را به عنوان جانشین انتخاب نمود در تمام کتب اهل سنت موجود میباشدانی جاعلک لناس اماما خداوند میفرماید ما امام را انتخاب میکنیم بنی اسرائیل از پیامبر خود درخواست یک فرمانروا و ملک سلطان امام  در خواست نمودند«إِذْ قَالُواْ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ». (سوره بقره، آیه 246) با وجودى که نام فرمان‌‏روا به صراحت گفته شد، آنان زیر بار نرفتند و به اشکال تراشى پرداختند و گفتند: «أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ...» (همان)
(از کجا مى‏‌تواند فرمان‌‏رواى ما باشد، حال آنکه ما به فرمان‌‏روایى از او شایسته‏‌تریم، و او توانمندى مالى ندارد؟ ...)
و خداوند فرمود نام فرمانروا 26 طالوت 26 علی 26نقطه ها 26با کلمات26 علی 26است به ریاضی قرآن 26طالوت 26راه حق 26علی26 راه حق 26وصیت 26بیعت 26انتخاب درست26 غدیر 26 انتخاب درست 26علی 26راه حق 26با انتخابه 26 انتخاب درست 26علی 26 انتخاب گردید 63 شصتو سه درصد کفار را علی کشت و سایه علی را با تیر میزدند بارها نقشه قتل علی و پیامبر را کشیدند بارها علی جان پیامبر را نجات داد

 

منافقان و کفارکینه توز  کینه علی را در دل منافقشان کاشته بودند بیشتر کفار پدرانشان به دست علی به درک واصل شده بود پیامبر به یاران خود میفرمود بروید از دیگران بپرسید علی را دوست میدارید یا نه هر گه گفت نه او اهل دوزخ است و منافق است  اگر نام علی در قرآن بیشتر میآمد زودتر علی را شهید میکردند تا اسم موسی آمد صد هزار طفل سر بریده شد  از جانب الله پیامبربنی اسرائیل  به امر الهى فرمان‌‏روا را به نام امام را معرفى کرده، گفت: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا ...» (سوره بقره، آیه 247) (به راستى که خدا طالوت را به فرمان‌‏روایى شما برگزیده است.)در غدیر خم هم به دستور خدا پیامبر دست علی را بالا برد و فرمود هر که من مولاء و سر پرست اویم این علی مولاء و سرپرست اوست علی 26 بقلب اسلام 26 راه اسلام 26 راه حق 26 ارباب اسلام 26 عشق اسلام 26 عشق حق 26نابقه اسلام 26 خلف حق26 امام خرد26 نقطه ها 26 با کلمات 2626راه حق 26 انتخاب درست 26راه اسلام 26

 

ابجد طالوت26علی26بقلب اسلام 26 ارباب اسلام  26 امام خرد26عشق اسلام26خلف حق26 اهل اخلاص 26 نابقه اسلام 26 سید حق 26جان رسول26 عشق اسلام 26انتخاب درست26 طلاء 26 علی 26 نجات دین 26 بت شکنی 26 بدوش نبی26راه حق 26 انتخاب درست 26
پیامبربنی اسرائیل برای آنان به امر الهى فرمان‌‏روا را به نام معرفى کرده، گفت:«إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا ...» (سوره بقره، آیه 247) (به راستى که خدا طالوت را به فرمان‌‏روایى شما برگزیده است.)در غدیر خم هم به دستور خدا پیامبر دست علی را بالا برد و فرمود هر که من مولاء و سر پرست اویم این علی مولاء و سرپرست اوست به ابجد طالوت 26علی 26 وصییت 26 بیعت26 غدیر26 راه حق 26 راه اسلام 26 راه حق 26علی 26 همه آمدند و به مولاء عالم علی تبریک گفتند اولین نفر عمر و ابوبکر آمدند و تبریک گفتند  به ابجد ریاضی قرآن 26طالوت26 راه حق26طالوت 26علی26 خلف حق26ارباب اسلام 26آیاتی 26بیعت 26 وصیت 26 غدیر 26 انتخاب درست 26 جان رسول 26 امام دین 26جان محمد26  محمود26علی 26 بقلب اسلام 26 نابقه اسلام 26راه اسلام 26ارباب حق 26 سید اسلام 26 راه اسلام 26ارباب اسلام26 راه حق 26حدید 26بت شکنی 26بدوش نبی 26علی 26خیلی 26مردی26 طالوت 26 علی 26 امام بکل 26 امام دین26علی26 جانه قرآن 26بارهبر 26دینی 26 عالمه 26 عشق اسلام 26 جان محمد 26 بت شکنی 26 بدوش نبی 26راه حق 26 بدین الهی 26 نجات دین 26 شیعها 26باجانشینه 26جانه دین 26 جان دینه 26 اسلام بحق26 با روح 26 جان محمد26 ارباب اسلام 26 تاج سری 26 سالاری 26با ریاست 26 کل اسلام  26یدالله 26 دست الله 26 امام دین 26 با رهبر 26امام بکل 26 دینی 26 غدیر26 عسلی 26 علی 26 جانه قرآن 26 بت شکنی 26 بدوش نبی 26جان ائمه 26نجات دین 26باریاست 26جان محمد 26امام بکل 26آیاتی26 دینی26باریاست 26 کل اسلام 26 ارباب اسلام26 امام دین26 تاج سری 26 دوش نبی 26 بت شکنی 26 سالاری 26ارباب اسلام 26 راه اسلام 26 قلب اسلام 26 سرداره 26 عالمه26 علی 26تاج سری 26 بدوش نبی بت شکنی 26 راه اسلام 26 قلب اسلام 26ارباب اسلام26 راه اسلام 26 راه حق 26 انتخاب درست 26 الحمدو الله رب العالمین  دین الهی   پیامبر در غدیر خم دست علی را بالای سر برد و ایشان را به امر خدا خلیفه بعد از خود معرفی نمود و چشم دشمنان اسلام کور شد  هم اکنون مولاء مهدی با دلایل قرآنی و علم ریاضی علمی حقیقی امام بکل 26 میباشد چرا نامردان بی همه چیز خود را به خرییت میزند
قوم بنی اسرائیل از پیامبر خود تقاضای جانشین و رهبری قوی نمودند و خداوند نام فرمانروا طالوت را معرفی نمود
با وجودى که نام فرمان‌‏روا به صراحت گفته شد، آنان زیر بار نرفتند و به اشکال تراشى پرداختند و گفتند: «أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ...» (همان)
(از کجا مى‏‌تواند فرمان‌‏رواى ما باشد، حال آنکه ما به فرمان‌‏روایى از او شایسته‏‌تریم، و او توانمندى مالى ندارد؟ ...)

ای بیچاره ای بدبخت یک فرمانده از جانب خدا تائین میگردد چه برسد به پیامبر و جانشینش بخود بیائید گمراهی تا بکی قاصبان ولایت علی از بزرگواری مولاء سوء استفاده کرده چون بسیار نادان و بی آبرو بودند شما الان بروید در بین بت پرستها تبلیغ دین کنید صد سال طول میکشد تازه تا شما را بشناسند چه برسد به دین شما
این امر، دلالت بر آن دارد که ذکر نام براى رفع اختلاف کافى نیست،صد بار نقشه ترور پیامبر و علی را کشیدند  بلکه باید شرایط جامعه، آماده پذیرایى نماینده پروردگار  باشد. چه بسا ذکر اسامى پیشوایان دوازده‏‌گانه، سبب مى‌‏شد که آزمندان حکومت و ریاست به نسل‏ کشى گسترده بپردازند تا از تولد آن امامان جلوگیرى کنند، چنانکه این مسئله درباره حضرت موسى (ع) رخ داد و به قول معروف:
صد هزاران طفل سر ببریده شد/ تا کلیم‌‏الله موسى زنده شد

هنگامی که رسول خدا(ص) علی(ع) را در روز" غدیر خم" به دستور الله مولاء علی را به خلافت منصوب فرمود و درباره او گفت: من کنت مولاه فعلی مولاه" هر کس من مولی و ولی او هستم، علی مولی و ولی او است" چیزی نگذشت که این مساله در بلاد و شهرها منتشر شد" حرث بن نعمان فهری" که از منافقان بود و کینه علی را بدل داشت بسیار مرد حسود و نادانی بود به خدمت پیامبر(ص) آمد و عرض کرد تو به ما دستور دادی تا به یگانگی خدا و اینکه تو فرستاده او هستی دهیم، ما هم شهادت دادیم، سپس دستور به جهاد و حج و روزه و نماز و زکات دادی ما همه این ها را پذیرفتیم، اما با این ها راضی نشدی، تا اینکه این جوان(اشاره به علی ع است) را به جانشینی خود منصوب کردی، و گفتی: من کنت مولاه فعلی مولاه، آیا این سخنی است از ناحیه خودت یا از سوی خدا؟! پیامبر ص فرمود:" قسم به خدایی که معبودی جز او نیست این از ناحیه خدا است".
" نعمان" روی بر گرداند در حالی که می گفت اللَّهُمَّ إِنْ کانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ:" خداوندا! اگر این سخن حق است، از ناحیه تو، سنگی از آسمان بر ما به باران"! اینجا بود که سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و او را کشت، همین جا آیه «سَأَلَ سائِلٌ بعذاب واقِعٍ لِلْکافِرینَ لَیْسَ لَهُ دافِعٌ» نازل گشت". خدایا همه کسانی که جاهل و نادان و حسود هستندبجای تگرگ بر سر آنان سنگ دو کیلویی بزن خاک کردنش با من خدا یا سنگها را مسخر من کن تا شهر های کفار را سنگ باران کنم

بقرآن اگر یهودی ها میدانستند شیعه هزار برابر بالاتر و شریف تر از دین یهود ماقبل تاریخ خجالت بکشید یهودی ها 600 پیامبر خود را سر بریدند یعنی احمق تر از امت یهود در تاریخ نخواهد آمد آدم اینقدر کودن بیشعور باشه که بجای پرستش خدا مجسمه و گوساله بپرستد دروغ میگویند حضرت موسی را هم قبول ندارند مسیح را نپذیرد و محمد(ص) قائم آل محمد (عج) را نشناسد رهبر من پور ابیطالب است پیرو هر بی پدری نیستم
لعن به روح پدر دومی شکر خدا من عمری نیستم...
لعن چیست؟
لعن ما باشد جواب لعن ها پاسخ زخم زبان و طعن ها
لعن اعلان برائت از عدوست بغض تاریخ است که، اندر گلوست
لعن شد مولای ما هشتاد سال حال می گوئید ای شیعه منال
لعنتی که بر لبان شیعه است جلوۀ رنج نهان شیعه است
لعن یعنی آتشی در سینه ها دفتر ابراز بغض و کینه ها
لعن شرح اعتراض ما بود چون شعار مرگ بر اعدا بود
لعن یعنی مرگ بر کفر و نفاق آن که در امت فکند این انشقاق
لعن یعنی یک عبادت یک دعا بر علیه دشمن دین خدا
لعن رسمی عاطفی دینی بود کاشف از نوعی جهان بینی بود
لعن یک اصل است نزد شیعیان می کند اصل تبری را بیان
لعن یعنی فاطمی هستیم ما با علی عهد وفا بستیم ما
لعن یعنی ما سپاه حیدریم گوش بر فرمان چو مالک اشتریم 

به ابجد قرآن بسم الله الرحمان الرحیم 786-541 عمر ابوبکر= 245 به ابجد اسلامه حق 245 یعنی علی 110+135 فاطمه = 245 دینه بحق الله 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق فاطمه و علی میباشند به ابجد کاغذ و دواته 1447 -1202 سه خلیفه = 245 علی 110 +135 فاطمه =245 دین بحق الله 245 اسلامه حق 245 پیامبر کاغذ و دوات خواست عمر فرمود هذیان میگوید و قرآن ما را بس است

بسم الله الرحمان رحیم 786 -541 عمر ابوبکر= 245 اسلامه حق 245 علی 110 +135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 علی و فاطمه میباشدبه ابجدهمیشه حسینی باشد به ابجد 128 کلید دین 128 حسین 128 کلید دین 128 کلید بدین الله 196 ضرب 14 معصوم میباشد  گر گداء کاهل بوود تقصیر صاحب خانه چیست جنگ 73 ملت همه را عذر بنه چو ندیدند حقیقت ره افسانه زدند به دهر هر خبری هست به  زیر پرچم توست اگر کسی دره دیگری بزند ز بی خبریست

علمی فراتر از کهکشان ریاضی در قرآن علم ابجد پرتوی از انوار ولایت 14 معصوم قائم آل محمد(عج) است

نام شیعه 5 بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل مثل شما یک بار هم نیامده ولی نام فرشته خدا شیطان آمده پستر از شیطان نیامده پست تر از شیطان سگ بی نماز است اسم سگ و خوک آمده ولی اسم فرقه شما نیامده اسم یهود و مسیحیان آمده ولی اسم شما نیامده خداوند از آنها انتظار ندارد ولی از شما که اسم اسلام را به یدک میکشید ولی ولایت ندارید و به فرموده رسول خدا محمد (ص) هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا میرود ولایت علی و قائم آل محمد (عج) نداشته باشی از سگ کمتری سگی که صاحبش را نشناسد وهابی بهایی عمریست انگار مسلمان باشی ولی نماز نخوانی مسلمان باشی ولی جهاد نروی مسلمان باشی ولی خدا را نشناسی مسلمان باشی ولی آدم نباشی مسلمان باشی حق دیگران را ضایع کنی مسلمان دزد باشی کسانی که ولایت ندارند بیچاره عالمند خفاش صفتند نمیتوانند خورشید را درک کنند چشمشان کور دندشان نرم اهل دوزخند 

 

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال

 

خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب 12 امام در خودش ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود365 روز سال5+6+3= 14 معصوم نام شیعه چندین بار در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل یک بار هم در قرآن نیامده است خجالت بکشید تکلیف خودتان را روشن کنید ما فرزندان آدم و حواء یک پدر و مادر داریم و دینمان خدایمان هم باید یکی باشد با مولایتان مهدی(عج) عهد ببندید تا رستگار شوید چرا خداوند حیوانات درنده را آفرید وقتی پیامبر رحلت نمود گرگهای پلید نادان به گله اسلام حمله ور شدند کفتارها آمدند گروه شیرها که معروف به شیداء و شیعه میباشند پیامبر را بخاک سپردند و کفتارهای سقیفه بنی ضاعده از بین خود ابومکر یا ابوبکر رکب وبا   روباه را انتخاب نمودند من از خار سر دیوار دانستم که ناحقی تمام ناحقها دوسال نشده به درک میرند ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت چون310ناحق عالمی310 کمکش کرد عمر 310 گمراه دین 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 ابله منافقا310 جاهل منافق 310 نیرنگ 310 منکر310 کفری 310 گمراه دین 310 عمر310 حرامیان310مکارپلیده310ناحق عالمی 310قاصبان بدین310 نمرودی310بی ایمان دین اسلام 310 310جهل عرب 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310عمر 310 حرامیان 310حرامزاده پلید310اباجهل در دین 310مکارپلید  نمرودی 310سم ری 310سامری310 فاسدان پلید دین ها310

 

به ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 مردان گمراه541 عمر ابوبکر 541مکافات 541 آفت کلی 541 مکر منافقی 541به عهد شکنان پلید 541 احمقان منافقی کلی 541ملحد ها یا منافق آل سعود 541شیطان آل سعود541 آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی 541دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفتکلی541دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541مجرمین بدین اسلام541کافر پلید دین اسلام 541 عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی 541 فتنه ها541 اهله شر541 آفت کلی 541دشمنه اسلامی 541

 نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده  ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید اینها دارنداز مظلومیت شیعه سوء استفاده میکنند یکی از دائشی ها گفت خجالت بکش نام ما هم در قرآن آمده پرسیدم بفرما ما قبول میکنیم فرمود ما پیروان شیطان میباشیم و نام شیطان 22 میباشد به ابجد شیطان 22 عمر هم 22 ابابکر 22 شیطان 22 مقصر 22 دشمن اسلام 22 هذیان 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کلک 22 کید 22مکارا 22 روباه 22بدبختی 22 بدیها22 نام ما بیشتر از نام شماست گفتم درست میفرمائید جمالتو عشق است شما خود شیطان میباشی فرمود نه من الاغ شیطانم گفتم تا شیطان الاغهایی مثل شما دارد هیچ غمی ندارد  آقا وقتی قرآن چاپ میکنید  روی جلد آن به علم ریاضی قرآن علم ابجد بنویسید قرآن شیعها 737-541 عمر ابوبکر = 196 ضرب 14 معصوم 196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین196 کلید اسلام 196 اساس دین 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 با مذهبه اسلامی 196 با سند دینی 196صاحب الدین 196 امام کل دین 196 بدینهای حق ها 196 اساس دینی 196 موجه اسلامی 196 ادیان دین الله 196کلید اسلام 196 با مذهبه اسلامی 196 با سند دینی 196صاحب الدین 196 امام کل دین 196 بدینهای حق ها 196 اساس دینی 196 موجه اسلامی 196 ادیان دین الله 196 دین اسلام 196 دین اسلام 196 دین اسلام 196 گذشته از 700 آیه برای امام علی(ع) طبق روایت اهل سنت درباره امام مهدی 255 آیه در قرآن  میباشد مهدی به ابجد کبیر مهدی 59 میباشد این آیه هم 59 حرف دارد بشمار59 و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمهٔ و نجعلهم الوارثین59 مهدی 59 حامی 59 زمین 59 ازآن 59 مهدی 59 مهدی امام 12 دوازدهم شیعیان میباشد دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراست درست مثل یوسف پادشاه خواهد شد ولی پادشاه عالم خداوند برتر از پادشاهی سلیمان به ایشان اعطاء خواهد نمود

ظالم 971-430 مقصر=541 ابوبکر عمر 541عمر ابوبکر 541 مردان گمراه 541عداوتین541بدشمن فاسد 541  مجرمین بدین اسلام 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541 فاجران دین اسلامی541انحرافه دین اسلام 541باعقرب افعیه 541  کافر پلید دین اسلام 541بدشمن فاسد 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام کینه توزه ابله 541 حقه بازان پلید اسلامی ناحقیا541 مجرمین بدین اسلام 541 انحراف دین اسلامه 541با انحراف بدین اسلام 541 ناکسین قرن 541ومجرمانه دین اسلام541  اهله شر541 عداوتین 541 قاتلی 541 عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541مردان گمراه541آفت کلی 541شیطان آل سعود 541 مردان گمراه541با منافقان ابله ملحد نادان541دشمنا دین های الله541شیطان نابحقی541بنااهله منافق آل سعود 541بانامرداهل دین اسلامی 541با نامرده اهل دین اسلامی541بدشمن فاسد541ملحد های منافقا آلسعود 541آفتین541قاتلی541مرگ کافر541 541مجرمین بدین اسلام541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 اهله شر541به ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 مردان گمراه 541 آفت کلی 541 با دشمن ابله نادان 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها 541 بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 ابوبکر و عمر 541 بجای تشحیح وغسل و کفن رسول خدا ایشان را رها کرده وبا بی شرمی تمام  به سقیفه برای قصب خلافت رفته بودند541 مردان گمراه541 ابله  بشرا541 بدشمن فاسد 541بامنافقان ابله ملحد نادان 541بادشمناابله نادان 541 541دشمنادین های الله 541دشمنه اسلامی541 آفت کلی541مرگ کافر 541 آفتین541بدشمن فاسد541 541دشمنه اسلامی541آفت کلی541 مردان گمراه541 541آفتین541شمرا541 عقیده باطل نامردیه 541 راه دزدی جهل عرب 541 احمقان فاسد دین اسلامی541به ابجدبرترین دین 926-541 عمر ابوبکر= 385 شیعه 385 دین ناب الله محمد علی 385فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر385فلسفه دین الله 385بیداریهای اسلامی385راز اهل عالم 385با قانون دین الله 385فلسفه دین الله 385با آل قرآن 385شیداء 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دین الله 385یگانه دره دین الهی385 نور واحد اهل دینی385 این عدد 385شیعه را از راست بخوانی میشه ابجد 5 تن خانواده محترم رسول خدا 583 اهل دین قرآن اسلام 583 به ابجد  اهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام = 583شبکه نور 583 ابجد 5 تن آل عباء 583 خانواده رسول خدا 583 این عدد نورانی را از راست بخوانی میشود 385 شیعه براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرندپیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد امت اسلام باید ید واحده باشند هزار چهارصد سال کعبه دست شما بوده 5 سال هم دست فرزندان پیامبر باشد وگرنه ما مجبور میشویم با جهاد حق خود را طلب کنیم

امام صادق فرمود مردم هر چه بیشتر برای ظهور قائم آل محمد (عج) دعا کنند خداوند امر فرج را زودتر محقق خواهد نمود انشاء الله385 در دل آئینه ها  385 روی تو پیداست ولی سروری سالاری شاه عالمی مهدی(عج) 313 رمز الله 313به شاه  313 ما میخواهیم در سال 1444 هجری قمری رسما" زیبا ترین تاج شاهی را که در موزه امام رضا ساخته خواهد شد را بسازیم و رسما" سلطان عالم را معرفی کنیم سال 1444 هجری قمری سال تاج گذاری به شاه عالم مهدی تبریک بگوئیم  این شاه شاه واقعی حقیقی میباشد امید وارم خداوند در همین سال امر خروج ایشان را در مشهد الرضا محقق گرداند چه کسانی  امام مهدی را خیلی دوست دارندپیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر ازخانواده اهل بیت من میباشند چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارنداول مادر بزرگوار مولایم مهدی 313 نرجس 313 رمز الله 313 ره حق 313 به شاه 313 رمز الله 313 هر سال 313 روزداریم با 52 جمعه 313+52= 365 روز سال مثل روز روشن حقانیت یاران شیعه مولاء مشخص است  چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارندیارن مهدی (عج)نفر  313+72 یاران حسین(ع) = 385 شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385موسی به هارون 385فلسفه دین الله 385آبروی دین محمدی 385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385  هر سال 52 جمعه 52 +313 روز = 365 روز سال 5+6+3= 14معصوم 313+72 = 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 شیعه385 را ازراست بخوان میشه583 ابجد5 تن آل عباء به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 مردانی طلایی 365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علیآبروی دین محمدی 385موسی به هارون 385فلسفه دین الله 385آبروی دین محمدی 385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385دین حق اسلامی385دین ناب الله محمد علی 385 اسلام الهیه محمد علی 385شیعه میباشد لطفا از حضرت مهدی تشکر کنید  پیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر از خانواده اهل بیت من میباشند چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارند اول مادر بزرگوار مولایم مهدی 313 نرجس 313 رمز الله 313 هر سال 313 روز داریم مثل روز روشن حقانیت یاران شیعه مولاء مشخص است 313+72 یاران حسین (ع) = 385 شیعه385   هر سال 52 جمعه 52 +313 روز = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم 313+72 = 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 شیعه385 را از راست بخوان میشه583 ابجد5 تن آل عباء
 به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 مردانی طلایی 365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم  به ابجد 351 فارسی 351  قرآن 351 +14 معصوم خانواده پیامبر = 365 روز سال امام صادق فرمود مردم هر چه بیشتر برای ظهور قائم آل محمد (عج) دعا کنند خداوند امر فرج را زودتر محقق خواهد نمود انشاء الله385 در دل آئینه ها  385 روی تو پیداست ولی سروری سالاری شاه عالمی مهدی(عج) 313 رمز الله 313به شاه  313 ما میخواهیم در سال 1444 هجری قمری رسما" زیبا ترین تاج شاهی را که در موزه امام رضا ساخته خواهد شد را بسازیم و رسما" سلطان عالم را معرفی کنیم سال 1444 هجری قمری سال تاج گذاری به شاه عالم مهدی تبریک بگوئیم  این شاه شاه حقیقی میباشد امید وارم خداوند در همین سال امر خروج ایشان را در مشهد الرضا محقق گرداند چه کسانی  امام مهدی را خیلی دوست دارندپیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر ازخانواده اهل بیت من میباشند چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارنداول مادر بزرگوار مولایم مهدی 313 نرجس 313 رمز الله 313 ره حق 313 به شاه 313 رمز الله 313 هر سال 313 روزداریم با 52 جمعه 313+52= 365 روز سال مثل روز روشن حقانیت یاران شیعه مولاء مشخص است  چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارندیارن مهدی (عج)نفر  313+72 یاران حسین(ع) = 385 شیعه385   هر سال 52 جمعه 52 +313 روز = 365 روز سال 5+6+3= 14معصوم 313+72 = 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 شیعه385 را ازراست بخوان میشه583 ابجد5 تن آل عباء به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 مردانی طلایی 365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی385آبروی دین محمدی 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385موسی به هارون 385فلسفه دین الله 385آبروی دین محمدی 385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385دین حق اسلامی385دین ناب الله محمد علی 385 اسلام الهیه محمد علی 385شیعه میباشد لطفا از حضرت مهدی تشکر کنید  پیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر از خانواده اهل بیت من میباشند چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارند اول مادر بزرگوار مولایم مهدی 313 نرجس 313 رمز الله 313 هر سال 313 روز داریم مثل روز روشن حقانیت یاران شیعه مولاء مشخص است 313+72 یاران حسین (ع) = 385 شیعه385   هر سال 52 جمعه 52 +313 روز = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم 313+72 = 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 شیعه385 را از راست بخوان میشه583 ابجد5 تن آل عباء به علم ریاضی قرآن به ابجد امامت 482-541 عمر ابوبکر = 59 مهدی امام کل جهان است  اماما آخر دنیا  = 826- 541 عمر ابوبکر=385  دین مداری الله385 آبروی دین محمدی 385فلسفه دین الله385  به ابجد امام 82+114 سوره قرآن = 196 ضرب 14 معصوم میباشد ابجد صغیر و کبیر مهدی82 امام 82 امام واقعی امام مهدی82 میباشد 82 جان نبی الله 82 پیامبر فرمود من و پدرو مادرم به فدایش الهی خاتم پیغمبران هم خود را قابل فدا شدن برای مهدیش میداند یعنی چه مقام تا چه حد است که خاتم پیغمبران لیاقت خود و پدر و مادرش را به فدا شدن برای مهدی میداند 124 هزار پیامبر آمدند خداو و پیامبر قبلی آن را انتخاب نمودند در آیه 124 بقره میفرماید به پیامبر الهی حضرت ابراهیم شما یک درجه بالاتر به مقام امامت رسیدی مقام امامت 622- 559 مقام نبوت = 23 مهدی میباشد در آیه 12 یاسین که 23 کلمه میباشد23وکل شیی احصیناه فی امام مبین این ایه 23 مهد ی23 در این آیه میفرماید امام مبین کسی میباشد که بدون وحی به امر خدا از تمام دنیا با خبر است قطرات باران و موهای سر ما چند تاس ای تاس به تمام علوم الهی واقف میباشد  پیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نسناسد به مرگ جاهلیت خواهد مرد حروف  امام زمان ابجد 14 معصوم1743+351قرآن 1994 یعنی 4+9+9+1= 23 وارث 14 معصوم امام زمان وکل شیی احصیناه فی امام مبین این ایه 23 حروف دارد ابجد امام زمان یاسین آیه 12 هم میباشد به ابجد اسلام 12نجاتبخش12 حق 12 ساعت12 قلب12اسلام12جانها 12 رگهای عصب مغز 12 رگ میباشد کعبه 12 ضلع دارد

ابجد 5 تن آل عباء 583  به ابجد یا انسانیت یا583 شبکه نور 583 این عدد شریف و نورانی را از راست بخوان  ابجد 5 تن آل عباء 583 این عدد را جلوی آئینه بگیر میشود 385 شیعه 385 رسول خدا فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 حرفهای حسابی385اسلام پیامبر385فقط دین اسلام 385 فرزندان اهل بیت شیعیان هستند 583یا انسانیت 583از راست بخوان ابجد 5 تن  385 براستی شیعیان قائم آل محمد بحق میباشند { قال رسوالله} کتابی الله و عترتی 1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی385آبروی دین محمدی 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385

خداوند از کدام دین راضی میباشد به ابجد رضایت دین الهی الله 1587 - 1202 ابوبکرعمرعثمان = 385 شیعه 385 قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلامه بحق محمد20+26 علی =385با گنجینه ناب دینه اسلامی 385 { قال رسوالله} کتابی الله و عترتی 1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله = شیعه385  اسلام پیامبر 385با اسلا ناب محمد علی 385دین ناب الله محمد علی 385 با آل قرآن 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 اهل دین اسلام ناب محمد علی 385گوهر بحق دین 385 براه دین حق 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385فلسفه دین الله385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385 شیعه 385 اسلام پیامبر

 به ابجد شهید 319  اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385 دین ناب الله محمد علی 385به ابجدشهید الله 385 فلسفه دین الله 385 شهید  319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با قانون الهی دین الله 385 قانون اساسی الهی 385 فلسفه دین الله 385 زنده با د دین بحق حسینی  385 شهید الله با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی385آبروی دین محمدی 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385385

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 زنده باد دین بحق حسین 385 قانون الهی بدین الله 385 قانون اساسی الهی 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی385آبروی دین محمدی 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385شیعه 385 قانون بدین الهی الله 385  سربازه  الهی دین 385 با راه دین الهی الله 385  با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام385قانون الله بدین الهی 385 قانون الهی بدین الله 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385  قانون الهی بدین الله 385 دین ناب الله محمد علی 385به راه الهی حسین 385 قانون الهی دین الله 385 محورا دین الله385    خداوند به پیامبر وحی فرستاد و پیامبر به علی فرمود743  ان الله لا یهدی القوم الکافرون 743-202 محمد علی = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541   پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385

خداوند به پیامبر وحی فرستاد و پیامبر به علی فرمود743  ان الله لا یهدی القوم الکافرون 743-202 محمد علی = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541   پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385 با قانون الهی دین الله 385 دین ناب الله محمد علی 38

اهل وهابی بار علمی که ندارند روز قیامت متوجه میشوند که غرق در گمراهی بوده اند قیافه هایشان دیدنیست چه حالی به آنها دست می دهد وقتی واقعیت دین  651 -541 عمر ابوبکر= 0 11 دین الهی 110 علی 110 دین الهی 110 علی بوده و پشیمانی هیچ سودی ندارد  
به لطف الله هر روز هزاران وهابی شیعه میشوند شیعیان کوفی صفت هم توبه کرده و شیعه واقعی میشوند 

 

 به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 آفتین 541 عداوتین541 قاتلی 541 مرگ کافر 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر= 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541شیطان لعینه ها  541 لکه های ننگ شیطان 541 فتنه ها 541 به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 حرام لغمها ملحد دین541 عامل تفرقه  926 -385شیعه = 541  پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 با مذاهبه انحرافی اسلام 541 به ابجد ریاضی قرآن به ابجد مقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان   661+310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر=1202 سه خلیفه کفر اینم آیه قرآن به ابجد شان 1202 ان من المجرمین منتقمون1202 ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202بکافران محض 1202 ارتش کفار1202  به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر 541 به ابجد ستمکارترین انسان 1743- 1202 عمر ابوبکرعثمان=541 دشمنه اسلامی 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 آفتین 541مرگ کافر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها  فتنه ها 541 اهله شر 541 عمر ابوبکراولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541  مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزندبه ابجد فتنه ها541عمرابوبکر541دشمنه اسلامی541آفتین 541 عداوتین 541 قاتلی 541عمر ابوبکر امام صادق فرمود مردم هر چه بیشتر برای ظهور قائم آل محمد (عج) دعا کنند خداوند امر فرج را زودتر محقق خواهد نمود انشاء الله385 در دل آئینه ها  385 روی تو پیداست ولی سروری سالاری شاه عالمی مهدی(عج) 313 رمز الله 313به شاه  313 ما میخواهیم در سال 1444 هجری قمری رسما" زیبا ترین تاج شاهی را که در موزه امام رضا ساخته خواهد شد را بسازیم و رسما" سلطان عالم را معرفی کنیم سال 1444 هجری قمری سال تاج گذاری به شاه عالم مهدی تبریک بگوئیم  این شاه شاه واقعی حقیقی میباشد امید وارم خداوند در همین سال امر خروج ایشان را در مشهد الرضا محقق گرداند چه کسانی  امام مهدی را خیلی دوست دارندپیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر ازخانواده اهل بیت من میباشند چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارنداول مادر بزرگوار مولایم مهدی 313 نرجس 313 رمز الله 313 ره حق 313 به شاه 313 رمز الله 313 هر سال 313 روزداریم با 52 جمعه 313+52= 365 روز سال مثل روز روشن حقانیت یاران شیعه مولاء مشخص است  چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارندیارن مهدی (عج)نفر  313+72 یاران حسین(ع) = 385 شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385موسی به هارون 385فلسفه دین الله 385آبروی دین محمدی 385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385  هر سال 52 جمعه 52 +313 روز = 365 روز سال 5+6+3= 14معصوم 313+72 = 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 شیعه385 را ازراست بخوان میشه583 ابجد5 تن آل عباء به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 مردانی طلایی 365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385موسی به هارون 385فلسفه دین الله 385آبروی دین محمدی 385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385دین حق اسلامی385دین ناب الله محمد علی 385 دین مداری الله 385  اسلام الهیه محمد علی 385شیعه میباشد لطفا از حضرت مهدی تشکر کنید  پیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر از خانواده اهل بیت من میباشند چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارند اول مادر بزرگوار مولایم مهدی 313 نرجس 313 رمز الله 313 هر سال 313 روز داریم مثل روز روشن حقانیت یاران شیعه مولاء مشخص است 313+72 یاران حسین (ع) = 385 شیعه385 دین مداری الله 385 آبروی دین محمدی 385  هر سال 52 جمعه 52 +313 روز = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم 313+72 = 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 شیعه385 را از راست بخوان میشه583 ابجد5 تن آل عباء
 به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 مردانی طلایی 365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم  به ابجد 351 فارسی 351  قرآن 351 +14 معصوم خانواده پیامبر = 365 روز سال امام صادق فرمود مردم هر چه بیشتر برای ظهور قائم آل محمد (عج) دعا کنند خداوند امر فرج را زودتر محقق خواهد نمود انشاء الله385 در دل آئینه ها  385 روی تو پیداست ولی سروری سالاری شاه عالمی مهدی(عج) 313 رمز الله 313به شاه  313 ما میخواهیم در سال 1444 هجری قمری رسما" زیبا ترین تاج شاهی را که در موزه امام رضا ساخته خواهد شد را بسازیم و رسما" سلطان عالم را معرفی کنیم سال 1444 هجری قمری سال تاج گذاری به شاه عالم مهدی تبریک بگوئیم  این شاه شاه حقیقی میباشد امید وارم خداوند در همین سال امر خروج ایشان را در مشهد الرضا محقق گرداند چه کسانی  امام مهدی را خیلی دوست دارندپیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر ازخانواده اهل بیت من میباشند چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارنداول مادر بزرگوار مولایم مهدی 313 نرجس 313 رمز الله 313 ره حق 313 به شاه 313 رمز الله 313 هر سال 313 روزداریم با 52 جمعه 313+52= 365 روز سال مثل روز روشن حقانیت یاران شیعه مولاء مشخص است  چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارندیارن مهدی (عج)نفر  313+72 یاران حسین(ع) = 385 شیعه385   هر سال 52 جمعه 52 +313 روز = 365 روز سال 5+6+3= 14معصوم 313+72 = 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 شیعه385 را ازراست بخوان میشه583 ابجد5 تن آل عباء به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 مردانی طلایی 365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385موسی به هارون 385فلسفه دین الله 385آبروی دین محمدی 385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385دین حق اسلامی385دین ناب الله محمد علی 385 اسلام الهیه محمد علی 385شیعه میباشد لطفا از حضرت مهدی تشکر کنید  پیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر از خانواده اهل بیت من میباشند چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارند اول مادر بزرگوار مولایم مهدی 313 نرجس 313 رمز الله 313 هر سال 313 روز داریم مثل روز روشن حقانیت یاران شیعه مولاء مشخص است 313+72 یاران حسین (ع) = 385 شیعه385   هر سال 52 جمعه 52 +313 روز = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم 313+72 = 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 شیعه385 را از راست بخوان میشه583 ابجد5 تن آل عباء

 

ابجد 5 تن آل عباء 583  به ابجد یا انسانیت یا583 شبکه نور 583 این عدد شریف و نورانی را از راست بخوان  ابجد 5 تن آل عباء 583 این عدد را جلوی آئینه بگیر میشود 385 شیعه 385 رسول خدا فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 حرفهای حسابی385اسلام پیامبر385فقط دین اسلام 385 فرزندان اهل بیت شیعیان هستند 583یا انسانیت 583از راست بخوان ابجد 5 تن  385 براستی شیعیان قائم آل محمد بحق میباشند { قال رسوالله} کتابی الله و عترتی 1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385

خداوند از کدام دین راضی میباشد به ابجد رضایت دین الهی الله 1587 - 1202 ابوبکرعمرعثمان = 385 شیعه 385 قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلامه بحق محمد20+26 علی =385با گنجینه ناب دینه اسلامی 385 { قال رسوالله} کتابی الله و عترتی 1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله = شیعه385  اسلام پیامبر 385با اسلا ناب محمد علی 385دین ناب الله محمد علی 385 با آل قرآن 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 اهل دین اسلام ناب محمد علی 385گوهر بحق دین 385 براه دین حق 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385فلسفه دین الله385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385 شیعه 385 اسلام پیامبر385

 به ابجد شهید 319  اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385 دین ناب الله محمد علی 385به ابجدشهید الله 385 فلسفه دین الله 385 شهید  319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با قانون الهی دین الله 385 قانون اساسی الهی 385 فلسفه دین الله 385 زنده با د دین بحق حسینی  385 شهید الله 385

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 زنده باد دین بحق حسین 385 قانون الهی بدین الله 385 قانون اساسی الهی 385 شیعه 385 قانون بدین الهی الله 385  سربازه  الهی دین 385 با راه دین الهی الله 385  با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام385قانون الله بدین الهی 385 قانون الهی بدین الله 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385  قانون الهی بدین الله 385 دین ناب الله محمد علی 385به راه الهی حسین 385 قانون الهی دین الله 385 محورا دین الله385    خداوند به پیامبر وحی فرستاد و پیامبر به علی فرمود743  ان الله لا یهدی القوم الکافرون 743-202 محمد علی = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541   پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385

خداوند به پیامبر وحی فرستاد و پیامبر به علی فرمود743  ان الله لا یهدی القوم الکافرون 743-202 محمد علی = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541   پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385 با قانون الهی دین الله 385 دین ناب الله محمد علی 385

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 مردانی طلایی 365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم  اینجانب علمی به علم ابجد ریاضی قرآن حقانیت شیعه که در قرآن 5 بار نام شیعه آمده ولی نام شما یک بار هم نیامده تمام علمای مسیحی و یهودی و مسلمان را با ریاضی قرآن و اعداد به مبارزه میطلبم  به ریاضی قرآن اسلام 12 حق 12 اسلام 12 اهل 12 اسلام 12 حم 12 قلب 12 نجاتبخش 12 هوا 12 ساعت 12 ماه ها 12واجب 12 اخلاق 12 امامن 12  پیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر از اهل بیت من میباشند شما هم حقانیت مذهب خود را علمی ثابت کنید اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید به علم ریاضی قرآن به ابجد امامت 482-541 عمر ابوبکر = 59 مهدی امام کل جهان است  اماما آخر دنیا  = 826- 541 عمر ابوبکر=385  دین مداری الله385 آبروی دین محمدی 385فلسفه دین الله385  به ابجد امام 82+114 سوره قرآن = 196 ضرب 14 معصوم میباشد ابجد صغیر و کبیر مهدی82 امام 82 امام واقعی امام مهدی82 میباشد 82 جان نبی الله 82 پیامبر فرمود من و پدرو مادرم به فدایش الهی خاتم پیغمبران هم خود را قابل فدا شدن برای مهدیش میداند یعنی چه مقام تا چه حد است که خاتم پیغمبران لیاقت خود و پدر و مادرش را به فدا شدن برای مهدی میداند 124 هزار پیامبر آمدند خداو و پیامبر قبلی آن را انتخاب نمودند در آیه 124 بقره میفرماید به پیامبر الهی حضرت ابراهیم شما یک درجه بالاتر به مقام امامت رسیدی مقام امامت 622- 559 مقام نبوت = 23 مهدی میباشد در آیه 12 یاسین که 23 کلمه میباشد23وکل شیی احصیناه فی امام مبین این ایه 23 مهد ی23 در این آیه میفرماید امام مبین کسی میباشد که بدون وحی به امر خدا از تمام دنیا با خبر است قطرات باران و موهای سر ما چند تاس ای تاس به تمام علوم الهی واقف میباشد  پیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نسناسد به مرگ جاهلیت خواهد مرد حروف  امام زمان ابجد 14 معصوم1743+351قرآن 1994 یعنی 4+9+9+1= 23 وارث 14 معصوم امام زمان وکل شیی احصیناه فی امام مبین این ایه 23 حروف دارد ابجد امام زمان یاسین آیه 12 هم میباشد به ابجد اسلام 12نجاتبخش12 حق 12 ساعت12 قلب12اسلام12جانها 12 رگهای عصب مغز 12 رگ میباشد کعبه 12 ضلع دارد

ابجد 5 تن آل عباء 583  به ابجد یا انسانیت یا583 شبکه نور 583 این عدد شریف و نورانی را از راست بخوان  ابجد 5 تن آل عباء 583 این عدد را جلوی آئینه بگیر میشود 385 شیعه 385 رسول خدا فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 حرفهای حسابی385اسلام پیامبر385فقط دین اسلام 385 فرزندان اهل بیت شیعیان هستند 583یا انسانیت 583از راست بخوان ابجد 5 تن  385 براستی شیعیان قائم آل محمد بحق میباشند { قال رسوالله} کتابی الله و عترتی 1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385

خداوند از کدام دین راضی میباشد به ابجد رضایت دین الهی الله 1587 - 1202 ابوبکرعمرعثمان = 385 شیعه 385 قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلامه بحق محمد20+26 علی =385با گنجینه ناب دینه اسلامی 385 { قال رسوالله} کتابی الله و عترتی 1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله = شیعه385  اسلام پیامبر 385با اسلا ناب محمد علی 385دین ناب الله محمد علی 385 با آل قرآن 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 اهل دین اسلام ناب محمد علی 385گوهر بحق دین 385 براه دین حق 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385فلسفه دین الله385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385 شیعه 385 اسلام پیامبر

 به ابجد شهید 319  اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385 دین ناب الله محمد علی 385به ابجدشهید الله 385 فلسفه دین الله 385 شهید  319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با قانون الهی دین الله 385 قانون اساسی الهی 385 فلسفه دین الله 385 زنده با د دین بحق حسینی  385 شهید الله 385

 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 زنده باد دین بحق حسین 385 قانون الهی بدین الله 385 قانون اساسی الهی 385 شیعه 385 قانون بدین الهی الله 385  سربازه  الهی دین 385 با راه دین الهی الله 385  با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام385قانون الله بدین الهی 385 قانون الهی بدین الله 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385  قانون الهی بدین الله 385 دین ناب الله محمد علی 385به راه الهی حسین 385 قانون الهی دین الله 385 محورا دین الله385    خداوند به پیامبر وحی فرستاد و پیامبر به علی فرمود743  ان الله لا یهدی القوم الکافرون 743-202 محمد علی = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541   پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385

خداوند به پیامبر وحی فرستاد و پیامبر به علی فرمود743  ان الله لا یهدی القوم الکافرون 743-202 محمد علی = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541   پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385 با قانون الهی دین الله 385 دین ناب الله محمد علی 385

 اهل وهابی بار علمی که ندارند روز قیامت متوجه میشوند که غرق در گمراهی بوده اند قیافه هایشان دیدنیست چه حالی به آنها دست می دهد وقتی واقعیت دین  651 -541 عمر ابوبکر= 0 11 دین الهی 110 علی 110 دین الهی 110 علی بوده و پشیمانی هیچ سودی ندارد  
به لطف الله هر روز هزاران وهابی شیعه میشوند شیعیان کوفی صفت هم توبه کرده و شیعه واقعی میشوند 

 به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 آفتین 541 عداوتین541 قاتلی 541 مرگ کافر 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر= 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541شیطان لعینه ها  541 لکه های ننگ شیطان 541 فتنه ها 541 به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 حرام لغمها ملحد دین541 عامل تفرقه  926 -385شیعه = 541  پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 با مذاهبه انحرافی اسلام 541 به ابجد ریاضی قرآن به ابجد مقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان   661+310 عمر = 971 ظالم +231 ابوبکر=1202 سه خلیفه کفر اینم آیه قرآن به ابجد شان 1202 ان من المجرمین منتقمون1202 ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202بکافران محض 1202 ارتش کفار1202  به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر 541 به ابجد ستمکارترین انسان 1743- 1202 عمر ابوبکرعثمان=541 دشمنه اسلامی 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 آفتین 541مرگ کافر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها  فتنه ها 541 اهله شر 541 عمر ابوبکراولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541  مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزندبه ابجد فتنه ها541عمرابوبکر541دشمنه اسلامی541آفتین 541 عداوتین 541 قاتلی 541عمر ابوبکر امام صادق فرمود مردم هر چه بیشتر برای ظهور قائم آل محمد (عج) دعا کنند خداوند امر فرج را زودتر محقق خواهد نمود انشاء الله385 در دل آئینه ها  385 روی تو پیداست ولی سروری سالاری شاه عالمی مهدی(عج) 313 رمز الله 313به شاه  313 ما میخواهیم در سال 1444 هجری قمری رسما" زیبا ترین تاج شاهی را که در موزه امام رضا ساخته خواهد شد را بسازیم و رسما" سلطان عالم را معرفی کنیم سال 1444 هجری قمری سال تاج گذاری به شاه عالم مهدی تبریک بگوئیم  این شاه شاه واقعی حقیقی میباشد امید وارم خداوند در همین سال امر خروج ایشان را در مشهد الرضا محقق گرداند چه کسانی  امام مهدی را خیلی دوست دارندپیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر ازخانواده اهل بیت من میباشند چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارنداول مادر بزرگوار مولایم مهدی 313 نرجس 313 رمز الله 313 ره حق 313 به شاه 313 رمز الله 313 هر سال 313 روزداریم با 52 جمعه 313+52= 365 روز سال مثل روز روشن حقانیت یاران شیعه مولاء مشخص است  چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارندیارن مهدی (عج)نفر  313+72 یاران حسین(ع) = 385 شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385موسی به هارون 385فلسفه دین الله 385آبروی دین محمدی 385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385  هر سال 52 جمعه 52 +313 روز = 365 روز سال 5+6+3= 14معصوم 313+72 = 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 شیعه385 را ازراست بخوان میشه583 ابجد5 تن آل عباء به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 مردانی طلایی 365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385موسی به هارون 385فلسفه دین الله 385آبروی دین محمدی 385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385دین حق اسلامی385دین ناب الله محمد علی 385 دین مداری الله 385  اسلام الهیه محمد علی 385شیعه میباشد لطفا از حضرت مهدی تشکر کنید  پیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر از خانواده اهل بیت من میباشند چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارند اول مادر بزرگوار مولایم مهدی 313 نرجس 313 رمز الله 313 هر سال 313 روز داریم مثل روز روشن حقانیت یاران شیعه مولاء مشخص است 313+72 یاران حسین (ع) = 385 شیعه385 دین مداری الله 385 آبروی دین محمدی 385  هر سال 52 جمعه 52 +313 روز = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم 313+72 = 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 شیعه385 را از راست بخوان میشه583 ابجد5 تن آل عباء
 به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 مردانی طلایی 365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم  به ابجد 351 فارسی 351  قرآن 351 +14 معصوم خانواده پیامبر = 365 روز سال امام صادق فرمود مردم هر چه بیشتر برای ظهور قائم آل محمد (عج) دعا کنند خداوند امر فرج را زودتر محقق خواهد نمود انشاء الله385 در دل آئینه ها  385 روی تو پیداست ولی سروری سالاری شاه عالمی مهدی(عج) 313 رمز الله 313به شاه  313 ما میخواهیم در سال 1444 هجری قمری رسما" زیبا ترین تاج شاهی را که در موزه امام رضا ساخته خواهد شد را بسازیم و رسما" سلطان عالم را معرفی کنیم سال 1444 هجری قمری سال تاج گذاری به شاه عالم مهدی تبریک بگوئیم  این شاه شاه حقیقی میباشد امید وارم خداوند در همین سال امر خروج ایشان را در مشهد الرضا محقق گرداند چه کسانی  امام مهدی را خیلی دوست دارندپیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر ازخانواده اهل بیت من میباشند چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارنداول مادر بزرگوار مولایم مهدی 313 نرجس 313 رمز الله 313 ره حق 313 به شاه 313 رمز الله 313 هر سال 313 روزداریم با 52 جمعه 313+52= 365 روز سال مثل روز روشن حقانیت یاران شیعه مولاء مشخص است  چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارندیارن مهدی (عج)نفر  313+72 یاران حسین(ع) = 385 شیعه385   هر سال 52 جمعه 52 +313 روز = 365 روز سال 5+6+3= 14معصوم 313+72 = 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 شیعه385 را ازراست بخوان میشه583 ابجد5 تن آل عباء به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دین الهی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 مردانی طلایی 365 روز سال 6+5+3= 14 معصوم پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 فلسفه دین الله 385 بدین واقعی اسلام 385 دین ناب الله محمد علی 385بمومنان دین اسلام 385 شیعه 385  شیعه 385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 با رنگ اسلام385 در دل آئینه ها 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 سربازانه مهدی  385گوهر بحق دین385براه دین حق385 باعقل کل اسلام385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385موسی به هارون 385فلسفه دین الله 385آبروی دین محمدی 385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385دین حق اسلامی385دین ناب الله محمد علی 385 اسلام الهیه محمد علی 385شیعه میباشد لطفا از حضرت مهدی تشکر کنید  پیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر از خانواده اهل بیت من میباشند چه کسانی حضرت مهدی را بیشتر از همه دوست دارند اول مادر بزرگوار مولایم مهدی 313 نرجس 313 رمز الله 313 هر سال 313 روز داریم مثل روز روشن حقانیت یاران شیعه مولاء مشخص است 313+72 یاران حسین (ع) = 385 شیعه385   هر سال 52 جمعه 52 +313 روز = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم 313+72 = 385 شیعه385 با آل قرآن 385 وحی قرآنی 385 شیعه385 را از راست بخوان میشه583 ابجد5 تن آل عباء

ابجد 5 تن آل عباء 583  به ابجد یا انسانیت یا583 شبکه نور 583 این عدد شریف و نورانی را از راست بخوان  ابجد 5 تن آل عباء 583 این عدد را جلوی آئینه بگیر میشود 385 شیعه 385 رسول خدا فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 حرفهای حسابی385اسلام پیامبر385فقط دین اسلام 385 فرزندان اهل بیت شیعیان هستند 583یا انسانیت 583از راست بخوان ابجد 5 تن  385 براستی شیعیان قائم آل محمد بحق میباشند { قال رسوالله} کتابی الله و عترتی 1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385

خداوند از کدام دین راضی میباشد به ابجد رضایت دین الهی الله 1587 - 1202 ابوبکرعمرعثمان = 385 شیعه 385 قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اسلامه بحق محمد20+26 علی =385با گنجینه ناب دینه اسلامی 385 { قال رسوالله} کتابی الله و عترتی 1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله = شیعه385  اسلام پیامبر 385با اسلا ناب محمد علی 385دین ناب الله محمد علی 385 با آل قرآن 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 اهل دین اسلام ناب محمد علی 385گوهر بحق دین 385 براه دین حق 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385فلسفه دین الله385 اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385 شیعه 385 اسلام پیامبر

 به ابجد شهید 319  اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385 دین ناب الله محمد علی 385به ابجدشهید الله 385 فلسفه دین الله 385 شهید  319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 با قانون الهی دین الله 385 قانون اساسی الهی 385 فلسفه دین الله 385 زنده با د دین بحق حسینی  385 شهید الله 385

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 زنده باد دین بحق حسین 385 قانون الهی بدین الله 385 قانون اساسی الهی 385 شیعه 385 قانون بدین الهی الله 385  سربازه  الهی دین 385 با راه دین الهی الله 385  با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام385قانون الله بدین الهی 385 قانون الهی بدین الله 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385  قانون الهی بدین الله 385 دین ناب الله محمد علی 385به راه الهی حسین 385 قانون الهی دین الله 385 محورا دین الله385    خداوند به پیامبر وحی فرستاد و پیامبر به علی فرمود743  ان الله لا یهدی القوم الکافرون 743-202 محمد علی = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541   پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385

 

خداوند به پیامبر وحی فرستاد و پیامبر به علی فرمود743  ان الله لا یهدی القوم الکافرون 743-202 محمد علی = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541   پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385 با قانون الهی دین الله 385 دین ناب الله محمد علی 385

 

 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین 128  ابجد امام الهی 128 کلید دین 128 حسین 128 دین 64+64 = 128 دین دین حسین 128 به ابجد دین 64+64= 128 دین دین حسین128است به ابجد  دین خدا  669-541 عمر ابوبکر= 128 حسین 128 امام الهی 128 کلید دین 128 نبی الله128 اهل محمد 128  کلید دین 128 امام الهی 128 حسین 128 جان دینی 128 نبی الله128سبب دین 128 کلید دین 128  اهل محمد128

خلیفه خدا 1330-1202 سه خلیفه = 128 حسین

دین خدا 669 - 541 عمر ابوبکر= 128 حسین

وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین

قال رسوالله = انا مدینةت لعلم و علیٌ بابها"   854-541  عمر ابوبکر = 313 رمز الله 313 ره حق 313 مثل روز روشن است حقانیت مولاء قائم آل محمد و یاران مهدی 313  نفر میباشند هر سال52 جمعه به 313 روز 313+52 = 365 روز سال ابجد  راه حق 26+26 علی =52  هر سال 52  جمعه داریم با 313 روز = 365 روز سال رمز الله 313 بنور امیدی 313 به یار اهل مهدی313 چشم بصیرت دارند 313 نرجس 313 به نور الهی 313نورای الهی 313 بجان دینه الهی اسلامی313 با یاره الهی مهدی 313 و صیه محمد علی 313رمز الله 313 ره حق 313 جمکران 313 به مرد های الهی 313 رمز الله 313هرسال313 روز با 52 جمعه 313 +52 = 365 روز سال

 بقرآن اگر یهودی ها میدانستند شیعه هزار برابر بالاتر و شریف تر از دین یهود ماقبل تاریخ خجالت بکشید یهودی ها 600 پیامبر خود را سر بریدند یعنی احمق تر از امت یهود در تاریخ نخواهد آمد آدم اینقدر کودن بیشعور باشه که بجای پرستش خدا مجسمه و گوساله باشد دروغ میگویند حضرت موسی را هم قبول ندارند مسیح را نپذیرد و محمد(ص) قائم آل محمد (عج) را نشناسد

 صاحب سخنی که بر سخن آگاه است اول سخنش بنام بسم الله است به ابجد بسم الله الرحمان الرحیم 786-541 عمر ابوبکر= 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 فاطمه و علی میباشندیاران مهدی 313 رمز الله  313 +52 هر سال 52 جمعه با 313 روز داریم52+313 = 365 روز سال  313 رمز الله 313 +72 شهید کربلاء = 385 شیعه نام شیعه 5 بار در قرآن آمده ولی نام هیچ فرقه ای در قرآن نیامده که نیامده همه باطل و تو در آوردی میباشندو فقط شیعه12 امامیه بحق میباشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ریاضی قرآن علم ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 شیعه385 وحی قرآنی385 با آل قرآن 385 میباشد پیامبر فرمود جانشینان من 12 نفر از خانواده اهل بیت من میباشند
128حسین 128 نبی الله128 بهای اهل دینی128  اهل محمد 128 کلید دین 128 امام الهی 128 بدین های الهی 128 یا با کل دین 128  جان دینی 128سبب دین 128 اهل محمد 128  حسین 128 جان دینی 128 نبی الله128 اهل محمد 128 کلید دین 128 با جانه الله 128 با کله دینها 128 کلید دین  128 جان دینی128 با جانه الله 128 بدینهای الهی  128 حسین128 بهای اهل دینی 128 به ابجد  دین خدا  669-541 عمر ابوبکر= 128 حسینبه ابجد  دین خدا  669-541 عمر ابوبکر= 128 کلید  دین 128 اهل محمد 128=حسین 128 گنجینهی 128 کلید دین 128 اهل محمد 128 12 امام پدر برادر و فرزندان حسین میباشند رسول خدا (ص) فرمود جانشینان من از اهل بیت من و فرزندان حسین میباشند

به ابجدفاتح دین اسلام 685 منهای 541 ابوبکروعمر = 144 ضرب 12 امام در 12 = 144  آیه وعتصموبحبل الله جمیعا" ولاتفرقو 144 ریسمانی الهی 12 امامن12 گل گل 12ساعت اهل12 اسلام12بماه12اسلام 12 واجب 12 اخلاق12 12بماه12 بچشمها 12 زبان اهل12 اسلام12 بماه12اسلام 12 واجب 12 اخلاق12اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید به ابجد12اسلام 12حق12 اخلاق 12 واجب12 حق 12 اسلام 12 ساعت 12ماهها12 قلب 12 نجاتبخش12 هوا 12 اخلاق 12 واجب12 اهل 12 حم12 آیه 12 سوره 12 در12 باجنت 12 جانها 12زبان12 بچشمها 12 چشمه های جاری در قرآن 12 رگهای عصب مغز انسان 12 رگ میباشد ماهای سال12 برادران یوسف 12 مغز انسان 12 رگ عصب دارد  12 امام +5 تن = 17بانماز 17 فهم17مظهر17 اسلام ناب17واجبه 17باباطن 17قبله 17 کسی که در نماز صبح سپید به شهادت میرسد 12 امام بودند12+ 17= 31   یعنی 5 تن +12 امام +14 معصوم = 31 نور قرآن 31 کلام حق 31ظاهر قبله 31 باطن قبله 31 قرآن ناطق31 کلام حق 31

اسلام به ابجد صغیر و کبیر 144 اسلام 144 ضرب 12 امام میباشد یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 ابجد آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقو 144 دوازده امام مثل ریسمان نجات بخش میباشند 72+72=144 یعنی4ضربدر4+1  =17 نماز 4ضربدره 4= 16+1= 17 رکعت نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء اسلام به ابجد صغیر 12 امام میباشد حق 12 اسلام 12 واجب 12 اخلاق 12 نجاتبخش 12 جانها 12 در این پرده یک رشته بیکار نیست  ولیکن سر رشته بر ما پدیدار نیست مپندار چرخ گردون بازیگریست سرا پرده ای اینچنین سرسریست به ابجد کبیر و صغیرالله86 +110دین الهی196 196کلید اسلام 196 مومنین 196 دین اسلام 196بدین های الهی الله196 امام بدین الهی196 فقیها 196 یا گنج اسلام 196 به ابجد196 امام کل دین 196 کلید بدین الله 196 کلید اسلام 196دین اسلام 196 بدین های الهی الله 196دين اسلام 196 اصول دينه 196کلید اسلام 196امام کل دین 196 امام بدین الهی 196 ضرب 14 معصوم در 14 خودش ميشود 196 دين اسلام196  کلید بدین الله 196 کلید اسلام 196 امام کل دین 196 يعني 14 معصوم چه كسي حقوناحق كردبه ابجدحق 12+ناحق15 = 27ابوبكر 27 كسيكه حق راناحق كرد ابوبكر بود به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196  امام کل دین 196 امام بدین الهی 196با اماما دین الهی 196 کلید بدین الله 196 کلید اسلام 196 دین اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 +144 ضرب 12 امام در خودش +25 ضرب 5 تن درخودش  = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم به ابجد 196 امام کل دین196 امام بدین الهی 196 دين اسلام 196 اصول دينه 196 کلید اسلام 196بدین های الهی الله 196 با اماما دین الهی 196 به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196 بدین های الهی الله196 امام بدین الهی 196 بااماما دین الهی 196 ضرب 14 معصوم در 14 خودش ميشود 196 دين اسلام 196 يعني 14 معصوم چه كسي حقوناحق كرد به ابجدحق 12+ناحق15= 27ابوبكر 27 كسيكه حق راناحق كرد ابوبكر بود به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196 196 به ابجد دین اسلام196 اصول دینه 196جهان اسلامه 196دین اسلام196 ادیان دین الله 196 با مذهب اسلامی 196 جهان اسلامه 196مومنین 196 کلید اسلام 196 فقیها 196یا گنج اسلام196مومنین 196دین اسلام 196 الله بجهان196 + 110 دین الهی +59 مهدی = 365 روز سال کسانی که واقعا" امام زمان حضرت مهدی را از صمیم قلب دوست دارند به ابجد نرجس 313 +72 شهید کربلاء = 385 شیعه به ابجد 313رمز الله 313در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه در قرآن بدون تکرار هفت بار آمده 3+1+3 = 7 هفت دوره کعبه 7 سنگ به سه شیطان در مکه ابوبکر عمر عثمان فقط یاران مهدی میتوانند انتقام دین خدا را از قاصبان بدین را بگیرند 313 رمز الله 313 بنور امیدی 313 به یار اهل مهدی313 چشم بصیرت دارند 313 نرجس 313 به نور الهی 313نورای الهی 313 بجان دینه الهی اسلامی313 با یاره الهی مهدی 313 و صیه محمد علی 313رمز الله 313 ره حق 313 جمکران 313 به مرد های الهی 313 رمز الله 313هرسال313 روز با 52 جمعه 313 +52 = 365 روز سال 313+72 = 385 به ارباب حق دین 385  شیعه 385 مهدی امام حق دین ها 385با عقل کل اسلام 385یا جمال الهی امام مهدی 385 بقبله عالم اهل دین 385 دین ناب الله محمد علی 385 با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 باروزنه اميد جهان 385 فلسفه دین الله 385 اسلام واقعی الله385برترین دین 926 - 541 عمر ابوبکر = 385 شبعه385 اصل دین نابه اسلامی 385 حکم الهی دین الله 385  حم حامیان مهدی 313+ 72 = 385 شیعه پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 این عدد نورانی را از راست بخوان 385 براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند 583 ابجد 5 تن آل عباء 583 از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دختر فاطمه باشد به ابجد لا اله الا الله 166 +92 محمد +110 علی +17 نماز = 385 فقط وضوء و نماز شیعیان پذیرفته میشود پیامبر فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون فقط علی و شیعیانش اهل نجات هستند  ضرب 14 معصوم ضربدر 14معصوم میباشد196 دین اسلام196 کلید اسلام ۱۹۶ مومنین 196 فقیها 196 جهان اسلامه 196یا گنج اسلام196 میشودیعنی۶ضربدر ۹=54 ۵۴+۱=۵۵ + ۱۷ نماز+۱۰ اصول دین= ۸۲ مهدی گل سر سبد۱۴معصوم ۸۲ مهدی ۵۵+۱۷=۷۲ شهید کربلاء72+۱۷نمازدر ۵ وقت بنام ۵ تن آل عباء = ۸۲ به ابجد امام 82 میشود مهدی هم به ابجد صغیر و کبیر 82 میباشد مهدی گل سر سبد پیامبران الهی ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 +144 ضرب 12 امام در خودش144 +25 ضرب 5 تن درخودش  = 365 روز سال روزی رسول خدا در نماز به سجده رفت کودکی 3 ساله وارد مسجد شد و رفت روی دوش مبارک رسول خدا ایشان را در آغوش گرفت و میبوسید و نشست جانم حسین روحم حسین عشقم حسین فقط یک جانشین پیامبر میتواند به دوش خاتم پا بگذارد پطروس ملک پرهای خود را به قنداقه امام حسین کشید و از بند زمین رهایی یافت او خود را از شیعیان حسین میداند جبرئیل نازل و فرمود پروردگار میفرماید اگر از سجد برخیزی سر بلندکنی  تو را از نبوت خلع میکنم رسول خدا همچنان در سجده ماند تا نوه اش حسین پائین آمد مردم سبب سجده طولانی را از رسول خدا را پرسیدند پیامبر فرمود اصل ماجرا را که حسین و فرزندان او جانشین بحق من هستند و هر کسی او را بیازارد مرا آزرده و هر کسی او را دشمنی کند  دشمن من است حسن و حسین سید جوانان اهل بهشتند حسین سفینه" النجات به ابجد  حسین 128 به ابجدهمیشه حسینی باشید به ابجد 128 امام الهی 128کلید دین 128 حسین 128 سبب دین 128امام الهی 128 جان دینی 128 حسین 128کلید دین 128 امام الهی128کلید بدین الله 196 کلید اسلام 196ضرب 14 معصوم میباشد

 دین خدا 669-541 عمر ابوبکر= 128 حسین 128 خلیفه خدا 1330 -1202 عمر ابوبکر عثمان = 128 حسین 128 خلیفه واقعی الله  978-971 = 7 نام 12 امام در قرآن بدون تکرار 7 بار آمده ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده میباشد ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 +144 ضرب 12 امام در خودش +25 ضرب 5 تن درخودش  = 365 روز سال
اگر مردی یک معادله 365 روز سال بیاور و دینت را ثابت کن اینجانب دینت را میپذیرم
اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید جوانان با غیرت تمام فرقه ها یکی پس از دیگری شیعه قائم آل محمد 12 امامی میشوند بنازم من جوانان وطن راه  که شیعه میشوند هر دم به والله

به ابجداسلام 132+92 محمد +110 دين الهي +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال
اگر مردی یک معادله 365 روز سال بیاور و دینت را ثابت کن اینجانب دینت را میپذیرم  به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 دين الهي +17 ركعت نماز +14 معصوم = 365 روز سال بنازم من جوانان وطن را  که شیعه میشوندهر دم به والله

دین اسلام 196 کلید اسلام 196 دین اسلام196 اصول دینه 196کلید بدین الله 196 کلید اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشد به ابجد196 امام کل دین 196 بدین های الهی الله196دين اسلام 196 اصول دينه 196 امام کل دین 196 امام بدین الهی 196 کلید بدین الله 196 کلید اسلام 196 دین اسلام 196ضرب 14 معصوم در 14 خودش ميشود 196 دين اسلام196   امام کل دین 196 يعني ضرب 14 معصوم چه كسي حقوناحق كردبه ابجدحق 12+ناحق15 = 27ابوبكر 27 كسيكه حق راناحق كرد ابوبكر بود من از خار سر دیوار دانستم که ناحقی همه خاک سیه بر کله قاصب هم اکنون عمرو ابوبکرها در شهر داریها و ادارات مشغول خدمت به خلق خدایند برو اگه تونستی جایشان را بگیر تا با لدر بندازنت بیرون هه هه هه هه هندونه

 به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196  امام کل دین 196 امام بدین الهی 196با اماما دین الهی 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 +144 ضرب 12 امام در خودش +25 ضرب 5 تن درخودش  = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم به ابجد دستور الله 737-541 عمر ابوبکر= 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 دین الهی الله 196 امام کل دین 196 بااماما دین الهی196  امام کل دین 196
به ابجد 196 امام کل دین196 امام بدین الهی 196 دين اسلام 196 اصول دينه 196بدین های الهی الله 196 با اماما دین الهی 196 به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196 بدین های الهی الله196 امام بدین الهی 196 بااماما دین الهی 196 ضرب 14 معصوم در 14 خودش ميشود 196 دين اسلام 196 يعني 14 معصوم چه كسي حقوناحق كرد به ابجدحق 12+ناحق15= 27ابوبكر 27 كسيكه حق راناحق كرد ابوبكر بود به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196 کلید بدین الله 196 کلید اسلام 196 دین اسلام 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 +144 ضرب 12 امام در خودش +25 ضرب 5 تن درخودش  = 365 روز سال
اگر مردی یک معادله 365 روز سال بیاور و دینت را ثابت کن اینجانب دینت را میپذیرم
اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید

به ابجد دستور الله 737-541 عمر ابوبکر= 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 دین الهی الله 196 امام کل دین 196 به ابجد جانشین الله 431-541 عمر ابوبکر= 110 دین الهی110 علی 110 پلیسی 110 نگین 110 دین الهی110 علی 110 پلیسی 110 نامت 110 یاعلی حقا پلیس عالمی 110 پلیس 110 با رهبر کل جهان اسلام 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی 110 دین الهی 110 نان جو  110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم همه فرقه های جوانمرد دین بزودی حق را پذیرفته و شیعه خواهند شد ان شاءالله آقادعا بفرمائید ما چشممان به دعای شما ست  اعتقاد ناب شیعه پرتوی از انوار ولایت اهل بیت قائم آل محمد (عج) میباشد علمی فراتر از کهکشان ریاضی در قرآن

روزی رسول خدا در نماز به سجده رفت کودکی 3 ساله وارد مسجد شد و رفت روی رسول خدا و ایشان را در آغوش گرفت
جبرئیل نازل و فرمود پروردگار میفرماید اگر از سجد برخیزی سر بلندکنی  تو را از نبوت خلع میکنم رسول خدا همچنان در سجده ماند تا نوه اش حسین پائین آمد مردم سبب سجده طولانی را از رسول خدا را پرسیدند پیامبر فرمود اصل ماجرا را که حسین و فرزندان او جانشین بحق من هستند و هر کسی او را بیازارد مرا آزرده و هر کسی او را دشمنی کند  دشمن من است حسن و حسین سید جوانان اهل بهشتند حسین سفینه" النجات به ابجد  حسین 128
به ابجدهمیشه حسینی باشید به ابجد 128 کلید دین 128 حسین 128 امام الهی 128 کلید دین 128سبب دین 128 حسین 128کلید دین 128سبب دین 128  خلیفه خدا 1330 -1202 عمر ابوبکر عثمان = 128 حسین 128 امام الهی 128  خلیفه خدا 1330 -1202 عمر ابوبکر عثمان = 128 حسین 128 خلیفه واقعی الله  978-971 = 7 نام 12 امام در قرآن بدون تکرار 7 بار آمده ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه میباشد خلیفه واقعی الله  978-971 = 7 نام 12 امام در قرآن بدون تکرار 7 بار آمده ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه میباشد   کلید بدین الله 196 ضرب 14 معصوم میباشد به ابجد196 امام کل دین 196 بدین های الهی الله196دين اسلام 196 اصول دينه 196 امام کل دین 196 امام بدین الهی 196 ضرب 14 معصوم در 14 خودش ميشود 196کلید بدین الله 196 دين اسلام196   امام کل دین 196 يعني 14 معصوم چه كسي حقوناحق كردبه ابجدحق 12+ناحق15 = 27ابوبكر 27 كسيكه حق راناحق كرد ابوبكر بود به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196  امام کل دین 196 امام بدین الهی 196با اماما دین الهی 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 +144 ضرب 12 امام در خودش +25 ضرب 5 تن درخودش  = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم
به ابجد 196 امام کل دین196 امام بدین الهی 196 دين اسلام 196 اصول دينه 196بدین های الهی الله 196 با اماما دین الهی 196 به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196 بدین های الهی الله196 امام بدین الهی 196 بااماما دین الهی 196 ضرب 14 معصوم در 14 خودش ميشود 196 دين اسلام 196 يعني 14 معصوم چه كسي حقوناحق كرد به ابجدحق 12+ناحق15= 27ابوبكر 27 كسيكه حق راناحق كرد ابوبكر بود به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 +144 ضرب 12 امام در خودش +25 ضرب 5 تن درخودش  = 365 روز سال
اگر مردی یک معادله 365 روز سال بیاور و دینت را ثابت کن اینجانب دینت را میپذیرم
اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید

خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال به ابجد اسلام132+ 92محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز = 351 قرآن 351 فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال 5+6+3 = معصوم14 اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید به ابجد 12 حق 12 اسلام 12 ساعت 12 ماهای سال 12 امام +5 تن = 17نماز 17 رکعت در 5 وقت بنام 5 تن خانواده محترم رسول خدا

به ابجد کبیر و صغیر الله86+110 دین الهی = 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 +144 ضرب 12 امام در خودش +25 ضرب 5 تن درخودش  = 365 روز سال اگر مردی یک معادله 365 روز سال 

یک معادله بیاور و دینت را ثابت کن اینجانب دینت را میپذیرم  والله اگر این معادله ظالم و مقصر برای هر مقصری بود والله آبرویش میرفت  آخه معادله ظالم و مقصر 22 مرحله دارد و باعث شگفتی و از عجائب 8 گانه محسوب میشود ابجد عمر 310+231 ابوبکر=541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541مرگ کافر541  541عداوتین541 شرما 541دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541عدو اهل دین قرآنی541 بدشمن فاسد 541مجرمین بدین اسلام541 مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541به ابجد آفتین 541 عداوتین 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 اولین قاصب دینه541 با ناکسهای اهله قرآن541 توهین دینها 541 مردان فاسد ملحد دین 541 نامردها پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر 541 فتنه ها 541 مرگ کافر541 عمر ابوبکر 541منافقان پلیده دین 541 فتنه ها 541به اولین قاصبان احمق پلید541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین 541 بدشمن فاسد 541 گمراه نامرد 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 با منافقینه گبر 541 دزدانه پرروی دین 541 بدشمن فاسد 541 بنامردان قاصب 541 مجرمین بدین اسلام 541 رو سیاهان عالمین 541 فاجرانه دین اسلامی 541 ستمکارترین انسان 1743-1202 سه خلیفه = 541 عمر ابوبکر541 مقصرا دین الهی541  کلی بدعته 541 شرما 541 مقصرا دین الهی 541 عمر ابوبکر 541 بدشمن فاسد 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 بنامردان قاصب دینه 541 فاجران دین اسلامی 541 کینه توزه ابله 541 بعهد شکنهای دینی541 بملحده امتی 541 به ملحد امتی 541 مجرمین بدین اسلام 541 انحرافه دین اسلام 541 قلدرای دین اسلامی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541کافر پلید دین اسلام 541 کافران ملحد پلید دین 541 با انحراف بدین اسلام 541 انحراف دین اسلامه 541 ناکسین قرآن 541 مجرمین بدین اسلام 541 بدشمن الدین الهی 541 دشمنه اسلامی 541 به اولین قاصبان احمق پلید541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین 541 بدشمن فاسد 541 گمراه نامرد 541 مجرمین بدین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 با منافقینه گبر 541 دزدانه پرروی دین 541 بدشمن فاسد 541 بنامردان قاصب 541 مجرمین بدین اسلام 541 رو سیاهان عالمین 541 فاجرانه دین اسلامی 541 ستمکارترین انسان 1743-1202 سه خلیفه = 541 عمر ابوبکر541 مقصرا دین الهی  541کلی بدعته 541 شرما 541 عداوتین 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 بنامردان قاصب 541 مجرمین بدین اسلام541 بنامردان قاصب 541 دشمنه اسلامی541کافر پلید دین اسلام 541 شرما 541 یا شرکی541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 میباشد

 خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال

به ابجد اسلام132+ 92محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سا

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز = 351 قرآن 351 دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال 5+6+3 = معصوم14

اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید به ابجد 12 حق 12 اسلام 12 ساعت 12 ماهای سال 12 امام +5 تن = 17نماز 17 رکعت در 5 وقت بنام 5 تن خانواده محترم رسول خدا

به ابجدظالم971-430مقصر=541عمر ابوبکر541 مقصر 430+231 ابوبکر =661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست میآید 971ظالم 971+231 ابوبکر = 1202  ابجد سه خلیفه 1202 میباشد  مقصر 430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست می آید

پلیدترین ملحدها 772-541عمر ابوبکر=231ابوبکر

خیانت کار عالمی 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر 

به ابجد خائنان 772-541= 231
 مرتدون بدینها 772-541= 231 ابوبکر ابوبکر 231 +971 ظالم = 1202 ابجد سه خلیفه وهابی اینم آیه قرآن به ابجد کبیر سه خلیفه ان من المجرمین منتقمون 1202
با پلیدترین ملحدها 772-541عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231+310 عمر = 541 +430مقصر =971ظالم به دست میآید =541+430 مقصر = 971 ظالم به دست میآیدمقصر430+310 عمر +231 ابوبکر =971 ظالم971+231 ابوبکر رکب وبا =1202 سه خلیفه عمرابوبکرعثمان1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر عمر عثمان میباشد1202 ان من المجرمین منتقمون 1202خداوند میفرماید ما ازمجرمان سخت انتقام میگیریم   ظالم به دست میآید
به ابجد فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541 میباشد

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 شهیدبدین 385 شیداء 385 شیعه 385 اسلام واقعی الله385 اسلامه الهی محمد علی 385 دین ناب الله محمد علی 385 به اهله محمد علی فاطمه 385 فرزندانشان 385 و این عدد نورانی را از راست بخوان 385 میشه 583 ابجد 5 تنه آل عباء 583 برعکس ابجد شیعه 385 میشه 583 را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرندپیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد ابجد 5 تن 583 شبکه نور 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 مرد عالم 385 جمال رو الهی مهدی 385 والله اگر حق با دیگر ادیان الهی بود برای هیچ فرقی نمیکرد حق را میگفتم اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشیدپیامبر فرمود جانشینان من 12 نفرنداز اهل بیت اینم آیه قرآن47 کلمه به اندازه حروف 12 امام شیعه میباشد 47 انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا 47 شجره مطهره 47 نام 12 امام هم بدون تکرار در قرآن 47 کلمه میباشد در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده هفت دوره کعبه هفت سنگ به سه شیطان در مکه تا صدایش تا آسمان هفتم برسدشجره مطهره 47 و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. 47 شجره مطهره 47 شجره مطهره 47 وارثان دین 47 با نور دین اسلام 47 سفیر دینه 47 بنور هدایت 47   اخلاق 12و 12 امام هم حروف اسمشان 47 اسلام ناب محمدی 47و 12 امام با مادرشان کوثر قرآن هم حروف اسمشان 47بزمین مقدسی 47 شجره مطهره 47 با نور دین اسلام 47 وارثان دین 47 و این است اسامی زیر :فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی47 اسلام ناب محمدی47 شجره مطهره شجره مطهره 47 به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 مونه بدینی 47 آیاته دینی 47به اصله اسلامی 47 دانش قرآنی 47 اسلام ناب محمدی 47 شجره مطهره 47 و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی فرزندان دختر پیامبر که یک سوره بنامش آمده اسامی 12 امام 47 شجره مطهره 47 اسلام ناب محمدی 47 روح قرآنی 47 اصل دین ها اسلام 47 جان ها قرآن محمد 47 به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 مونه بدینی 47 آیاته دینی 47به اصله اسلامی 47 دانش قرآنی 47 اسلام ناب محمدی 47شجره مطهره 47 منظور خانواده پیامبر مباشد ابجد 47 اسلام ناب محمدی 47 روح قرآنی 47 اصل دین ها اسلام 47 جان ها قرآن محمد 47 به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 با مومن دین اسلام47 مومنان دین اسلام 47 آیاته دینی 47به اصله اسلامی 47 دانش قرآنی 47 اسلام ناب محمدی 47شجره مطهره 47منظور خانواده رسول خدا 12 امام فرزندان دختر رسول خدا میباشند 47 حروف میباشد شجره مطهره 47 محمدا علی 47 اسلام ناب محمدی 47 روح قرآنی 47 اصل دین ها اسلام 47 جان ها قرآن محمد 47 به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 مونه بدینی 47 آیاته دینی 47به اصله اسلامی 47 دانش قرآنی47 روح قرآنی 47 اصل دین ها اسلام 47 جان ها قرآن محمد 47 به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 مونه بدینی 47 آیاته دینی 47به اصله اسلامی 47 دانش قرآنی 47 اسلام ناب محمدی 47شجره مطهره 47 منظور خانواده پیامبر مباشد ابجد 47 اسلام ناب محمدی 47 روح قرآنی 47 اصل دین ها اسلام 47 جان ها قرآن محمد 47 به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 با مومن دین اسلام47 مومنان دین اسلام 47 آیاته دینی 47به اصله اسلامی 47 دانش قرآنی 47 اسلام ناب محمدی 47شجره مطهره47 اسلام ناب محمدی 47 روح قرآنی 47 اصل دین ها اسلام 47 جان ها قرآن محمد 47 به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 با مومن دین اسلام47 مومنان دین اسلام 47 آیاته دینی 47به اصله اسلامی 47 دانش قرآنی 47 اسلام ناب محمدی 47شجره مطهره 47شجره مطهره 47 شجره مطهره 47 منظور خانواده پیامبر مباشد ابجد 47 اسلام ناب محمدی 47 روح قرآنی 47 اصل دین ها اسلام 47 جان ها قرآن محمد 47 به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 با مومن دین اسلام47 مومنان دین اسلام 47 آیاته دینی 47به اصله اسلامی 47 دانش قرآنی 47 اسلام ناب محمدی 47شجره مطهره 47شجره مطهره 47 حرف آیه تطیر و حروف 12 امام هم 74 مطابق با آیه قرآن آیه تطیر اهل بیت پیامبر است والله راست میگویم قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی  

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. 47 شجره مطهره 47 شجره مطهره 47 وارثان دین 47 با نور دین اسلام 47

 

وارثان دینه47  به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 با بامومن دین اسلام47 مومنان دین اسلام 47وارثان دین 47 با نور دین اسلام 47 سفیر دینه 47 بنور هدایت  47 آیاته دینی 47به اصله اسلامی 47 دانش قرآنی 47 اسلام ناب محمدی 47شجره مطهره 47 وارثان دینه47  به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 با مومن دین اسلام47 مومنان دین اسلام 47 آیاته دینی 47به اصله اسلامی47شجره مطهره47روح قرآنی47 به اصل اسلامی ناب 47اسلام ناب محمدی47 47دانش قرآنی 47 اسلام ناب محمدی 47شجره مطهره 47 آیاته دینی 47به اصله اسلامی47شجره مطهره47روح قرآنی47 به اصل اسلامی ناب47اسلام ناب محمدی 47دانش قرآنی 47 اسلام ناب محمدی 47شجره مطهره 47 و 12 امام هم حروف اسمشان 47 اسلام ناب محمدی 47 شجره مطهره 47

پیامبر فرود جانشینان بعد از من 12 نفر از اهل بیت من میباشنداز قریش در کتب عمریه هم موجود میباشد

خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال به ابجد اسلام132+ 92محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز = 351 قرآن 351 فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال والله اگر این معادله ظالم و مقصر برای هرکسی بود واجب میشد آبرویش برود آخه معادله ظالم و مقصر 22 مرحله دارد به ابجدشیطان22مقصر22عمر 22 ابابکر 22 بدبختی22 ظالم مقصر22 و باعث شگفتی و از عجائب 8 گانه محسوب میشود ابجد عمر 310+231 ابوبکر=541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541مرگ کافر541  541عداوتین 541 منافقان نادان پلیده دین 541ابجدظالم971-430مقصر=541عمر ابوبکر541 مقصر 430+231 ابوبکر =661 عثمان 661+310 عمر =971ظالم به دست میآید971ظالم 971+231 ابوبکر= 1202  ابجد سه خلیفه 1202  مقصر430 + 231=661 عثمان مقصر 430 +310 عمر +661= 971 ظالم به دست می آید عثمان661+310 عمر = =971 ظالم به دست می آید خیانت کار عالمی 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر با پلیدترین ملحدها 772-541عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231+310 عمر = 541 +430مقصر = 971 ظالم به دست میآید = 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید مقصر 430+310 عمر +231 ابوبکر =971 ظالم971+231 ابوبکر رکب وبا =1202 سه خلیفه عمرابوبکرعثمان1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر عمر عثمان میباشد1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 خداوند میفرماید ما ازمجرمان سخت انتقام میگیریم به ابجد فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202به ابجد احمقان خبیث 1312- 110 دین الهی = 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661عثمان+310 عمر  = 971 ظالم به دست می آید 971ظالم 971+231 ابوبکر=1202 سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 1202 به ابجد احمقان خبیث 1312- 110 دین الهی = 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد ابوبکرعمرعثمان میباشد 

عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541  به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541عدو اهل دین قرآنی541 بدشمن فاسد 541مجرمین بدین اسلام541 مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541به ابجد آفتین 541 عداوتین 541 اهله شر 541 فتنه ها 541 اولین قاصب دینه541 با ناکسهای اهله قرآن541 توهین دینها 541 مردان فاسد ملحد دین 541 نامردها پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر 541 فتنه ها 541 مرگ کافر541 عمر ابوبکر 541منافقان پلیده دین 541 فتنه ها 541 میباشد

محمد 92+110 علی +135 فاطمه= 337 +48 به اهله =385  اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 دین الله ناب محمد علی 385 شیعه 385 اهل محمدی با اصحاب اسلامی 385 با اسلام ناب محمد علی 385دین ناب الله محمد علی 385 با جان دین های محمد علی  385 باروح اهل اسلام 385صاحب دین ها بحق محمد علی 385 با آل قرآن 385 بدین واقعی اسلام385 دینه حق اسلامی 385 اهل دین اسلام ناب محمد علی 385گوهر بحق دین 385 براه دین حق 385 با عقل کل اسلام 385 فقط دین اسلام 385 بدین واقعی اسلام 385با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385فلسفه دین الله385 اسلام
واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385با آل قرآن385 معجزه دین اسلامی 385میباشد385 جمال اله روی مهدی 385 رئیسمه 385با آقای مذهب نابه محمدی مهدی 385یگانه دره دین الهی385 راه الهی دینه مهدی 385 باوقارا دینی385به دو ابجد مهدی82  امام 82بقبله عالمه الهی اهل دین385یگانه دره دین الهی385 یا جماله الهی امام مهدی  385 جمال اله روی مهدی 385 مرد عالم 385 جمال روی الهی مهدی 385 فلسفه دین الله 385 اسلام واقعی الله385تو آخه نمیدونی این آقا خیلی دلربای دلرباست آخه آدم طاقت دوریش را هم نداره 385سید خراسانی فرمود همه محبت پدر و مادرای عالم را جمع کنی به اندازه یک قطره محبت مولاء نسبت به شیعیانش نمیشه محبت مو لاء از محبت تمام پدر مادرا واقعی بیشتره نسبت به شیعیانش بشرطی که پاک باشند و گناه نکنند   آقا این خونه یه پدر داره این جهان یک خدا داره خدا گوهر انبیاء الهی داره بنام مهدی بقیه" الله اعظم در قرآن آیه بقیه" الله خیرا" لکم 385یگانه دره دین الهی385در روايت آمده است << لو لا الحجه" لساخت الارض باهلها >>اگر حجت نباشد زمين تمام اهلش را فرو مي‌برد يعني زمين اگر تحمل بنده گنهكار را دارد به دليل آن است كه حجت و بقيه خدا در زمين هست خداوند سبحان به آبروي بقية‌الله به اهل زمين اجازه زندگي مي‌دهد، سبب ابقاي رحمت خدا در بين خلق، امام هر زماني است . سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبن لهم انه الحق فصلت آیه 53 به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان 59 جهان 59 مهدی 59 و در درون جانه 59 به آنها نشان مدهیم تا برای آنان آشکارگردد که او بحق است

فصّلت 53)‏» سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبن لهم انه الحق فصلت آیه 53

(به زودى نشانه‏هاى خود را در اطراف جهان 59و در درون جانه59 به آنها نشان مى‏دهيم مهدی 59 تا براى آنان آشكار گردد كه او حق است...)

به زودي نشان مي‌دهيم آيات خودمان را، امام صادق(ع) مي‌فرمايند: وجود امام آيه‌اي از آيات الهي است و هر چه انسان بيشتر امام شناس شود بيشتر خداشناس مي‌شود و هر چه بيشتر امام شناس شود از حقانيت توحيد باخبرتر مي‌شود.

1- قرآن مي‌گويد:<<سنریهم آیاتنا >>به زودى نشانه‏هاى خود را به آنها نشان مى‏دهيم » به نظر مفسرين يكي از جلوه‌هاي «سنريهم آياتنا» زمان ظهور است كه آيات حق در همه عامل چه عالم ظاهر چه باطن به نمايش گذاشته مي‌شود علم ریاضی درقرآن تقدیم میکند علمی صحبت کنیم علم ابجد ریاضی قرآن تقدیم میکند زائر هم در عبارت <<اولی الامر>> باور دارد كه حضرات معصومين صاحب نفوذند و صاحب بايدها و نبايدها هستند و آنان صاحب منفعت و قيمت هستند يعني هر فرد بي‌ارزشي و هر انسان بي‌قيمتي مثل صاحب این وبلاگ با نزديكي به حضرات معصومين ارزشمند و قيمتي مي‌شود. من سنگ دل بوده ام تو از سنگ هم طلاء درست میکنی

 جالب اینجاست وهابی های ابلق هدایت شده و گروه گروه شیعه میشوند ولی شیعیان بما کمک دینی نمیکنند شما بدانید آمریکا و انگلیس تا از خدعه و نیرنگ دست نکشند دشمن شیعه و سنی محسوب میشوند و تا سال دیگر گروه ما در مزار شریف به 500هزار نفر خواهد رسید ما اهل بیت پیامبر را دوست میداریم به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز = 351 قرآن 351 فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن دین اسلام با مردان رجس پلیدی615-541عمر ابوبکر=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد اینم آیه قرآن 74ان من المجرمین منتقمون74 فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر =74 فرقه ابجدصغیرسه خلیفه 74 میباشد دین اسلام 74 فرقه شد 74 فرقه ابجد سه خلیفه میباشد74 (ان من المجرمین منتقمون 74) فرقه شدن دین اسلام توسط عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74=74والشجرتها الملعونه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74والشجرتها الملعونه74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467- 541 ابوبکر عمر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74اسراف کاران 614- 541 عمر و ابوبکر رکب وبا = 73 بافرقه باطل در دین74والشجرتها الملعونه74ان من المجرمین منتقمون74 همین الان در جوامع اسلامی هیچ کس به کسی دیگر رحم نمیکند برای قصب خلافتها گرگها ی کفتار صفت در کمینند کسانی دم از اسلام میزنند که بویی از انسانیت هم نبرده اند سمون بکمن عمیون فهم لا یعقلون و لا اکراه فی الدین را نمیدانند و براحتی امت اسلام را می میکشند اینها بدتر از یهودی هستند ابجد منافق دینه حق اسلام 580 -541 عمر ابوبکر = 49 ابجد صغیر ابوبکر 27+22 عمر = 49 ابجدصغیر ابوبکر و عمر 49 میباشد عمر 22+27 ابوبکر = 49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 به ابجد قرآنی بیعت شکنانی 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 و به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 عمر ابوبکر 49 آل سعود جنگ طلب 49نیرنگ آل سعود 49 بنامردان کافر 49 اهل کفار اسلام 49 بناحقه عالمی 49آل سعود دشمن اسلام 49بکفار قریش 49 بملعونترین 49آل سعود جنگ طلب 49 دینه گمراهی 49 با اشرار دین اسلام 49 با اصل گمراهی 49 دینه گمراهی 49کشجره خبیثه 49 کلما خبیثه 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر49 ناحقه امت محمد 49 بناحقه عالمی 49 بشیطانه خبیثه 49 با منافقان فاسقان 49 باطا فرقه ها 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 بدترین خلق امت 49 اهل کفار اسلام 49 قصب خلافت الله 49 گمراه دینه 49 با احمق نادان امت 49 اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49

ابجد منافق دینه حق اسلام 580 -541 عمر ابوبکر = 49اهل دروغ 1251- 1202 = 49اهل کفار اسلام 49 منافق بدین اسلام 49با اشرار دین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 نامرد روزگار 49 خلیفه کودن 49بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام49 ابجد صغیر ابوبکر 27+22 عمر = 49 آل سعود جنگ طلب 49نیرنگ آل سعود 49 بنامردان کافر 49با اسرائیلی 49 به آمریکای 49 حقه بازن پلید49 نامرد روزگار49 بجنایتکاری 49 اهل کفار اسلام 49بدشمن اسلام دشمن قرآن 49 به ابجد قرآنی بیعت شکنانی 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 و به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49

میباشد پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 به ابجدمنافقان قرآن 673- 132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر = 661 عثمان 661- ابوبکر 231= 430 مقصر +541 عمر و ابوبکر = 971 ظالم به دست میآید ظالمین در نماز غیر المغضوب علیهم والضالین منظور ابوبکر و عمر و عثمان میباشدمنافقان قرآن 673- 132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر = 661 عثمان به ابجد منافق دینه حق اسلام 580 -541 عمر ابوبکر = 49 ابجد صغیر ابوبکر 27+22 عمر = 49 به ابجدمنافقان قرآن 673- 132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر = 661 عثمان 661- ابوبکر 231= 430 مقصر +541 عمر و ابوبکر = 971 ظالم به دست میآیددر قرآن اهل البیت و یطهرکم تطهیرا

در سوره شعرا، آیه ۸۴ این دعای حضرت ابراهیم را نقل می‌فرماید که: « وَاجْعَل لِّی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ» (یعنی: در میان آیندگان [امت آخرالزمان] «لسان صدق»ی [= زبانِ حقیقت] برای من قرار بده

مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست اسم اعظم نام خاتم قائم آل محمد هم علیست به ابجدبه ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم مقصر 430+310 عمر +231 ابوبکر = 971 ظالم به دست میآید 971ظالم971 -661 عثمان = 310 عمر به دست میآیدمقصر 430+231 ابوبکر = 661 عثمان +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید معادله ظالم و مقصر به عالم غوغا نموده هر طور کم و زیاد در نام خلفاء پلید میکنی مقصر و ظالم مشخص میشود به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 مقصر 22 بدبختی 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کید 22 کلک 22 مکارا 22 روبا 22 مجرمین 22 منافقان 22 شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 لعنت 22 ملحد 22 به ابجد فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 اهله مخالفتی 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661 - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 به اولین قاصبان احمق پلید541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 کلی بدعته 541 ما شیعیان فقط اهل بیت پیامبر را دوست میداریم و از کفار قریش 541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی541 مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541 باعقرب کافر پلید دین اسلام 541بدشمن فاسد 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 کافران ملحد پلید دین 541 مجرمین دین اسلام 541فاجران دین اسلامی 541 انحرافه دین اسلام 541 آفتین 541 اولین قاصب دینه بدشمن فاسد 541 فاجران دین اسلامی 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کینه توزه ابله 541 قلدرای دین اسلامی 541 عهد شکنی ملحد 541 عهد شکنهای دینی 541کینه توزه ابله 541 حقه بازان پلید اسلامی ناحقیا541 مجرمین بدین اسلام 541 انحراف دین اسلامه 541با انحراف بدین اسلام 541 ناکسین قرآن ومجرمانه دین اسلام541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541 عداوتین 541 قاتلی 541 عمر ابوبکر541 بیزاریم

پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵مرد عالم 385 مقام پدر  385 به هنر جان دین 385با برنده های دین الهی 385 شهید بدین 385 با منجی علم اسلامی385 با اسلام ناب محمد علی 385 مذهب اسلام محمدی 385 اسلامنا محمد علی 385بطریق دین 385 شهید بدین 385 معجزه دینه اسلامه 385 با روزنه امید جهان 385 با راه دین حق 385 بیداری های اسلامی 385 بیداره الاسلام  385 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385 شیعه 385با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقطدین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385 با قانون الهی دین الله 385 آقای عرفانیان اگه والیبالیست های شما از طعام حلال استفاده میکنند و کفر خرو خوک خور هنوز این را نمیدانددرود بر قهرمانان ایران زدند شرق و غرب را در هم کوبیدند کالیکاتوریست های ایرانی عکس یک قهرمان را بکشید که با توپ به سر آمریکا و شوروی میکوبد عکس دو تا بدبخت که دست به سر گرفته تا توپ به سرش نخوره را بکشید خیلی زیبا میشود ابجد دروغگو 1216 -14 معصوم خانواده پیامبر = 1202 عمر ابوبکر عثمان دروغگو بوده اند دروغگو کل اسلام 1398-196 ضرب 14 معصوم = 1202 دروغگو عمر ابوبکر عثمان بوده انداین آیه قرآن هم به ابجد ابوبکرعمر عثمان میباشد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 به ابجد دروغگو 1216 -14معصوم = 1202 سه خلیفه به ابجد دروغگو کل اسلام 1398-196 ضرب 14 معصوم = 1202 سه خلیفه قاصب دین اسلام 392- 82 ملحد= 310 عمر به ابجد بدین دروغ 1276- 74 فرقه پلید = 1202 سه خلیفه عمر ابوبکر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 آفت کل دین اسلام 737-196 ضرب 14 معصوم = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541 فتنه ها541 اهله شر 541عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت خواهد مرد ده ساله به تمام 74 فرقه اسلام و مسیحیت محلت داده ایم حقانیت خودشان را با ریاضی ابجد اسلام و قرآن و تمام ادیان الهی ثابت کنند از سنگ صدا در آمد ولی از این 310گمراه دین 310کفری 310 نمرودی310 منکر310 عمر310 صدا در نیامد که نیامد خیلی خجالت داره ادعای حقانیت کنی و بی سواد باشی و ریاضی قرآن ندانی ابجد قرآن تمام کتب آسمانی بر اساس علم ابجد ریاضی قرآن نوشته شده و در آیات قرآن هزاران معادله زیبای قرآنی و اسلامی نحفته میباشد به ابجد بهترین دینها737-541 عمرابوبکر= 196 ضرب 14 معصوم 196 میباشد به ابجد خدای کلمات 1106-1202 سه خلیفه= 196 اصول دین 196 دین اسلام 196 اساس دینی 196حامی بدین الله196 با ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 ضرب 14 معصوم در 14 =196 میباشد به ابجد براستی دین 737-541 عمر ابوبکر= 196 به ابجد دین برحق اسلام 506- 310 عمر= 196 معجزه ادیانه 196 ندای سلام 196 اساس دینی 196 قلب دین 196 وحی دین حق 196 با فقه حق 196 به معجزه دین 196 دلیل انسانی 196 اصله دینی ها 196 معجزه ادیانه 196 به ابجد 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 اصله دین ها 196 امام اهله دینی 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196به ابجد دروغگوبه ابجد دروغگو 1216 -14 معصوم = 1202 عمر ابوبکر عثمان دروغگو بوده اند دروغگو کل اسلام 1398-196 ضرب 14 معصوم = 1202 دروغگو عمر ابوبکر عثمان 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 به ابجد دین الهی 110 نگین 110 دین الهی 110 علی 110 به ابجد بغدیر خم 926-541 عمر ابوبکر = 385 شیعه برنده میدان شد من کنت مولاء فهذا مولاء علی در روز غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهاز اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیدا شدخداوند به ابجد خدای کلمات 1106-1202 سه خلیفه= 196 اصول دین 196 دین اسلام 196 حامی بدینه الله 196 کلید بدین الله 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 با ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 با کلید راه نجاتی 537-541 عمر ابوبکر= 196 ضرب 14 معصوم در 14 = 196 میباشدبه ابجد کلید بدین الله 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196+144 ضرب 12 امام در خودش +25 ضرب 5 تن آل عباء جمع سه ضرب میشود 365 روز سال به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال اگر وهابی ها توانستند یک معادله 365 روز سال بیاورند من دینشان را میپذیرم خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب این سه عدد هر کدام در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال یک معادله دیگر به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال 5+6+3=14 معصوم به ابجد 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 اصله دین ها 196 امام اهله دینی 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196 مگه نمیگی دین شما بحق میباشد ثابت کن فقط یک معادله بیاور که 365 روز سال باشد من شما را بحق میپذیرم شما ثابت کن ما می پذیریم نامرد نباش حق را بپذیر هر وقت توانستی ثابت کنی ما هم شما را قبول میکنیم

319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319 فلسفه دین 319 +66 الله =  385 شیعه 385 فلسفه دین الله 385 شیعه میباشد   فلسفه دین 319 +لا اله الا الله46= 365 روز سال فلسفه دین 319 +26 علی +20 محمد = 46 = 365 روز سال 365+20 محمد = 385فلسفه دین الله 385 با قانون الهی دین الله 385  معجزه دین اسلامه شیعه385پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 به ابجد شهید 319 اسلام واقعی 319 فلسفه دین 319  دین ناب محمد علی 319 +66 بدین = 385 شیعه 385 شیداء385شهیدبدین 385 شیداء 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 حرفهای حسابی 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 شیعه385به ابجد اسلام دین ناب محمدی351 فارسی 351 دین واقعی اهل دین 351 فارسی 351 قرآن 351+14 معصوم خانواده محترم پیامبر = 365 روز سال 365+20 محمد =385 شیعه فلسفه دین الله 385شیعه 385فرقه 385فرقه 385 شیعه 385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام پیامبر385 اسلام پیامبر 385 اسلام واقعی الله 385 فلسفه دین الله 385به ابجد اهل دین جانشین محمد مصطفی337نمایندها الهی اهل دین 337 بااصل دینه اسلامی 337راه حسین 337یاران دینی 337ره اسلام 337 کلمه اسلامی اهل دین 337 محمد 92+135 فاطمه +110 دین الهی = 337 علی محمد فاطمه 337 با راه حسین 337 + 48 به اهل = 385 شیعه 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385فلسفه دین الله 385 راز اهل عالم اسلام واقعی الله 385شیعه 385 فلسفه دین الله 385شیعه 385منظور از شیعه چیست ؟ شین شهید  شیداء385  یا علی  مولا به علم ابجد ریاضی قرآن  به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 علی +17 نماز +14 معصوم = 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385  اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 قال رسول الله 1587 کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = 385 شیعه385 عترت پیامبر میباشد این عدد مقدس 385 را از راست بخوان 583 ابجد 5 تن آل عباء علیه سلام میباشد 583 را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهلبیت پیامبرند

به ابجد رضایت دین الهی الله1587 -1202 منهای سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان =385 برترین دین 926-541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385به ابجد بهترین دین الله اسلام شیعها 1447 - 1202 عمر ابوبکر عثمان = 245 علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 منظور علی +فاطمه = 245 اسلامه حق 245 میباشد با بهشتی الله 786-541 = 245

به ابجد امام الهی 128 حسین 128 دین64 +64 = 128 دین دین حسین 128 به ابجد خلیفه خدا 1330-1202 = 128 حسین به ابجد دین الهی 110 نگین 110 دین الهی 110 علی 110 بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سلطان سریر ولایت علی قل انما ولی یکم الله علیست سلطان عالم زاده محراب کعبه شهید محراب علیست مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد وقائم آل محمدیست  اسم اعظم نام خاتم قائم آل محمد هم علیست آئینه جمال بی مثال قائم آل محمدیست جانم به فدای چنین مولایی کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است  

مگر نام محمد هم علی نیست آئینه
روی محمد علیست اسم اعظم نام خاتم قائم آل محمد هم علیست نظرشما را به معادله ظالم و مقصر در علم ابجد قرآن جلب مینمایم خداوند چه قدرت نمایی نموده خالقا حقا که یگانه عالمی قلب مومنین را شاد نمودی و ظالم ومقصر عالم را به ما معرفی نمودی مولاء علی به یاران شیعه میفرمود مقصر و ظالم عالم ابوبکرعمر میباشد منافق به ابجد منافق 271 -40 مغفرت حق = 231 ابوبکر به ابجد قاصبان اهل بیت 1592- 1202 سه خلیفه = 390+271 منافق = 661 عثمان منافق 271-40مغفرت حق = 231 ابوبکر صددرصدمنافق بوده و قصب خلافت نموده منافق 271+39 ابلها =310عمر310 ابله منافقا 310عمر310جاهل منافق310+231نفاق= 541 ابجد ابوبکر عمر541

به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541 میباشد

به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541 به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 عمر ابوبکر 541 قال رسوالله بعد از من فتنه ها 541 به پا خیزند عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 مقصر 430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست می آید خیانت کار عالمی 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر با پلیدترین ملحدها 772-541عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231+310 عمر = 541 +430مقصر = 971 ظالم به دست میآید = 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید مقصر 430+310 عمر +231 ابوبکر =رکب وبا =971 ظالم به دست میآید به ابجد فساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر = 22 عمر 22 ابابکر22آیه 22 سوره سجده ان من المجرمین منتقمون 74 ابجدسه خلیفه ابوبکرعمر عثمان74 اینطور  ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 دین اسلام 74 فرقه پلیدشدند  که ابجد ابوبکر عمر عثمان با عث 74 فرقه
شدن دین شدنداینم آیه قرآن به ابجدسه خلیفه وهابی74 ان من المجرمین  منتقمون 74 ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدندبه ابجدخیانت کار عالمی 1433-1202سه خلیفه=231 ابوبکرابجدفساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر = 22 عمر ابجد فساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر =22عمر
22شیطان22ابابکر22بدبختی 22بدیها22لعنت 22ملحد 22منافقان22 ابجدشیطان22بکذابه22مقصر22هذیان22عمر22بدبختی22لامذهب22
22قصبی22عمر22 ابابکر22 رکب وبا22 دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام ناخلف ها و ناحقها دوسال نشده ازدنیامیروند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد هر کسی بناحق 22باشد مرسی 22 بنی صدر دوسال نشده پا به فرار گذاشت
و هابی تو را خدا بسه گمراهی ابجد شیطان نام عمر ابوبکر است اینقدر بدبخت نباش بدبخت روز قیامت جواب خدا را چه خواهی داد لعنت خدا بر شما احمقان عالم که خیلی بدبخت و شجره ملعونه میباشید این سه خلیفه کافر دین اسلام را 74  فرقه نمودند ابجد ابوبکر عمر عثمان هم 74 میباشد ابوبکر 27 رکب وبا 27 +22 عمر22 عثمان 25 = 74 فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند 74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74  ان من المجرمین منتقمون74اینم آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیراین آیه ابجد ابوبکرعمر عثمان میباشد 74 ابجد فساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر = 22 عمر 22شیطان22ابابکر22بدبختی 22بدیها 22لعنت 22ملحد22منافقان 22فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر = 74بازم ابجد صغیر ابابکر عمر عثمان 74  فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =باعث 74 فرقه  شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ابجد فساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر = 22 عمر 22شیطان22ابابکر عمر 22بدبختی 22بدیها 22لعنت 22ملحد22منافقان 22ابجدشیطان22بکذابه22 مقصر22هذیان22عمر22 بدبختی22 لامذهب22قصبی 22عمر22 ابابکر22 رکب وبا22دروغ22کلک 22کید22 خدعه22 نیرنگ22 روباه22احمقه22گمرهه 22 منکر22عمر22 ابابکر22 22دشمن اسلام22 22شیطان22بدیها 22 بدبختی22بدیها 22دشمن اسلام 22 سست ایمان 22باابلیس22آدم کشه22 جنگ طلب 22مرگی 22 بدشمن نادان22 دشمن اسلام22 عمر22ابابکر22 بناحقه22 نابکار22دینها 22بجنایت22خیانته22 نکبتها بمکر22باخدعه22 بنامرد22دینها22 بنامرد22پررو22جاطلبا22 سرکشها22 کسکشها 22 جنگ طلبا22 نیرنگ22 ناخلفه22بناحقه22 درآتشه 22دوزخه 22 احمقه22 نابکار22 ابابکر 22 شیطان22عمر22نیرنگ22کلک22کج فهم 22نکبتها22بدزده22 اسلامی 22مکارا22روباه 22باخدعه22 ناخلفه 22عمر22 بدبختی22هذیان 22مقصر 22احمقه شیطان22 بناحقه 22منافقان 22شرمی 22بکنی 22منافقان22فاجرن22عمر22 مجرمان22عمر22ابابکر 22رکب وبا22 نیرنگ22 کلک22کید 22لعنت 22شیطان 22عمر22 ابوبکر 22ملحد22دشمن اسلام 22 22عمر22 ابابکر22 دشمن اسلام 22 بناحقه 22 نابکار دینها 22 شیطان 22نابکار22دینها22جنگطلب22بناحقه22ناخلفه22بدشمن نادان22 22بناحقه 22پررو22زیاد22خواهی22مکارا22دشمن حق 22نکبتها22 بنامرد22 نابکار 22پررو22دینها22مکارا22بدزده22اسلامی 22جنگطلب 22تباهی22 بدبختی 22
بدائشه 22پررو 22نکبتها 22شمری22بدزده 22 اسلامی22جنگطلب22دشمن اسلام22دشمن حق 22بناحقه 22پررو22جاطلبا22 سرکشها22 نکبتها22جنگطلب22آدم کشه 22در آتشه22دوزخه 22بناحقه2 2نابحقه22 منافقان22مجرمان22فاجرن22 به ابجد دین 64+64= 128 دین دین حسین 128است به ابجد خلیفه خدا 1330-1202 = 128 امام الهی 128 کلید دین 128آله محمد 128 اهل محمد 128کلید دین 128 سبب دین 128  حسین128 = 8ضربدر 2+1= 17 شهید نماز 128 =8+2+1= 11 امام شهید میشوند خلیفه کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جانه نبی علی ولی قائم آل محمد است جانشین هر پیامبر با ید پا روی دوش پیامبر بگذارد علی در کعبه به دوش پیامبر رفت و بت های کعبه را سرنگون کرد علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست به ابجد امام الهی 128 حسین 128 دین 64+64 = 128 دین دین حسین 128نبی الله 128 روزی در نماز به سجده رفت جبرئیل نازل و فرمود خدا میفرماید اگر سر از سجده برداری از نبوت خلع خواهی شد کودکی وارد مسجد و پا روی سر مبارک پیامبر خاتم گذاشت وروی پیامبر نشست آن کودک دو نیم ساله سالار کربلاء حسین بود وقتی یاران سبب سجده طولانی پیامبر را جویا شدند پیامبر فرمود تمام جانشینان من از صلب حسن و حسین میباشند به ابجد حسین128 جان دینی 128 امام الهی 128 بجانه نبیه 128 به ابجد دین الهی 110 نگین 110 دین الهی 110 علی 110به ابجد وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین به ابجد برترین دین 926-541عمر ابوبکر= 385 شیعه 385قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 فقط دین اسلام 385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 به ابجد بهترین دینها737-541 عمرابوبکر= 196 ضرب 14 معصوم 196 میباشد به ابجد خدای کلمات 1106-1202 سه خلیفه= 196 اصول دین 196 دین اسلام 196 حامی بدین الله196 با ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 ضرب 14 معصوم در 14 = 196 میباشد به ابجد براستی دین 737-541 عمر ابوبکر= 196 به ابجد دین برحق اسلام 506 - 310 عمر= 196 معجزه ادیانه 196 ندای سلام 196 اساس دینی 196 قلب دین 196 وحی دین حق 196 با فقه حق 196 به معجزه دین 196 دلیل انسانی 196 اصله دینی ها 196 معجزه ادیانه 196 به ابجد دین الهی 110 نگین 110 دین الهی 110 علی 110 به ابجد بغدیر خم 926-541 عمر ابوبکر = 385 شیعه برنده میدان شد من کنت مولاء فهذا مولاء علی در روز غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهاز اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیدا شدخداوند به ابجد خدای کلمات 1106-1202 سه خلیفه= 196 اصول دین 196 دین اسلام 196 حامی بدین الله196 با ضرب 14 معصوم 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 ضرب 14 معصوم در 14 = 196 میباشد با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی 110+135فاطمه = 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان امام به کسی میگویند که نامش هم تمام حروفش با نام پیامبر  فرق داشته ولی باز مثل نام پیامبر خاتم باشد که به تمام علوم الهی تسلط کامل دارد به تمام زبانهای دنیا آگاه میباشد وبه امر خدا مرده را هم زنده میکند  مریض را هم شفاء میدهد کور مادر زاد را هم بینا میکند به ابجداسلام 132+92 محمد +110 علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سالیعنی 5+6+3 = 14 معصوم  به ابجد اسلام 132+92 محمد +110 علی + 5 اصول دین + 10 فروع دین + 14 معصوم +12 امام = 365 روز سال  نشانه حق اسلامه 651-541 عمر ابوبکر= 110 علی علی یلی یلی حقا پلیسه عالمی به ابجد نشانه حق اسلامه علی 110دین الهی 110 منادیه 110 دین الهی 110 علی 110 پلیسی 110 نامت 110 یا علی حقا پلیسه عالمی به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز = 351 قرآن 351 فارسی 351 +14 معصوم = 365 روز سال اینجانب برابر معادلات قرآن هر معادله 500 معا دله فارسی با عنایت الله و صاحبم مهدی (عج) مینویسم بچه عربهای شیعه ببینیم فقط یکی از روی معادله اینجانب لا اقل گپی کنید بابا به عربی بنویسید عجب گیری کردیم ها  خودت عجب گیری کردی ترکیم بنویسید قبوله به ابجد اسلام 132+92 محمد+110 علی +17 نماز +14 معصوم = 365 روز سال

شما میتوانید گلچین این وبلاگ را به زبانهای دیگر ترجمه و برای ما بفرستید یا خودتان بنمایش بگذاریدبچه عربها کجایند پس همین بی خیالی شما منو کشته ببینیم کی زودتر دست به کار میشه دخترایا پسرا فرق بین مومن و کافر ترک نماز است استادم که از عمر بیشتر قبولش دارم میگوید عمر گفت مردم دست به شکم نماز بخوانند اگر قرار به تسلیم شدن در برابر خداست مردم باید دست بالا نماز بخوانند بهتر است عمری خیلی .... اگه وهابی ها توانستند مثل اینجانب به علم ابجد ریاضی قرآن ثابت کنند 365 روز سال میباشند من وهابی خواهم شد عمرن بتوانیدبه ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 عمر ابوبکر 541 قال رسوالله بعد از من فتنه ها 541 به پا خیزند عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 مقصر 430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست می آید خیانت کار عالمی 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر با پلیدترین ملحدها 772-541عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231+310 عمر = 541 +430مقصر = 971 ظالم به دست میآید = 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید مقصر 430+310 عمر +231 ابوبکر =رکب وبا =971 ظالم به دست میآید

بظلماتین 1433- 1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر رکب وبا به ابجد منافق 271-40 = 231 ابوبکر رکب وبا  این وبا گرفته دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت ابوبکر رکب وبا  کب را از اسمش برداری میشه روبا  ابوبکر قال رسول الله بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 - 971 ظالم = 231 ابوبکر این مرد کثیف 1400 سال داره همه اهل سنت و وهابی را به دوزخ میبرد بخاطر گمراه دین 310 عمر 310 حرامیان 310 منکر 310 کفری 310 عمر 310 ظالم 971+231= 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان 1202 ابجد آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه هم به ابجد کبیر وهم به ابجد صغیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد ابجد شیطان بوود نام عمر به ابجد صغیر عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 هذیان 22 دروغ 22 کلک 22کید 22 22نیرنگ 22تباهی 22 سرکشها 22 کسکشها 22 ملحد 22 لعنت 22 بدبختی 22 تباهی 22لامذهب 22با خدعه 22نیرنگ 22کلک 22لامذهب22 دشمن اسلام 22سست ایمان 22

خدا در حالی که در قرآن میفرماید انی جاعلک لناس اماماخداقرارمیدهددربین مردم امام وسرپرست را قرار میدهد در غدیر خم خدا علی را به عنوان جانشین پیامبر انتخاب نمود انی جاعلک لناس اماماخداقرارمیدهددربین مردم امام وسرپرست را آن هم فقط توسط پیامبرش که در کتب عمریه موجود میباشد که پیامبر دست علی را در غدیر خم به عنوان دوست خدا یعنی بالاتر از پیامبر دوست خدا علی مولاست در آیه 124 بقره میفرماید مقام امامت بالاتر از نبوت است علی در غدیر خم مقام بعد از خدا فقط به علی تعلق گرفت 124 هزار پیامبر آمدند همه به امر خدا جانشینانشان را انتخاب نمودند محمد هم در غدیر خم علی را انتخاب نمود جانشین هر پیامبر باید توسط پیامبر قبلی انتخاب شود بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است گفتم که روم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بوود سایه ندارد سلطان عالم زاده محراب کعبه شهید محراب علیست مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد وقائم آل محمدیست اسم اعظم نام خاتم قائم آل محمد هم علیست آئینه جمال بی مثال قائم آل محمدیست شبی در خواب دیدم من محمد را بگفت جانم بفرما منم مولاء نشستم درس ابجد را برایم گفت این مولاء فدای روی این مولاء آئینه روی محمد است والله دره علم خدا غیر از علی نیست آئینه روی محمد علیست

 

سوره حجر آیه71 قال هذا صراط علی مستقیم مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی مولاء منم فداییت من سنه قربان فدایت بگردم عزیز ارباب از دوریت چکنم بکجاروم غلامت را دریاب ای عزیزاینم آیه قرآن بقیه" الله خیرا" لکم  یا بقیه" یارانت را دریاب دلشان برایت تنگ شده مولاء چه میشود اگر بما نظر کنی قلب  سنگی ما را هم طلاء کنی شنیده ایم که از سنگ هم طلاء درست میکنی به امر خدا مرده را هم زنده میکنی با هر کسی با زبان خودش صحبت میکنی محمدی علی واری سایه هم که نداری عشقی جانی خودخود خود مولای مایی ماهی جانی عشقی صفایی دیر هم شده دریاب یاران را همین است بهتر از این میخواهی  تقدیم به روی ماهت یا قائم آل محمدی (عج) پیامبر فرمود بعداز من فتنه ها بپا خیزند به ابجد قرآن فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر ابوبکر541 خبیث 1512بغفلت 1512- 1202 ابجد سه خلیفه =310  عمر 1202ابوبکرعمر عثمان 1202با خبیث ملحده 1202 با خبیث ملحده 1202 مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر= 385 شیعه 385 فرقه 385 سربازانه مهدی  385فقط دین اسلام 385 مابرای وحدت بین اسلام و بر اساس دستور قرآن آیه به آیه حساب حساب کاکا برادر  به ابجد ریاضی قرآن خداوند از کدام دین راضی میباشد به ابجد رضایت دین الهی الله 1587 - 1202 ابوبکرعمرعثمان = 385عامل تفرقه926 بوده است عامل تفرقه 926 -385شیعه = 541 عمر و ابوبکر 851 تفرقه بدین 851- 541 عمرابوبکر= 310 عمر  عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر و ابوبکر 541 آفتین 541 دشمنه اسلامی 541 فتنه ها 541 عهد شکن ملحدی 541 به ابجد 541کافر پلید دین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 اهله شر 541 دزدا فدک نگو نه دزدان فدکه فاطمه 541541 اهل مفسد منافق هاپلید 541 ابوبکرعمر541کافر پلید دین اسلام541بدشمن فاسد541دشمنه اسلامی 541احمقی منافقه نادان 541نامرد یلا فاسدین 541 541کفرهای مطلقه دینها541 مردان گمراه 541 گمراه نامرد 541 راه دزدی دزدانه فدک فاطمه 541راه دزدی گمراه دین 541نامرد گمراه 541 دزدانه پرروی دین 541بدشمن فاسد 541مجرمین بدین اسلام 541دشمنه اسلامی 541 اهله شر541کافر پلید دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541نامردگمراه541بنامردان قاصب 541با منافقینه گبر 541کافر پلید دین اسلام 541دزدانه پرروی دین 541کافری فاسق فاجریها 541 بدشمن فاسد541دشمنه اسلامی 541 فتنه ها 541 بنامردانه قاصب 541مجرمین بدین اسلام 541رو سیاهان عالمین 541 فاجرانه دین اسلامی541دشمنه اسلام 541 اهله شر 541 فتنه ها541عمر ابوبکر 541 541کینه توزه ابله 541 بمرد کج فهمی ملحد پلید 541 عمر ابوبکر541 بمنافقین ادیان اسلامی541فاسق نا اهل ها بدینه اسلامی541بعد شکنهای دینی541بمنافقین ادیانه اسلام541مجرمین بدین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541احمق ملخد بی ایمان دین اسلام 541بیمصرفهملحد پلید 541 منافقان احمق دین ها 541منافقان نا اهل اسلام 541 541فاسق کفر541 نمایندهای شیطان 541 عهد شکنی ملحد 541با گناهکارانه دینه اسلام 541 نامرده اصلی اهل دین 541 فاسق جاهل منافق 541 قلدرا دین اسلامی541 ابلهان بتاریخ اسلام 541 با فاسد ترین دین اسلام 541  کافر پلید دین اسلام 541 بدشمن فاسد 541 قلدرای دین اسلامی 541 منافقان نا اهل اسلام 541 به کافران دین حق 541 کافران ملحد پلید دین 541 اولین قاصب دینه 541 بدشمن فاسد 541 منافقی کوردل 541 بعد شکنهای دینی 541 بمنافقین ادیانه اسلامی 541 فاجران دین اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541 با مذاهبه انحرافی اسلام 541 مجرمین دین اسلام 541 فاسق جاهل منافق 541 نامرده اصلی اهل دین 541 انحرافه دین اسلام  541اهل کافر گبرا 541 آفتین 541مکافات 541مردان فاسد اهل دین541 حرام فاسقان حرام  541راه دزدی حرامیان541به به ابجد جنایتکار 685- 144 ضرب 12 امام یا 114 سوره قرآن +30 جزء آن = 541 عمر و ابوبکر جنایت کار عالم بودند  قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است  به ابجد گرگهای کفتار صفت اهل دین 1587-385 شیعه = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 میباشند1202 گرگهای کفتار صفت اهل دین 1202 سه خلیفه 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد عمر ابوبکر عثمان 1202 لاشخورهای پلیده دشمنان اسلام بدانند نامه اعمال آنها نزد ماست و در آینده نامه های آنان را به سرشان خواهیم آورد حتی اگر توبه کنند انفجار را با انفجار جوابگو خواهیم بود وقتی شما بمب گذاری میکنید انتظار نداشته باشید در مراسم شما بمب گذاری نخواهد شد پس شما این کارشیطانی را مرتکب نشوید ما هم تلافی نکنیم در حقیقت شما خود را می کشید با این کار پلیدو خط قرمز ما شیعیان و شهرهای شیعه میباشد پس با دست خود خو د را به هلاکت نیاندازید مرگ در میدان نبرد را تجربه نکرده اید این گونه است که شما در خواب

بغفلت 1512-1202 سه خلیفه = 310 عمری هابدانند در طول تاریخ همیشه در مقابل یاران علی خارو ذلیل بوده اند امکان ندارد عمری پیروز شود مگر اینکه زیر صد نفر شیعیان بدون تجهیزات و سلاح و آب باشند اینجانب حاضرم با صد نفر در مقابل هر ارتشی در دنیا بایستم و آنان را با قدرت الله کمک الله شکست دهیم

ابجد ابوبکر عمر عثمان1202 بدترین دشمن اسلامی 1202بکافران محض 1202قدرت شیطان نااهله1202 1202با فاسد ترین دشمن1202 ان من المجرمین منتقمون 1202بدترین دشمن اسلامی1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202 بمنافق های اشرار دینه اسلامی 1202 نفهم ترین مردان بدینها 1202حاکمان ظالمه اهل دینها1202 ابجدابوبکر عمرعثمان1202بد ترین دشمن اسلامی  1202 در این آیه قرآن سوره سجده آیه22 ابجد سه خلیفه قاصب دین = 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجدکبیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد 1202 بدشمنه تفرقه های1202 با کافرانه پلیده ملحدی ستمگر 1202اینم آیه قرآن 1202ان من المجرمین منتقمون1202با ظالمانه نادان ادیان 1202تفرقه درادیانه اسلامی1202 سرکشای خائن 1202تفرقه درادیانه اسلامی 1202ریاست کفر نفاق1202 با ظالمانه نادان ادیان  1202 دروغ گو 1216 - 14 معصوم = 1202تفرقه در ادیانه اسلامی 1202 با قاصبه خلافت 1312-110 علی = 1202 ابجد سه خلیفه قاصب عمر ابوبکر عثمان 1202 پلید ترینا کفار دین اسلام 1202 ظالم بدجنس بدین الهی 1202 با پلید ها بدبخت عالم1202اهل ظلم دین اسلام 1202پلید ترین دزدانه دین اسلام ابوبکر 1202 ریاست کفر ابوبکر1202 ظالم بدجنس بدین الهی 1202ابوبکر عمر عثمان 1202ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202و معجزه معادله ظالم و مقصر430 مقصر 430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید عمر310+661 عثمان= 971 ظالم به دست میآید به ابجد مقصر 430+310 عمر +231 ابوبکر = 971 ظالم به دست میآید مقصر 430+310 عمر +231 ابوبکر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 ابجدسه خلیفه قاصب1202 به ابجدظالم 971 ظالم 971+231 ابوبکر=1202 عمر ابوبکر عثمان 1202بدترین دشمن اسلامی 1202بکافران محض 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد 1202 به لامذهب ملحد فلاکتبار بدین 1202 سقوط بلندترین پلیدها 1202 با زشت کردارها یا پلیدها 1202 با بت پرستهای ملحده پلید 1202 با بت پرستهای ملحده پلید 1202 1202با فاسد ترین دشمن 1202 عثمان1202بدترین دشمن اسلامی 1202 بمنافق های اشرار دینه اسلامی 1202 نفهم ترین مردان بدینها 1202 حاکمان ظالمه اهل دین ها 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202بدترین دشمن اسلامی1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202 بمنافق های اشرار دینه اسلامی 1202 نفهم ترین مردان بدینها 1202حاکمان ظالمه اهل دینها1202ابجدابوبکر عمرعثمان1202 دروغ گو 1216 - 14 معصوم = 1202تفرقه در ادیانه اسلامی 1202 ارتش کافر1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202ابجدسه خلیفه ابوبکرعمر عثمان1202 ابجد این آیه قرآن است1202 بکافران محض 1202با فاسد ترین دشمن 1202بکافران محض 1202قدرت شیطان نااهله1202 ارتش کافر 1202با فاسد ترین دشمن 1202 با آخرین گمراه ملحد 1202 با خلافه اسلام و قرآن 1202 ابوبکر عمر  عثمان1202بدترین دشمن اسلامی 1202سرکشای خائن 1202 بحیات وحش منافقان 1202با آخرین گمراه ملحد 1202 بمنافق های اشرار دینه اسلامی 1202 نفهم ترین مردان بدینهابا قاصبه خلافت 1312-110 علی = 1202 ابجد سه خلیفه قاصب عمر ابوبکر عثمان 1202 پلید ترینا کفار دین اسلام 1202 ظالم بدجنس بدین الهی 1202 با پلید ها بدبخت عالم1202اهل ظلم دین اسلام 1202پلید ترین دزدانه دین اسلام ابوبکر 1202 ریاست کفر ابوبکر1202 ظالم بدجنس بدین الهی 1202ابوبکر عمر عثمان 1202ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202 به ابجد سرکشای خائن 1317-110 علی = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202 قاصب ولایت محمدی 737-196 ضرب 14 معصوم = 541 عمر ابوبکر 541 با قاصبه خلافت 1312-110 علی = 1202 ابجد ابوبکر و عمر عثمان 1202 ابجد این آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد ابوبکر عمرعثمان1202بدترین دشمن اسلامی 1202 بمنافق های اشرار دینه اسلامی 1202 نفهم ترین مردان بدین ها 1202 حاکمان ظالمه اهل دین ها 1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202به ابجدظالم971-430مقصر =541عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541 فتنه ها 541مرگ کافر541 ابوبکر عمر541اهله شر541 دشمنه اسلامی 541بامقصرپلیددین541 عهد شکن ملحدی 541رو سیاهان عالمین 541مردان گمراه 541دشمنه اسلامی 541541 کافر پلید دین اسلام 541بنامردانه قاصب 541 راه دزدی گمراه دین 541راه دزدی دزدان فدکه فاطمه 541رم کافر541با منافقینه گبر541کافر پلیددین اسلام 541بنامردانه قاصب 541 اهله شر541فتنه ها541 قاتلی 541 مرگ کافر 541به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541ابوبکر دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت به درک اسفل سافلین

به ابجد بسم الله الرحمان رحیم 92+18 ذالحجه" غدیر خم = 110 علی به ابجد سرکشای خائن 1317-110 علی = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 ابجدشان میباشدبه ابجد قولو لا اله الا الله تفلهوا 98 +12 حق = 110 علی 110 منادیه 110 دین الهی 110 علی 110 منادیه دین الهیبسم رب الشهداء و الصدیقین92  +18 ذالحجه = 110 منادیه 110دین الهی110علی 110 یمین 110 نگین 110پلیس 110 در آیه 124 بقره میفرماید 124 هزار پیامبر و جانشینانشان همه از جانب الله تعالی انتخاب شده اند نه توسط مردم نادان بیشعورو بت پرست در این آیه میفرماید مقام امامت بالا تر از نبوت است ای نبی خدا شما به مقام امامت رسیدی و این آیه که در غدیر خم نازل شده این آیه در باره امام علی که 13 رجب در کعبه متولد شد به ابجد کعبه 97+13 رجب تولد مولاء در کعبه بدنیا آمده و این آیه هم 13 کلمه دارد اکملت لکم دینکم13 و ابجد کعبه 97 میباشد اکملت لکم دینکم ابجدکعبه 97+13 رجب تولد مولاء در کعبه اکملت لکم دینکم 13کلمه 13+97کعبه = 110 علی 110 به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 عهد شکن ملحدی 541دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541ابوبکر دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت به درک اسفل سافلین شخصی به امام صادق فرمود میتوانی یک آیه هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان فقط در یک آیه به دو ابجدبیاوری امامتت را قبول میکنم ایشان فرمود این ایه1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 خداوند میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم 1202ابجد سه خلیفه کفر 1202 میباشد 1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202 بدترین دشمن اسلامی1202عمر ابوبکر عثمان 1202به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202بدترین دشمن اسلامی 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661 - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 عهد شکن ملحدی 541دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541 به ابجد541 مقصرادین الهی541 541دشمنه اسلامی 541 نکبته دین 541عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541

و جنگجو ها و بکسورها دست به سینه نماز میخوانند مثل عمر از ترسش همیشه میگفت آماده نبرد با خدا باشید خیلی 231احمق ملحد 231  بود عمر در جهان از عمر خر تر ندیدم به ابجد خر 800-430 مقصر = 370 شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر از خر هم خر تر بوده است خر مقصر لگد زن درب خانه امیرالمومنین را به آتش کشید و با لگد به درب سوخته کوبید و از قصد دختر عزیز رسول خدا را به شهادت رسانید در کتب خود اهل وهابی موجود میباشد سرچ کنید شهادت فاطمه آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود در نشستی که با احباء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کمو کاست جان حضرت زهراء بود کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست ان اکرمکم عندالله اتقاکم 1124 -541 عمر ابوبکر = 583 ابجد 5 تن آل عباء خانواده محترم پیامبر 583از همه با تقواء ترندابجد 5 تن را از راست بخوانی میشود 583 میشود 385شیعه براستی شیعیان فرزندان اهل بیت پیامبرند  پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است و هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد385شیعه385فرقه فقط 385فقط یک فرقه اهل نجات است شیعه385اهل البیت و یطهر کم تطهیرا 385

اعتقادناب شیعه وپرتوی از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام میباشد

علمی الهی علمه ابجد قرآن ریاضی قرآن تقدیم میکند ریاضی درقرآن به ابجد     قرآن 351 فارسی 351 فارسی هنر است معادلات قرآنی و فارسی351

اسسلام علیک یا امیر المومنین یا قائم آل محمد مولای من کوفیان اگر نامه نوشتند مواظب باش  20 درصد جوانان هر شهری کوفی صفتندبخاطر لغمه های حرام و پشت به قبله خوابیدن مادرانشان و بی نمازی پدرانشان شیطان تسلط کامل بر آنها دارد اینها را بمن بسپار گردنشان را خواهم شکست  پیامبر فرمود هر کسی علی را دوست دارد حلال زاده و هر کسی علی را دوست ندارد حرام زاده میباشد عمر و ابوبکر و عثمان نام امام علی میآمد ناراحت می شدند از بس پلید بودنداگر مردی فقط یک بار نهج البلاغه  امام علی را بخوان و ببین امام علی از دست جاهلات نادان که درب خانه اش را به آتش کشیده و موجب شهادت همسرش کوثر قرآن و فرزندش شدند آنقدر دشمنان اسلام پلید بودند که مادرمان فاطمه فرمود این ها از شیطان پلید تر ند

مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی 

خداوندچه قدرت نمایی نموده در آیات قرآن و معادله ظالم و مقصر مخصوصا"

ابجدسه خلیفه ابوبکرعمر عثمان1202ابجد این آیه قرآن است1202 بکافران محض 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد 1202 ما مجرمان را انتقام سخت خواهیم گرفت و معجزه معادله ظالم و مقصر  به ابجد ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 به ابجدظالم971-430 مقصر=541عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی 541مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 مرگ کافر 541 ابوبکر عمر 541 ابوبکر دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت به درک اسفل سافلین شخصی به امام صادق فرمود میتوانی یک آیه هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان فقط در یک آیه به دو ابجدبیاوری امامتت را قبول میکنم ایشان فرمود این ایه1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 خداوند میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم 1202ابجد سه خلیفه کفر 1202 میباشد 1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی541بدشمن فاسد541با فاسد ترین دشمن541بکافرانه دینه حق541منافق مکری541راه دزدی دزدان فدکه فاطمه 541 کافران پلید ملحده بی دین 541 نادانترین ابله 541دشمنا فاسد 541کافر پلید دین اسلام 541با قلدره دین اسلام 541فاجرانه دین اسلامی 541احمقان فاسد دین اسلام541مجرمین بدین اسلام541مقصرا دین الهی 541بی دینها منافقانه اسلام 541بمنافقین ادیان اسلامی 541با فاسد ترین دشمن 541 فاجرانه دین اسلامی

ابجد 5 تنه آل عباء 583 این عدد را جلوی آئینه بگیری میشه 385 شیعه فرزند اهل بیت پیامبر پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541اهله شر541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر 541قاتلی541مردانه فاسد دین اسلام 541 ناکسین قرآن541 با مارقین اسلام 541 فتنه ها541 عمرابوبکر 541 ناکسین قرآن541 بامارقین اسلام 541 541فتنه ها 541 اهله شر 541 فلاکتی541 احمقا فاسد ناکسان دین 541بدیهاشرابیا541 عداوتین541 541فلاکتی541 مقصرادین الهی541541مردانه فاسد دین اسلام 541 بدشمن فاسد 541 بمنافقین ادیانه اسلامی 541 مفسدی کافر 541مقصرا دین الهی 541 دزدانه منافق دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541مذاهبه انحرافی دینه اسلام 541 به کافران دین حق 541 دشمنه اسلامی 541بنامردانه قاصب 541 کافر پلید دین اسلام 541مردان گمراه 541با منافقان قرآن541 با قلدره دین اسلام 541 بامقصر پلید دین 541با منافقینه گبر 541 کافر پلید دین اسلام 541 بامنافقان قرآن 541دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر =541 ابجد ابوبکر عمر 541مردان گمراه 541دشمنه اسلامی541 با نامردان ابله ملحد بدین 541راه دزدی دزدان فدکه فاطمه 541بنامردانه قاصب541مردان گمراه541 کافری فاسق فاجریها 541 دزدانه پرروی دین 541

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +5 تن +12 امام +14 معصوم = 365 روز سال یک مرد میخواهم دینشو پیامبرشو اماماشو اگه نداره دختر عمشو خالشو بنویسه شمارشو تلفنوشو بده به من تا دینشو کامل کنم منم دینشو قبول میکنم هههههههه ایدز هم نداشته باشه

ابجد صغیر عمر ابوبکر عثمان 74مردان رجس پلیدی615-541عمر ابوبکر=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد74اینم آیه قرآن 74 ان من المجرمین منتقمون74 فتنه های دین 615-541=74 فرقه ابجدصغیرسه خلیفه 74 میباشد دین اسلام 74 فرقه شد 74 فرقه ابجد سه خلیفه میباشد  (ان من المجرمین منتقمون 74) فرقه شدن دین اسلام توسط عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74=74والشجرتها الملعونه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74 دزدان نامرده دینه اسلام 467-541عمر وابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467- 541 ابوبکر عمر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467- عمر و ابوبکر 541= 74

شیطان گمره 615- 541 عمر و ابوبکر= 74به ابجد کفره 305-231 = 74فرقه در کفر میباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر وعمر و عثمان صورت گرفته 74نفرته 735-661 عثمان = 74 ابجد سه خلیفه 74 میباشد74 ان من المجرمین منتقمون74

اسراف کاران 614- 541 عمر و ابوبکر رکب وبا  = 73 فرقه در دین الهی 110 هم اسراف نمودند باسلام به برادران اهل سنت که گروه گروه حق را میپذیرند درود بر شما عزیزان حق طلب ما وهابی های حق طلب را هم دوست داریم به ذات قرآن و به روح رسول خدا قسم ما در پی حق طلب هر کسی باشد میباشیم تا مثل زمان پیامبر110منادیه 110 دین الهی 110 بحق 110 اگر هر دینی توانست حقانیت خود را با هر علمی ثابت کند من چاکر او میباشم دین اسلام 74 فرقه شیطانی شده شما بگو هر گمراهی میگوید ما اسلام میباشیم باید دلیل بیاورید بدون دلیل کشک آبه شما مرد باشید و حق را بپذیرید نامرد نباشید روز قیامت بتوانید جواب خدا را بدهید تو را خدا تا بکی گمراهی بسه فقط دین اسلام 385 به علم ریاضی قرآن فقط دین اسلام 385 را جلوی آئینه بگیر میشه 583 شبکه نور 583 ابجد 5 تن آل عباء خانواده محترم رسول خدا فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد قرآن فرقه 385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است 385 شیعه 385 فقط دین اسلام 385 جلو آئینه بگیر میشه 583 ابجد خانواده پیامبر 583 از راست میشود 385 شیعه فقط بحق میباشد بخدا اگر هر دینی دیگر 385 بود قبول میکردم والله قیول میکردم

لعنت خدا بر کسانی که در فکر تفرقه در 74 فرقه دین اسلام میباشند ما در پی وحدت امت واحده اسلام میباشیم  به ابجد شیطان 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کید 22 کلک 22 هذیان 22 مقصر 22 لا مذهب 22 عمر 22 ابابکر 22 بدبختی 22 بدیها 22 نابحقه 22 ناخلفه 22 درآتشه 22 دوزخه 22و ابجد سه خلیفه وهابی عمر 22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74 فرقه گمراه باید از امام عصر قائم آل محمد خجالت بکشند پیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت خواهد مرد اهل وهابی امام زمان شما کیست با آیه قرآن لطف کنید بگوئید خداوند ساعت را 12 قرار داد ماه های سال را هم 12 قرار داد به ابجد اسلام 12 حق 12 قلب 12 نجاتبخش 12 هوا 12 جانها 12 رگهای عصب مغز انسان 12 رگ میباشد و خداوند کره زمین را به 12 ستون نامرعی استوار ساخت مهدی هم امام 12 دوازدهم شیعیان علی میباشد خلفای بنی اسرائیل هم 12 نفر بودند برادران یوسف هم 12 نفر بودند ده انگشت داری با دو شصت بر دهان دشمن نادان نشست عمری بی پدری  تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود ابجد شیطان صفت این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکند عرعر خر هم بوود لعن عمر  در آیه 12 یاسین که 23 کلمه میباشد میفرماید امام مبین کسیست که بدون وحی به امر خدا از تمام امور دنیا با خبر میباشد این آیه 23 کلمه دارد23 و کل شیی احصیناه فی امام مبین 23 مهدی به ابجد 23ابجدصغیر مولایم مهدی 23و مولایم علی 26ضربدره23 = 598 قطعنامه 598 با تائید این دو مولایم و پیامبر اعظم امضاء گردید به ابجد       حرف حق 396+110علی+92محمد= 598قطعنامه598   این آیه قرآن ابجدکبیر مولایم مهدی 59 میباشد و این آیه هم 59 کلمه میباشد و در باره حضرت مهدی هم میباشد59 و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمهٔ و نجعلهم الوارثین59 مهدی 59 حامی 59 زمین 59 ازآن 59 مهدی 59 مهدی امام 12 دوازدهم شیعیان میباشد خداوند دوازده ماه سال را هم بخاطر مهدی 12 قرار دارد ساعت هم 12 ساعت روز است مثل روز روشن است حق با مهدی میباشد اگردعای من امشب به آسمان برسد گمان کنم که خدا هم به دادمان برسد رمق نمانده به جسمم خدای من مددی! مگر ز نورتو به تن مرده‌ام توان برسد غمم ز دوری یار است، یار گمشده‌ام  چه می‌شود خبر از یار بی نشان برسد؟  چه می‌شود که بیاید سوار مشرقی‌ام  و بر پای پیادهی خسته، توان و جان برسد؟
پر از لطافت گل می‌شود نسیم چمن اگر به فصل خزان یار مهربان برسد گلاب و عطربپاشید در مسیر ظهور گمان کنم که هر آن لحظه میهمان برسد! بشوق به شوق ظهورش سر راه نشسته ام که ببینم مولاء را  این امام کل گل زمان برسد اکنون به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3 حسن 3 حسين 4   علي 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علي3 محمد 4    علي 3  حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله  إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله 26 علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت دكتر مصري که سنی بوده و ازطریق قرآن به اثبات تعداد امامان شیعه پرداخته است .علم ابجد علم محاسبات ریاضی خدا در قرآن است اساس علم عدد بر این است که عدد مفروض ذهنیت انسان نیست. بلکه عدداز عالم سرّ الهی به اراده و مشیت پروردگار عالم ظهور و بروز پیدا کرده است.الله اکبر و عالم عدد روح گنج و کنز الهی است چنانچه پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد و فرمودقُل هوالله احد)۵۲ هر سال ۵۲ جمعه داریم ۵۲حق با دوازده امام ۵۲یامقلب القلوب ۵۲ جمعه با ۳۱۳ روز ۳۱۳+۵۲= ۳۶۵ روز سال اعتقاد ناب شیعه وپرتوی از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام میباشددر قرآن احد عشر به ابجد 583 ابجد 5 تن آل عباء میباشد این عدد شریف را جلوی آئینه بگیر میشود 385 شیعه بحق میباشد فرزندان اهل بیت شیعیان میباشند و ما با خدا و ولایمان مهدی عهد بستیم تا مثل زمان پیامبر فقط یک فرقه باشد نه 74 فرقه شیطانی خداوندچه قدرت نمایی نموده در آیات قرآن و معادله ظالم و مقصر مخصوصا"

به ابجدظالم971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 مرگ کافر 541 اهله شر541بدشمن فاسد541قاتلی 541 بدشمن فاسد 541دشمنه اسلامی541  عداوتین 541 ابوبکر عمر 541 بدشمنا پلید اهل دین 541 اهله شر 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی541 احمقان فاسد دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541مکر منافقی 541 بمنافقان پلید ملحد نا اهل541دروغگوهای پلید عالمند541 کافر پلید دین اسلام 541به ابجد541 کفر اهل دین عالم 541 بروباه مکار دین 541 عهد شکن نااهله 541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 541دشمنا فاسد 541 کافر پلید دین اسلام 541 بعهد شکنهای دینی 541 با قلدره دین اسلام 541 فاجرانه دین اسلامی 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 مکر منافقی 54منافق مکری541بمنافقین ادیان اسلامی 541 با فاسد ترین دشمن 541فاسق گبر پلید دین541 نفاق جاهل منافق 541بدشمن فاسد 541به کافرانه دینه حق 541عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی 541 نفاق عصیان 541 اهله شر 541 گمراه دین نفاق 541 راه دزدی دزدانه فدک فاطمه 541 دشمنه اسلامی 541 ملحدا منافقین لکاذبین541 عمر ابوبکر541 مقصرا دین الهی 541مجرمین بدین اسلام 541 بدشمن فاسد 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 منافقی پلیدکور 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها به پا خیزند به ابجد قرآن فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر 541 ابوبکر دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت به درک اسفل سافلین شخصی به امام صادق فرمود میتوانی یک آیه هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان فقط در یک آیه به دو ابجدبیاوری امامتت را قبول میکنم ایشان فرمود این ایه1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 با فاسد ترین دشمن 1202مرگ به خائنان اهله اسلامی 1202خداوند میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم 1202ابجد سه خلیفه کفر 1202 میباشد 1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541 پیامبر فرمود بعداز من فتنه ها بپا خیزند به ابجد قرآن فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر ابوبکر541 خبیث 1512بغفلت 1512- 1202 ابجد سه خلیفه =310  عمر 1202ابوبکرعمر عثمان 1202با خبیث ملحده 1202 با خبیث ملحده 1202 مکتب حق قرآن 926- 541 عمر ابوبکر= 385 شیعه 385 فرقه 385 سربازانه مهدی  385فقط دین اسلام 385 مابرای وحدت بین اسلام و بر اساس دستور قرآن آیه به آیه حساب حساب کاکا برادر  به ابجد ریاضی قرآن خداوند از کدام دین راضی میباشد به ابجد رضایت دین الهی الله 1587 - 1202 ابوبکرعمرعثمان = 385عامل تفرقه926 بوده است عامل تفرقه 926 -385شیعه = 541 عمر و ابوبکر 851 تفرقه بدین 851- 541 عمرابوبکر= 310 عمر  عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر و ابوبکر 541 آفتین 541 دشمنه اسلامی 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دزدا فدک نگو نه دزدان فدکه فاطمه 541 قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است  به ابجد گرگهای کفتار صفت اهل دین 1587-385 شیعه = 1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 میباشند1202 گرگهای کفتار صفت اهل دین 1202 سه خلیفه 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد عمر ابوبکر عثمان 1202

شخصی به امام صادق فرمود میتوانی یک آیه هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان فقط در یک آیه به دو ابجدبیاوری امامتت را قبول میکنم ایشان فرمود این ایه1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 خداوند میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم 1202ابجد سه خلیفه کفر 1202 میباشد 1202ابجد این آیه قرآن است1202 بکافران محض 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد 1202 به لامذهب ملحد فلاکتبار بدین 1202 سقوط بلندترین پلیدها 1202 با زشت کردارها یا پلیدها 1202 با بت پرستهای ملحده پلید 1202 با بت پرستهای ملحده پلید 1202 با خارها و خاشاکه 1743-1202= 541 عمر 310+231 ابوبکر = 541 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد سه خلیفه قاصب دین 1202 عمر ابوبکر عمر عثمان 1202ما مجرمان را انتقام سخت خواهیم گرفت1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 12021202 قاصب ولایت محمدی 737-196 ضرب 14 معصوم = 541 عمر ابوبکر 541 با قاصبه خلافت 1312-110 علی = 1202 ابجد ابوبکر و عمر عثمان 1202 ابجد این آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر سه خلیفه میباشدشخصی به امام صادق فرمود میتوانی یک آیه هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان فقط در یک آیه به دو ابجدبیاوری امامتت را قبول میکنم ایشان فرمود این ایه1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 خداوند میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم 1202ابجد سه خلیفه کفر 1202 میباشد 1202ابجد این آیه قرآن است1202 بکافران محض 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد 1202 به لامذهب ملحد فلاکتبار بدین 1202 سقوط بلندترین پلیدها 1202 با زشت کردارها یا پلیدها 1202 با بت پرستهای ملحده پلید 1202 با بت پرستهای ملحده پلید 1202 با خارها و خاشاکه 1743-1202= 541 عمر 310+231 ابوبکر = 541 ان من المجرمین منتقمون 1202 ابجد سه خلیفه قاصب دین 1202 عمر ابوبکر عمر عثمان 1202ما مجرمان را انتقام سخت خواهیم گرفت1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202

 قال رسوالله  کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385شیعه385 فرقه 385 قال رسوالله فقط یک فرقه اهل نجات است به ریاضی قرآن فرقه 385 شیعه 385 فقط دین اسلام 385 سربازانه مهدی 385 با آل قرآن385وحی قرآنی 385بسوی نوره الهی 385 با مرکز دینه الهی385 فرقه 385شیعه 385فقط دین اسلام 385 کلید دینه الهی 385فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385فقط دین اسلام 385 فقط شیعه بحق میباشدبا آل قرآن385وحی قرآنی 385بسوی نوره الهی 385 با مرکز دینه الهی385 فرقه 385شیعه 385کلید دینه الهی 385  مکتبه حق قرآن  926 -541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385 شیعه 385 عامل تفرقه926 بوده است عامل تفرقه 926 -385شیعه = 541 عمر و ابوبکر 851 تفرقه بدین 851- 541 عمرابوبکر= 310 عمر  عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر و ابوبکر 541 قال رسو الله هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند علی و فاطمه باشدمکتبه حق قرآن  926 -541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385  فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385 شیعه 385کلید دینه الهی 385 سربازانه مهدی  385خداوند از کدام دین راضی میباشد به ابجد رضایت دین الهی الله 1587 - 1202 ابوبکرعمرعثمان = 385 شیعه 385  مابرای وحدت بین اسلام و بر اساس دستور قرآن آیه به آیه حساب حساب کاکا برادر  به ابجد ریاضی قرآن خداوند از کدام دین راضی میباشد به ابجد رضایت دین الهی الله 1587 - 1202 ابوبکرعمرعثمان = 385عامل تفرقه926 بوده است عامل تفرقه 926 -385شیعه = 541 عمر و ابوبکر 851 تفرقه بدین 851- 541 عمرابوبکر= 310 عمر  عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر و ابوبکر 541 آفتین 541 دشمنه اسلامی 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 مکافات 541 قتام 541 فاسق کفر 541 اهله شر 541 مشرگا 541 مرگ کافر 541کینه توزه ابله 541 بمرد کج فهمی ملحد پلید 541 عمر ابوبکر541 541فاسق کفر541 آفتین541مکافات541مردان فاسد اهل دین541 حرام فاسقان 541راه دزدی حرامیان541 ام الفسادهای نااهلی دینه اسلامی541احمق ملحدحرامیان 541راه دزدی دزدان فدکه فاطمه541بکج فهمه پلید ملحد نادانه احمق541با احمقها کافر ملحد 541 احمق ملحد گمراه دین  541 روباه مکار ملحدا 541دزدانه پرروی دین 541 با دزدان منافق دین اسلام541 کافر پلید دین اسلام 541 مردان گمراه 541راه دزدی گمراه دین541دزدانه پرروی دین 541روباه مکار ملحدا  541با کافرها احمق ملحد 541 عمر ابوبکر 541قال رسو الله هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند علی و فاطمه دخترم باشد

 کسانی دم از اسلام میزنند که بویی از انسانیت هم نبرده اند سمون بکمن عمیون فهم لا یعقلون و لا اکراه فی الدین را نمیدانند و براحتی امت اسلام را می میکشند اینها یهودی نیستند مجوسی هستند هر چند اسلام یهودی را هم یگانه پرست می داند و جان و مالش را محترم میشمرد این وهابی ها از حیوان هم پست ترند دین اسلام 74 فرقه باطل که همه هم بدون دلیل بدروغ ادعای حق میکنند دیوانه ها کجای کارید اسسلام علیک یا امیر المومنین یا قائم آل محمد مولای من کوفیان اگر نامه نوشتند مواظب باش 20 درصد جوانان هر شهری کوفی صفتند بخاطر بی نمازی پدران و مادرانشان که 50 سال دنیا را با سرای جاویدان آخرت بهشت عوض میکنند 4 ساعت بازی کامپیوتری میکنند ولی دو دقیقه نماز نمیخوانند تف به این چنین انسان231بکودن احمق231 نفاق231 عصیان 231 راه دزدی 231 احمق ملحد231 ابوبکر 231 دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت حضرت فاطمه مدام او را 541لعن نفرینا 541 عمر ابوبکر 541 لعن نفرینا 541 قاتلی541 اهله شر541 فتنه ها541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی541 اهله شر541فتنه ها 541ابوبکرعمر541 فلاکتی 541 عداوتین 541فتنه ها541مرگ کافر541 باناکسانه قرآن541 بانامردان کل عالم 541 منافقی کوردل 541گبر فاسق پلید دین 541کافر پلید دین اسلام 541با مارقین اسلام 541 فتنه ها541 عمرابوبکر 541با منافقان قرآن 541بدشمنه دین الهی 541منافقی کوردل541با مقصر پلید دین 541مقصرا دین الهی 541 باناکسانه قرآن541 بامارقین اسلام 541 عمر ابوبکر 541 قاتلی 541مرگ کافر541 فتنه ها 541 شرکیه ها عمر 541 ابوبکر541  اهله شر 541 فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه هابپا خیزند ابجد ابوبکر عمر541 فتنه ها541اهله شر541 بدیهاشرابیها 541 عداوتین541 فلاکتی541 مقصرادین الهی541دشمنه اسلامی 541 541عمر ابوبکر 541دشمنه اسلامی 541دروغگوهای پلید عالمند 541 541احمقان فاسد دین اسلام541کافر پلید دین اسلام 541

و جنگجو ها و بکسورها دست به سینه نماز میخوانند مثل عمر از ترسش همیشه میگفت آماده نبرد با خدا باشید خیلی احمق بود عمر در جهان از عمر خر تر ندیدم به ابجد خر 800-430 مقصر = 370 شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر از خر هم خر تر بوده است

اعتقادناب شیعه وپرتوی از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام میباشد خداوندچه قدرت نمایی نموده درآیات قرآن و معادله ظالم و مقصر مخصوصا"

به ابجدظالم971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 مرگ کافر 541 ابوبکر عمر 541 ابوبکر دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت به درک اسفل سافلین شخصی به امام صادق فرمود میتوانی یک آیه هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان فقط در یک آیه به دو ابجدبیاوری امامتت را قبول میکنم ایشان فرمود این ایه1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 خداوند میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم 1202ابجد سه خلیفه کفر 1202 میباشد 1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541 به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی 541

مردانه فاسده دینه اسلام 651-110 علی = 541احمقان فاسد دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541دشمنه اسلامی 541کافر پلید دین اسلام 541مقصرادین الهی541 اولین قاصبان دین اسلام 541مرگ کافر541 باناکسانه قرآن541 بانامردان کل عالم 541 منافقی کوردل 541گبر فاسق پلید دین 541کافر پلید دین اسلام 541با مارقین اسلام 541 فتنه ها541 عمرابوبکر 541با منافقان قرآن 541بدشمنه دین الهی 541منافقی کوردل541با مقصر پلید دین 541مقصرا دین الهی 541541 541عمر ابوبکر541کافر پلید دین اسلام 541دشمنه اسلامی541 مقصرا دین الهی 541فاجرانه دینه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر 541شیطان لعینه ها541 دشمنه اسلامی541 541فاجرانه دینه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541به رجل فاسقین 541با دزدان منافق دینه اسلام541 نامرده اصلی اهل دینی 541 بگبرهای پلید ملحده دین اسلام 541 منافقی کوردل 541 ستما دین الهی 541باقلدردیناسلام541 عهدشکنهای دین 541ناکسین قرن 541 541بامارقین اسلام541اولین قاصب دینه541 با قلدر دین اسلام 541فاسق گبر پلید دین541 دزده دین اسلامی دزدان فدکه فاطمه 541 راه دزدی دزدان فدکه فاطمه 541 مقصرا دین الهی541ناکسین قرآن541بامارقین اسلام541 شرکیه ها 541 احمقا فاسد ناکسان دین 541ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202 با کافرانه پلیده ملحدی ستمگر 1202اینم آیه قرآن 1202ان من المجرمین منتقمون1202با ظالمانه نادان ادیان 1202تفرقه درادیانه اسلامی 1202سرکشای خائن 1202تفرقه در ادیانه اسلامی 1202 با ظالمانه نادان ادیان 1202مردانه فاسده دینه اسلام 651-110 علی = 541احمقان فاسد دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541مقصرادین الهی541عمر ابوبکر541کافر پلید دین اسلام 541دشمنه اسلامی541فاجرانه دینه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر 541شیطان لعینه ها 541دشمنه اسلامی  541فاجرانه دینه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541بدشمنه دین الهی 541کافر پلید دین اسلام 541 عهد شکنهای بدین 541 فاجرانه دین اسلامی 541مردانه فاسده دینه اسلام 541 گنه کارانه ملحد اسلام 541 با قلدر دین اسلام 541 اولین قاصب دینه اسلامن 541بدشمنه دین الهی 541بدیزها شرابیهابا منافق دین گبرا 541اولین قاصبن نااهله فدک 541 به رجل فاسقین541 با دزدان منافق دینه اسلام541 نامرده اصلی اهل دینی 541 بگبرهای پلید ملحده دین اسلام 541 منافقی کوردل 541 ستما دین الهی 541کافر پلید دین اسلام541 فاجرانه دین اسلامی 541 عهد شکنهای بدین 541 ناکسین قرن 541 اولین قاصب دینه اسلامن 541 گبر فاسق پلید دین 541 با نامردان کل عالم 541 با مقصر پلید دین 541 با منافقان قرآن 541منافقی کوردل 541کافر پلید دین اسلام 541 با منافقینه گبر541 با نامردا کل عالم541مکارای حیله گر541 با نامردان کل عالم 541 باقلدر دین اسلام 541 منافقی کوردل 541 مکارای حیله گر 541 با مقصرا پلید دین 541 مقصرا دین الهی541 اولین قاصب دینه 541 گنه کارانه فاسد دینه اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 با قلدر دین اسلام541کافر پلید دین اسلام 541احمقان فاسد دین اسلام 541 اولین قاصب دینه اسلامن541اولین قاصب دینه اسلامن541دزده دین اسلامی دزدان فدکه فاطمه

لعنت خدا بر کسانی که در فکر تفرقه در 74 فرقه دین اسلام میباشند ما در پی وحدت امت واحده اسلام میباشیم  به ابجد شیطان 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کید 22 کلک 22 هذیان 22 مقصر 22 لا مذهب 22 عمر 22 ابابکر 22 بدبختی 22 بدیها 22 نابحقه 22 ناخلفه 22 درآتشه 22 دوزخه 22و ابجد سه خلیفه وهابی عمر 22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74 فرقه گمراه باید از امام عصر قائم آل محمد خجالت بکشند پیامبر فرمود هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت خواهد مرد اهل وهابی امام زمان شما کیست با آیه قرآن لطف کنید بگوئید خداوند ساعت را 12 قرار داد ماه های سال را هم 12 قرار داد به ابجد اسلام 12 حق 12 قلب 12 نجاتبخش 12 هوا 12 جانها 12 رگهای عصب مغز انسان 12 رگ میباشد و خداوند کره زمین را به 12 ستون نامرعی استوار ساخت مهدی هم امام 12 دوازدهم شیعیان علی میباشد خلفای بنی اسرائیل هم 12 نفر بودند برادران یوسف هم 12 نفر بودند ده انگشت داری با دو شصت بر دهان دشمن نادان نشست عمری بی پدری  تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود ابجد شیطان صفت این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکند عرعر خر هم بوود لعن عمر  در آیه 12 یاسین که 23 کلمه میباشد میفرماید امام مبین کسیست که بدون وحی به امر خدا از تمام امور دنیا با خبر میباشد این آیه 23 کلمه دارد23 و کل شیی احصیناه فی امام مبین 23 مهدی به ابجد 23ابجدصغیر مولایم مهدی 23و مولایم علی 26ضربدره23 = 598 قطعنامه 598 با تائید این دو مولایم و پیامبر اعظم امضاء گردید به ابجد       حرف حق 396+110علی+92محمد= 598قطعنامه598   این آیه قرآن ابجدکبیر مولایم مهدی 59 میباشد و این آیه هم 59 کلمه میباشد و در باره حضرت مهدی هم میباشد59 و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمهٔ و نجعلهم الوارثین59 مهدی 59 حامی 59 زمین 59 ازآن 59 مهدی 59 مهدی امام 12 دوازدهم شیعیان میباشد خداوند دوازده ماه سال را هم بخاطر مهدی 12 قرار دارد ساعت هم 12 ساعت روز است مثل روز روشن است حق با مهدی میباشد اگردعای من امشب به آسمان برسد گمان کنم که خدا هم به دادمان برسد رمق نمانده به جسمم خدای من مددی! مگر ز نورتو به تن مرده‌ام توان برسد غمم ز دوری یار است، یار گمشده‌ام  چه می‌شود خبر از یار بی نشان برسد؟  چه می‌شود که بیاید سوار مشرقی‌ام  و بر پای پیادهی خسته، توان و جان برسد؟
پر از لطافت گل می‌شود نسیم چمن اگر به فصل خزان یار مهربان برسد گلاب و عطربپاشید در مسیر ظهور گمان کنم که هر آن لحظه میهمان برسد! بشوق به شوق ظهورش سر راه نشسته ام که ببینم مولاء را  این امام کل گل زمان برسد اکنون به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی  زیر :فاطمة 5    علي 3 حسن 3 حسين 4   علي 3    محمد 4     جعفر 4    موسى4    علي3 محمد 4    علي 3  حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی که در راه است انشاء الله  إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله 26 علی و زهرا  بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع  کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت دكتر مصري که سنی بوده و ازطریق قرآن به اثبات تعداد امامان شیعه پرداخته است .علم ابجد علم محاسبات ریاضی خدا در قرآن است اساس علم عدد بر این است که عدد مفروض ذهنیت انسان نیست. بلکه عدداز عالم سرّ الهی به اراده و مشیت پروردگار عالم ظهور و بروز پیدا کرده است.الله اکبر و عالم عدد روح گنج و کنز الهی است چنانچه پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد پروردگار عالم اوّلین ظهور عدد را خود آغاز کرد و فرمودقُل هوالله احد)۵۲ هر سال ۵۲ جمعه داریم ۵۲حق با دوازده امام ۵۲یامقلب القلوب ۵۲ جمعه با ۳۱۳ روز ۳۱۳+۵۲= ۳۶۵ روز سال اعتقاد ناب شیعه وپرتوی از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام میباشددر قرآن احد عشر به ابجد 583 ابجد 5 تن آل عباء میباشد این عدد شریف را جلوی آئینه بگیر میشود 385 شیعه بحق میباشد فرزندان اهل بیت شیعیان میباشند و ما با خدا و ولایمان مهدی عهد بستیم تا مثل زمان پیامبر فقط یک فرقه باشد نه 74 فرقه شیطانی خداوندچه قدرت نمایی نموده در آیات قرآن و معادله ظالم و مقصر مخصوصا"

 

به ابجدظالم971-430 مقصر=541عمر ابوبکر541مقصر430+231 ابوبکر=661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم971-430 مقصر= 541 عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 اهله شر 541 مرگ کافر 541 اهله شر541بدشمن فاسد541قاتلی 541 بدشمن فاسد 541دشمنه اسلامی541  عداوتین 541 ابوبکر عمر 541 بدشمنا پلید اهل دین 541 اهله شر 541  ابوبکر دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت به درک اسفل سافلین شخصی به امام صادق فرمود میتوانی یک آیه هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان فقط در یک آیه به دو ابجدبیاوری امامتت را قبول میکنم ایشان فرمود این ایه1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 با فاسد ترین دشمن 1202مرگ به خائنان اهله اسلامی 1202خداوند میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم 1202ابجد سه خلیفه کفر 1202 میباشد 1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541اهله شر541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی 541

541

به ابجد صغیرریاضی قرآن =شیطان22عمر 22ابابکر22 مقصر 22با اشرار22گمرهه 22 بناحقه 22 خیانته22سره خرا22 لاشخورا22 شرابیا 22خیانته 22بناحقه 22نکبتها22 شرمسارا 22بدزده22 اسلامی 22مفصد 22 نابکار22بافاصد 22مکارا 22مفصد 22 22سرکشها22 نکبتها22لاشخورا 22مکارا22دشمن اسلام22 نابکار22بدبختی22 هذیان 22ملحد22لعنت 22دروغ 22نیرنگ 22کلک 22نابکار 22کید 22بدیها22 گمرهه22نکبتها 22مکارا 22بدزده 22دینها 22اسلامی 22پایمال 22 22بدبختی22مفصد22نکبتها 22تباهی22بناحقه22 خیانته22 مفصد22 22قصبی22عمر 22 22ابابکر 22مفصد22 22دشمن اسلام 22شیطان22 باابلیس 22 عمر 22ابابکر22 سرکشها 22 ک س .. 22 مقصر22 22 ابوبکر 22 خارترا22 من از خار سر دیوار دانستم که ناحقی به ابجد کبیر ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 عداوتین 541 اهل شر 541 شرما 541 مرگ کافر 541 قاتلی 541

مردانه فاسده دینه اسلام 651-110 علی = 541احمقان فاسد دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام541 541مقصرادین الهی541 اولین قاصبان دین اسلام 541 541عمر ابوبکر541کافر پلید دین اسلام 541دشمنه اسلامی541 مقصرا دین الهی 541فاجرانه دینه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر 541شیطان لعینه ها541 دشمنه اسلامی541 541فاجرانه دینه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541به رجل فاسقین 541با دزدان منافق دینه اسلام541 نامرده اصلی اهل دینی 541 بگبرهای پلید ملحده دین اسلام 541 منافقی کوردل 541 ستما دین الهی 541باقلدردیناسلام541 عهدشکنهای دین 541ناکسین قرن541بامارقین اسلام541اولین قاصب دینه541 با قلدر دین اسلام 541فاسق گبر پلید دین541 دزده دین اسلامی دزدان فدکه فاطمه 541 راه دزدی دزدان فدکه فاطمه 541 مقصرا دین الهی541ناکسین قرآن541بامارقین اسلام541 شرکیه ها 541 احمقا فاسد ناکسان دین 541ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202 با کافرانه پلیده ملحدی ستمگر 1202اینم آیه قرآن 1202ان من المجرمین منتقمون1202با ظالمانه نادان ادیان 1202تفرقه درادیانه اسلامی 1202سرکشای خائن 1202تفرقه در ادیانه اسلامی 1202 با ظالمانه نادان ادیان 1202مردانه فاسده دینه اسلام 651-110 علی = 541احمقان فاسد دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541مقصرادین الهی541عمر ابوبکر541کافر پلید دین اسلام 541دشمنه اسلامی541فاجرانه دینه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر =541عمر ابوبکر541 دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر 541شیطان لعینه ها 541دشمنه اسلامی 541 541فاجرانه دینه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541به رجل فاسقین با دزدان منافق دینه اسلام541 نامرده اصلی اهل دینی 541 بگبرهای پلید ملحده دین اسلام 541 منافقی کوردل 541 ستما دین الهی 541کافر پلید دین اسلام541 فاجرانه دین اسلامی 541 عهد شکنهای بدین 541 ناکسین قرن 541 اولین قاصب دینه اسلامن 541 گبر فاسق پلید دین 541 با نامردان کل عالم 541 با مقصر پلید دین 541 با منافقان قرآن 541منافقی کوردل 541کافر پلید دین اسلام 541 با منافقینه گبر541 541 با نامردان کل عالم 541 باقلدر دین اسلام 541 منافقی کوردل 541 مکارای حیله گر 541 با مقصرا پلید دین 541 مقصرا دین الهی541 اولین قاصب دینه 541 گنه کارانه فاسد دینه اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 با قلدر دین اسلام541 اولین قاصب دینه اسلامن541اولین قاصب دینه اسلامن541دزده دین اسلامی دزدان فدکه فاطمه541

ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت به درک اسفل سافلین خداوند برای امتحان امت اسلام 74 فرقه باطل را آزمایش نمود و همه در این امتحان الهی شکست خوردند و راه ظلالت را در پیش گرفتند به ابجد قرآن حق 12 میباشد مثل ساعت مثل ماه های سال به ابجد12 اسلام 12 حق 12هوا 12 اسلام 12 بماه 12نجاتبخش 12 قلب 12 حم 12 اسلام 12 نجاتبخش 12در 12 دره علم خدا غیر از علی نیست جانشینه حق پیغمبر علیست فقط دوازده امامی هابحق میباشندبه ابجدشیطان 22شرمی22شرمسارا 22 بناحقه 22خیانته 22 پایمال 22مفصد 22 نکبتها 22 مکارا 22 عمر22مقصر22 دشمن اسلام 22ابابکر22بناحقه22 دروغ 22نیرنگ 22 کید 22 کلک 22 بدیها 22لاشخورا 22خیانته 22بناحقه22عمر22 گمرهه22روباه 22 خارترا22سره خرا22 هذیان 22سرکشها22 مفصد22 22ملحد 22نکبتها 22 بمکر 22گمرهه22 مکارا22روباه 22 22سرکشها 22بدزده 22 اسلامی 22مفصد 22 نکبتها22لاشخورا22 هذیان 22دروغ 22کلک22کید22با اشرارا22عمر 22 ابابکر22 مقصر22 سرخرها22مکارا 22 روباه 22 لاشخورا 22 لعنت 22ملحد 22 بمکر سرکشها  22مفصد 22سرکشها22 نکبتها22بمنافقا 22شرابیا 22ملحد 22سرکشها 22 نکبتها 22بدزده 22اسلامی 22عمر22ابابکر 22مقصر 22شیطان 22لاشخورا 22گورخر22نکبتها 22 بدیها 22بدرک 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کلک 22 کید 22 روباه 22 مکارا 22 ابابکر 22 عمر 22 مقصر 22شیطان 22 لعنت 22 ملحد 22 عمر 22ابابکر22خارترا 22 لعنت 22 ملحد 22مقصر عمر22شیطان 22 ابابکر22  من از خار سر دیوار دانستم که ناحقی نظر شمارا به معادله ظالم 971- 430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 به ابجد به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان 661-231 ابوبکر = 430 مقصر +541 عمر ابوبکر = 971 ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 -971 ظالم = 231 ابوبکر +430مقصر= 661 عثمان -430مقصر = 231 ابوبکر مقصر قصب دین اهل دین 786-254 اسلامه حق = 541 مقصر قصب دین اهل دین  میباشد    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541نفرته 735-661 عثمان = 74 ابجد سه خلیفه 74 میباشد74 ان من المجرمین منتقمون74 سوره سجده آیه 22 ما از مجرمان انتقام میگیریم این آیه ابجد ابوبکر عمر عثمان میباشد 74 والشجرتها ملعونه 74 ان من المجرمین منتقمون74شیطان گمره 615- 541 عمر و ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه کفر74 میباشد نمیشه که دین اسلام 74 فرقه باشه همه هم گمراه قرآن فرموده لا اکراه فی الدین پیامبر فرمود کسی که بگوید خدا یکیست و جز او خدایی نیست لا اله الا الله بگوید او مسلمان است و ریختن خونش حرام استبه ابجد سرکشای خائن 1312 - 110 علی = 1202 ابوبکر عمر عثمان 1202 ابوبکر 231+310 عمر +661 عثمان = 1202 با قاصبه خلافت 1312- 110 علی = 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد ان من المجرمین منتقمون 1202به ابجد مفسد فی الارض ها 1312 - 110= 1202 سه خلیفه ابوبکر عمر عثمان 1202 میباشد اسلامه حق 245 - 786 سر درد شدید =541 عمر و ابوبکربه ابجد متکبرین دین 786- 245 اسلامه حق = 541 عمر و ابوبکر خائنینه 786 -اسلامه حق 245= 541 خائنینه اسلامه حق ابوبکر و عمر میباشند به ابجد مردانه فاسده دینه اسلام 651-110علی = 541 عمر و ابوبکر 541 مرگ کافر 541 قاتلی 541 شرما 541 عمر ابوبکر541 فاجران دین اسلامی 541 فاجران دین اسلامی541 فتنه ها 541 عمر310+231 ابوبکر =خائنینه 786 -245اسلامه حق = 541 عمر و ابوبکر541 متکبرین دین 786- 245 اسلامه حق = 541 عمر و ابوبکر541 فتنه ها 541 شرما 541 احمقها احمقها 310 عمر  آیه 22 سجده ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیراین آیه ابجد سه خلیفه میباشد  ان من المجرمین منتقمون ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم 22 بانامرد22دینها 22شیطان 22 عمر22 ابابکر22هذیان 22مفصد 22 ملحد 22 لعنت 22دروغ 22بدبختی 22 نیرنگ 22کلک 22کید 22مکارا 22روباه 22تباهی 22 گمرهه 22 بدیها 22دروغ22کلک 22کید 22مکارا 22 عمر 22 روباه 22دشمن اسلامی22ایدز 22  22دشمن اسلام22 22ابابکر22 شیطان 22تباهی22 مقصر22هذیان 22با جهالت22 بناجور22بسرطان 22 باسرکشان22بدزده 22 اسلامی22با نامرد22 دینها22 مکارا 22 لعنت 22 گورخر 22  ملحد  22منکر22 ملحد 22 مقصر22کلک22نیرنگ22تباهی22 بدبختی22 دروغ22عمر 22 مقصر22 سرکشها 22بدبختی22دروغ 22 22عمر22ابابکر22مقصر22 ابابکر22مقصر22هذیان 22ایدز22لواط 22 22بدبختی 22 بدیها 22 بدبختی 22بدرک دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت همه ناحقها دوسال خلافت نکرده از دنیا میروند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به بدرک 22 فرستادمیباشد و معادله ظالم971 و مقصر430 سی مرحله میباشد این معادله از معجزات عالم محسوب میشود هر طور کلمه ظالم و مقصر را در نام سه خلیفه کم و زیاد کنیم نام سه خلیفه ابوبکر و عمروعثمان به دست میآید مثال ظالم 971-430مقصر = 541 ابجد ابوبکر و عمر541 ابوبکرعمر 541 فتنه ها 541  ظالم971-310 عمر= 661 عثمان بدست میآید661-231 ابوبکر=430 مقصر 430 - 971 ظالم =541ابجد ابوبکر و عمر 541 فتنه ها 541  عمر310+231 ابوبکر=541فتنه ها 541 به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 ابوبکر و عمر 541 به کافرانه دینه حق 541و ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان 661- 231 ابوبکر =430مقصر430 +231ابوبکر= 661 عثمان 661+عمر310 = 971 ظالم به دست میآید مقصر هر طور کلمه ظالم و مقصر را در اسم ابوبکر و عمر کم و زیاد کنی نام یکی از این ملحدین ادیان عمر ابوبکر و عثمان بدست میآید پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر و ابوبکر 541 فتنه ها 541 قاتلی 541 شرما 541 مشرگا 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541

قال رسوالله بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 به ابجدمنافقان قرآن 673- 132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر = 661 عثمان 661- ابوبکر 231= 430 مقصر +541 عمر و ابوبکر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد قاصب ولایت محمدی 737-196 ضرب 14 معصوم  = 541  عمر ابوبکر 541 با قاصبه خلافت 1312-110 علی = 1202 ابجد ابوبکر و عمر عثمان  1202  ابجد این آیه قرآن  ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد 1202  ان من المجرمین منتقمون 1202 این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر سه خلیفه میباشد ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند  به ابجدمتکبرین دین  786-245 اسلامه حق = 541 عمر و ابوبکر 541 مجرمی مردد 541 حرام لغمها ملحد دین 541 با قلدر ادیانو اسلام 541 به ابجد منافقان قرآن 673 - 132  اسلام = 541 عمر 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد ظالم 971 -310 عمر = 661 عثمان 661 یا مرد پررو 661 اینتر 661  دروغ گو 1216 - 14 معصوم = 1202 ابجد ابوبکر عمر عثمان  1202 اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 با فاجعه جهانی 231 نفاق 231 عصیان 231 دزده دین اسلامی 231 راه دزدی 231به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم - 310 عمر =661 عثمان -231  ابوبکر =430  مقصر به ابجد (ریاست کفر )971 ظالم میباشد 971-661 عثمان = 310 عمر  ریاست کفر971 + 231 ابوبکر=1202 سه خلیفه 1202  ابجد سه خلیفه 1202 آیه قرآن به ابجد صغیر و کبیر  سه خلیفه کفر 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 -971= ریاست کفر231 نفاق 231 دین حرام الهی 231 بکودن احمق 231   ابوبکر  این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر سه خلیفه میباشدقال رسوالله  کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385 با آل قرآن385وحی قرآنی 385بسوی نوره الهی 385 با مرکز دینه الهی385 فرقه 385شیعه385 385کلید دینه الهی 385فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385   فقط دین اسلام 385 فقط شیعه بحق میباشدبا آل قرآن385وحی قرآنی 385بسوی نوره الهی 385 با مرکز دینه الهی385 فرقه 385شیعه 385کلید دینه الهی 385  مکتبه حق قرآن  926 -541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385  فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385 شیعه 385 عامل تفرقه926 بوده است عامل تفرقه 926 -385شیعه = 541 عمر و ابوبکر 851 تفرقه بدین 851- 541 عمرابوبکر= 310 عمر  عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر و ابوبکر 541 قال رسو الله هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند علی و فاطمه باشدمکتبه حق قرآن  926 -541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385  فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385 شیعه 385 385کلید دینه الهی 385 عامل تفرقه926 بوده است عامل تفرقه 926 -385شیعه = 541 عمر و ابوبکر 851 تفرقه بدین 851- 541 عمرابوبکر= 310 عمر  عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر و ابوبکر 541 قال رسو الله هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند علی و فاطمه باشد

علی در کعبه  چون آمد به دنیا شکاف کعبه میگوید همین را بی اذن علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است مقامت به کعبه بلند است علی شدی بت شکن به دوش نبی روزی سلمان فارسی مهر خاتم را دید و بالای مهر خاتم جای پایی فرمود ای رسول نازنین خاتم کل مرسلین این دگر چیست فرمود این مهر علیست کرده او من را قبول که شدم من خاتمی نور واحد بوده ایم نزد خدا علی  فرمود ای اله نور زیبا ای فاطمه مظلوم  =کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست

 

قسم= بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 در غدیرخم محمد علی را جانشین خود فرموددر عالم هر کلمه ای عددی دارد و هر عددی کلمه ای محاسبه با ابجد به ابجد رفیق بقرآن 743-541 عمر و ابوبکر = 202 فقط محمد 92+110 علی  =منادیه 110دین الهی110 بحق 110 جلوه الله 110 علی 110 بحق 110  جلوه ماه جهان جمال خاتمی نور الله در جهان مولاء علی وقتی پیامبر رحلت نمود عمر و ابوبمکر و عثمان با هم عهد بستند قصب خلافت کنند عمر نقشه شوم اینکه تا علی مشغول کفنو دفن پیامبر است بدون حضور علی وشیعیانش هر شورایی آن هم در صقیفه بنی ضاعده محل جلسات یهودیان بنی قراضه برباطل صدرصد میباشد در غدیر خم دین کامل شد و علی به عنوان دوست و جانشین پیامبر شناخته شد و بر جسم مطهر رسول خدا نماز خواند او جانشینه بحق رسول خداست در آیه 124 بقره میفماید خدا پیامبر و امام را انتخاب مینماید نه مردم جاهل نادان بنی قراضه ابجد نام عمر شیطان بوود به ابجد صغیر شیطان 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 دروغ 22 مقصر 22

با سلام و باصلابت وبا موفقیت مقتدر و قدرتمند بسیجیان لشگر قائم آل محمد (عج) اینها سربازان امام عصر (عج) هستند که کفر را به لرزه در آورده اندو بزودی جهان را نه با جنگ بلکه با تسخیر قلوب با علم و آگاهی برادرانه  جهان را فتح خواهیم کرد به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم971 - 310 عمر =661 عثمان 661  - 231 ابوبکر= 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان +310 عمر =971 ظالم +231  ابوبکر = 1202 ابجد ابوبکر و عمر عثمان 1202 آیه قرآن میخواهید ان من المجرمین منتقمون1202 عمر ابوبکر عثمان 1202 با ظالمانه نادان ادیان 1202    به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541به 541شیطان لعینه ها  541 لکه های ننگ شیطان 541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 با مذاهبه انحرافی اسلام 541 لجن کشیدنه دینه 541با قلدر ادیانو اسلام 541 مجرمی مردد 541 لجن ترین 743-202 محمد علی = 541 منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 حرام لغمها ملحد دین 541 لکه های ننگ شیطان 541 دشمنه اسلامی541به ابجد منافق دینه حق اسلام 580 -541 عمر ابوبکر = 49 ابجد صغیر ابوبکر 27+22 عمر = 49 به ابجدمنافقان قرآن 673- 132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541+430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر = 661 عثمان 661- ابوبکر 231= 430 مقصر +541 عمر و ابوبکر = 971 ظالم به دست میآید ظالمین در نماز غیر المغضوب علیهم والضالین منظور ابوبکر و عمر و عثمان میباشد چون ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام ناحقها دو سال خلافت نکرده از دنیا میروند مثل قاتلان سید شهداء امام حسین دو سال نشده مختار همه را به درک فرستاد  بنی صدر دو سال نشده پا به فرار گذاشت صدام دوسال نشده دستگیر و کشته شد عمر مرسی دوسال نشده برکنار شد وووووو هزاران ناخلفه دیگر همین خود شما که این مقاله را میخوانی اگر نابحق باشی دو سال دیگر بیشتر زنده نیستی ابوبکر رکب وبا  تا خلیفه نابحق شد بعد از دوسال نشده از دنیا رفت عمر چون دوز خریتش بالاتر بود 10 سال نشده از دنیا رفت ابجد شیطان بوود نام عمر به ابجد صغیر عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 هذیان 22 دروغ 22 کلک 22نیرنگ 22تباهی 22 سرکشها 22 کسکشها 22 ملحد 22 لعنت 22 بدبختی 22 تباهی 22  قال رسوالله (ص) فتنه گران  دشمن اسلامه حق به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم. عمرو ابوبکر مقصر و ظالم دین اسلام میباشند معادله طلایی ظالم و مقصر سی مرحله میباشد هر طور کلمه ظالم و مقصر را در نام خلفای نامرد و قاصب بی دین کم و زیاد میکنم نام این سه خلیفه شیطانی بدست میآید و این هم از عجایب هشت گانه عالم محسوب شده  به ابجد مقصر عمر 740-971 ظالم = 231 ابوبکر رکب وبا  ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231قفان 231ابوبکر231 دین حرام الهی 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد  231 بکودن احمق 231 نفاق 231 عصیان 231 ابوبکر 231 نفاق 231 ابوبکر 231 بکودن احمق 231 دین حرام الهی 231 اسراف کاران 614- 541 عمر و ابوبکر رکب وبا  = 73 فرقه در =دین الهی 110 هم اسراف نمودند و قهرمان خیبر یار پیغمبر بت شکن در کعبه بر دوش نبی رفت بالا در غدیر دست علی گفت پیغمبر فقط مولاء علیست  اسراف کاران برادران شیاطینند به ابجد قرآن شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 دروغ 22 مقصر 22 بدبختی 22 تباهی 22  به علم ابجد 110دین الهی 110 علی 110  به ابجد قرآن ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید 971 - 310 عمر = 661 عثمان 661-231 رکب وبا  ابوبکر = 430 مقصر این معادله 30 مرحله میباشد هر طور کلمه ظالم ومقصر را در نام ابوبکر و عمر و عثمان کم و زیاد کنی نام یکی از این کافران بدست میآید
اسراف کاران 614- 541 عمر و ابوبکر رکب وبا  = 73 فرقه در دین الهی 110 هم اسراف نمودند و قهرمان خیبر یار پیغمبر بت شکن در کعبه بر دوش نبی گفت پیغمبر فقط مولاء علیست پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 بخدا اگر هر کسی دیگر هم 385 بود من میپذیرفتم به ابجد کبیر عمر 310 کفری 310 حرامیان 310 منکر 310  به ابجد 74 فرقه کفره به ابجد کفره 305-231 = 74 فرقه در کفر میباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر وعمر و عثمان صورت گرفته

 

شیطان 370تقسیم بر 5 تن =74 ملحد74(ان من المجرمین منتقمون ) 74 والشجرتها الملعونه 74 با عهد شکنهای دین74 بت پرستان عهد شکنان نامردن شد74با عهد شکنهای دین 74با نامردان عهدشکن پلید 74 = 74دشمنان اصلی دین اسلامی74 ملحد74 چرا دین اسلام74فرقه شد74با عهد شکنهای دین 74با نامردان عهدشکن پلید 74 = 74دشمنان اصلی دین اسلامی74 منافق نادانتراز کفار74 به مجرمان منافق نادان دین 74ظالم مقصره دین اسلام74 دشمنان اصلی دین اسلامی 74عهد شکنه بدین اسلامی74 منافق نادانتراز کفار 74دشمنانه اصلی دین اسلامی 74 با عهد شکنهای دین74 دشمنان اصلی دین اسلامی 74منافقان لعین و پست دین اسلام 74به مجرمان منافق نادان دین 74 74دشمن پلید امت بدینه اسلام 74دزد دین اسلام و قرآنی74دیوانه پلید دینی 74 کافران مست دین اسلامی 74ناکسین مارقین اسلامی74 دین اسلام 74 فرقه باطل که همه هم بدون دلیل بدروغ ادعای حق میکنند 74 والشجرتها الملعونه 74 با عهد شکنهای دین 74با منافقان ابوبکرعمر عثمان74 با مجرمان ابوبکر عمر عثمان 74دشمنان اصلی دین اسلامی 74 خلفای نامردی پلید74بدترین مردان بتاریخ 74 با عهد شکنهای دین74 با عهد شکنهای دین74 عهد شکنه بدین اسلامی 74دشمنان اصلی دین اسلامی 74 با عهد شکنهای دین74خائن دین اسلامن و قرآن74عهد شکن های دین 541 74 عهد شکنه بدین اسلامی74 ملحد74 خائنین پلید عهد شکن 74

74خائن دین اسلامن و قرآن74منافقان ناکسین مارقین74 74 74شک کنندگان به اسلام حق قرآن 74بناکسین قرآن و دین اسلام 74 با عهد شکنهای دین74 با دشمنانه هفت خطه اسلامی 74دوزخ درآتش سوزان جهنمی 74بسه ابلیس پلیدلعین 74خائنانه دین اسلام قرآنی74 والشجرتها الملعونه 74 با عهد شکنهای دین74 دشمنان اصلی دین اسلامی 74 خائن دین اسلامن و قرآن 74دیوانه پلید دینی 74 با عهد شکنهای دین74 عهد شکنه بدین اسلامی 74دشمنان اصلی دین اسلامی 74 با عهد شکنهای دین74خائن دین اسلامن و قرآن74عهد شکنا دین های اسلام 74 عهد شکنه بدین اسلامی74 ملحد 74بدترین خلقه بخداوندی 74بدترین انسانه درجهانی74 باناخلفترین مردانیا 74مردان فاسد فاجر اسلامیا 74با احمقان فاسددین اسلامی74

 

ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد 74 بادیوانها به ابجد قرآنی 74دیوانه پلید دینی 74 با عهد شکنهای دین74 عهد شکنه بدین اسلامی 74دشمنان اصلی دین اسلامی 74 با عهد شکنهای دین74خائن دین اسلامن و قرآن74عهد شکن های دین 541 74 عهد شکنه بدین اسلامی74 ملحد 74با احمقان فاسددین اسلامی74خائنین منافق بدین اسلام 74ناکسین مارقین منافقین7474 خائنین پلید عهد شکن 74

74دیوانه پلید دینی 74 کافران مست دین اسلامی 74ناکسین مارقین اسلامی 74بناکسین قرآن و دین اسلام  74 با عهد شکنهای دین74 با دشمنانه هفت خطه اسلامی 74خائنانه دین اسلام قرآنی 74 ان من المجرمین منتقمون 74والشجرتها الملعونه 74ابجد صغیر ابوبکر 27+22 عم +25 عثمان =74

74دشمنان اصلی دین اسلامی74 ظالم مقصره دین اسلام74  به ابجد ظالم 971-430 مقصر =541 ابجد کبیر عمر310+231 ابوبکر= 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 قاتلی 541شرما 541 عمر +ابوبکر = 541 فتنه ها 541 اهله شر 541عهد شکنان ما541دشمنه اسلامی با دشمنانه هفت خطه اسلامی 541

مرد باشید و حق را علمی بپذیریدزمانی میرسد که انقلاب ما ارزشی میشود به ارزشها ارج مینهد  لطفا مسئولین ادارات مقام جانبازان را درک کنند تکبر در مقابل جانباز گناه کبیره است مقام هیچ کارمندی از جانباز بالاتر نیست به ابجد128 دین جانباز 128 حسین 128است و مقام جانباز 245 اسلامه حق 245 علی 110+135 فاطمه = 245 مقام جانباز 245 اسلامه حق 245+74 فرقه = 319 شهید کسانی که پیرو علی و فاطمه هستند شهادتشان پذیرفته میشودمگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث وارث دوش نبی در کعبه این مولاء علیست بت شکن در کعبه بردوش نبی مولاء علیست خواهی که شوی پیش خداوند عزیز دشمن مولاء بوودوالله مریض یا علی با معرفت گو ای عزیز یا علی نام خداوند بوود داده نامش خداوندبه علی ولسان صدقا"علیا آیه قرآن بوود نام علی حقاکه وارث بحق محمدی شیر یزدان شاه مردان یا علی مددی بوود نام تو چون مولاء الهی بحق که وصی مصطفایی مرتضایی جمال رسول خدا که نامت بوود هم علی مرتضا یدالله سلام نظر کن غلامت کلام  علی شا ه مردان بما کن نظر نگردان زما روی خود را پدر طرح جدید نام علی بسیار زیبا در راه است هم انگلیسی هم فارسی برای رسواء کردن سه خلیفه ناحق این سه طرح متفاوت تقدیم حق جویان عالم 

 

  جمال خدا با رسول توایی جانه شیعه و جانه رسول مگر نام محمد هم علی نیست جانشینه حق پیغمبر علیست همین بس که نام محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست وصی خدا بت شکن به کعبه به دوش نبی ست جمالتو عشق است یاقائم آل محمدی تو چقدر خوبو زیبایی روح علی آقا محمدی جمال رسولو کمال علی مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست بوود نام تو چون مولاء الهی بوود نام مولاء الهی عزیزه بتولو جانه مصطفایی مرتضایی  بحق هم که وصی مصطفایی مرتضایی فرق حیدر کعبه ومحراب چیست هر دو باشد یک نشان حق با علیست در 1400 سال پیش هر کسی به دیدن امامان میآمد و امام را بدلیل مسافرت مشاهده نمیکرد اینترنت و وسایل ارتباطی وجود نداشت چون مردم خیلی ساده و نادان بودند فکر میکردند خودشان جانشین ائمه میباشند و دین فرقه فرقه شد شیعه یعنی مرد حق مولاء علی زاده کعبه وصی آن نبی فرق حیدر کعبهو محراب چیست هردوباشد یک نشان حق با علیست این شکاف کعبه را منظور چیست عصمت آل نبی مولاء علیست 

اسراف کاران 614- 541 عمر و ابوبکر رکب وبا  = 73 فرقه در دین الهی 110 هم اسراف نمودند و قهرمان خیبر یار پیغمبر بت شکن در کعبه بر دوش نبی گفت پیغمبر فقط مولاء علیست اسراف کاران برادران شیاطینند به ابجد قرآن شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 دروغ 22 مقصر 22 بدبختی 22 تباهی 22  به علم ابجد 110دین الهی 110 علی 110  به ابجد قرآن ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید 971 - 310 عمر = 661 عثمان 661-231 رکب وبا  ابوبکر = 430 مقصر این معادله 30 مرحله میباشد هر طور کلمه ظالم ومقصر را در نام ابوبکر و عمر و عثمان کم و زیاد کنی نام یکی از این کافران بدست میآید
اسراف کاران 614- 541 عمر و ابوبکر رکب وبا  = 73 فرقه در دین الهی 110 هم اسراف نمودند و قهرمان خیبر یار پیغمبر بت شکن در کعبه بر دوش نبی گفت پیغمبر فقط مولاء علیست پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 بخدا اگر هر کسی دیگر هم 385 بود من میپذیرفتم به ابجد کبیر عمر 310 کفری 310 حرامیان 310 منکر 310  به ابجد 74 فرقه کفره به ابجد کفره 305-231 = 74 فرقه در کفر میباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبکر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر وعمر و عثمان صورت گرفته مرد باشید و حق را علمی بپذیرید
اگر خطها ریز بود کنترل را بگیرید و قلتک موس را به جلو بچرخانید بزرگ نمایی میشود خدایا ظالم و مقصر عالم کیست معادله ظالم و مقصر430  به تنهایی 49 مرحله میباشد هر طور کلمه ظالم و مقصر را در نام سه خلیفه کم و زیاد کنیم نام سه خلیفه ابوبکر و عمروعثمان به دست میآید مثال ظالم 971-430مقصر = 541 ابجد ابوبکر و عمر541 ابوبکرعمر 541 فتنه ها 541  ظالم 971ظالم971-310 عمر= 661 عثمان بدست میآید عثمان 661-231 ابوبکر =430 مقصر 430- 971 ظالم = 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 فتنه ها 541 مرگ کافر 541 شرما 541 کودتا 431+110 علی = 541 عمر و ابوبکر 541فتنه گران 786- 245 اسلامه حق= 541 عداوتین 541ستمکاران 772-541 = 231 ابوبکر 772ستم کاران 772 اشرار دینها 772 -541= 231  هفت گنه کبیر 772-231 ابوبکر = 541 عمرابوبکر541 فتنه عالم 676- 135 فاطمه = 541 قاتلی 541خناسانه گمراه دینی 541فتنه ها 541 مرگ کافر 541 بدشمنا دین الهی 541 عداوتین 541 فتنه گران 786 - 245 اسلامه حق = 541 عمر و ابوبکر 541 اهل کافره بدین اسلام  541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر 541

سلام به تمام فرقه ها ی یکتا پرست  راه راست و ره راست محمد علی فاطمه میباشد 337 اگر به ابجد 337 شما میباشید ما دین شما را قبول میکنیم حرفی نیست شما ثابت کنید ما میپذیریم ما ثابت کردیم به ریاضی قرآن و اسلام و ایران اسلامه حق 245 علی + فاطمه = 245 پدر و مادر شیعیان میباشند نامرد نباشید اگر دین نداریدد لا اقل آزاد مرد باشید به ابجد اسلامه حق245 منظور علی 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق فاطمه و علی میباشد   علمی صحبت کنیم  علم ابجد قرآن تقدیم میکند     { قال رسوالله} کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =فرقه 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه  اهل نجات استپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵مرد عالم 385 شهید بدین 385 با منجی علم اسلامی385 با اسلام ناب محمد علی 385 مذهب اسلام محمدی 385 اسلامنا محمد علی 385بطریق دین 385 شهید بدین 385 معجزه دینه اسلامه 385 با روزنه امید جهان 385 با راه دین حق 385 با بیداریه اسلامیه 385 یعنی ۵ضربدر ۸ ضربدر ۳= ۱۲۰ علیی ۱۲۰ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند  به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر231لعین بدین231 

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74فلسفه دین اسلام محمد علی 651 -541 عمر و ابوبکر = 110 علی علی اشرار دینها 772 خائنان 772-110علی = 661 عثمان فلسفه دین اسلام محمد علی 651 -541 عمر و ابوبکر = 110 علی علی

به ابجد  خلیفه خدا 1330-1202 سه خلیفه = 128 حسین= 8ضربدر 2+1= 17 شهید نماز 128 =8+2+1= 11  امام شهید میشوند شیعه یعنی دین اسلام 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385شیعه علی شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 امام = 385 شیعه یعنی لا اله الا الله166+ حق 108 +11 امام شهید = 385 شیعه یعنی لا اله الاالله166+ علی 26+82 امام مهدی امام+100 اهل دین +11امام شهید = 385 شیعه 385 مرد عالم شیعه یعنی دین الهی 110+135 دین الله +128 کلیددین+12امام =385شیعه یعنی شیعه یعنی لااله الاالله166+26راه حق+82مهدی امام+ اهل دین 100+11امام شهید = 385 شیعه دین بحق الله 245 فاطمه علی +کلید دین حسین 128 +12 امام =385 شیعه12 بار در قرآن آمده خلیفه خداوند 1390-1202= 198 علیست8+9+1= 18 ذالحجه علی از جانب خداوند انتخاب گردید

خائنینه 786- 245 اسلامه حق = 541 عمرابوبکر 541 کودتا 431+110= 541  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفداراین یابو بوود به مال خر گفته زکی عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خر 800 -430شیطان=370مقصر منهای 60پلیدیها = 310 عمر از شیطان خرتر بوده است

فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفداراین یابو بوود به مال خر گفته زکی عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خر 800 -370شیطان=430مقصر منهای 60پلیدیها = 310 عمر از شیطان خرتر بوده است

فکر کنید زمان پیامبر مثل زمان الان سوریه و مصر بوده همه عمرها 74 فرقه و همدیگر را بکشند تصور کنید حق را ندید و مردم را گمراه کنند آنان که میکشند قابیلی و آنان که کشته  میشوند بازم قابیلیند روز قیامت کسی که انسانی را بکشدبه دوزخ میرود قرآن فرمود قاتلان به دوزخ میروند کسانی که نبش قبر میکنند به دوزخ میروند این آیه قرآن هم به ابجد کبیر و هم به ابجد صغیر سه خلیفه میباشد  74 ان من المجرمین منتقمون74و الشجرتها الملعونه74  پیامبر فرمود دین اسلام هم مثل دین مسیح 74         74 فرقه میشود ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 روز بعد از وفات پیامبر دختر عزیز رسول خدا را به شهادت رساندند 74 = 4+7= 11  جانشین بر حق رسول خدا را به شهادت رساندند 74کلکت 74

دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمرابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74فلسفه دین اسلام محمد علی 651 -541 عمر و ابوبکر = 110 علی علی اشرار دینها 772 خائنان 772-110علی = 661 عثمان فلسفه دین اسلام محمد علی 651 -541 عمر و ابوبکر = 110 علی علی 

به ابحدعمر310بمار زنگی310 بکودن احمق 310 عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310جاهل منافق310 ابله منافقا 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310 بمار زنگی 310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310  310 حرامیان310  دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء  310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد 310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310ابله منافقا 310سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند به ابجد صغیر عمر 22+ ابوبکر 27+25 = 74 فرقه شدن دین اسلام توسط ابوبکر و عمر و عثمان گوساله سامری بودند 74 

با مردان رجس پلیدی615-541=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد به ابجدشیطان370+245 اسلامه حق=615- 541عمرابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه ۷۴ابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند =با مردان رجس پلیدی615-541=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد  

 قصب فدک نمودند به ابجد  1128-1202سه خلیفه = 74با مردان رجس پلیدی615-541=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد    به ابجد شیطان 370 +245 اسلامه حق = 615 - 541= 74 ابجد صغیر سه خلیفه ۷۴ ان من المجرمین منتقمون 74 ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند به ابجد  نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن شدندبعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خود را بشکند کافر میشود   این آیه قرآن هم ابجد ابوبکر و عمر و عثمان میباشد 74 ان من المجرمین منتقمون74 ابجد ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان =74والشجرتها الملعونه 74فرقه شدن ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند  به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر 

 به ابجد اختلاف دین ۱۲۷۶-۱۲۰۲ ابوبکر و عمر و عثمان = ۷۴ کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به ۷۴ فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه ۷۴ میباشد ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان = ۷۴ لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند 74 و آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون 74  فهمو شعور حیوان ۷۴  ابوبکر 27+22عمر 25عثمان = 74 اشداء علی الکفار74 والشجرتها الملعونه 74 فهمو شعور حیوان ۷۴ بدروغ گویان عالمی 74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان=74  امت74 فرقه را این سه خلیفه ناحق ساختند آیه قرآن هم میخواهید = ان من المجرمين منتقمون74ابجد اين آيه ابجد ابوبكر و عمر و عثمان74 این آیه به ابجد کبیر هم ابجد سه خلیفه گمراه میباشد  به ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند با خباثتها 1512-1202 سه خلیفه = 310عمر ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند  به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231 ابوبکر 231 پلیدن دزد دین 310عمر 310 دزدانه فدک فاطمه 310 عمر 310

دعایی که از پدرانم در 1400 سال نسل به نسل پدرانم می خواندند و دعایشان مستجاب میشد این است همان لعن های زیارت عاشوراست لعنت خدا بر شیطان رانده شده لعنت خدا بر قابیل لعنت خدا بر زردک 231 نرمک 310 و لعنت خدا بر اینتر خائن 661  این عکس عمر کشیشی مسیحی نقاشی نموده اقلاروی قندان هم نمیشه بکشی بچه ها بترسند قند نخورند اولاغ ببینه عرعر میکنه اگه گفتی شبیح چیه لوچ چشمم بوده این به تاریخ خیانت نیست در فیلم عمر این جوان را انتخاب نموده اند بایدکسی قیچ را انتخاب مینمودند تحریف تاریخ شده باید یکی لوچ چشم را در نقش عمر می گذاشتند  این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکند عرعر خر هم بوود لعن عمر صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست همین بس که نام  محمد علیست وصی بحق 110 محمد  علیست بت شکن در کعبه بر دوش نبی ست بلغ العلی بکمالهی کشف الدجا بجمالهی حسنت جمیع خصالهی صلو علیه و الهی چه جمال با صفایی شده نامت الهی هم ساقی کوثر علی حیدر علی صحر ابن عم وصی مصطفی حله پوش هل اتایو انما وارث گنجینه سرر قضاء قابل تشریف قوله لا فتا مولاء علیست شا هراره حق تو هستی در سلوک کائنات پرورده به دامن خود مصطفا عجب گلی گل کوثر گل حیدر یا قائم آل محمدی چه جمال با صفایی شه عالمی فدایی که به جای مصطفایی که تو بعداز خدایی شده نامت الهی تو جمال مصطفایی که علی مرتضایی شده بت شکن به کعبه که به دوش مصطفا یی که جمال مرتضایی شده نامت طلایی تو طلای ناب مایی صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست مگر نام محمد هم علی نیست ائینه روی محمد علیست اگه کسی با هوش باشه که عمری نمیشه ولی مکه لیاقت فرزندان پیامبررا از دست داد همه به عراق و ایران آمدند شما اگر دینتان را از ایرانیها فرزندان پیامبر گرفته اید خوشا به حالتان قرآن 351 فارسی351 رسول خدا فرمود روزی یاران سلمان فارسی در عین دانایی و حقیقت شما را به اسلام دعوت و شمانمیپذیرید پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم کوثر باشد شیعیان فرزندفاطمه میباشند ما ایرانیان افتخارمان این است که نوهای رسول خدائیم یا از مادری یا پدری فرق نمیکند نسل ایران نسل فاطمه سلامه الله علیه میباشداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245  اسلامه حق میباشنداسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245  اسلامه حق میباشند دوست دارم دوباره بنویسم یک بارم برای مولایم مهدی مینویسم مولاء افتخار کن نوکرای  خوبی داری اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245  اسلامه حق میباشند یک بار هم برای مادرم حضرت حواء و حضرت فاطمه سلام الله  علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245  اسلامه حق میباشندیک بار هم برای شهدای شیعه از حضرت آدم تا حضرت مهدی صلوات الله علیه اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245  اسلامه حق میباشندیگ بار هم برای سنیها که حق را بپذیرند خودشونو مثل عمر به خریت نزنند بخدا اگر حق را نپذیرید روز قیامت بیچاره اید من نوشتم و شما هم خواندید دیگر جای هیچ بهانه ای نیست اسلامه حق 245 منظور علی 110+135 فاطمه =245  اسلامه حق میباشند

اول سخنم به نام بسم الله است بسم الله 169 علی و مهدی 169 +30کوثر = 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196 ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست لولاک لما خلقت الا فلاک خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سالرا 365 روز قرار داد ضرب 5 تن در خودش ضرب 12 امام در خودش ضرب14 معصوم ضربدر خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال = 196+ 144+ 25= 365 روز ساله اسلام به ابجد کبیر 132+ 92 محمد+ 110علی+ 30 جزء قرآن= 365 روز سال5 +6 +3= 14 معصوم ابجد365براهی اسلامیه 365شاه جهان 365 حجاب قرآن 365 قرآن طه 365آبروی آدما 365 روز سال 5 6 3= 14 معصوم ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 جان مسلمانان جهان 385با شهاب دینی 385 شیعه 385در گوگل بنویس (اسلام حق 245 علی 110+135 فاطمه = 245) انصاف نیست به طراح نام مقدس علی و محمدیک مدرک دکترا داده نشودانصافا" هر خط این مقاله به یک وزارت خانه در طول تاریخ میارزد سایه پیغمبر ندارد هیچ میدانی چرا آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است بی اذنه علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم کوثر باشد به ابجدآبروی محمد علی فاطمه 566-541 عمر و ابوبکر = 25 شیعه25 کعبه 25 یعنی 5ضربدر2= 10 عمل کنندگان به فروع دین در بین رهبران جهان کسانی که نشانه 63 محمد و علی 63 کف دستت نوشته81-18 ذالحجه غدیر خم = 63 با دست بگو شصتو سه یعنی بیاخ حق با سه خلیفه نیست 63 یعنی 3ضربدر6= 18 ذالحجه غدیر خم63 علی  رهبر تمام آزاد مردان جهان است خودت به ابجد حساب کن اسلامه حق245علی110 +135 فاطمه= 245 اسلامه حق245 با اهله اصلی دینها 245 اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144+ 196 دین اسلام یا اصوله دین+ 25 شیعه = 365 روز سال اسلامه حق245علی110 +135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 اهل سنت عزیر وهابی ها بگفته چند تن از خود خاندان آل سعود که شیعه شده اند هرکسی در مقابل اینها بحق بایستد به او مهر کافر است میزنند کافر همه را به کیش خود پندارد کافر ترینی 971 ظالم 971 -430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر و عمر 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست می آید یاران مهدی کجایند  بیائید با هم قله های ایمان را فتح کنیم اسلامه حق245علی110 135 فاطمه= 245 اسلامه حق245منهای231 ابو بکر کنی= 14 معصوم 245 علیو فاطمه 245میباشند کلمات قصار طلایی خدایا بزرگی از آن تست معلومه که دلت برای گمرا هان ا مت محمد هم سوخته 1400 سال این برای اولین بار به اذن خدا و رسول و آیه به ابجد 59 مهدی 59 جانه جهان 59 مهدی 59افتخار شیعه حق 59 این آیه هم 59 حروف دارد ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏59) منظور صاحب الا مر مهدی صاحب الزمان میباشد امامانی که در غدیر خم کلمه آخر این آیه منکم به ابجد منکم 18 ذالججه در غدیر خم از سوی خدا و رسول46 نصب گردیده اند 46= محمد 20 26 علی = 46 لا اله الا الله 46 = ماه تابان علی 46 +46= 92 محمد 18 ذلحجه غدیر خم = 110 علی مولای جهان است چرا دین اسلام 74 فرقه شد و 73 فرقه اش باطل میباشد جالب اینکه همه خود را صددرصد بحق میدانند از دره عقب صندلی جلو چه کسانی باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 لعنت خدا بر ابجد 74 شما هم با من بگوئید لعنت خدا بر منکر عصیان دین خدا 74 و الشجرتها الملعونه74 به نفرین قوم لوط 74قلب سیه شیطان رجیم 74با دشمنان گبر پلید اسلام 74 و الشجرتها الملعونه74 ابجد ابوبکر 27 22 عمر 25 عثمان = 74بنفرین شده های مکه 74 و الشجرتها الملعونه74 با حرامزادهای مکه 74 به لعین ابن خطاب عمر 74 اینم آیه قرآن هم ابجد کبیر و هم ابجد صغیر سه خلیفه میباشد آیه قرآن =74ان من المجرمین منتقمون 74 و الشجرتها الملعونه74دور از رسول خداوندیا74بمظهر پلیدی ها بمکه 74 جالب اینجاست این آیه قرآن هم به ابجد کبیر و هم به ابجد صغیر ابجد سه خلیفه میباشد این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74ان من المجرمین منتقمون74به لعنت پیامبران الهی 74به لعنت خدا و رسولا74به نفرین شده های مکه 74 تخریب دین 1276- 1202 سه خلیفه =74 ان من المن المجرمین منتقمون =74 سه خلیفه دین اسلام را تخریب نمودندند به ابجد مردان شیطان ۶۱۵-۵۴۱ عمر و ابوبکر =74 ابجد صغیر سه خلیفه74 باب شیطان رجیم لعنت 74یاران شیطانه رجیم وای وای 74روز بعد از وفات پیامبر74 روز بعد دختر عزیز رسول خدا را به شهادت رساندند 74 = 4 7= 11 جانشین بر حق رسول خدا را به شهادت رساندند 74منافقین پست و کوری74 اشداء علی الکفار74»؟: 74به درک اسفله سافلین 74و الشجرتها الملعونه74 ابوبکر عمر عثمان=74بدروغگویان عالمی 74وینهى عن المنکر 74أو جاهل فیتعلمی74و الشجرتها الملعونه74به ابجد کبیر هم ابجد سه خلیفه است تخریب دین 1276- 1202=74 ان من المن المجرمین منتقمون 74 ابجد سه خلیفه ظالم به کبیر 1202به ابحدظالم 971+ 231 ابوبکر= 1202 سه خلیفه ظالم بوده اند دروغ گوین 1216-1202= 74 ابجد سه خلیفه لعنت خدابر شیطانه1632 منهای 1202 سه خلیفه ناحق = 430 مقصر دین اسلام ابوبکر و عمر و عثمان میباشند مقصر430+231 ابوبکر +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید 971 ظالم منهای 661 عثمان = 310 عمر 430 مقصر 430 -661= 231 ابوبکر به دست میآید برادران اهل سنت بخود آئید نمیشود که 74 فرقه همه ادعا ء میکنند بحق میباشند 74کلمه وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِن نَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّ نهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ لا یَشْعُرُونَ74 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ74 وَلَهُمْ عَذَابٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ74 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّه لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا74پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 اهل سنت عزیر وهابی ها بگفته چند تن از خود خاندان آل سعود که شیعه شده اند هر کسی در مقابل اینها بحق بایستد به او مهر کافر است میزنند کافر همه را به کیش خود پندارد به ابجد اسلام یعنی چه 12 اسلام 12 ساعت 12 ماه ها 12 قلب 12 حق12نجات بخش 12 مغز انسان12 رگ عصب دارد اضلاع کعبه 12 نام امام هم 12 بار در قرآن آمده سوره 12 دوازدهم هم یوسف زهراست در آیه دوازدهم یاسین آیه 12 به ابجد امام مهدی 12 دوازدهیمن امام این آیه هم به ابجد امام مهدی حروف دارد منجی تمام ادیان میباشد عیسی (ع) 12 حواریون داشت حضرت محمد هم فرمود جانشینان من 12 نفرند 12 چشمه جوشان در قرآن این آیه هم ابجد امام زمان 23 حروف دارد وکل شیئ احصیناه فی امام مبین 23 حروف داردآیه 12یاسین 23 مهدی 23سرورا 23اماما حق23 به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23نام امام در قرآن 12 بار آمده به ابجد غدیر 1214-1202 سه خلیفه کن = 12 امام انتخاب شد به ابجد شورای دینها 587-541 ابوبکر و عمر = 46 محمد علی را انتخاب نموددین کامل شد 124 هزار پیامبررا خدا انتخاب نمود جانشین هیچ پیامبری را مردم بت پرست انتخاب نکردند دوست خدا و رسول فقط علی و محمد است به ابجد محمد 20 +26 علی = 46 انتخاب درست 26+ 20محمد = 46 غدیر 26 +20 محمد =46 لا اله الا الله46 علی و محمد از جانب خدا = انتخاب جانشین 1567-1202 = 365 روز سال 5+ 6 +3= 14 معصوم شاه جهان 365 سلام بر نام شریفت ای بزرگوار حقا که جانشین آن بزرگواری سلام برروی ماهت یا قائم آل محمد وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ به ابجد23 وارث 23 مهدی 23 با محمد 23 جانشینه23 مکتبه 23 حق یا 23 مهدی 23وارث23 زمین 23 جانشینه 23بمحمدا 23 با محمد 23به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23 جانشین بحق امام علی مهدی میباشد علی نماینده 124 هزار پیامبر شناخته شد بعد از غدیر منافقان و بت پرستها به تحریک یهودیان بدون حضور امام علی بجای تشحیح پیکر رسول خدا بدون پیامبر و علی هر شورایی باطل است شورای بدون پیامبر و خلیفه خدا در غدیر ابومکر و عمر بیش از حد پررو وجاه طلبّ بودند اسلام به ابجد کبیر و صغیر 144 ضرب 12 امام در 12 = 144 و اسلام به ابجد کبیر 132+ 92 محمد 110 علی کوثر 30 جزء قرآن = 365 روز سال 5+ 6+ 3 = 14 معصوم اسلامه حق 245علی110 +135 فاطمه = 245منهای غاصب خلافت عمر 22و 27 ابوبکر = 196اصوله دین 196 دین اسلام 196اسلامه حق 245- ابوبکر و عمر 49=196 ضرب 14 معصوم میباشد 196 یعنی 114 سوره قرآن + 114 + 30جزء آن= 144 ضرب دوازده امام 26 راه حق 26 علی = 196 ضرب 14 معصوم در 14 = 196 غصب 1092 -1202 سه خلیفه = 110 حق علی را سه خلیفه غصب نمودند اولین ظالم و مقصر دین اسلام کیست به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر و عمر لعنت الله علیه درود بر ریاضی قرآن پیامبر اعظم که ابجد ریاضی قرآن را معرفی نمود شیطان به ابجد 22 شیطان 22 کید 22 تکبر 22 عمر 22 ابابکر 22 حماقتا 22دروغ 22 لعنت 22 ملحد 22 مقصر 22 بدبختی 22 قصبی22 بانامرد 22 عمر 22 شیطان 22 اولین شهری که در ایران به تشرف اسلام ناب تشیع نایل شوند و حق را بپذیرند هزارو صد نفر به قید قرعه به حج نائل خواهند شدعلم ابجد ریاضی در قرآن باب ظالم 971 - 430 مقصر= 541 عمر و ابوبکر یعنی ابجد ابوبکر 231 + 310 عمر = 541 این معادله طلائی خودش 30 مرحله زیبا دارد ابجد ابوبکر و عمر 541 - 430مقصر = 971 ظالم به دست میآید باب مقصر عالم 430 - 60پلیدیها =370 شیطان - 60 پلیدیها =310 عمر از شیطان پلیدتر بوده است 310 نیرنگ 310 منکر 310فسق دینها 310 هم به ابجد کبیر هم صغیر ابجد عمر و ابابکر است نیرنگ 22 نیرنگ 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 منکر 22 منکر 310 نیرنگ 310 عمر 310 بحریص310 تمام فرق اسلامی 74 فرقه شیعه شوند و حق را بپذیرند و فقط یک فرقه بر حق است به ابجد فرقه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385 فرقه بحق کیست شیعه 385 به ابجد اهل آیه های دینی الله 245 اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر= 14 معصوم اسلامه حق 245- 110علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی 135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان 245 مادر245فاطمه و علی 245اسلامه حق245 افق دین 245 مسلم دینی 245 بای اسلامی 245 با اسلام بحق 245 رمز بای بسم الله الرحمن رحیم رمز اسم اعظمی مولاء علی 245 افق دین 245 با مسلمانیا 245 با اسلام علی 245 به ابجد بر حق ترین دین 1034 منهای ناحق ترین دین 838= بر حق ترین دین 196 برحق ترین دین 196 میباشد تا رسیدن به مقام ضرب 14 در 14 معصوم 196 میلیون سال نوری طول میکشد ضرب 14 معصوم در 14= 196 ناحق ترین منهای( ناحق) کنی میشود 310 عمر به ابجداسلامه حق 245 - 231 ابوبکر= 14 معصوم اسلامه حق 245- 110علی= 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی+ 135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه وعلی پدرمادرشیعیان 245 مادر 245 علی فاطمه 245اسلامه حق245 علی 110+ 135 فاطمه=245 به ابجد دین حق شیعه 557-541 عمر و ابوبکر= 26 علی 26 راه حق 26 علی 26 انتخاب درست 26 غدیر26 بیعت 26 وصیت 26 شیعها 26 امام دین 26 حان رسول 26 جانه قرآن26 حکمها 26 راه اسلام 26 عشق اسلام 26 بمرد انه26 دینی26 خیلی 26 مردی 26 علی 26 تاج سری26 توآقای26 ارباب اسلام 26 ارباب حق 26 ارباب جانها 26 امام دین 14معصوم+ 12 امام = 26 راه حق 26 علی 26 بیعت 26 انتخاب درست 26 وصیت 26 بیعت 26 امام دین 26 راه اسلام 26 بامکتبه 26 بوحی26 غدیر 26 با محممدا 26 علی 26انتخاب درست 26انتخاب بجای 26 غدیر 26 بت شکنی 26 بدوش نبی 26 در غدیر خم چرا پیامبر کسانی دیگر را انتخاب نکرد26 انتخاب نمود26 انتخاب درست 26 علی26 بیعت 26 راه حق26 26 راه اسلام 26 بامکتبه 26 بوحی26 الهیا 26 صدباره26 فرشتها26 پیامبرا26 با جانشینه 26 رسول خدا 26 حق انتخاب 26 امام جن انس 26 قلب اسلام 26 راه حق 26 بنام علی 26 میباشد 26 دامادی 26 امام حق 26ارباب جن انس 26 انتخاب راه26 امام خرد 26 خلف حق26 اخلاص الناس26 عشق حم 26 امام جن و انس 26 پرچم حم 26 علی 26 اهل اخلاص 26 راه حق26 سید حق 26 انتخاب عشق 26 امام خرد 26 عشق نرگس 26 علی 26بیعت 26 راه حق 26 علی 26 راه اسلام 26 انتخاب نمود26 انتخاب درست 26 انتخاب بجای 26 بت شکنی 26 بدوش نبی 26 علی26 اینجا معدن طلای ناب 26 عیار است علی به ابجد ریاضی قرآن 26راه حق26راه اسلام 26 فرق جان 26 امام دین 26 طلاء 26 غدیر 26 وصیت 26 بیعت 26 انتخاب درست 26 علی 26 با جانشینه 26 محمد ها 26 محمود 26 علی 26 به ابجد جانشین پیامبر 667 - 541 عمر و ابوبکر = 126 یا علی ه 26راه حق 26 ارباب اسلام 26 امام دین 26 عشق اسلام 26 علی 26 میباشد به ابجد بحق دین اللهیه 245 علی و فاطمه بر شیعه عزت میدهد درس توحیدو نبوت میدهد کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست با هر تپشی که در دله آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است توحیدو نبوتو امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست همین بس که نام محمدعلیست برای حقانیت شیعه کافیست اگه مرد هستید شما ثابت کنید بحق میباشید پیامبر فرمود دین اسلام هم مثل دین مسیح 74 فرقه میشود ابجد ابوبکر 27 + 22 عمر 25 عثمان = 74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند 74 روز بعد از وفات پیامبر دختر عزیز رسول خدا را به شهادت رساندند 74 = 4 +7= 11 جانشین بر حق رسول خدا را به شهادت رساندند 74منافقین پست و کوری74 اشداء علی الکفار74»؟: 74به درک اسفله سافلین 74و الشجرتها الملعونه74 ابوبکر عمر عثمان=74بدروغگویان عالمی 74وینهى عن المنکر 74أو جاهل فیتعلمی74و الشجرتها الملعونه74 برادران اهل سنت سلام بعضی از شما وهابی و سنی نیستید ما شیعیان اهل سنت واقعی هستیم به ابجد اهل سنت به کسی میگویند که عاشق خانواده پیامبر 5 تن باشد به ابجد اهل سنت 546-541 عمر و ابوبکر= 5 تن آل عباء علیه سلام هر کسی واقعا" اهل سنت واقعی پیامبر است خانواده پیامبر اهل بیت و یطهر کم تطهیرا را دوست دارد و به او شیعه وا قعی میگویند خوشم میآد اهل سنت وقتی حرف حق میشنونداینقدر مرد هستند و قبول میکنندبه ابجد اختلاف دین 1176-1202 سه خلیفه = 26 فقط علی میتواند اختلافات دینی را بر طرف سازد ابوبکر و عمر و عثمان منافقانی کور دل بودند که قصب خلافت نمودند کوردل پلیدها 310 عمر 310و ابوبکر کودتا بر علیه حق نمودند به ابجد کودتا 431-541 عمر و ابوبکر = 110 مظلوم علی مولاء بر علیه علی نماینده خدا در غدیر خم با اینکه عهد بستند عهد خود را شکسته و 74 روز 74روز بعد از وفات پیامبر کوثر قرآن دختر رسول خدا را به شهادت رساندند به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودند 74 و الشجرتها الملعونه74 در روز غدیر خم نور حق پیدا شد وز جهاز اشتران منبری بر پا شد بگرفت محمد چو علی را سر دست سوگند به ذات حق که حق پیدا شد جمع منافقان در سقیفه بنی غراضه اصلا جمع اسلام نبوده محل جلسات یهودیان و بت پرستان بوده و مسلمانان اصلا نبوده اند و کاملا" با طل و این کودتای کفار مکه بر علیه شیعیان علی بوده در تجمعی که مسلمانان نبوده باشند اصلا مورد قبول اسلام و مسلمین نخواهد بود و همگی طبق نامه عمر به معاویه جمیعا" کافر بوده اند بجای خاکسپاری اشرف مخلوقات پیامبر اعظم را رها کرده و شورای یهودی و بت پرستی انجام داده اند شورایی که علی در آن نباشد نماینده غدیر خم دوست خدا معلوم شده علیست و تمام آنها کافر محضند بله اگر رسول خدا بود و علی بود که نبود پس بر باطل است به ابجد قرآن سقیفه بنی ساعده محلی جشن یهودیان و بت پرستان بوده باور ندارید به ابجد سقیفه بنی ساعده به ابجد 457-541 ابوبکر و عمر = 84 محل عید 84 جشنها عمر آنجا میرفت به ابجد جشنها 359-310 عمر = 49 ابجد ابوبکر و عمر لعنت الله علیه بر علیه دین خدا کودتا نمودنددشمن امامت علی ۵۹۰-۵۴۱ = ۴۹ بشیطان رجیم 49 ابوبکرعمر 49شیطان 22 27 حمارها = 49 عمر ابوبکر49 و ظالم ۹۷۱ - ۴۳۰ مقصر = ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر ۵۴۱چه فلاکته۵۴۱ فلاکتی۵۴۱ مرگ کافر۵۴۱کفرمنافق به ابجد ۵۷۱- ۳۰ جزء قرآن = ۵۴۱ ابجد ابوبکر و عمر=مرگ کافر ۵۴۱عمر ابوبکر+430 مقصر = 971 مقصر۴۳۰ +۲۳۱ ابوبکر+ ۳۱۰عمر = ۹۷۱ ظالم به دست میآید به ابجد ولایت حق ۲۵۵ +۱۱۰ علی = ۳۶۵ روز سال به ابجد عنایت حق ۳۳۹+ ۲۶ علی راه حق ۲۶= ۳۶۵ روز سال درود بر شما مولوی که شیعه شدی آفرین بر شما همین آیه قرآن را برای طلبه ها توضیح بده اینقدر هم نفهم نیستند خدا لعنت کند نرمک 310 زردک 231 را طلبه ها قبول میکنند بعضی ها هر دو وانه هم خرو می خواین هم خرما ی 851-541 عمر و ابوبکر= 310 عمر 310 نرمک 310 منکر 310 +60پلیدیها = 370 شیطان+ 60 پلیدیها = 430 مقصر عالم 430 +231 ابوبکر = 661 عثمان 661 +310 عمر = 971 ظالم به دست میآید در کتاب اوستا هم بوده که فرموده خدا لعنت کند شیطان سیه چهره وقابیل کوردل نرمک و زردک و اینتر خائن 661سگ صفتیا661 یابو صفت را به ابجد نرمک 310 عمر 310نرمک و زردک 231 ابوبکر و عمر است و اینتر خائن661 عثمان 661 وچون معنای آن را نمیفهمیدند در دین 49 بودایی های49 سه بار این لعن را بلند میخواندند 49 آهای خرد خرفت 49 مزدک سه آمده در کتابهای جدید بنظرم حذف شده باشد در حقیقت ایرانی های جدید میگویند آهای خر خرفت ولی ایرانیان باستان میگفتند آهای خرد خرفت 49 ابوبکر 27 +22 عمر = 49 همان آهای خر خرفت میباشد عمر و ابوبکر است صدا و سیما فیلم این معادلات را بازی کند بسیار زیبا میباشد(لمسئله دین اسلام 431 -541عمر و ابوبکر = 110علی مولاء فقط امام است پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 به راه دین حق385 مرد عالم 385 جان مسلمانان جهان385به راه دین حق385با بیداریه اسلامیه 385 معجزه دینه اسلامه 385

قال رسوالله  کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان = فرقه 385شیعه385 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه 385 مکتبه حق قرآن  926 -541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385 شیعه 385 قال رسو الله هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند علی و فاطمه باشد 

به ابجد صغیر فرقه 25 کعبه 25شیعه 25 اهل نجات دینا 555-541 = 14 معصوم است هر دینی باشی اگر به 14معصوم 14 عشق 14 بحق 14عشق 14وقت 14 نونت 14راه14 طه 14عشق 14 سید 14 جمال 14بحق 14آسمانها 14صف 14وقت 14جمال 14شمسی14 امامت 14 نبوت14 نبی 14 آدمه 14 بحق 14 برق 14 باهوش 14راه 14نجاتت 14 نبی14 ماهت14 قوت 14 قلم 14خاتمه ۱۴ امامت 14 نبوت 14 بسلاما 14 حضرت مهدی امام مسلمین در همه عالم یکی باشد )قال رسوالله زمانی فرا برسدکه یاران سلمان فارسی اسلام را بر عرب عرضه نماید و شما در کفر نمپذیرید به ابجد یاران قرآن ۳۵۱ قرآن ۳۵۱ فارسی ۳۵۱ ۱۴معصوم= ۳۶۵ روز سال به ابجد مقصر 430 - 60 پلیدیها = 370 شیطان 370-60 پلیدیها = 310 عمر از شیطان پلیدتر بوده است یا بنویسید عثمان 661 خائن 661 اینتر 661 اینتر یادتون نره فقط اینتر 661 عثمان میباشد به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 میباشند ظالم 971- 310 عمر = 661 عثمان اینتر 661 خائن 661 عثمان 661 - 310 عمر این دو ملحد قرآنها و کتب حدیث را به آتش کشیدند قرآن 351به عمر خبر رسید کتابهای حدیث در بین مردم است فرمود بیاورید بخوانم آوردند دید همه در مدح ذکر و تحسین امام علی و اهل بیت میباشد همه را به آتش کشید عثمان هم 7 قرآن را جمع آوری و به آتش کشید عثمان 661-231 ابوبکر = 430 مقصر عالم بوده است 430 231 ابوبکر 310 عمر= 971 ظالم به دست میآید ظالم 971 - 430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 -971 ظالم = 430 مقصر عالم تف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکرو عمر عثمان بوود این نام عمر چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر می کند ابجد شیطان صفت به ابجد صغیر شیطان 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 دروغ 22 هذیان 22 بمکر22 باخدعه22 بکرد22 بمکر 22 نامردان 22 بدشمن بشر 22 لعنت22 ملحد 22 شیطان 22 عمر 22خیانته22 لامذهب 22با خدعه 22 ابابکر22 با فتنه 22 بدبختی 22 لواط 22 ایدز 22 عمر 22 ابابکر 22 شیطان 22بمکر 22عمر22 لجنیا 22بنادانی 22 قصبی 22شرابیا 22 بشرابخار 22 دوزخه 22 تکبر 22بنفاقه22 نیرنگ 22 منکر22 22 دروغ 22 مفصد 22 مقصر 22 هذیان 22 دروغگو 22 عمر 22 مقصر 22 لعنت 22 22 مقصر 22 ملحد 22 لعنت 22 دروغ 22 مفصد 22 مقصر 22 هذیان 22 دروعگو 22 عمر 22 مقصر 22 لعنت 22 ابابکر22 دروغ 22 مقصر 22 ملحد 22 بدبختی22 ایدز 22 لواط22 بکرد 22 ایدز22 بگرفت 22تعصب 22 مکارا 22 نفرت 22بناحقه 22 به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22مقصر22بناحقه دروغ 22ناخلفه22 دروغ22 کلک22 بناجور 22 خرخر ها 22نیرنگ22بناحقه ۲۲ ابابکر ۲۲عمر ۲۲ کلک۲ ۲ نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲ دوزخه ۲۲لامذهب۲۲نفرت ۲۲انزجار22ناخلفه 22نابحقه 22 پررو۲۲ ۲۲عمر22 نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲ دوزخه ۲۲لامذهب۲۲ مقصر22 بمنافقا۲۲شرابیا ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر۲۲22 بنامردا 22 عمر 22 ابابکر22 شیطان 22 با خجالته 22 شرمکن 22 شیطان 661خائن 661 عثمان 661 اینتر 661 برای محوه هر مسئله یک اینتر بزنید حق ناحق شده و مسئله پاک میشود و نامردان از این روش بسیار استفاده میکنند هست ابوبکر 231 رکب وبا ۲۳۱ بکج راه۲۳۱ با دینه ناحق 231دزده دینه اسلامی 231 براه کج 231 راه دزدی 231 231 بی آبرویا 231 ابوبکر 231نفاق 231 دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 دشمنه اسلامی 231براه کج 231 عصیان 231 بی عقلیه ها231با یار بادی 231 نافهمندا۲۳۱ فلا کت۲۳۱ مفسدینه۲۳۱ به ابجد 231 ابوبکر 231نفاق به ابجد 231 ابوبکر 231 ظالم 971 – عثمان 661=310 عمر ظالم بود310 به ابجد ابوبکر 231 و نفاق هم 231 ابوبکر 231 بکج راه231 جبل باطل ا 231 نفاق 231 به ابجد عمر 310 جبل باطل ا زاد گاه پدران عمر 310 جبل باطل ا =231 ابوبکر نفاق 231 مقصر و باطل بوده با عمر مثل بز کوهي از جنگ فرار ميکردندبه ابجدمقصر۴۳۰- ۶۰ پلیدیها=231 ابوبکر 231 بی آبروی 231مشرک دینهای اسلام 231القاصبلها 231 احمقان آل231 ابوبکر 231عدوتی اسلامه231 فقان 231 =541 ابجد ابوبکر و عمر عدالله و آل رسول الله 541 بدشمن خدا و رسولی 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان = ۳۷۰ شیطان ۳۷۰- ۶۰ پلیدیها = ۳۱۰ عمر310 60 پلیدیها = 370 شیطان از شیطان پلیدتر بوده است۲۲به ابجد رجم 243 - 12 امام = 231 ابوبکر 231 سنگ زدن به سه شیطان در مکه سنگ زدن به سه شیطان آل سعود یا آل سقوط جدیدا" هر دو طرف شیطان دیواری کشیده تا حاجیان نتوانند شیطان را سنگ بزنند مسخره ترین کار وهابی ها مسخره 310 باب مسخره 310عمر 310 به ابجدشیطان 22شیطان22 عمر22مقصر22 ابابکر 22 ملحد 22 دروغ 22 برای امتحان امت شیطان امامت را در خلافت پیچاند که شجره ملعونه شما را گمراه کنند پبامبر فرمود بعد ازمن دین اسلام 74 فرقه خواهد شد فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 فقط شیعه اهل نجات است و 73 فرقه گمراه هستند 74 فرقه ابوبکر 27 22 عمر 25 عثمان= 74 اشداء علی الکفار 74و الشجرتها الملعونه74 بدروغ گویان74 سجده آیه 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 ان من المجرمین منتقمون این آیه ابحد کبیر عمر و ابوبکر و عثمان میباشد 1202به دروغ گویان عالمی74 فرقه ابوبکر 27 22عمر 25 عثمان = 74و الشجرتها الملعونه 74چند تا آیه قرآن در کفر یهود امت پیامبر میخواهید بیاورم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آتش به دره خانه مولاء بهانه بود منظور خسم کشتن بانوی خانه بود 74 «اشداء علی الکفار74»؟: 74به درک اسفله سافلین 74 و الشجرتها الملعونه74 ابوبکر عمر عثمان = 74بدروغگویان عالمی 74وینهى عن المنکر 74أو جاهل فیتعلمی 74 اسلام ناحق 27 ابوبکر27دشمنا دین27لا مذهبه27خروجی 27 آلودگی 27 ابوبکر 27 روانی 27 حیوان 27آلوده با 27 عمره 27لعنته 27 اسلام ناحق 27 قمار باز 27 بشرابخاره 27 دوزخی 27 حرامی 27 خردجاله 27 دشمن خداوند 27 سقیفه 27 پیمانشکن 27 دشمن بخلقه 27 اسلام ناحق 27 ابوبکر 27 عمره27 شیطانه 27 دوزخی 27منافقون 27بنادانه نادان 27دوزخی 27 نادانتره 27 زایده 27 مکاره 27تعصبه 27 نفرته 27بجاهلیه 27 شیطانه بجهالت ها 27 با گمراها 27 دوزخی 27 ابلهی با 27 عمره 27اسلام ناحق 27 نیت پلیدی 514- 541 = 27 ابوبکر رکب وبا کب را بردار میشه روبا با نیت پلیدی 49 ابجد ابوبکر و عمر 49 به ابجد بجانشین بمحمدا 510- 541 = 31 با جانشینا بمحمدا 510 - 541 عمر و ابوبکر = 31 کلام حق 31 قرآن ناطق 31 نور قرآن 31ماه عالم 31بنور آسمانه31 آقتابیه 31 منظور 5تن 12 امام 14 معصوم = 31 انسانیت 572- 541 = 31 منظور 5تن 12 امام 14 معصوم = 31 جانشین محمدی 516 -541 = 25 کعبه 25 شیعه 25 فرقه 25 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 بجای محمدی 46 بجای محمدی 46 لا اله الا الله 46 محمد 20 26 علی = 46 بجای محمدی 46نتیجه اسلامی46حزب الله ی46کعبه دل یا 46حقیقت دین46 فقط شیعه 46 قرآن العظیم46مذهبه شیعها46حقیقت دین 46بنور ایمانی 46باشیعیانی 46نور هدایتی46محمد 20 26 علی= 46 لا اله الا الله 46گنجینه نوره46کعبه دل یا 46 با دریای دل 46 علی26 20محمد = 46 حقیقت دین 46 فقط شیعه 46 نور قرآن 46 مذهب شیعه ها 46 خالصتری نابها46 ناب ناب نابی 46 بناب ترینیها 46باشیعیانی 46نور هدایتی 46 لا اله الا الله 46ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ (فرشتگان به آنها مى‏گویند:) داخل این باغها شوید با سلامت و امنیّت! آیه ۴۶ سوره الحجر سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ نور هدایتی 46 نتیجه اسلامی ۴۶حزب الله ی ۴۶حقیقت دین46 فقط شیعه 46 قرآن العظیم46مذهبه شیعها46حقیقت دین 46بنور ایمانی46باشیعیانی46نور هدایتی46 کسی میتواند جانشین محمد باشد که نامش هم مثل محمد باشد عکس نام محمد علیست آئینه روی محمد علیست جانشین دین امام حسین 128 میباشد دین ما حسینی از خود کلمه جانشین 413 - 541 عمر و ابوبکر= 128 حسین دین ما حسینیست بقرآن اگر عمر و ابوبکر میشد 25 من قدول میکردم ولی عمر 22 ابابکر 22 شیطان 22 منکر 22 دروغ 22 بدبختی 22 عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 به اندازه تمام آیات قرآن بیشتر نوشتم تمام حرفها ی بد میشه 22 آیه 22 سوره سجده ابجدش 1202 ابجد ابوبکر و عمر و عثمان 1202 میباشدآیه 22 ان من المجرمین منتقمون 1202 لعنت خدا بر مجرمان عالم که با زور شمشیر قصب خلافت نمودند به ابجد وارث دین آدم 816- 541عمر و ابوبکر = 365 روز سال یعنی 14 معصوم (ع) 6 5 3= 14 معصوم به ابجداسلامه حق 245 - 231 ابوبکر= 14 معصوم اسلامه حق 245- 110علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی 135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان 245 مادر 245 علی فاطمه 245اسلامه حق245 علی 110 135فاطمه=245 اهل نجات دین 564 فقط طرفداران مهدی صاحب الزمان هستند به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23 نام امام هم 12 بار در قرآن آمده سوره 12 دوازدهم هم یوسف زهراست در آیه دوازدهم یاسین آیه 12 به ابجد امام مهدی 23 حرف دارد 23 وکل شیئ احصیناه فی امام مبین 23 مهدی 23سرورا 23اماما حق23 به ابجد اهل نجات دین 564-541 عمر و ابوبکر = 23 مهدی 23 وارث 23 زمین 23نام امام در قرآن 12 بار آمده کسی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت میمیرد اسسلام علیک یا بقیه" الله اعظم روحی و جسمی له الفداء اوصاف امام عشق همینطور است که میگوئید ایشان زیباترین خلقت خداو دلرباترین چهره رسول خداست ولی من میگویم خود رسول خداست اگر امام علی و رسول خدارا کنارش قرار دهند همه فکر میکنند او هم رسول خدا هم علی مرتضاست ایشان رزمندگان جبهه جنگ ایران را بر علیه صدام رهبری میکرد من یکی از جانبازان جنگ با 40 درصد جانبازی قبل از رفتن به زیارت مولایم نایل و ایشان اجازه رفتن به جبهه را بمن با169 یا علی مدد 169 مهدی علی 169امضاء نمود ایشان با پیامبر و علی برابر است تا جایی که علی و پیامبر و فاطمه خود را و پدر و مارشان را بقربان او خوانده اند پدرو مادرم به فدایش یا رسواالله (ص) همه عالم فدایی اویند در تعجبم خدا اجازه ظهورش را نمیدهد من مانده ام وعجل فرجهم یا مولاء یا صاحب الزمان یوسف زهراء دوازدهمین سوره قرآن دوازدهمین آیه یاسین به ابجد مهدی 23 وارث 23 زمین 23 این آیه هم 23 حروف دارد آیه 12 یاسین 23 حروف هم دارد 23وکل شی احصیناه فی امام مبین 23 علم او علم خدا و بر تمام اشیاه زرات عالم احاطه دارد بنجات دین اسلام 651-541 عمر و ابوبکر= 110 علی 26 حبلی 26 وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقو 144 ضرب 12 امام در 12 میباشد و به ابجد کبیر علی 110 اهل دینی 110با اولینی 110 مومن136 علی میباشداسلامه حق 245 منظور ابجد علی 110 135 فاطمه = 245 میباشد به ابجد اسلامه حق 245 - 231 ابوبکر = 14 معصوم اسلامه حق 245- 110 علی = 135 فاطمه و علی اسلام حق میباشند245 اسلامه حق 245 یعنی 110علی 135 فاطمه = 245 اسلامه حق245 فاطمه و علی پدر مادر شیعیان درنشستی که با احباء بود صحبت از ارزش تولی بود گفته شد ارزش ولای علی بی کمو کاست جانه حضرت زهراء بود کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمامه آیه ها حق با علیست نام جانشینان پیامبر علی و قائم آل محمد هم علیست خداوندا خودت بر داد ما رس ابوبکرو عمر بودند ناکس من از بیگانگان هرگز ننالم ابوبکرو عمر را بیخیارم اگر ابومکر و عمر= ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 - 245 اسلامه حق = 306 -110 علی = 196 ضرب 14 معصوم میباشد به ابجد اسلام ١٣٢ - ٦١٢تبری = ٥٤١ ابجد ابوبکر و عمر باید از این دو ملحد تبری بجوئید تا مسلمان واقعی باشید ابوبکر وعمرفقط باید مهدی را دوست داشته باشیم معرفي اولين ظالم و مقصر چرا ظالم را منهاي مقصر ميکني 541 ابجد ابوبکر و عمر به دست ميآيد اين از معجرات عالم است به ابجد قرآني مقصر 430 541 ابجد عمر و ابوبکر =971 ظالم به دست ميآيد971ظالم 971 منهاي 310 عمر = 661 عثمان میشود مولاء علی عمر و ابوبکر بت پرست و بعد از 41 سال بت پرستی آنهم ابجد شیطان بوود نام عمر به ابجد صغیر عمر 22 شیطان 22 ابابکر 22 مقصر 22 هذیان 22 دروغ 22 کلک 22نیرنگ 22تباهی 22 سرکشها 22 کسکشها 22 ملحد 22 لعنت 22 بدبختی 22 تباهی 22  علمی صحبت کنیم علم ابجد قرآن تقدیم میکند به ابجد22 دشمن اسلام 22شیطان 22 عمر 22 هذیان 22 شرابیا 22 مقصر 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22دروغ22نیرنگ22 بدبختی 22لعنت22 هذیان22تکبر22منکر 22 هذیان 22مقصر 22 بانامرد22 دینها 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22دروغ 22 بدبختی 22 نیرنگ 22تباهی22 بدیها 22 دروغ22کلک 22 عمر 22 ابابکر22شیطان 22تباهی 22 مقصر 22 هذیان 22با جهالت 22باسرکشان22  بدزده 22 اسلامی22با نامرد22دینها22 مقصر22 کلک 22نیرنگ 22 تباهی 22 بدبختی 22 دروغ 22عمر22 ابابکر22 مقصر 22  ابابکر 22 مقصر22 هذیان 22 ایدز 22 لواط 22 بدبختی 22مرد باشید و حق را علمی بپذیریدعلم ابجد قرآن تقدیم میکند به ابجدشیطان 22 عمر 22 هذیان 22 شرابیا 22 مقصر 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22دروغ22نیرنگ22 بدبختی 22لعنت22 هذیان22تکبر22منکر 22 هذیان 22مقصر 22 بانامرد22 دینها 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22دروغ 22 بدبختی 22 نیرنگ 22تباهی22 بدیها 22 دروغ22کلک 22 عمر 22 ضدی22 ابابکر22شیطان 22تباهی 22 مقصر 22 هذیان 22با جهالت 22باسرکشان22  بدزده 22 اسلامی22با نامرد22دینها22 مقصر22 کلک 22نیرنگ 22 تباهی 22 بدبختی 22 دروغ 22عمر22 ابابکر22 مقصر 22  ابابکر 22 مقصر22 هذیان 22 ایدز 22 لواط 22 بدبختی22 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر و ابوبکر 541 بودند شیطان به ابجد صغیر 22 عمر 22 شیطان22 ابابکر22 مقصر 22 دروغ 22 هذیان 22 باخدعه22نیرنگ 22خیانته22 لامذهب 22با فتنه 22 بدبختی 22 22بمکر 22عمر22 لجنیا 22بنادانی 22 قصبی 22شرابیا 22 بشرابخار 22 دوزخه 22 تکبر 22بنفاقه 22باگمراها22 منکر22 تباهی  بدیها 22مقصر 22تعصب 22 مکارا 22 نفرت 22به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22مقصر22ناخلفه22 دروغ22 بناجور 22 خرخر ها 22بناحقه ۲۲ ابابکر ۲۲عمر ۲۲ کلک۲۲بظلمته ۲۲ لامذهب۲۲نفرت ۲۲انزجار22نابحقه 22 پررو۲۲ ۲۲عمر22 نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲لامذهب۲۲ بمنافقا ۲۲ عمر ۲۲ ابابکر22 بنامردا 22 عمر 22 ابابکر22 شیطان 22 با خجالته 22 شرمکن به ابجد شیطان 22 عمر22 ابابکر 22 مقصر 22 هذیان 22 بمکر22 باخدعه22 بکرد22 نامردان 22 بدشمن بشر 22 لعنت22 ملحد 22 22 عمر 22خیانته22 لامذهب 22با خدعه 22 ابابکر22 با فتنه 22 بدبختی 22 لواط 22 ایدز 22 عمر 22 ابابکر 22 بمکر 22عمر22 لجنیا 22بنادانی 22 قصبی 22 22شرابیا 22 بشرابخار 22 تکبر 22بنفاقه22 نیرنگ 22 منکر22 22 مفصد 22 هذیان 22 دروغگو 22 عمر 22 مقصر 22 لعنت 22 ملحد 22 لعنت 22 مفصد 22 22 هذیان 22 دروعگو 22 عمر 22 لعنت 22 ابابکر22 ملحد 22 بدبختی22 ایدز 22 لواط22 بکرد 22 ایدز22 بگرفت 22تعصب 22 مکارا 22 نفرت 22بناحقه 22 ضدی 22 دینها 22به ابجد شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22مقصر22ناخلفه22 بناجور 22 خرخر ها 22نیرنگ22 ۲۲ ابابکر ۲۲عمر ۲۲ کلک۲ ۲ نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲لامذهب۲۲نفرت ۲۲انزجار22ناخلفه 22نابحقه 22  پررو۲۲ احمقه۲۲عمر22 نیرنگ ۲۲بظلمته ۲۲ دوزخه ۲۲لامذهب۲۲ مقصر22 بمنافقا۲۲ عمر ۲۲ ابابکر 22 ابابکر22با خجالته 22 شرم کن 22 به ریاضی قرآن علم ابجد  شیطان 22 شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کلک 22زرنگه22 بدبختی22 لعنت 22 ملحد 22 تکبر 22 کید 22 علمی صحبت کنیم علم ابجد قرآن تقدیم میکند به ابجدشیطان 22 عمر 22 هذیان 22 شرابیا 22 مقصر 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22دروغ22 نیرنگ22کلک22 بدبختی 22بدیها 22تباهی 22لعنت 22ملحد 22 بناحقه 22 ناخلفه 22
22بناحقه22ناخلفه22پررو 22لعنت22 مقصر 22 هذیان22تکبر22منکر 22 هذیان 22مقصر 22 بانامرد22 دینها 22شیطان 22 عمر 22 ابابکر22دروغ 22 بدبختی 22 نیرنگ 22تباهی22 بدیها 22 دروغ22کلک 22مقصر22شرابیا 22 عمر 22 ابابکر22شیطان 22تباهی 22 مقصر 22 هذیان 22با جهالت 22 ابابکر 22 عمر 22باسرکشان22  بدزده 22 اسلامی22با نامرد22دینها22 مقصر22 کلک 22نیرنگ 22 تباهی 22 بدبختی 22 دروغ 22عمر22 ابابکر22 مقصر 22  ابابکر 22 مقصر22 هذیان 22 دشمن اسلام 22 ضد خداه 22 دشمن اسلام 22ایدز 22 لواط 22 بدبختی 22بدرک دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت همه ناحقها دوسال خلافت
نکرده از دنیا میروند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به بدرک 22
  22بدرک دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت همه ناحقها دوسال خلافت نکرده از دنیا میروند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به بدرک 22 فرستاد22آیه مباهله و مدارک آن با کی شیطان 22 مباهله22 عمر22 ابابکر22 مقصر22 هذیان 22 بدبختی 22 ملحد 22لعنت 22روباه 22 لاشخورا 22 گور خر 22 چلپاسهی 22بدرک دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت همه ناحقها دوسال خلافت نکرده از دنیا میروند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به بدرک 22 فرستاد

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در دو شنبه 5 اسفند 1396برچسب:,ساعت 12:47 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |


خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال         اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال

  حضرت جبرئیل از جانب خداوند اسلام را به پیامبر عرضه نمود به ابجد اسلام 132 نشانه دین واقعی الله راه الله اصل اسلام  132 یعنی{ اول خلیفه الله 60 آدم داود هارون علی 72 +60= 132 اسلام132 به ابجد کلمه الله 41+25شیعه اصل اسلام=66 علی ولی الله 66+66 الله = 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله 132 اسلام 132 +64 دین = 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 ضرب 14 معصوم خانواده اصلی پیامبر اسلام میشود 196 دین اسلام 196 به ابجد حجامت 452- 320 سرطان عمری=132 اسلام132 در جمع یاران جبرئیل رو به امیرالمومنین علی(ع) نمود و فرمود سلام بر خلیفه چهارم پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون برادر موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست


به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز =351 قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی     351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351+14 معصوم=365روز سال5+6+3=معصومباسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجددین 64 الله محمدعلی 64دین64 جانشین محمد علی64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64دین64 +18 الله= 82 امام صراط علی حقا نمسکه82 امام82 نبوت امامت ولایت فقیه82 استمرار حکومت انبیاء 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196به ابجدالله66علی ولی الله66 مسیرالله علی 66علی ولی الله66عالی ترین مذهب 66هدف بعثت انبیاء 66 وعده خدا نزدیک است66 یاابا صالح المهدی66پذیرفتن  آیات حق قرآن سخت نیست افتخار است به ابجد مهدی 59 وحدت کل جهان اسلام59 پذیرش اسلام ناب محمد 59 منطق بدین الله59 امام دین برحق جهان 59 امام بدین واقعی59 آخرین امام دین اسلام59 پیامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397 در سوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110 یمین 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حق پلیس عالمی پس معنای آیه این شد پس همه درقیامت در گرو اعمالشون هستند الا شیعیان علی.. حدیث پیامبر ص"علی و شیعیانش رستگارند.. امت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم و بهشت است.

منتخب 1092-1202سه خلیفه = 110 علی 110 دین الهی 110 با ادب اهل دین 110   غدیر1214-1202= 12 امام   منتخب رسولی 1398-1202 سه خلیفه = 196 دین اسلام 196 جانشین واقعی محمد علی 737 -541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر =196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید به دین الله 196 دین اسلام 196 امام کل غدیر1346-1202سه خلیفه =144ضرب12 امام در خودش میشود144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود144 اهل دین ذات اقدس الله 737-541 فتنه ها عمر ابوبکر= 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 اسلام به ابجد صغیر و کبیر میشود 144+52 هر سال 52 جمعه داریم=196 دین اسلام196 اصوله دین 196امام کل دین196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 دین اسلام196 ضرب 14معصوم در خودش میشود 196 اسلامه مهدی 196  به ابجد به ابجد صغیر و کبیر اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 ابجد آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقوا میشود 144به ابجد صغیر و کبیر اسلام 144ضرب 12 امام در خودش میشود اسلام144 الله  محمد علی فاطمه حسن حسین مهدی  144  منتخب جانشین خاتم الانبیاء72+72 = 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144 اسلام به ابجد صغیر و کبیر میشود 144    امام کل غدیر 1346-1202 سه خلیفه =144یعنی 114 سوره قرآن +30جزء آن = 144ضرب 12 امام در خودش میشود 144اسلام به ابجد صغیر و کبیر اسلام میشود 144به ابجد الله محمد علی فاطمه حسن حسین121یا علی 121با جان دین121در ایه مباهله علی بعنوان جان پیامبر معرفی شده به ابجداسلام12مقدس12 اسلام12حق12اخلاق12منتخب 12حق12انجمن12نجاتبخش 12اهل12 منتخب 12اسلام12 امام12+14معصوم=26 راه حق26علی26بیعت26 وصیت26غدیر26انتخاب درست 26جان رسول26جان محمد26امام دین 26غدیر26 علی26راه اسلام26راه حق26علی26یعنی6 ضربدر2=12امام سرور کائنات محمد استو جمال محمد علیست آلبوم تصاویر حضرت مهدی(عج) نام شیعه 12 بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 کعبه 25 اصل اسلام 25 انسان کامل 25 انسان نمونه25 به ابجد کبیر { جانشین محمدی516- 541 فتنه ها = 25 ارباب جهان 25 شیعه 25 اصل اسلام25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر25 اصل اسلام 25 این آیه34حرف داردوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 34 دین الله34مرد الله34نبوت و امامت34 هدف الله34چهره دین34 اولیاء 34وارث الله34 دین الله 34+25 اصل اسلام 25 شیعه=59 مهدی59 یعنی9+5=14 معصوم مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است وهابی ها بفرموده پیامبر هر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا خواهد رفت و بی ولایت نماز و روزه باطل است آنها مسجد زاره ساختند بدون حظور پیامبر بدون ولایت علی امام علی به پیامبر دستور خراب کردن مسجد منافقان راصادرکرد به ابجد شیطان22مقصر22دشمن اسلام22بدبختی 22شیطان22عمر22ابابکر22 گنده لات22عمر22گنده لات22شرور22نابکار22منافقان22مجرمان22نامردان22مقصر22 دشمن اسلام22کسی که دین ندارد و نماز نمی خواندیا بی وضوء و بی طهارت نمازبخواند برای گول زدن این مردم بدبخت با سگ و خوک فرقی ندارد هر دینی توانست با ابجد کبیر و صغیر با سه کلمه خداو دین و پیامبر و امام خود را ثابت کندنزد الله آبرو دارد و بحق میباشدو این جانب دینش را می پذیرم به ابجددین64دین64 الله محمدعلی64 جانشین محمدعلی64حقیقت دین ها الله64تنها برگزیده دین64نشانه حق الله علی64 حقیقت دین الله64 جانشین محمدعلی64یاور قرآن علی64باراه حق امت علی64عقل کل بدین اسلام64هدایت دین حق اسلام 64نور الله محمدی 64 دین اصلی تمام اسلام 64عشق الله راه الله 64صاحب خلافت دین اسلام64بارهبر اصلی قرآن 64راه الله منصب الله 64 الله محمد علی64 ابر مرد اسلام قرآنی64طلسم قرآن کریم64نماینده بدین الله 64حقیقت دین الله64بهترین دین دنیا64 الله محمدعلی64بهترین دین کدام 64دین الله شیعه است 64 دین الله اصل اسلام64 دین الله شیعه است 64به وارث الله64 دین واقعی اسلامه64 انوار مقدس دین الله 64 الله محمد علی 64 امام دین رهبر قرآن64حق نگهدار امام با شکوه64 معجزه قرآن محمد64استخاره قرآن کریم 64 دین 64 جمال دین کمال قرآن 64 بهترین دین دنیا 64 کاملترین دینه64 حقیقت دین الله 64 به ابجد دین الله 34 +25 شیعه اصل اسلام = 59 مهدی 59 دین واقعی اسلام 59 اصل دین ها حق اسلام59 دین واقعی اسلام 59جان دین اسلام امام قرآن 59به ابجد دین الله 34 +25 اصل اسلا م = 59 مهدی 59 جمال دین کمال قرآن64 دین 64 بهترین دین دنیا 64 الله محمد علی64 بهترین دین کدام 64دین الله شیعه است 64 به وارث الله64 دین واقعی اسلامه 64 استخاره قرآن کریم 64نام شیعه 12 بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه 12 بار در قرآن آمده نام امام هم دوازده بار در قرآن آمده نام آدم 25 بار در قرآن آمده به ابجد اصل اسلام 25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش حق را بپذیر نامرد نباش پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 کعبه 25 کربلا 25 اصل اسلام 25 پیامبر فرمود من و علی قبل از خلقت یک نور واحد بودیم مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست به ابجد دین 64+64= 128 حسین 128 کلید دین 128 دین حسین 36 +36 =72+72= 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144در سوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110 یمین 110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 میباشد نام علی هم110 پلیسی 110 نمک 110نان جو 110 گندمها ی 110 نمک 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم حق با علیست پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حق پلیس عالمی پس معنای آیه این شد پس همه درقیامت در گرو اعمالشون هستند الا شیعیان علی.. حدیث پیامبر ص"علی و شیعیانش رستگارند.. امت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم و بهشت است.. بنظر شما در دلی که حب دشمن اهلبیت باشه به ابجد دین64 الله محمد علی 64دین بایدحساب کتاب داشته باشه الکی بی ولایت که نمیشه64 دین 64نشانه های دین اسلامی64 صاحب کل عالم اسلامی 64حکم الله علی64دین64 الله محمد علی64جانشین محمد علی64دین 64+132 اسلام=196دین اسلام196 دین اسلام 196 الله محمد علی میباشد 196بانگاه الله بدینه196اصوله دین196 امام کل دین196 کلید اسلام196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام196 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25شیعه 25کعبه25 ارباب جهان25 اصل اسلام25 انسان کامل25 انسان نمونه25اصل حق25اصل اسلام25شیعه 25دین آدم25نام آدم 25بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر اصل اسلام 25میباشدنام امام هم 12بار در قرآن آمده نام شیعه 12باردر قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34+25=59 مهدی 59دین الله 34+25 اصل اسلام = 59 مهدی59دین واقعی اسلام 59معنی آیات بقرآن 59 آخرین امام دین اسلام59 مهدی میباشد دین الله 34+25 شیعه =59 مهدی 59 کاملترین دین 59 دین مذهب حق الله 59کاملترین مرد 59 دین واقعی اسلام 59 دین حق مذهب الله 59 دین اصلی محمد 59 آخرین امام دین اسلام 59مهدی59دین مذهب حق اسلام59دین واقعی اسلام59 بنام مقدس الله محمد59 اصول مذهب شیعه59امام دین برحق جهان 59 امام بدین واقعی 59 امام واقعی الله 59 منطق بدین الهی 59مقام رفیع امام 59 مهدی 59 آخرین امام دین سلام 59مهدی59 کاملترین دین 59کاملترین مرد59آخرین امام دین اسلام59باارزش ترین دین59 مهدی59 مقدس ترین امام بجهان59رهبر حق جهان اسلام 59حاکم دین اسلام59با سرور دین الله59ره الله ره قرآن59قرآن هدایتگر اسلام59 کاملترین دین59 کاملترین مرد59 مهدی9+ 5=14 معصوم عشق14 نبوت 14 امامت14عشق14یعنی 1+4=5 تن آل عباء خانواده رسول خدا (ص) 59با عشق امامت دین اسلام 59کاملترین دین 59 کاملترین مرد59مهدی59صاحب دین بحق اسلام 59مهدی 59 میباشد مولاء پس چه کسی دشمن شماست فرقه های تمام ادیان الهی نام شما می آید اشک می ریزند اینها از من بیشتر عاشق شما هستند شب و روز برای دیدن شما دعا می کنند 41امتحان امت اسلام41 یاغدیر خم41 پادشاه عالمی41سلطان جهان اسلام 41 آخرین امامی41امام دوازدهم 41آخرین امامی 41 اصل دین اسلام41 امام دوازدهم 41 به ابجد صغیر مهدی 23رهبر 23حامی23 آزادی 23رهبر23 جانشینه23 اصلی23نشان الله23وارث 23گرامی 23مهدی23جهان اسلام23 دین مذهب 23مذهب حق 23آل طاها 23یاسین 23 نشان الله23+18 الله = 41 اصل دین اسلام 41+18 الله = 59 مهدی 59 باارزشترین دین 59 کاملترین دین59با خلیفه داوزده 59 آخرین امام دین اسلام 59راهنمای دین اسلام59فرقه اهل نجات اسلام59 مهدی 59قبله گاه حق مسلمین 59امام حق مسلمین جهان59 مهدی59 کعبه سنگیست که ره گم نشود حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست {64 با ارزش تر از کعبه }64 دین64 الله محمد علی64 دین 64با جانشین اصلی محمد 64 بدین محمد علی64 عترت رسول الله 64 +46 عترت رسول = 110 علی 110 ولی دین110 یمین 110 قرآن می فرماید همه اهل دوزخند الا اصحاب یمین110 علی 110دین الهی 110جلوه الله 110نمک110نان جو110 آلبوم تصاویر حضرت مهدی(عج) تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 زاده محراب شهید محراب82 طبیب جهان 82 امام 82 بدین های 82اهل الهی 82امام 82 به ابجد صغیر و کبیر82مهدی82 الم 82 امام 82مهدی82 بهای دین82طبیب جهان 82با دادگاه دین82امام 82بدینهای82 اهل الهی82 طبیب جهان 82 با دادگاه دین82جهاد دینه82 امام82 مهدی 82 مکتب الله محمدعلی82 امام82 قرآن میفرماید ما امام را انتخاب میکنیم انی جاعلک لناس اماما نه مردم نادان به ابجد امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82   انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه = 82 مهدی 82+114 سوره قرآن=196دین اسلام 196اسلامه مهدی196قلب دین 196امام زمانی ها196امام کل دین196اسلامه مهدی196الماس دین196دین اسلام196 رجب تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 زاده محراب شهید محراب 82 طبیب جهان 82 امام 82 بدین های 82اهل الهی 82امام 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 الم 82 امام 82مهدی82 بهای دین82طبیب جهان 82با دادگاه دین82امام 82بدینهای82 اهل الهی82 طبیب جهان 82 با دادگاه دین82جهاد دینه82 امام82 مهدی 82 انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه=82 مهدی 82+114 سوره قرآن=196دین اسلام 196اسلامه مهدی196قلب دین 196امام زمانی ها196امام کل دین196اسلامه مهدی196الماس دین196به ابجدکبیروصغیرالم 82الم82 امام 82با دادگاه دین82 بدینهای الهی 82 اهل الهی82 مهدی 82طبیب جهان82مهدی 82اهل الهی 82امام82+114سوره قرآن= 196دین اسلام 196 الماس دین 196مهدی82+114 سوره قرآن = 196 قلب دین196 دین اسلام 196+166لا اله الا الله+ 23مهدی= 385شیعه 385یاران مهدی313+ 72یاران امام حسین=385شیعه385هر دینی توانست با ابجد کبیر و صغیر با سه کلمه دین خود را ثابت کندنزد الله آبرو دارد و بحق میباشد به ابجد دین 64 دین 64 الله محمد علی 64 حقیقت دین الله 64عقل کل بدین اسلام64 هدایت دین حق اسلام64 عشق الله راه الله 64صاحب خلافت دین64بارهبر اصلی قرآن 64راه الله منصب الله 64 الله محمد علی 64طلسم قرآن کریم 64نماینده بدین الله 64حقیقت دین الله 64 بهترین دین دنیا 64 الله محمد علی64 بهترین دین کدام 64دین الله شیعه است 64 دین الله اصل اسلام64 دین الله شیعه است 64به وارث الله64 دین واقعی اسلامه64 انوار مقدس دین الله 64 الله محمد علی 64 امام دین رهبر قرآن64 معجزه قرآن محمد64استخاره قرآن کریم 64 دین 64 جمال دین کمال قرآن 64 بهترین دین دنیا 64 کاملترین دینه64 حقیقت دین الله 64 به ابجد دین الله 34 +25 شیعه اصل اسلام = 59 مهدی 59 دین واقعی اسلام 59 اصل دین ها حق اسلام59 دین واقعی اسلام 59 به ابجد دین الله 34 +25 اصل اسلا م = 59 مهدی 59 جمال دین کمال قرآن64 دین 64 بهترین دین دنیا 64 الله محمد علی64 بهترین دین کدام 64دین الله شیعه است 64 به وارث الله64 دین واقعی اسلامه 64 استخاره قرآن کریم 64نام شیعه 12 بار در قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نام شیعه 12 بار در قرآن آمده نام امام هم دوازده بار در قرآن آمده نام آدم 25 بار در قرآن آمده به ابجد اصل اسلام 25 نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش حق را بپذیر نامرد نباش پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 کعبه 25 کربلا 25 اصل اسلام 25 پیامبر فرمود من و علی قبل از خلقت یک نور واحد بودیم مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست به ابجد دین 64+64= 128 حسین 128 کلید دین 128 دین حسین 36 +36 =72+72= 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144در سوره مدثر آیه38و39کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین.. اصحاب یمین چه کسانی هستن؟؟؟ یمین به ابجد میشه110 علی 110یمین110 ولی دین 110 دین الهی 110 علی110 جلوه الله 110 حامیان 110 دین الهی 110 علی 110 بحق110ولی دین110 میباشد نام علی هم110بحق110یمین 110 قرآن میفرماید همه اهل دروزخ و فقط اصحاب یمین 110 بحق 110اهل بهشت میباشند پس معنای آیه این شد پس همه درقیامت در گرو اعمالشون هستند الا شیعیان علی..کل نفس کسبت بما رهینه الااصحاب الیمین همه در قیامت درگرو اعمالشون هستن الا اصحاب یمین110علی110یمین110دین الهی110بحق110جلوه الله110      حدیث پیامبر ص"علی و شیعیانش رستگارند.. امت بعد از من73فرقه باطل میشود فقط شیعیان علی اهل بهشتند..علی قسیم النار و الجنه علی قسمت کننده جهنم و بهشت است.. بنظر شما در دلی که حب دشمن اهلبیت باشه خب قاتل فاطمه باشه برای او در بهشت جایی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عاشورا نتیجه فراموشی غدیر بود....... به ابجد دین64 الله محمد علی 64دین بایدحساب کتاب داشته باشه الکی بی ولایت که نمیشه64 دین 64نشانه های دین اسلامی64 حکم الله علی64دین64 الله محمد علی64جانشین محمد علی64دین 64+132 اسلام=196دین اسلام196 دین اسلام 196 الله محمد علی میباشد 196بانگاه الله بدینه196اصوله دین196 امام کل دین196 کلید اسلام196دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام196 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25شیعه 25کعبه25 ارباب جهان25 اصل اسلام25 انسان کامل25 انسان نمونه25اصل حق25اصل اسلام25شیعه25دین آدم25نام آدم 25بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر اصل اسلام 25میباشدنام امام هم 12بار در قرآن آمده نام شیعه 12باردر قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارد34+25=59 مهدی 59 کاملترین دین 59 کاملترین مرد59 باارزشترین دین59 به مدافعان الله59ارباب معرفت شیعه59مهدی 59خورشید ماه عالم 59با مرد الهی الله59باخورشید ولایت59ماه خورشیدعالم59شجره مطهره اسلام 59سرور یا تاج سری 59حاکم دین اسلامی59با خورشید ولایت 59خلیفه اسلام الله59خوشبخترین انسان عالم59باسروردین الله59نظم الهی ارباب جهان59 { 59اندیشه حق پاک قرآن59 یابانک طلایی اذان 59 با فرصت طلایی59مهدی59 دین الله 34+25 اصل اسلام = 59 مهدی59دین واقعی اسلام 59راهنمای دین اسلام 59 آخرین امام دین اسلام59 فرقه دین الله 59 با معیاره الله 59 راه الله اسلام قرآن 59 معیارراه حق 59مهدی میباشد 59 با آل یاسین علی 59آخرین امام دین حق59آخرین امام دین اسلام59 نعمت ولایت اسلام 59 شجره مطهره اسلام59 حاکم دین اسلامی 59خلیفه اسلام الله59 اسلام حق ناب محمدی 59نوره الله محمد59به ابجد وحدت کل اسلام600-541 ابوبکر و عمر=59مهدی 59 اجرکم عندالله 59با سرور دین الله 59سالاره حق انبیاء59صاحب ذالفقاری 59به ابجد کبیر {تفسیر علم ابجد قرآن} 1261-1202 عمر ابوبکر عثمان = 59 مهدی 59 جهان 59 آزآن 59 مهدی میباشد59 صاحب اسلام اصل اسلامه 59 این آیه ولایت هم 59 حرف میباشد بشمارحروفش را 59 ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین59مهدی59باامید مستضعفان59یارهبر کل جهان 59مهدیمهدی59 یعنی9+5=14 معصوم خانواده محترم رسول الله حضرت محمد را 14 معصوم میگویند وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جانشین محمدی 516 -541فتنه ها عمر ابوبکرفتنه ها = شیعه 25 کعبه 25 شیعه 25 فرقه 25 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25به ابجد حقیقت مذهب 669-451 عمر و ابوبکر= 128 حسین (ع) پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 کعبه25 آل الله 25 شیعه 25با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن 25اصل دین 25شاه مردان 25 ارباب جهان25زنده باد 25اصل حق25ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید25باشه قلبه25شیعه25ضربان قلب25 جان کلام 25انسان کامل 25انسان نمونه 25آدم الهی 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آأم باش و حق را بپذیر آدم باش دیگه نام آدم 25 بار در قرآن آمده به ابجد غدیر 1214 -1202 سه خلیفه = 12 امام منتخب 1092-1202سه خلیفه = 110 علی 110 دین الهی 110 با ادب اهل دین 110 ولی دین 110 بحق 110حامیان 110 نگین 110دین الهی110علی 110ولی دین 110 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی پلیس 110 مذهب مهدی110دین الهی 110نگین110دین الهی110ماه دین110ولی دین110 تنها راه نجات دین اسلام 1312-1202 سه خلیفه قاصب = 110 علی 110دین الهی110 جلوه الله 110 حامیان 110 دین الهی110 نگین110 دین الهی 110ماه دین110علی110 پلیسی110نامت صدوده یا علی حقا پلیس عالمی علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه می گوید همین را بی اذنه علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست 110نمک110نان جو 110 گندم ها 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست به ابجد 202 محمد علی 202 احکام اسلام 202 محمد 92+ 110 علی=202مومن الله 202 احکام اسلام202احکام بدین الله202آئینه الله202اهل لااله الاالله 202مومن الله202آقاجانم ها 202 محمد92+110علی =202 امام کل دین ها202آئینه الله 202شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستی شیعه یعنی شمایارعلی هستی به ابجدصغیر الله18جانشین18+ 18ذلحجه"غدیرخم =36حق مقدس اسلام 36+36=72 جانشین هامقدس=72+ 72یعنی شهدای 14معصوم 72یعنی 2ضربدر 7= 14 معصوم 72+72=144اسلام144به ابجدکبیرو صغیر اسلام میشود144ضرب12 امام در خودش میشود144 اسلام یعنی نماز4ضربدر 4=16+1= 17رکعت نماز در5وقت بنام5تن آل عباء 5 انگشت داری به دست این نشان5تن است14بند انگشت داری به دست این نشانه 14معصوم شیعه استقال رسو الله کتابی الله و عترتی 1575+12 امام = 1587-1202 سه خلیفه قاصب = 385 وصی محمد علی مهدی 367 +18 ذالحجه= 385 شیعه میباشد 1587 اهل دینی رضایت الله1587-1202سه خلیفه =385 شیعه 385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385 دین واقعی اسلام 385 شیعه 385 قال رسو الله { کتاب الله و عترتی 1575+12 امام = 1587-1202 سه خلیفه = 385 شیعه عترت پیامبر میباشد { فقط خدا 794-541 فتنه ها عمر ابوبکر =253 انسان کامل 253+ 132 اسلام = 385 شیعه 385 فلسفه دین الله 385شیعه 385 حرفهای حسابی 385راز اهل عالم 385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 انسان کامل اسلام 385 فقط دین اسلام 385بدین واقعی اسلام 385دین ناب الله محمد علی 385بدین واقعی اسلام 385 حکم الهی دین الله 385 قانون الهی دین الله 385 با وصی دین محمد علی 385 به ابجد دین 64 لطفا دین خود را ثابت کنیدعلی 110+135فاطمه +128 حسین +12 امام = 385 شیعه 385 این عدد شیعه را از راست بخوان میشود 583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583 کهیعص195+278حمعسق=473+110دین الهی= 583عاشوراه 583شبکه نور583محمدعلی فاطمه حسن حسین 583 نماینده قرآن 511+72بدینها =583 نماینده قرآن بدین ها 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583شجره های مهدی 583 امت اسلامی 583 اهل دین اسلام قرآن 583 شیعه بدین اسلام 583 إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ583 أَحَدَ عَشَرَ583 محمد علی فاطمه حسن حسین583 عاشوراه 583فرق نمیکند که سنی بحق باشد یا شیعه وحدت اسلام برایم مهم است و پذیرش بحق به ابجد وحدت کل اسلام 600 منهای 541 ابوبکر و عمر = 59 مهدی 59 بزودی خواهد آمد و همه ادیان را به وحدت فرا میخواند ما باید کمکش کنیم صحابه حضرت مهدی بودن زحمت دارد شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی اسلام 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین اسلام 385 شیعه385بدین واقعی اسلام 385اسلام واقعی الله 385 راه حقه الله 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385 شیعه 385 میباشدانّى جاعلك للنّاس اماماً.خداوند در قرآن می فرماید ما امام را انتخاب می کنیم پیش از این برای امام، ویژگی هایی را از قبیل عصمت و علم و … بیان کردیم. روشن است که یافتن و شناختن کسی که دارای این صفات -آن هم در عالی ترین درجه- باشد تنها به وسیله خداوند که دانای به آشکار و نهان انسانهاست، امکان پذیر است. همان گونه که خداوند در قرآن کریم به ابراهیم می فرماید: من تو را به مقام امامت مردم از صعصعة بن صوحان روايت است كه وى هنگامى كه على عليه السلام به حكومت رسيد بر آن حضرت وارد شد وگفت : اى اميرمؤمنان ، شما برتريد يا آدم ابوالبشر ؟ فرمود : خودستايى زشت است ، [ ولى بدان كه ] خداوند به آدم فرمود : ( تو وهمسرت در بهشت جاى گزينيد واز همه چيز بخوريد جز اين درخت . . . ) [ ولى آدم از آن درخت خورد ] اما با آن كه خداوند بيشتر چيزها را براى من مباح كرده بود من از آنها دست كشيدم و پيرامون آنها نگشتم . پرسيد : شما برتريد يا نوح ؟ فرمود : نوح قوم خود را نفرين كرد ومن هيچ گاه بر ظالمان وغاصبان به حق خودم نفرين نكردم ، وفرزند نوح كافر بود ولى دو فرزند من سرور جوانان اهل بهشتند . پرسيد : شما برتريد يا موسى ؟ فرمود : خداوند موسى را به نزد فرعون فرستاد وموسى گفت : ( مى ترسم كه مرا بكشند ) ، ( 2 ) ولى من هنگامى كه رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم مرا براى تبليغ سوره برائت فرستاد كه آن را در موسم حج بر قريش قرائت كنم هيچ نترسيدم با آن كه بسيارى از سران وگردان آنها را كشته بودم ، رفتم وآن سوره را بر آنان قرائت كردم واز آنان نترسيدم . پرسيد : شما برتريد يا عيسى بن مريم ؟ فرمود : مادر عيسى در بيت المقدس * بود ، چون هنگام زايمان او فرا رسيد شنيد كه كسى مى گفت : بيرون رو كه اينجا پرستشگاه است نه زايشگاه ، اما مادر من فاطمه بنت اسد چون هنگام زايمانش فرا رسيد در حرم بود ، پس ديوار كعبه شكافت وشنيد كه كسى مى گويد : داخل شو ، واو داخل در وسط خانه شد ومن در آنجا به دنيا آمدم ، واين فضيلت را هيچ كس پيش از من وپس از من دارا نبوده ونيست . حضرت ابراهيم عليه السلام قبل از اين كه به مقام امامت برسد به مقام خلت رسيده بود و قبل از آن به مقام رسالت و قبل از آن به مقام نبوت و در آخر عمر بعد از امتحان هاي سخت خداوند او را به امامت برگزيد (آيه 124 سوره بقره) تفاوت مقام نبوت و امامت عمدتا در نوع هدايت آن ها است نوع هدايت نبي ارائه طريق است در حالي كه نوع هدايت امام ايصال الي المطلوب است كه قرآن از آن به "هدايت به امر" ياد مي كند و مي فرمايد: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ {السجدة/24} وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ {الأنبياء/73} . از آيات مذكور بر مي آيد كه رسيدن به مقام امامت مقدمات عديده اي لازم دارد از جمله رسيدن به مقام مشاهده ملكوت؛‌صبر مطلق ؛ ايقان و.... 5. البته شئون امام متعدد است يعني امام علاوه بر زعامت مذهبي رهبري و زعامت سياسي ؛ قضايي ؛ تشريعي و... را بر عهده دارد. پیامبر رحمت (صلی الله علیه و اله ) فرمودند یا علی... انت افضل السابقین ای علی تو بهترین گذشتگان هستی ( بحار الانوار ، موسسه الوفاء بیروت ج 38 ص 134) حضرت ختمی مرتبت در روایتی دیگر می فرمایند : علی بن ابیطالب افضل خلق الله غیری علی بن ابیطالب بعد از من بهترین خلق خداست .(( بحار ، همان ، ج 25 ص 360(( و در روایتی دیگر فرمودند : خیر الاولین و الاخرین من اهل السموات و الارضین او بهترین اولین و اخرین از اهل اسمانها و زمین ها است هنگامی که روز قیامت شود او را بر شتری از شترهای بهشتی سوار می کنند با حرکت او جای جای قیامت روشن می گردد پیامبران می پرسند این اقا با این همه عظمت کیست ایا او نبی مرسل است ؟ منادی ندا می دهد ایشان علی بن ابیطالب وصی حبیب الله است .( بحار الانوار چ موسسه الوفاء بیروت ج 27 ص 360) - عن اللّه تبارک و تعالی : یا أحمد، لولاک لما خلقتُ الافلاک و لولا علیٌ لما خلقتُک و لو لا فاطمه لما خلقتکما؛(1) أی احمد، اگر تو نبودی ، افلاک را خلق نمی کردم ، و اگر علی نبود، تورا خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود، شما را خلق نمی کردم "(بحارالانوار-ج16ص406 امام رضا (ع) ضمن تصریح به محدودیت اذهان مردم در نیل به حقیقت امامت تصریح می کند که امامت بالاتر از نبوت است و برای این ادعا حضرت به اعطای مقام امامت بعد از نبوت به حضرت ابراهیم استدلال می کند: «و ان الامامه خص الله ابراهیم الخلیل (ع) بعد النبوه و الخله مرتبه ثالثه و فضیله شرفه بها». (عیون اخبار الرضا، ج 2، صص 6- 195؛ الکافی، ج 1، ص 199؛ کتاب الحجه، ب نادر جامع، ح 1) امام رضا (ع) فرمود: « برای امام (ع) نشانه هایی است: او داناترین،… پرهیزگارترین، بردبارترین، شجاع ترین، سخاوتمند ترین و عابدترین مردم است. » امام علی (ع) درباره علامت های امام بر حق می فرماید: « امام آگاه ترین فرد است به حلال و حرام خدا و احکام گوناگون و اوامر و نواهی او و هرآنچه مردم نیازمند هستند.» امام صادق (ع) در مقام توصیف اوصاف و مقامات حضرت ابراهیم به ترتیب به مقام‌های: 1- عبد، 2- نبی، 3- رسول، 4- خلیل، 5- امام، اشاره و تاکید می‌کند این مقام ها به ترتیب بوده یعنی اول عبد بعد نبی بعد رسول بعد خلیل و در آخر به مقام امامت نایل می آید. (کافی، ج 1، ص 175) ) ولی یک نابقه هایی هم پیدا می شوند که نگار من به مسجد نرفت و خط ننوشت یکشبه استاد صد مدرس شد امام سجاد (ع) بعد از توصیف خود به ائمه مسلمین خودشان را32 «حجج الله»، 32+32= 64 دین 64+64 الله محمد علی = 128 حسین 128 کلید دین 128 امام الهی128 حسین128 «امام اهل الارض46 مسلمان کاملی 46 رهبر جهان اسلام 46شرع دین اسلام46حقیقت دین46قائم آل محمد46فقط شیعه46 وارثان دین محمد 46بسم رب المهدی 46محمد علی46 ماه 46 الهی46 علی26+20محمد = 46 ماه 46 الهی 46 +46= 92 محمد 92+18 ذالحجه غدیر خم = 110 علی 110 دین الهی 110 ولی دین 110 بحق110 نگین 110دین الهی 110 یمین 110 نمک 110 نان جو110ماه دین110 دین ماه 110باادب اهل دین110با جانشین الله درزمین 110»، «بنا یمسک الله السماء»، «بنا یترل الغیث و ینشر الرحمه و یخرج برکات الارض» و «لولا ما فی الارض منا لساخت باهلها» توصیف می کند که نگاه بلند و ژرف آنان به امامت را می رساند. این اوصاف از اوصاف اختصاصی امامان است که پیامبران پیشین – جز پیامبر اسلام – بر آنها متصف نبودند.روشن است بی مریضو بیماری دکتران را نبوده است کاری روشن است كه امامت شأنى اضافه بر شأن نبوت است كه در اثر پايدارى و صبر در مقابل ابتلائات و آزمايش هاى الهى براى آنان حاصل مى شد. صفات وویژگی های لازم برای امامت عبارتند از: الف. مشروعیت الهی امامت؛ ب. صفات خاص (علم و عصمت)؛ ج. مرجعیت علمی و دینی؛ د. واسطه فیض و قطب (ولایت عامه)؛ هـ . برخورداری از الهام. بر اساس این تعریف و ویژگی ها هر شخصی ولو حاکم عادل نمی تواند (امام) و حائز صفت امامت گردد، چرا که جمع صفات فوق در انسان های عادی مشکل بلکه ممتنع است و فقط انسان های محدود با فضل الهی و مورد نص خداوند و رسولش می توانند چنین ادعایی را مطرح کنند. از شیعیان: 1) ابو سعید خدری می گوید: از رسول خدا صلی الله علیه وآله شنیدم که فرمودند: ای علی خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده است مگراینکه او را به ولایت تو راهنمائی نموده است.[1] 2 ) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند در شب معراج از رسولان قبل پرسیدم بر چه چیزی مبعوث گردیده اید؟ جواب دادند: بر نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب و امامان از ذرّیه شما.[2] 3 ) از امام هفتم حضرت ابی الحسن موسی بن جعفر الکاظم علیه الصلاه و السلام روایت است که فرمودند: ولایت علی علیه السلام در جمیع صحف انبیاء گذشته نوشته شده است و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود مگر بر نبوت محمد صلی الله علیه و آله و ولایت وصیش علی علیه السلام .[3] از تسنن یک نمونه ارائه میشود گرچه احادیث زیادی از آنها داریم: شواهد التنزیل (حاکم حسکانی): 4 )عن ابن مسعود قال: قال لی رسول الله (صلی الله علیه و آله): لمّا اسری بی الی السماء اذاً ملک قد اتانی فقال لی یا محمد سل من ارسلنا من قبلک من رسلنا علی ما بعثوا؟ قلت: معاشر الرسل و النبیین علی ما بعثکم الله؟ قالوا: علی ولایتک یا محمد و ولایة علی بن ابی طالب علیه السلام [4] ابن مسعود روایت کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمودند: هنگامی که مرا به آسمان سیر دادند فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای محمد از رسولانی که قبل از تو مبعوث شده اند بپرس به چه چیزی مبعوث شده *اند؟ من از رسولان و پیامبران پرسیدم: بر چه چیزی خداوند شما را مبعوث کرده است؟ همگی پاسخ دادند: خداوند ما را بر ولایت تو ای محمد و بر ولایت علی بن ابیطالب (علیه السلام) مبعوث کرده است. 1 - اختصاص مفید/ 343 و بحار الانوار 11/60 2- بحار الانوار 26/301 3- اختصاص مفید/ 18 و بصائر الدرجات/ 107 محدّثان اسلامی از پیامبر اکرم(ص) نقل می*کنند که فرمود: «أنا سیّد البشر؛ من سرور آدمیان هستم»، یا « سیّد ولد آدم».(۴) از طرف دیگر در آیه مباهله، امیرمؤمنان علی(ع) به منزله جان پیامبر(ص) معرفی شده است، چنان*که می*خوانیم: «بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم و شما نیز فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت کنیم، شما هم زنان خویش را، ما نفوس خود را و شما نیز نفوس خود را، آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ*گویان قرار دهیم».(۵) به اتفاق مفسّران، مقصود از «أنفسنا» جز علی(ع) کسی نیست. زیرا در روز مباهله، پیامبر(ص) جز خود، با چهار نفر وارد میدان مباهله شد: حسنین، فاطمه(س) و علی(ع). دو فرد نخست مصداق « ابنائنا» و نفر سوم بیانگر «نساءنا» (زنان) و نفر چهارم که علی(ع) باشد، مصداق «أنفسنا» است، و لازمه این منزلت که پیامبر(ص) او را جان خویشتن معرفی می*کند، این است که او نیز در پیشگاه خدا در حدّ رسول خدا(ص) یا در درجه بعد است، و چون دلیل قاطع بر برتری پیامبر(ص) بر تمام انسان*ها داریم، در این صورت او باید از نظر فضیلت و منزلت، نزد خدا دومین شخصیت باشد.به ابجد ظالم 971 -430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 به ابجد فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661 - 231 ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 اولین قاصب اهل بیتی541 منافق کوردلی 541 دروغگوهای پلید عالمند 541 به ابجد541 مقصرادین الهی 541دشمنه اسلامی 541 عمر ابوبکر541فتنه ها 541پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ابجد نامشان 541میباشد به ابجدشیطان22مقصر22دشمن اسلام22عمر22گنده لات22عمر 22شرور 22نابکار22عمر22لامذهب 22با وحشت22ارعاب 22پررو22تهدید22لعنت شرمسارا22بدبختی گنهکاران22نامردان 22منافقان22مجرمان22دشمن اسلام22با فاسدها22شرور22نابکار22 سرکشها22انسان سرکش22 خائن هست22عمر22گنده لات22نابکار22فحش بد22درآتشه22دوزخه 22شرور 22نابکار 22عمر22با قاصبها22ابابکر22 سرکشها22 ارعاب22فحاشه22 22دینها22سرگشها22 کسکشها 22 انسان سرکش22بدبختی 22دشمن اسلام22لعنت 22باوحشت22 ارعاب22مجرمان 22منافقان 22عمر22لعنت 22نامردان22لامذهب 22نابکار22دینها22عمر22 تهدید22 ارعاب22بناحقه 22نابحقه22نامردان 22دین ها22احمقه22خردجال 22عمر22گنده لات نابکار22بی پدر22سگ پدری 22لاشخورا 22دشمن اسلام 22عمر22 گنده لات 22شرور22نابکار22گورخر22نیرنگ22دروغ 22کلک22کید 22مکارا22 روباه22ابابکر 22بدبختی22فاحشه 22لواط22ایدز22آلوده22تباهی22لواط22 ایدز22شرمسارا 22لعنت 22بافاسدها22گناه سنگین22اهل بگناه22لواط22 عمر22فحاشه 22نابکار22دشمن اسلام22گنده لات22شرور 22نابکار22 لعنت22لواط22ایدز22فاحشه 22آلوده22به ابجدفساد تباهی563-541 فتنه ها=22 اندیشه تکفیر 1180-1202سه خلیفه=22شیطان22مقصر22دشمن اسلام 22عمر22گنده لات22نابکار22شرور22دینها22عمر22نابکار22شرور 22دینها22نابکار22عمر22لا مذهب22با وحشت22ارعاب 22پررو22تهدید22 ارعاب شرور22نابکار22دینها22سرکشها22 انسان سرکش 22خائن هست 22گنده لات22درآتشه 22دوزخه 22شرور 22نابکار 22عمر22با قاصبها 22ابابکر22سرکشها22ارعاب22تهدید22عمر 22گنده لات نابکار22از جنگ میکرد فرار22دشمن اسلام 22عمر 22مقصر22ابابکر22دوسال خلافت نکرده ازدنیا رفت در جهان هم اکنون قاصبان خلافت به هر قیمتی در راس کارندو جان مردم برایشان هیچ اهمیتی نداردخود در ماشینهای ضد گلوله نشسته و بفکر امثال من و شما نیستندهمه چیز را قصب کرده اندوفقط برای خود می خواهند 22جاطلبا22سست ایمان 22لامذهب22مرگی 22باخاری22مردند22تمام ناحقها دوسال خلافت نکرده از دنیا می روند قاتلان امام حسین دوسال نشده توسط مختارعلیه سلام همگی به درک واصل شدنداین ایه قرآن ابجدعمر22ابوبکر27+25 عثمان=74 فرقه شدن دین اسلام توسط این سه قاصب پلیدابجد این آیه قرآن هم 74میباشد74 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجد این آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 عمر ابوبکر عثمان 74بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 میباشدخداوند برای امتحان امت اسلام دست پیامبر و علی را با گرفتن عهد از ایشان بست و ناکسان خبیث دین بر اسب سرکش خلافت سوار و بسوی جهنم رهسپار شدند ابوبکر دوسال خلافت نکرده آرزوی خلافت را به گور برد تمام ناحق ها دوسال نشده سر نگون میشوند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجداین آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74عمر ابوبکر عثمان 74والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین اسلامی 74 بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین اسلامی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 مقصرا اصلی دین اسلام 74خلفای ظالم دین اسلامی 74میباشد74 با کفار و فجار دین 74 به کافر ملحد حبیث74 با کافر ملحد منافق 74خلفای ظالم دین اسلامی74وهابی پلید کافر است 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 با وصله ناجور دین اسلام 74منافق دین اسلام 467-541=74 عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 به ابجد صغیر 49 دجال بدین اسلامه 49عمرو ابوبکر49حزب شیطانی 49 مذهب منافقان اسلام 49بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه49 پلید ترینه 49 عذابی الهی 49 ظالما حاکم دین 49 مجرمین بدین 49 کرگدن حقه باز49 با خر چران پلپاسه خور 49مکر آدم پلید 49 عذابی الهی 49 مشگل مذهب قومی 49 مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر 49 با کفر و شرک 49ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت گناه قصب خلافت قصب خلافت علی نمودند 74ابجد سه خلیفه کفر 74 میباشد 74والشجرتها الملعونه 74 مقصرا اصلی دین اسلام 74 خلفای ظالم دین اسلامی 74 به ابجد سفیان 201-372 اسرائیل = 171 آل سعود آمریکا 272+38 دجال = 310 گمراه دین 310جهل عرب 310عمر 310 سفیان 201+171 آل سعود = 372 اسرائیل372بشیطان 372 اسرائیل 372بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه 49 و آل سعود همان سفیانی میباشند آمریکا 272+38 دجال = 310 عمر اباجهل در دین310گمراه دین 310میباشد اهل دین کافران کوردل712 -541عمر ابوبکر فتنه ها = 171 آل سعود171 بیدادگران دینها342-171=171آل سعود171+370 شیطان= 541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 به ابجد اختلاف دین ۱۲۷۶-۱۲۰۲ ابوبکر و عمر و عثمان = ۷۴ عمر ابوبکر عثمان 74شجره ملعونه خبیثه 74 کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به ۷۴ فرقه از هم متلاشی نمودند ابجدصغیر سه خلیفه ۷۴ میباشد ابوبکر۲۷+۲۲ عمر +۲۵ عثمان = ۷۴ لعنت خدا بر سه خلیفه نادان که باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند 74 و آیه قرآن ان من المجرمین منتقمون 74 فهمو شعور حیوان ۷۴ ابوبکر 27+22عمر 25عثمان = 74 اشداء علی الکفار74 والشجرتها الملعونه 74 فهمو شعور حیوان ۷۴ بدروغ گویان عالمی 74 شجره ملعونه خبیثه 74 فرقه ابوبکر 27+22عمر +25 عثمان=74 امت74 فرقه را این سه خلیفه ناحق ساختند آیه قرآن هم میخواهید = ان من المجرمين منتقمون74ابجد اين آيه ابجد ابوبكر و عمر و عثمان74خداوند می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد عمر و ابوبکر49مکر حیله 49دشمن اسلام دوزخی49 مذهب منافقان اسلام49ابجدصغیر ابوبکر و عمر 49 میباشد عمر 22+27 ابوبکر = 49 دجال بدین اسلامه 49 بدشمن اسلام دشمن قرآن 49بیعت شکنانی49 حاکما ظالمید49حاکما ظالم دین49 مقصر دشمن اسلامه 49شجره ملعونه 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 دجال بدین اسلامه 49عمرو ابوبکر49حزب شیطانی 49 مذهب منافقان اسلام 49بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه 49 و به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 بناحق عالمی 49 جهالتی نادانی 49 خلیفه نادانی49کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام49منافق بدین اسلام 49مذهب منافقان اسلام 49 عمر ابوبکر49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 دشمن اسلام دوزخی 49بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 عمر ابوبکر 49 آل سعود جنگ طلب 49نیرنگ آل سعود 49 بنامردان کافر 49 اهل کفار اسلام 49 با ناحقه عالمه 49آل سعود دشمن اسلام 49بکفار قریش 49 بملعونترین 49آل سعود جنگ طلب 49 دینه گمراهی 49 با اشرار دین اسلام 49 با اصل گمراهی 49 دینه گمراهی 49کشجره خبیثه 49 کلما خبیثه 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر49 ناحقه امت محمد49دجال بدین اسلامه 49 باناحقه عالمه 49 بشیطانه خبیثه 49 با منافقان فاسقان 49 باطل فرقه ها 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 بدترین خلق امت 49 اهل کفار اسلام 49 قصب خلافت الله 49 گمراه دینه 49 با احمق نادان امت 49 اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 اهل دروغ 1251- 1202 = 49اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49 باناحق عالمه 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49میباشد به کسی که سخن حق راقبول نکند49بدبخت عالم دین49 ابوبکرعمر 49 دشمن اسلام دوزخی49منافق بدین اسلام49 مقصر پیمان شکن 49 بناحق عالمی 49بیعت شکنانی 49 چلپاسه مارمولک46 با منافق ناحق اسلام 49 منافق بدین اسلام 49دزده خلافتی49 قاصب کل دین ها49مقصر پیمانشکن49نامردان دوزخی49بناحق عالمی49دزده خلافتی49مذهب منافقان اسلامدجال بدین اسلامه 49عمرو ابوبکر49حزب شیطانی 49 مذهب منافقان اسلام 49بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه 49 49

نظر علمای شیعه در مورد استحباب شهادت ثالثه که اگر در اذان سه شهادت نباشد طبق فرموده رسول خدا باطل است ای ولای تو صراط المستقیم سرور کائنات محمد استو جمال محمد علیست و حتما باید ذکر وصیت پیامبر بیعت پیامبر در غدیر «أشهد أن علیا ولی الله»:ذکر و یاد علی در هر جا که ذکر محمد است مثبت در مثبتی مثبت 28مثبتی +18موثبت=46 نماینده الله 46آئینه الله 46نماینده واقعی 46 نماینده الله 46 با اسلام واقعی 46محمد علی 46 رهبرجهان اسلام 46 اصل امامت نبوته 46فقط شیعه 46جانشینه اصلی 46بیعت محمد 46نماینده الله 46 محمد علی 46 دین مبین اسلام 46 شرع دین اسلام 46 چهره دین اسلام 46محمد علی 46 جانشینه اصلی =  لا اله الا الله46  محمد 20+26 علی= 46 +46= 92 ابجد کبیر محمد 92 +18 مثبت غدیر خم 18 ذلحجه = 110 مولاء و مقتدای عالم علیست شهادت به ولایت علی و اشهد ان قائمنا حجت الله قائم آل محمد  در اذان واجب است سلمان فارسی اینطور اذان میگفت یاران نزد رسول رفته  گفتند سلمان درست اذان میگوید «أشهد أن علیا ولی الله» هم میگوید پیامبر فرمود مگر در غدیر خم  نگفتم هر که من مولای اویم علی مولای اوست در غدیر خم خداوند دوستش را از دشمنانش جدا نمود و دشمنان ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده و بیعت شکستند  به ابجد قرآنی بیعت شکنانی 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 به ابجدصغیر49شجره ملعونه 49 ابوبکر عمر49

 

بعد از غدیر این سه خلیفه کافر شدند کسیکه عهد خودرابشکند کافر کافر دینه اسلام 502 - 541 = 49 عمر22+27 ابوبکر= 49 میشود خاری ذلتها 1251 - 1202 سه خلیفه =49 عمرابوبکر49 وهابی 24 منهای 73 فرقه باطل = 49 مکر حیله 49 شجره ملعونه 49 مکر حیله 49 عمرابوبکر49 نامردترین انسان 49 خلیفه نادانی 49ابوبکر 27+22عمر=49نا اهله امت محمد۴۹چلپاسه مارمولک ۴۹ ابوبکر عمر ۴۹ به ابجدکشف اولین ۴۹حیوان عالم ۴۹  حیوان ۲۷+گور خر ۲۲= ۴۹ابوبکر عمر۴۹ و 74 فهمو شعور حیوان ۷۴  ابجد عمرو ابوبکر و عثمان ۷۴ اولین حیوان ۲۷ ابوبکر ۲۷ دوزخی ۲۷ مقصره27فاجعه27 ظالمی ها ۲۷ چلپاسه مارمولک 49 جنگ و خونریزی ها ۴۹ ابابکر۲۷+۲۲ عمر=49 عمر ابوبکر49مقصرفاجعه49 نامردترین انسان49خلیفه نادانی49مکر حیله 49 شجره ملعونه 49 مکر حیله 49عمر ابوبکر 49شجره ملعونه به ریاضی قرآن= فریب خوردگان 1153-1202 سه خلیفه 1202 ارتش کفار=49 بکافران محض= 49 ابجد صغیر عمر و ابوبکر رکب وبا به ابجد دشمن دین اسلام 590-541عمر و ابوبکر=49 ابجد صغیر عمر ابوبکر49    بدترین امت اسلامی  1249-1202 سه خلیفه =310 عمردشمن دین اسلام 590-541 عمر و ابوبکر = 49 ابجد صغیر عمر ابوبکر49 میباشد92محمد + عهد شکن 449  =541 عمر و ابوبکر عهد خود را شکستند =  بغدیر  1216-14 معصوم = 1202 ابجد عمر ابوبکر و عثمان 1202 دشمن خدا بوده اند   توهین471 توهین471 + 119ناسزا = 590- 541 ابوبگر و عمر = 49 باز ابوبکر و عمر 49 میآید ابوبکر 27+22 عمر = 49  مارمولک چلپاسه 49عمر ابوبکر 49شجره ملعونه 49 به شجره خبیثها 49 شجره ملعونه 46 عمر ابوبکر49 بدترین گروه49 فضای آلوده 49یاگروه ها فاسد 49 یاگروه ها فاسق49دجال بدین اسلامه 49  و آل سعود همان سفیانی میباشند

 

یا سرکش ترین1251 -1202 سه خلیفه = 49 عمرابوبکر49با مردی جاکش ترینی1251-1202 سه خلیفه کفر= 49 مردان نامرد ترینا1251-1202 سه خلیفه کفر= 49بامنفی27 منفیئینه 49 منفکیینه 49-۲۲ عمر = ۲۷ ابوبکر ۲۷ یارانش قاتل علی بودند از کلمه لا اله الا الله ۴۶ -۱۹ رمضان شب قدر شهادت علی در محراب نماز = ۲۷ یاران ابوبکر باعث شهادت علی در محراب نماز شدند

میگویندپیش بینی رسول اکرم(ص) از سرپیچی دستورش در خلافت بلافصل علی(ع) 1-پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن وليتموا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يهدي بكم السبيل المستقيم. اگر علي را خليفه خويش قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد، همه شما را به ساحل نجات و سرمنزل مراد خواهد رساند. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص109 ـ الإصابة لإبن حجر، ج4، ص468 ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، ج1، ص82 ـ تفسير الآلوسي، ج6، ص170 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج42، ص420 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج4، ص31 ـ ميزان الإعتدال الذهبي، ج3، ص363 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج7، ص397 2- پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) فرمودند: إن تستخلفوا علياً و ما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يحملكم علي المحجة البيضاء. اگر علي را خليفه قرار دهيد، گرچه مي‌دانم نمي‌كنيد ... . کنز العمال للمتقي الهندي، ج11، ص630 - تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج44، ص235 - حلية الاولياء لأبو نعيم - فرائد السمطين للجويني - الكفاية للخطيب بغدادي يعني پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) آينده را مي‌بيند و مي گويد مي‌دانم که نمي‌كنيد، ولي اگر علي را خليفه کنيد ... . 3-پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: يا علي! ضغائن في صدور اقوام لا يبدونها لك الا من بعدي. علي جان! كينه‌هايي در سينه‌ها مي‌بينم كه بعد از من به ظهور خواهد رسيد. مسند ابو يعلي، ج1، ص427 - المعجم الكبير للطبراني - ج11، ص61 - شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد، ج4، ص107 - کنز العمال للمتقي الهندي، ج13، ص176 4-حاكم نيشابوري با سند صحيح از امير المؤمنين (عليه السلام) نقل مي‌كند كه فرمود: يكي از وصيت‌هاي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به من اين بود که: مما عهد الي النبي أن الأمة ستغدر بي بعده. امت، بعد از من، در حق تو حيله و خيانت مي‌كنند. حاكم نيشابوري هم مي گويد: هذا حديث صحيح الاسناد. اين حديثي است كه از نظر سند، صحيح است. مستدرک الصحيحين للحاکم النيشابوري، ج3، ص140 5-نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) پيشگويي كرده بود: قال النبي صلى الله عليه و سلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا، حتى تلقوني و موعدكم الحوض. بعد از من شما(انصار) گرفتار ظلم خواهيد شد و صبر پيشه كنيد تا اينكه نزد من بيائيد. ديدار من با شما، كنار حوض كوثر است. صحيح بخاري، ج4، ص225 – صحيح مسلم، ج3، ص109 6- جناب ترمذي ـ متوفاي 275 هجري ـ نقل مي‌كند: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: تفرقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة أو اثنتين و سبعين فرقة و النصارى مثل ذلك و تفترق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة. ... أمت من به 73 فرقه منشعب خواهند شد. سنن الترمذي، ج4، ص134 خودش هم مي‌گويد روايت صحيح است. ألباني ـ كه از علمای رجالي اهل سنت است و از او به بخاري دوران تعبير مي‌كنند و بن‌باز گفته بود كه ما بايد به ألباني بگوييم إمام الحديث ـ مي‌گويد روايت صحيح است و حاكم نيشابوري هم مي‌گويد روايت صحيح است. المستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري، ج1، ص128 در روايت ديگر، پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) مي‌فرمايد: تفترق أمتي على ثلاث و سبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. أمت من به 73 فرقه منشعب مي‌شوند و تمام‌شان وارد آتش مي‌شوند، جز يك ملت. سنن الترمذي، ج4، ص135، حديث2779 - مسند احمد، ج4، ص102 ـ المستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري، ج1،ص129 7- بخاري نقل كرده است: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع، حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله! اليهود و النصارى؟ قال: فمن؟! شما سنت‌هاي أمت‌هاي گذشته را وجب به وجب و قدم به قدم تبعيت خواهيد كرد. حتي اگر آنها به سوراخي رفته باشند، شما هم به آن سوراخ خواهيد رفت. گفتيم: يا رسول الله! منظور شما از أمت‌هاي گذشته، يهود و نصاري است؟ فرمود: پس من چه كسي را مي‌گويم؟! صحيح البخاري، ج4، ص144 حضرت موسي (عليه السلام) چند روزي را به كوه طور رفت و به حضرت هارون (عليه السلام) فرمود: وَ قَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (سوره أعراف/آيه142) به مجرد رفتن حضرت موسي (عليه السلام)، مردم چه كردند؟ گوساله پرست شدند: وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا (سوره أعراف/آيه148) اگر ما ادعا مي‌كنيم بعد نبي مکرم (صلى الله عليه و آله و سلم)، أمت اسلامي منحرف شدند و خليفه واقعي را كنار گذاشتند و دنبال كسي ديگر رفتند، آیا اشتباه است؟ اين حديث از صحيح بخاري صحیح ترین کتاب عزیزان اهل سنت بعد از قرآن است

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در شنبه 16 بهمن 1396برچسب:,ساعت 17:10 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

سوره انعام آيه 108

و آنهايي را كه جز خدا مي‌خوانند ، دشنام مدهيد كه آنان از روي دشمني (و) به ناداني ، خدا را دشنام خواهند داد .

لعنت کنندگان در قرآن :

لعن در قرآن از زبان چند گروه مطرح شده است كه در ابتدا به فهرست آنها اشاره مي‌كنيم :

خداوند ، ملائکه ، همه مردمان ، پنج تن آل عبا ، داوود و عيسی بن مريم ، ندا دهنده‌ای در روز قيامت ، مرد در لعان ، امت‌هاي كافر در روز قيامت و در جهنم ، لعنت‌کنندگان (اللاعنون) ، نامشخص (مواردي كه صيغه لعن به صورت مجهول آمده است)

حال به ذكر تفصيلي موارد مي‌پردازيم :

خداوند :

1- بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

سوره بقره آيه 88

خداوند آنان (يهوديان دشمن رسول خدا) را به سبب کفرشان لعنت کرده است

2- فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

سوره بقره آيه89

پس لعنت خداوند بر کافران باد

3- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ...

سوره بقره آيه 159

کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرستاديم بعد از آنکه برای مردم در کتاب توضيح داده‌ايم نهفته می‌دارند ، آنان را خدا لعنت کرده است... .

4- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ ...

سوره بقره آيه 161

کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد.

5- فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

سوره آل عمران آيه 61

پس هرکس پس از دانشی که تو را حاصل آمده ، در اين با تو محاجه کند بگو بياييد پسرانمان را و پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را و ما خويشان خود را و شما خويشان نزديک خود را فرا خوانيم ؛ سپس مباهله کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم .

6- وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ ...

سوره آل عمران آيات86 و 87

و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمی‌کند ؛ آنان سزايشان اين است که لعنت خدا بر آنان است ...

7-  وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

سوره نساء آيه 46

ولي خدا آنان را به علت کفرشان لعنت کرد

8- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ

سوره نساء آيه47

ای کسانی که به شما کتاب داده شده است ، به آنچه فرو فرستاديم و تصديق کننده همان چيزی است که با شماست ايمان بياوريد پيش از آنکه چهره‌هايي را محو کنيم و در نتيجه آنان را به قهقرى بر گردانيم يا همچنان که اصحاب سبت را لعنت کرديم آنان را نيز لعنت کنيم .

9- أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا

سوره نساء آيه 52

اينانند که خدا لعنتشان کرده ، و هر که را خدا لعنت کند هرگز برای او ياوری نخواهی يافت .

10- وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

سوره نساء آيه 93

و هرکس مومنی را عمدا بکشد کيفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می گيرد و لعنتش می کند و عذابی بزرگ برايش آماده ساخته است .

11- ... وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ ...

سوره نساء آيه 117 و 118

... و جز شيطان سرکش را نمی‌خوانند ؛ خدا لعنتش کند ...

12- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ...

سوره مائدة آيه 13

پس به سزای پيمان‌ شکستنشان لعنتشان کرديم ...

13- قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ...

سوره مائدة آيه 60

بگو آيا شما را به بدتر از صاحبان اين کيفر در پيشگاه خدا خبر دهم ؟ همانان که خدا لعنتشان کرده است و از آنان بوزينگان و خوکان پديد آورده و آنان که طاغوت را پرستش کردند ...

سوره مائده آيه 78

14- ... فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

سوره أعراف آيه44

... پس آواز دهنده‌ای در ميان آنان آواز در‌ می‌دهد که لعنت خداوند بر ستمکاران باد .

15- وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

سوره توبه آيه 68

خدا به مردان و زنان دوچهره و کافر آتش جهنم را وعده داده است . در آن جاودانه‌اند . آن آتش برای ايشان کافی است و خدا لعنتشان کرده است و برای آنان پايدار است .

16- ... أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

سوره هود آيه 18

هان لعنت خدا بر ستمگران باد .

17- وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

سوره نور آيه 7

و (گواهی مرد در دفعه) پنجم (در لعان) اين است لعنت خدا بر او باد ، اگر از دروغگويان باشد‌.

18- وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ

سوره قصص آيه 42

در پي آنان در اين دنيا لعنت فرستاديم و روز قيامت آنان از زشت‌كارانند .

19- إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

سوره أحزاب آيه57

بی گمان کسانی که خدا و پيامبر او را آزار می‌رسانند ، خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت کرده و برآنان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است .

20- إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

سوره أحزاب آيه 64

بدرستيکه خداوند کافران را لعنت کرده و برای آنان آتش فروزانی آماده کرده است .

21- وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

سوره أحزاب آيات 67 و 68

و مي‌گويند : پرودگارا ! ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم ؛ و ما را از راه به در كردند !

پرودگارا ! آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان كن لعنتي بزرگ !

22- قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

سوره ص آيات 77 و 78

(خداوند) فرمود پس از آن مقام بيرون شو ، كه تو رانده‌اي . و تا روز جزا لعنت من بر تو باد .

23- أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

سوره محمد آيات 22 و 23

آنان همان کسانی هستند که خدا آنان را لعنت کرده و آنان را ناشنوا و چشم‌هايشان را نابينا کرده است‌.

24- وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

سوره فتح آيه 6

و مردان و زنان منافق پيشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده‌اند عذاب کند ؛ بد زمانه بر آنان باد ؛ و خدا بر اينان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده گردانيده و چه بد سرانجامی است .

ملائکه :

1- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

سوره بقره آيه 161

کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد.

2- وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

سوره آل عمران آيات86 و 87

و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمی‌کند ؛ آنان سزايشان اين است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنان است .

همه مردمان (الناس اجمعين) :

1- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

سوره بقره آيه 161

کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد.

2- وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

سوره آل عمران آيات86 و 87

و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمی کند ؛ آنان سزايشان اين است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنان است .

پنج تن آل عبا :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

سوره آل عمران آيه 61

پس هرکس پس از دانشی که تو را حاصل آمده در اين با تو محاجه کند بگو بياييد پسرانمان را و پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را و ما خويشان خود را و شما خويشان نزديک خود را فرا خوانيم ؛ سپس مباهله کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم .

توضيحی در مورد اين آيه :

 درست است که در اين آيه از زبان اين پنج تن می گويد : لعنت خدا را بر دروغگويان قرار می دهيم ، اما در واقع خود ايشان نيز لعنت کرده‌اند ؛ همانطور که در بحث لعان ، شوهر می گويند « لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين» اما به زن و شوهر متلاعنين (يعنی کسانی که همديگر را لعنت کرده اند) گفته می شود .

داوود و عيسی بن مريم :

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

سوره مائده آيه 78

از ميان فرزندان اسرائيل آنان که کفر ورزيدند به زبان داوود و عيسی بن مريم مورد لعنت قرار گرفتند . اين کيفر به خاطر آن بود که عصيان ورزيده و تجاوز می کردند .

ندا دهنده ای در روز قيامت ( موذّن) :

... فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

سوره أعراف آيه44

... پس آواز دهنده ای در ميان آنان آواز در می دهد که لعنت خداوند بر ستمکاران باد .

در اين مورد نيز شبيه بحث اهل کساء ، درست است که اصل لعنت از جانب خداست اما اين موذن لعنت خداوند را براي آنان درخواست است .

مرد در لعان :

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

سوره نور آيه 7

و (گواهی مرد در دفعه) پنجم (در لعان) اين است لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد .

در اين مورد نيز بحث بالا جاری است .

امت هاي كافر در روز قيامت و در جهنم (يكديگر را لعنت مي كنند) :

1- قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ...

سوره أعراف آيه 38

مي فرمايد در ميان امت‌هايي از جن و انس كه پيش از شما بوده‌اند داخل آتش شويد ، هر بار كه امتي در آتش در آيد همكشيان خود را لعنت كند .

2- وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

سوره عنكبوت آيه25

و (ابراهيم) گفت : جز خدا فقط بت‌هايي را اختيار كرده‌ايد كه آن‌هم براي دوستي ميان شما در زندگي دنياست ؛ آنگاه روز قيامت بعضي از شما بعضي ديگر را انكار و برخي از شما برخي ديگر را لعنت مي‌كنند و جايتان در آتش است و براي شما ياوراني نخواهد بود .

3- وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

سوره أحزاب آيات 67 و 68

و مي‌گويند : پرودگارا ! ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم و ما را از راه به در كردند ؛ پروردگارا ! آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان كن لعنتي بزرگ!

لعنت کنندگان (اللاعنون) :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

سوره بقره آيه 159

کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرستاديم بعد از آنکه برای مردم در کتاب توضيح داده‌ايم نهفته می‌دارند ، آنان را خدا لعنت کرده و لعنت‌کنندگان لعنتشان کنند .

نامشخص :

1- وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ...

سوره مائده آيه 64

ويهود گفتند : دست خدا بسته است ؛ دست های خودشان بسته باد و به سزای آنچه گفتند لعنت شدند ...

2- وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ *  وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ...

سوره هود آيات 59 و60

و اين قوم عاد بود كه آيات پروردگارشان را انكار كردند و فرستادگانش را نافرماني نمودند ، و به دنبال فرمان هر زورگوي ستيزه جوي رفتند ؛ و در اين دنيا و روز قيامت ، لعنت بدرقه آنان گرديد ...

3- ... فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ * وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ

سوره هود آيات 97 تا99

ولي از فرمان فرعون پيروي كردند ، و فرمان فرعون صواب نبود ؛ روز قيامت پيشاپيش قومش مي‌رود و آنان را به آتش در مي‌آورد ؛ و دوزخ ورودگاه بدي براي واردان است . و در اين دنيا و روز قيامت به لعنت بدرقه شدند ، و چه بد عطايي نصيب آنان مي‌شود .

4- وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

سوره رعد آيه 25

و کسانی که پيمان خدا را پس از بستن آن می‌شکنند و آنچه را خدا پيمان به پيوستن آن فرمان داده می‌گسلند و در زمين فساد می کنند ، بر ايشان لعنت است و بدفرجامی آن سرای ، آنان را است .

5- قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

سوره حجر آيات 34 و 35

فرمود : از اين مقام بيرون شو كه تو رانده شده‌اي ؛ و تا روز جزا بر تو لعنت باشد .

6- ... وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَنِ ...

سوره إسراء آيه 60

و آن رويايي را که به تو نشان داديم و درخت لعنت شده در قرآن را جز برای آزمايش مردم قرار نداديم ...

7- إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

سوره نور آيه 23

بی گمان کسانی که به زنان پاکدامن بی‌خبر و با ايمان نسبت زنا می‌دهند ، در دنيا و آخرت لعنت شده‌اند و برای آنها عذابی سخت خواهد بود .

8- لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ... * مَلْعُونِينَ ...

سوره أحزاب آيه60 و 61

اگر منافقان و کسانی که در دل‌هايشان مريضی است و شايعه افکنان در مدينه باز نايستند ... * آنان لعنت شدگان‌اند ...

9- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار

سوره غافر آيه 52

روزي كه ستمگران را پوزش طلبي‌شان سودي نمي‌دهد و براي آنان لعنت است و برايشان بد‌فرجاميِ آن سراي است .

لعنت شدگان در قرآن :

در قرآن عناويني كه مورد لعن قرار گرفته‌است ، بر سه گونه است :

گروه اول : عناويني كه مخصوص كفار و ساير اديان است .

گروه دوم :  آياتي كه مخصوص عنوان منافقين است ، يا در مورد منافقين شناخته شده نازل شده است .

 گروه سوم : آياتي كه شامل ساير مسلمانان «كساني كه اهل سنت آنان را منافق نمي‌دانند» - و از جمله گروهي از صحابه- نيز مي‌شود

در ابتدا هر سه گروه را  به صورت فهرست وار بيان مي‌كنيم :

گروه اول :

1- کفار و مشركين(به صورت هاي مختلف) 2- گروهي از نصارا که به مباهله با رسول خدا (صلى الله عليه وآله) پرداختند 3- اصحاب سبت 4-  اهل کتابی که به دستورات پيامبران ايمان نياورده كافر شدند 5- کسانی که به جبت و طاغوت ايمان آورده و می‌گفتند کفار از مسلمانان هدايت شده‌ترند 6- شيطان 7- كساني كه خداوند بر آنان غضب گرفت و آنان را مسخ كرد 8- يهودي كه مي‌گفتند دست خدا بسته است ! 9- قوم عاد 10- فرعون ، لشكرش و بزرگان قومش از جمله هامان 11- قوم فرعون 12- امت‌هاي جهنمي 13- بني اسرائيلي كه پيمان الهي را شكستند .

 گروه دوم :

 1-  منافقين 2-  کسانی که در دل‌هايشان بيماری است و کسانی که در مدينه شايعه پراکنی می‌کردند 3-  كسانی که در صلح حديبيه به خدا گمان بد بردند .

گروه سوم :

1- كساني كه خدا و رسولش را بيازارند 2- مردي كه در لعن دروغ بگويد3- شجره ملعونه 4-  كساني كه حقايق ديني را بعد از آنكه نازل شد ، از مردم پنهان كنند 5-  ظالمان 6- پيمان‌شكنان و فساد كنندگان در زمين و قطع كنندگان رحم 7-  كسي كه زنان پاكدامن را به بي‌عفتي متهم كند 8- كسي كه از روي عمد مسلماني را بكشد 9-  بزرگاني از امت‌ها كه در جهنم عذاب مي‌شوند 10- دروغگويان

حال به ذكر تفصيلي آيات اين دسته مي‌پردازيم :

گروه اول : عناويني كه مخصوص كفار و غير مسلمانان است :

1- کفار و مشركين :

1- بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

سوره بقره آيه 88

خداوند آنان (يهوديان دشمن رسول خدا) را به سبب کفرشان لعنت کرده است

2- فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

سوره بقره آيه89

پس لعنت خداوند بر کافران باد

3- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

سوره بقره آيه 161

کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد.

4- وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

سوره نساء آيه 46

ولي خدا آنان را به علت کفرشان لعنت کرد .

5- وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

سوره توبه آيه 68

خدا به مردان و زنان دوچهره و کافر ، آتش جهنم را وعده داده است . در آن جاودانه‌اند . آن آتش برای آنان کافی است و خدا لعنتشان کرده است و برای آنان پايدار است .

6- إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

سوره أحزاب آيه 64

بدرستيکه خداوند کافران را لعنت کرده و برای آنان آتش فروزانی آماده کرده است .

7- وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

سوره فتح آيه 6

و مردان و زنان منافق پيشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده اند عذاب کند ؛ بد‌زمانه بر آنان باد ؛ و خدا بر آنان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده گردانيده و چه بد سرانجامی است .

2- گروهي از نصارا که به مباهله با رسول خدا (صلى الله عليه وآله) پرداختند :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

سوره آل عمران آيه 61

پس هرکس پس از دانشی که تو را حاصل آمده در اين با تو محاجه کند بگو بياييد پسرانمان را و پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را و ما خويشان خود را و شما خويشان نزديک خود را فرا خوانيم ؛ سپس مباهله کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم .

3- اصحاب سبت :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ

سوره نساء آيه47

ای کسانی که به شما کتاب داده شده است ، به آنچه فرو فرستاديم و تصديق کننده همان چيزی است که با شماست ايمان بياوريد پيش از آنکه چهره هايي را محو کنيم و در نتيجه ايشان را به قهقری بر گردانيم يا همچنان که اصحاب سبت را لعنت کرديم آنان را نيز لعنت کنيم .

4- اهل کتابی که به دستورات پيامبران ايمان نياورده كافر شدند :

1- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ

سوره نساء آيه47

ای کسانی که به شما کتاب داده شده است ، به آنچه فرو فرستاديم و تصديق کننده همان چيزی است که با شماست ايمان بياوريد پيش از آنکه چهره هايي را محو کنيم و در نتيجه ايشان را به قهقری بر گردانيم يا همچنان که اصحاب سبت را لعنت کرديم آنان را نيز لعنت کنيم .

2- لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

سوره مائده آيه 78

از ميان فرزندان اسرائيل آنان که کفر ورزيدند به زبان داوود و عيسی بن مريم مورد لعنت قرار گرفتند . اين کيفر به خاطر آن بود که عصيان ورزيده و تجاوز می‌کردند .

5- کسانی که به جبت و طاغوت ايمان آورده و می‌گفتند کفار از مسلمانان هدايت شده‌ترند :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سَبِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا

سوره نساء آيه 51 و 52

آيا کسانی را که از کتاب  نصيبي يافته‌اند ، نديدی ؟ که به جبت و طاغوت ايمان دارند و درباره کسانی که کفر ورزيده اند مي گويند : اينان از کسانی که ايمان آورده اند راه يافته‌ترند * اينانند که خدا لعنتشان کرده و هرکه را خدا لعنت کند هرگز برای او ياوری نخواهی يافت .

6- شيطان :

1- وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ ...

سوره نساء آيه 117 و 118

... و جز شيطان سرکش را نمی خوانند ؛ خدا لعنتش کند ...

2- قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

سوره حجر آيات 32 تا 35

فرمود : اي ابليس ؛ تو را چه شده است كه با سجده‌كنندگان نيستي ؟ گفت من آن نيستم كه براي بشري كه او را از گلي خشك از گلي سياه و بدبو آفريده‌اي سجده كنم ! فرمود : از اين مقام بيرون شو كه تو رانده شده‌اي ؛ و تا روز جزا بر تو لعنت باشد .

3- قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ * قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

سوره ص آيات 75 تا 78

فرمود : اي ابليس ، چه چيز تو را مانع شد كه براي چيزي كه به دستان قدرت خويش خلق كردم ، سجده آوري ؟ آيا تكبر نمودي يا از برتران بودي؟ گفت من از تو بهترم ؛ مرا از آتش آفريدي و او را از گل آفريده‌اي ! فرمود : پس از آن مقام بيرون شو كه تو رانده‌اي ؛ و تا روز جزا لعنت من بر تو باد .

7- كساني كه خداوند بر آنان غضب گرفت و آنان را مسخ كرد :

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ...

سوره مائدة آيه 60

بگو آيا شما را به بدتر از صاحبان اين کيفر در پيشگاه خدا خبر دهم ؟ همانان که خدا لعنتشان کرده است و از آنان بوزينگان و خوکان پديد آورده و آنان که طاغوت را پرستش کردند ...

8- يهودي كه مي‌گفتند دست خدا بسته است !

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ...

سوره مائده آيه 64

ويهود گفتند : دست خدا بسته است ؛ دست‌های خودشان بسته باد و به سزای آنچه گفتند لعنت شدند ...

9- قوم عاد :

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ *  وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

سوره هود آيات 59 و60

و اين قوم عاد بود كه آيات پروردگارشان را انكار كردند و فرستادگانش را نافرماني نمودند ، و به دنبال فرمان هر زورگوي ستيزه جوي رفتند ؛ و در اين دنيا و روز قيامت ، لعنت بدرقه آنان گرديد ...

10- فرعون ، لشكرش و بزرگان قومش از جمله هامان:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ

سوره قصص آيات 38 تا 42

فرعون گفت : اي بزرگان قوم ، من جز خويشتن براي شما خدايي نمي‌شناسم ؛ پس اي هامان ، برايم بر گل آتش بيافروز و برجي براي من بساز ؛ شايد به خداي موسى اطلاع يابم ؛ و من جدا او را از دروغگويان مي‌پندارم .

و او و سپاهيانش در آن سرزمين به ناحق سركشي كردند و پنداشتند كه به سوي ما بازگدانيده نمي‌شوند .

و او و سپاهيانش را فرو گرفتيم و آنان را در دريا افكنديم ، بنگر كه فرجام كار ستمكاران چگونه بود ؛ و آنان را پيشواياني كه به سوي آتش مي‌خوانند گردانيديم ، و روز رستاخيز ياري نخواهند داشت ؛ و در اين دنيا لعنت بدرقه آنان كرديم و روز قيامت آنان از جمله زشت رويانند .

11- قوم فرعون :

... فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ * وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ

سوره هود آيات 97 تا99

ولي از فرمان فرعون پيروي كردند ، و فرمان فرعون صواب نبود ؛ روز قيامت پيشاپيش قومش مي‌رود و آنان را به آتش در مي‌آورد ؛ و دوزخ ورودگاه بدي براي واردان است . و در اين دنيا و روز قيامت به لعنت بدرقه شدند ، و چه بد عطايي نصيب آنان مي‌شود .

12- امت‌هاي جهنمي :

1- قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ...

سوره أعراف آيه 38

مي‌فرمايد در ميان امت هايي از جن و انس كه پيش از شما بوده‌اند داخل آتش شويد ، هر بار كه امتي در آتش در آيد همكشيان خود را لعنت كند .

2- وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

سوره عنكبوت آيه25

و (ابراهيم) گفت : جز خدا فقط بت هايي را اختيار كرده‌ايد كه آن هم براي دوستي ميان شما در زندگي دنياست ؛ آنگاه روز قيامت بعضي از شما بعضي ديگر را انكار و برخي از شما برخي ديگر را لعنت مي‌كنند و جايتان در آتش است و براي شما ياوراني نخواهد بود .

13- بني‌اسرائيلي كه پيمان الهي را شكستند :

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ... فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ...

سوره مائدة آيه 12 و 13

در حقيقت خدا از فرزندان اسرائيل پيمان گرفت ... پس به سزای پيمان شکستنشان لعنتشان کرديم ...

گروه دوم : عناويني كه مربوط به مسلمانان منافق است :

1- منافقين:

1- وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

سوره توبه آيه 68

خدا به مردان و زنان دوچهره و کافر آتش جهنم را وعده داده است . در آن جاودانه‌اند . آن آتش برای آنان کافی است و خدا لعنتشان کرده است و برای آنان پايدار است .

2- لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ... * مَلْعُونِينَ ...

سوره أحزاب آيه60 و 61

اگر منافقان و کسانی که در دل‌هايشان مرضی است و شايعه افکنان در مدينه باز نايستند ... * آنان لعنت شدگانند ...

3- وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

سوره فتح آيه 6

و مردان و زنان منافق‌پيشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده‌اند عذاب کند ؛ بدٍ ‌زمانه بر آنان باد ؛ و خدا بر آنان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده گردانيده و چه بد سرانجامی است .

2- کسانی که در دل‌هايشان بيماری است و کسانی که در مدينه شايعه پراکنی می‌کردند :

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ... * مَلْعُونِينَ ...

سوره أحزاب آيه60 و 61

اگر منافقان و کسانی که در دل‌هايشان مرضی است و شايعه‌افکنان در مدينه باز نايستند ... * آنان لعنت شدگانند ...

در مورد كساني كه در دل‌هايشان بيماري است ، در كتب اهل سنت ، تفسير‌هاي مختلفي گفته شده است ، يكي از تفاسير ، يكي بودن مقصود از سه عبارت «المنافقون» و «الذين في قلوبهم مرض» و «المرجفون في المدينة» است ؛ اما يكي ديگر از تفاسير مشهور ، تفسيري است كه صراحتا شامل گروهي از مومنين مي‌شود:

«والذين في قلوبهم مرض» وهم قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه عما هم من التزلزل ... وأخرج إبن المنذر وغيره عن مالك بن دينار قال : سألت عكرمة عن الذين في قلوبهم مرض فقال : هم أصحاب الفواحش وعن عطاء أنه فسرهم بذلك أيضا وفي رواية أخرى عنه أنه قال هم قوم مؤمنون كان في أنفسهم أن يزنوا فالمرض حب الزنا

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج 22   ص 90 ، اسم المؤلف:  العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي الوفاة: 1270هـ ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت

«الذين في قلوبهم مرض» ، آنها كساني بودند كه در آنها ضعف ايمان و كم استقامتي در دين بود ؛ زيرا متزلزل بودند ؛ ... ابن منذر و غير او از مالك بن دينار روايت كرده است كه از عكرمه در مورد «الذين في قلوبهم مرض» سوال كردم ؛ در پاسخ گفت : آنها اصحاب فواحش هستند ؛ از عطاء نيز شبيه همين تفسير ذكر شده است ؛ و در روايتي ديگر نيز آمده است كه آنها گروهي از مومنان هستند كه در دل‌هايشان محبت زنا است !

بنا بر اين مقصود از مرض دوست داشتن زنا است !

شبيه همين تفسير در آدرس‌هاي ذيل نيز آمده است :

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ج 3   ص 570 ، اسم المؤلف:  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الوفاة: 538 ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت ، تحقيق : عبد الرزاق المهدي

تفسير البيضاوي ج 4   ص 386 ، اسم المؤلف:  البيضاوي الوفاة: 685 ، دار النشر : دار الفكر - بيروت

التسهيل لعلوم التنزيل ج 3   ص 144، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي الوفاة: 741هـ ، دار النشر : دار الكتاب العربي - لبنان - 1403هـ- 1983م ، الطبعة : الرابعة

بنا بر اين تفسير ، اين آيه نيز شامل مسلمانان غير منافق مي‌شود ؛ و مربوط به قسم سوم ، يعني مسلمانان غير منافق مي‌شود و در غير اين صورت ، اين آيه مربوط به همين بخش ، يعني مسلمانان منافق مي‌گردد .

3- کسانی که در صلح حديبيه به خدا گمان بد بردند :

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

سوره فتح آيه 6

و مردان و زنان منافق پيشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده‌اند عذاب کند ؛ بد‌زمانه بر آنان باد ؛ و خدا بر آنان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده گردانيده و چه بد سرانجامی است .

در روايات اهل سنت ، در مورد اين افراد اختلاف شده است ، البته عموما چنين تفسير كرده اند كه مقصود كساني كه در همين سوره به آنها اشاره شده است كه «بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والم‍‍ؤمنون الى أهليهم أبدا» سوره فتح آيه 12

بلكه پنداشتيد كه پيامبر و مومنان هرگز به خانمان خود بر نخواهند گشت ...

و آنها را به عنوان منافقين معرفي كرده‌اند .

قرطبي در اين زمينه مي‌گويد :

«الظانين بالله ظن السوء» يعني ظنهم أن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يرجع إلى المدينة ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية وأن المشركين يستأصلونهم كما قال « بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا»

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)  ج16 ص265 ، اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار النشر : دار الشعب – القاهرة

«الظانين بالله ظن السوء» مقصود گمان آنها است كه پيامبر و نه هيچ يك از يارانش وقتي به حديبيه رفتند به مدينه باز نخواهد گشت ؛ و اينكه مشركين آنها را ريشه‌كن خواهند كرد ، همانطور كه آيه گفته است كه « بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا»

 البته ضمير مخاطب در اين آيه ، به مخاطبين در آيه قبل باز مي‌گردد :

«سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»

سوره فتح آيه 11

برجاي ماندگان باديه نشين به زودي به تو خواهند گفت : اموال ما و كسانمان ، ما را گرفتار كردند ، براي ما آمرزش بخواه ! چيزي را كه در دل‌هايشان نيست بر زبان خويش مي‌رانند ؛ بگو اگر خدا بخواهد به شما زياني يا سودي برساند ، چه كسي در برابر او براي شما اختيار چيزي دارد ؟ بلكه خداست كه به آنچه مي‌‌كنيد همواره آگاه است .

و مخاطبين در اين آيه ، طبق روايات اهل سنت چند قبيله نزديك مدينه هستند :

قرطبي در تفسير خويش مي‌گويد :

قوله تعالى : «سيقول لك المخلفون من الأعراب» قال مجاهد وبن عباس : يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والديل وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)  ج 16   ص 268 ، اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الوفاة: 671 ، دار النشر : دار الشعب - القاهرة

آيه شريفه «سيقول لك المخلفون من الأعراب» ؛ مجاهد و ابن عباس گفته‌اند ، مقصود اعراب قبايل غفار و مزينه و جهينه و اسلم و اشجع و ديل است ، و اينان ، همان اعرابي هستند كه در نزديك مدينه بوده و از پيامبر (صلى الله عليه وآله)  باز ماندند .

البته اين سخن ، تبعات سنگيني براي اهل سنت دارد ، زيرا ثابت مي‌كند ، بسياري از قبايل اطراف مدينه ، منافق بودند ! 

گروه سوم : عناويني كه شامل مسلمانان غير منافق نيز مي‌شود :

كساني كه خدا و رسولش را بيازارند ، مرد در لعن اگر دروغ بگويد ، شجره ملعونه ، كساني كه حقايق ديني را بعد از آنكه نازل شد ، از مردم پنهان كنند ، ظالمان ، پيمان‌شكنان و فساد كنندگان در زمين و قطع كنندگان رحم ، كسي كه زنان پاكدامن را به بي‌عفتي متهم كند ، كسي كه از روي عمد مسلماني را بكشد ، بزرگاني از امت‌ها كه در جهنم عذاب مي‌شوند ، دروغگويان

1- کسانی که خدا و رسولش را بيازارند :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

سوره أحزاب آيه57

بی گمان کسانی که خدا و پيامبر او را آزار می‌رسانند خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت کرده و برايشان عذابی خفت آور آماده ساخته است .

اين روايت نيز عام بوده و شامل تمام كساني كه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) را آزار داده‌اند مي‌شود ؛ ابن كثير در تفسير اين آيه مي‌گويد :

والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء ومن آذاه فقد آذى الله كما أن من أطاعه فقد أطاع الله

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) ج3 ص518 ، اسم المؤلف:  إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ، دار النشر : دار الفكر - بيروت – 1401

ظاهر آن است كه اين آيه عام است ، براي هر كسي كه آن حضرت را به هر صورتي بيازارد ؛ و هر كس كه آن حضرت را بيازارد خدا را آزرده است ، همانطور كه هركس از آن حضرت اطاعت كند ، خدا را اطاعت كرده است !

 جالب است كه اهل سنت رواياتي از صحابه نقل كرده‌اند كه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به آنها فرمودند «مرا آزار داديد»! و علت اين كار ، بي احترامي آنان به اميرمومنان علي عليه‌السلام بود !

عمرو بن شاس الأسلمي رضي الله عنه يعد في أهل الحجاز قال عبد العزيز بن الخطاب حدثنا مسعود بن سعد عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل عن عبد الله بن نيار عن عمرو بن شاس رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم آذيتني قلت ما أحب أن أؤذيك قال من آذى عليا فقد آذاني

التاريخ الكبير  ج 6   ص 306 ش 2482 ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار الفكر ، تحقيق : السيد هاشم الندوي

از عمرو بن شاس روايت شده است كه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به او فرمودند : « مرا آزار دادي!»

گفتم : اي رسول خدا ! دوست ندارم كه شما را آزار دهم !

فرمودند : هركس علي را آزار دهد ، مرا آزرده است !

شبيه اين روايت را علماي ديگر اهل سنت از جمله احمد بن حنبل در مسند خويش نقل كرده‌اند :

مسند أحمد بن حنبل  ج 3   ص 483 ش 16002 ، اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الوفاة: 241 ، دار النشر : مؤسسة قرطبة – مصر

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)  ج 6   ص 371 ش 32108 ، اسم المؤلف:  أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الوفاة: 235 ، دار النشر : مكتبة الرشد - الرياض - 1409 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : كمال يوسف الحوت

ترجمه عمرو بن شاس :

در كتب مختلف مربوط به صحابه ، عمرو بن شاس را جزو صحابه معرفي كرده و نيز گفته‌اند كه او از اصحاب صلح حديبيه (بيعت رضوان) بوده است :

... عمرو ابن شأس الأسلمي وكان من أصحاب الحديبية

معرفة الصحابة  ج 4   ص 1996  ش 5013 ، اسم المؤلف:  لأبي نعيم الأصبهاني الوفاة: 430

عمرو بن شاس اسلمي ، كه از اصحاب حديبيه است .

شبيه اين عبارت ، در آدرس‌هاي ذيل نيز آمده است :

أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 4   ص 254 ش 3945  اسم المؤلف:  عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري الوفاة: 630هـ ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت / لبنان - 1417 هـ - 1996 م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عادل أحمد الرفاعي

الإصابة في تمييز الصحابة  ج 4   ص 645 ش 5870  اسم المؤلف:  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الوفاة: 852 ، دار النشر : دار الجيل - بيروت - 1412 - 1992 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : علي محمد البجاوي

مشخص است كه اين صحابي ، رسول خدا (صلى الله عليه وآله) را آزار داده است و مشمول عموم اين آيه مي‌شود .

2- مردي كه در لعان دروغ بگويد :

1- وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

سوره نور آيه 7

و (گواهی مرد در دفعه) پنجم (در لعان) اين است لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد .

لعان يك حكم شرعي و مخصوص به مسلمانان است ؛ بنا بر اين ، لعنت در اين آيه مخصوص يك شخص مسلمان است . اهل سنت در تشريع اين حكم چنين روايت مي‌كنند كه :

عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بن أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بن سَحْمَاءَ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الْبَيِّنَةَ أو حَدٌّ في ظَهْرِكَ فقال يا رَسُولَ اللَّهِ إذا رَأَى أَحَدُنَا على امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ في ظَهْرِكَ فقال هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إني لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ الله ما يُبَرِّئُ ظَهْرِي من الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عليه « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ » فَقَرَأَ حتى بَلَغَ « إن كان من الصَّادِقِينَ » فَانْصَرَفَ النبي صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقول إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

صحيح البخاري  ج 4   ص 1772 ش 4470  ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

از ابن عباس روايت شده است كه گفت : هلال بن اميه به همسر خود نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) تهمت زنا زد ؛ رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به او فرمودند : يا شاهد آورده و يا تو را شلاق مي‌زنم ! گفت : اي رسول خدا ! آيا وقتي شخصي ببيند كه كسي با همسر او همبستر شده است ، آيا به دنبال شاهد مي‌رود ؟

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمودند : يا شاهد يا شلاق !

هلال در پاسخ گفت : قسم به خدا من راستگو هستم ؛ و قطعا خداوند آيه‌اي نازل خواهد كرد تا من را تبرئه كند !

جبرئيل نازل شده و آيه «والذين يرمون» تا «ان كان من الصادقين» را نازل كرد . رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بازگشته و كسي را به نزد همسر هلال فرستادند . او آمده و هلال بار ديگر شهادت داد .

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمودند : خداوند مي‌داند كه يكي از شما دروغگو است ! آيا دروغگو نمي‌خواهد توبه كند ؟

همچنين روايت مي‌كند كه :

بَاب « وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عليه إن كان من الْكَاذِبِينَ »

... عن سَهْلِ بن سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أتى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال يا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ الله فِيهِمَا ما ذُكِرَ في الْقُرْآنِ من التَّلَاعُنِ فقال له رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قد قضى فِيكَ وفي امْرَأَتِكَ قال فَتَلَاعَنَا وأنا شَاهِدٌ عِنْدَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بين الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وكان ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ في الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ منه ما فَرَضَ الله لها

الجامع الصحيح المختصر ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

باب آيه «والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين»

از سهل بن سعد روايت شده است كه شخصي به نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله)  آمده و گفت : اي رسول خدا ! اگر شخصي مردي را همراه همسر خود ببيند  ، آيا اگر او را بكشد ، او را خواهيد كشت ؟ يا چه بايد بكند ؟

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمودند : حكم تو و همسر تو مشخص شده است ؛ پس آن دو ملاعنه كردند ، من نيز نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله)  شاهد بودم ؛ به همين سبب آن مرد از آن زن جدا شد ؛ و سنت اين شد كه مرد متلاعن از همسرش جدا شود .

همانطور كه از اين روايات مشخص است ؛ مرد متلاعن ، يكي از صحابه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بوده و همسر او نيز طبق روايات ديگر اهل سنت ، صحابيه بوده است :

صحيح البخاري  ج 4   ص 1603 ش 4156  ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

بنا بر اين ، اين آيه شامل مسلمانان غير منافق نيز مي‌شود .

3- شجره ملعونه :

... وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَنِ ...

سوره إسراء آيه 60

و آن رويايي را که به تو نشان داديم و درخت لعنت شده در قرآن را جز برای آزمايش مردم قرار نداديم ...

مقصود از شجره ملعونه چيست ؟

در مورد اينكه مقصود از شجره ملعونه چيست ، تنها به ذكر كلام طبري مفسر شهير اهل سنت ، بسنده مي‌كنيم :

قوله (والشجرة الملعونة في القرآن ... ) ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بنى أمية

تاريخ الطبري ج5 ص622

كلام خداوند كه فرموده است «شجره لعنت شده در قرآن» بين هيچ‌كس در اين كه مقصود خداوند از اين شجره ، بني‌اميه بوده است ، اختلاف نيست !

و اهل سنت ، بسياري از اعضاي شجره ملعونه را جزو صحابه دانسته و آنان را از بزرگان دين و اولي الامر زمان خويش مي‌دانند !

اگر لعن مسلمان (غير از منافقين مشهور) نزد اهل سنت ، حرام و ممتنع است ، چگونه اين مفسر شهير اهل سنت ، مقصود از شجره ملعونه را به اجماع اهل سنت ، بني‌اميه معرفي مي‌كند ؟

4- کسانی که حقايق دينی را بعد از آنکه نازل شد از مردم پنهان کنند :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

سوره بقره آيه 159

کسانی که نشانه های روشن و رهنمودی را که فرستاديم بعد از آنکه برای مردم در کتاب توضيح داده‌ايم نهفته می دارند ، آنان را خدا لعنت کرده و لعنت کنندگان لعنتشان کنند .

بخاري در صحيح خويش روايتي از ابوهريره نقل مي‌كند كه نشان مي‌دهد او ترس داشت ، جزو كساني باشد كه اين آيه شامل حال او مي‌شود !

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحديث ... والله لَوْلَا آيَتَانِ في كِتَابِ اللَّهِ ما حَدَّثْتُكُمْ شيئا أَبَدًا « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنَا من الْبَيِّنَاتِ» إلى قَوْلِهِ « الرَّحِيمُ »

صحيح البخاري  ج 2   ص 827 ش 2223  ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

از ابوهريره روايت شده است كه گفت : مردم مي‌گويند ابوهريره زياد روايت مي‌گويد ... و قسم به خدا اگر دو آيه در كتاب خدا نبود ، من هيچ روايتي براي شما نمي‌گفتم « کسانی که نشانه های روشن و رهنمودی را که فرستاديم بعد از آنکه برای مردم در کتاب توضيح داده‌ايم نهفته می دارند ، آنان را خدا لعنت کرده و لعنت کنندگان لعنتشان کنند...»

اگر اين آيه تنها مخصوص غير مسلمانان ، يا مسلمانان منافق مشهور نزد اهل سنت بود ، چرا ابوهريره چنين ترسي داشت ؟

5- ظالمان :

در بسياري از آيات قرآن كريم ، ظالمان را مورد لعن قرار داده است :

1- وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

سوره آل عمران آيات86 و 87

و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمی‌کند ؛ آنان سزايشان اين است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنان است .

2- ... فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

سوره أعراف آيه44

... پس آواز دهنده ای در ميان آنان آواز در می‌دهد که لعنت خداوند بر ستمکاران باد .

3- ... أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

سوره هود آيه 18

هان لعنت خدا بر ستمگران باد .

4- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار

سوره غافر آيه 52

روزي كه ستمگران را پوزش‌طلبي‌شان سودي نمي‌دهد و براي آنان لعنت است و برايشان بد‌فرجاميِ آن سراي است .

ظالمان در قرآن :

در قرآن گروه‌هاي مختلفي به عنوان ظالم معرفي شده‌اند كه بعضي از آنها به نص آيه قرآن در ابتدا مومن بوده‌اند :

ا. مومنيني كه كافران را به عنوان ولي خويش بگيرند :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

سوره توبة آيه 23

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد ، اگر پدارنتان و برادرانتان كفر را بر ايمان ترجيح دهند ، آنان را به دوستي مگيريد ، و هر كس از ميان شما آنان را به دوستي گيرد ، آنان همان ستمكارانند .

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

سوره ممتحنة  آيه 9

قطعا خداوند شما را از دوستي كساني باز مي‌دارد كه در دين با شما جنگ كرده و شما را از خانه‌هايتان بيرون رانده و در بيرون راندنتان با يكديگر همپشتي كرده‌اند ، و هر كس آنان را به دوستي گيرد ، آنان همان ستمگرانند .

ب. مومنيني كه ديگران را به سخره گيرند ، يا آنان را به نام يا القاب زشت بخوانند :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

سوره حجرات آيه 11

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد ، نبايد قومي از شما قوم ديگر را ريشخند كند ، شايد آنها از اينها بهتر باشند ، و نبايد زناني ، زنان ديگر را (ريشخند كنند) ، شايد آنها از اينها بهتر باشند ؛ و از يكديگر عيب نگيريد ، و به همديگر لقب‌هاي زشت مدهيد ، چه ناپسنديده است كه پس از ايمان نام‌ كفر آميز بگذاريد ؛ و آنها كه توبه نكنند ، ظالم و ستمگرند .

ج. هر كس از حدود الهي تجاوز كند :

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

سوره بقرة آيه 229

و هر كس از حدود خدا ، تجاوز كند ، پس آنان همان ظالمان هستند .

و حدود الله نيز همانطور كه در تفاسير و روايات اهل سنت آمده است ،  به معني طاعت خداوند است :

«حدود الله» طاعة الله

الإتقان في علوم القرآن  ج 2   ص 306 ، اسم المؤلف:  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الوفاة: 19/5/911هـ ، دار النشر : دار الفكر - لبنان - 1416هـ- 1996م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : سعيد المندوب

حدود خدا ، اطاعت خدا است .

قال بن عباس الحدود الطاعة وصله بن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه في قوله تلك حدود الله يعني طاعة الله وكأنه تفسير باللازم لأن من أطاع وقف عند امتثال أمره واجتناب نهيه

فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 6   ص 4 ، اسم المؤلف:  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الوفاة: 852 ، دار النشر : دار المعرفة - بيروت ، تحقيق : محب الدين الخطيب

ابن عباس گفته است حدود ، همان اطاعت است ؛ اين روايت را ابن ابي حاتم نقل كرده است كه «تلك حدود الله» يعني اطاعت خداوند ؛ و شايد اين تفسير به ملازم باشد ، زيرا هركس كه از خدا اطاعت كند ، در نزد امتثال اوامر و پرهيز از بدي‌ها است .

بنا بر اين هر كس از اطاعت خدا ، خارج شود ، ظالم است ، و هركه ظالم بود ، ملعون ، خواه صحابي و خواه غير صحابي ؛ و هر كدام از صحابه كه معصيت خداوند كرده باشند ، داخل در اين لعن خواهند بود .

د. هر كس به غير آنچه خداوند نازل كرده حكم نمايد :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون

سوره مائدة آيه 45

و كساني كه به موجب آنچه خداوند نازل كرده داوري نكرده‌اند ، آنان خود ستمگرانند .

طبق سخنان علماي اهل سنت ، لشگريان اميرمومنان علي عليه السلام ، معاويه و لشكر او را حاكم به غير ما أنزل الله و ظالم معرفي كرده‌اند .

طبري در تاريخ خويش مي‌گويد ، يزيد بن قيس ارحبي كه ابن حجر در الاصابة ج 6 ص 702 ش 9414  او را جزو صحابه معرفي كرده است ، در مورد معاويه و لشگر او مي‌گويد :

إن المسلم السليم من سلم دينه ورأيه وإن هؤلاء القوم والله إن يقاتلوننا على إقامة دين رأونا ضيعناه وإحياء حق رأونا أمتناه وإن يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا ليكونوا جبابرة فيها ملوكا فلو ظهروا عليكم لا أراهم الله ظهورا ولا سرورا لزموكم بمثل سعيد والوليد وعبدالله بن عامر السفيه الضال ... فقاتلوا عباد الله القوم الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل الله ...

تاريخ الطبري ج 3   ص 86 ، اسم المؤلف:  لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الوفاة: 310 ، دار النشر : دار الكتب العلمية – بيروت

مسلمان درست ، كسي است كه دين و نظر او صحيح باشد ؛ و قسم به خدا اين گروه با ما براي اقامه ديني كه ما آن را تضييع كرده باشيم ، يا حقي كه آن را زير پا گذاشته باشيم ، نمي‌جنگند ؛ تنها با ما براي دنيا مي‌جنگند تا در آن سركشي كرده و پادشاهي كنند ؛ و خداي ناكرده اگر بر شما غالب شوند ، امثال سعيد و وليد و عبد الله بن عامر نادان و گمراه را بر شما والي خواهند كرد ! ... بندگان خدا ! با اين قوم ظالم حاكم به غير ما انزل الله بجنگيد ...

ظالمان در روايات : صحابه ، صحابه را به عنوان ظالم معرفي كرده‌اند !

طبق روايت صحيح بخاري ، عباس عموي رسول خدا (صلى الله عليه وآله) ، اميرمومنان علي عليه‌السلام را به عنوان ظالم معرفي مي‌كند !

... فقال هل لك في عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَأَذِنَ لَهُمَا  قال الْعَبَّاسُ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِمِ اسْتَبَّا ...

صحيح البخاري  ج 6   ص 2663 ش 6875 ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

دربان به نزد عمر آمده و گفت : آيا به علي و عباس اجازه ورود مي‌دهي ؟ عمر اجازه داد ؛ عباس گفت : اي اميرمومنان ! بين من و اين ظالم قضاوت كند و سپس به هم دشنام دادند !

اين روايت ، به خوبي ثابت مي‌كند كه طبق مدارك اهل سنت ، ممكن است يكي از صحابه ظالم باشد ، و طبق آيه قرآن هركسي كه ظالم باشد ، مورد لعن الهي قرار مي‌گيرد .

6- پيمان‌شکنان و فسادکنندگان در زمين و آنان که آنچه خدا دستور وصل آن را داده (صله رحم) قطع کنند :

1- وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

سوره رعد آيه 25

و کسانی که پيمان خدا را پس از بستن آن می‌شکنند و آنچه را خدا پيمان به پيوستن آن فرمان داده می‌گسلند و در زمين فساد می کنند ، بر ايشان لعنت است و بدفرجامی آن سرای ايشان را است .

2- فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

سوره محمد آيات 22 و 23

پس اميد بستيد که چون برگشتيد در زمين فساد کنيد و خويشاوندي‌های خود را از هم بگسليد * اينان همان کسانی هستند که خدا آنان را لعنت کرده و ايشان را ناشنوا و چشم‌هايشان را نابينا کرده است .

طبق اقرار علماي اهل سنت ، اين آيه لعن قاطع رحم را ، حتي از امت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و از كساني كه اهل سنت او را اولي الامر مي‌دانند ، ثابت مي‌كند .

ذهبي روايتي از احمد بن حنبل نقل مي‌كند كه به اين آيه براي جواز لعن يزيد بن معاويه استدلال كرده است :

وقال له ولده صالح إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيد فقال يا بني وهل يوالي يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر فقال لم لا تلعنه قال وكيف لا ألعن من لعنه الله قال تعالى «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» فهل يكون فساد أعظم من نهب المدينة وسبي أهلها وقتل سبعمائة من قريش والأنصار وقتل عشرة آلاف ممن لم يعرف من عبد أو حر حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأت الروضة ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال  ج 1   ص 289 ، اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي الوفاة: 748هـ ، دار النشر :  ، تحقيق : محب الدين الخطيب

روزي صالح ، فرزند احمد بن حنبل به او گفت : اي پدر ! عده‌اي ما را به عنوان محبان يزيد معرفي مي‌كنند !

در پاسخ گفت : اي پسر ! آيا كسي كه به خدا و روز آخر ايمان دارد مي‌تواند يزيد را دوست داشته باشد ؟!

صالح گفت : پس چرا او را لعنت نمي‌كني؟!

احمد بن حنبل در پاسخ گفت : چگونه كسي را كه خداوند لعنت كرده است ، لعنت نكنم ! خداوند فرموده است « فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» ؛ آيا فسادي بيشتر از غارت مدينه و اسير گرفتن اهل آن و كشتن هفتصد نفر از قريش و انصار ، و كشتن ده‌هزار نفر ناشناس از آزاد و بنده تا جايي كه خون به قبر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) رسيد و روضه شريفه پر از خون شد ، و حمله به كعبه با منجنيق و خراب كردن و سوزاندن آن هست ؟

شبيه همين روايت در مصادر ذيل نيز نقل شده است :

منهاج السنة النبوية  ج 4   ص 565 ، اسم المؤلف:  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الوفاة: 728 ، دار النشر : مؤسسة قرطبة - 1406 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. محمد رشاد سالم

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ج 2   ص 635 ، اسم المؤلف:  أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيثمي الوفاة: 973هـ ، دار النشر : مؤسسة الرسالة - لبنان - 1417هـ - 1997م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد الخراط

غذاء الألباب شرح منظومة الأداب ج 1   ص 95 ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي الوفاة: 1188هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية  - بيروت / لبنان - 1423هـ - 2002م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي

7- کسی که زنان پاکدامن را متهم به بی‌عفتی کند :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

سوره نور آيه 23

بی گمان کسانی که به زنان پاکدامن بی‌خبر و با ايمان نسبت زنا می‌دهند ، در دنيا و آخرت لعنت شده‌اند و برای آنها عذابی سخت خواهد بود .

اين آيه طبق روايات اهل سنت ، در ماجراي تهمت زدن صحابه به عائشه نازل شده است . و كساني كه اين تهمت را به عائشه زدند ، گروهي از صحابه از جمله حسان بن ثابت ، مسطح بن أثاثة و ... بودند .

بخاري در صحيح خويش از عائشه نقل مي‌كند كه گفت :

... فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ في مِرْطِهَا فقالت تَعِسَ مِسْطَحٌ فقلت لها بِئْسَ ما قُلْتِ أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فقالت أَيْ هَنْتَاهْ أولم تَسْمَعِي ما قال قالت وَقُلْتُ وما قال فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ ...

صحيح البخاري  ج 4   ص 1519  ش 3910 ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

ام مسطح به زمين خورد و گفت : مسطح (فرزندش كه صحابي و از اهل بدر بود) نابود شود ! به او گفتم : چه بد سخني گفتي ! آيا به كسي كه در جنگ بدر شركت كرده است دشنام مي‌دهي ؟

 در پاسخ گفت : واي از مصيبت ! آيا نشنيده‌اي كه او چه گفته است ؟

گفتم چه گفته است؟

در پاسخ همان سخنان اهل افك (تهمت عائشه به زنا)‌را مطرح كرد !

بنا بر اين ، اين لعن نيز شامل گروهي از مسلمانان و صحابه مي‌شود !

8- کسی که از روی عمد مسلمانی را بکشد :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

سوره نساء آيه 93

و هرکس مومنی را عمدا بکشد کيفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می گيرد و لعنتش می کند و عذابی بزرگ برايش آماده ساخته است .

طبق روايات اهل سنت ، اين آيه ، جزو آخرين آياتي است كه نازل شد ، و شان نزول آن ، در مورد مسلماني بود كه يكي از مسلمانان را كشت ، و سپس فراري شده و مرتد گرديد .

حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال : نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني ، وذلك انه اسلم واخوه هشام بن ضبابة ، وكان بالمدينة فوجد مقيس اخاه هشاما ذات يوم قتيلا في الانصار في بني النجار ، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فاخبره بذلك ، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار ومنازلهم يومئذ بقباء ان ادفعوا إلى مقيس قاتل اخيه ان علمتم ذلك والا فادفعوا اليه الدية ، فلما جاءهم الرسول ، قالوا : السمع والطاعة لله وللرسول ، والله ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي الدية فدفعوا إلى مقيس مائة من الابل دية اخيه ، فلما انصرف مقيس والفهري راجعين من قباء إلى المدينة وبينهما ساعة ، عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله ، وارتد عن الاسلام

تفسير ابن أبي حاتم  ج 3   ص 1037 ، اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي الوفاة: 327 ، دار النشر : المكتبة العصرية - صيدا ، تحقيق : أسعد محمد الطيب

از سعيد بن جبير در مورد آيه «ومن يقتل مومنا متعمدا» روايت شده است كه در مورد مقيس بن ضبابة الكناني نازل شده است ؛ او و برادرش اسلام آوردند و در مدينه ساكن بودند ؛ روزي مقيس برادرش را كشته در ميان انصار بني النجار ديد ؛ به نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) رفته و به آن حضرت خبر داد ؛ حضرت شخصي از بني فهر از قريش را به همراه مقيس به بني النجار فرستادند تا يا به مقيس قاتل برادرش را معرفي كنند و يا در صورت جهل ، به او ديه بدهند ؛ آنها گفتند : سمعا و طاعة ؛ قسم به خدا ما قاتل او را نمي‌شناسيم ، اما ديه او را مي‌دهيم . و به مقيس صد شتر به عنوان ديه برادرش دادند .

وقتي مقيس و فهري باز مي‌گشتند ، مقيس به فهري كه نماينده رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بود حمله‌ور شده و او را كشت و از اسلام مرتد شد !...

همچنين از روايات اهل سنت چنين بر مي‌آيد كه اين حكم ، حكم مسلمان است ، و نه كافر . زيرا مي‌گويند اگر كافر اسلام آورد ، حكم قتل نفس مسلمان از او برداشته مي‌شود ، اما اگر مسلماني يك مسلمان را متعمدا بكشد ، توبه‌اش مقبول نيست .

عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ قال أَمَرَنِي عبد الرحمن بن أَبْزَى قال سَلْ بن عَبَّاسٍ عن هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ما أَمْرُهُمَا « ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقِّ »« وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا » فَسَأَلْتُ بن عَبَّاسٍ فقال لَمَّا أُنْزِلَتْ التي في الْفُرْقَانِ قال مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله وَدَعَوْنَا مع اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وقد أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ الله « إلا من تَابَ وَآمَنَ » الْآيَةَ فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ وَأَمَّا التي في النِّسَاءِ الرَّجُلُ إذا عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ...

صحيح البخاري  ج 3   ص 1399 ش 3642 ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 256 ، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا

از سعيد بن جبير روايت شده است كه عبد الرحمن بن ابزي به من دستور داد كه از ابن عباس در مورد اين دو آيه سوال كنم كه حكم آنها چيست « ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقِّ »« وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ».

از ابن عباس سوال كردم ؛ او گفت : وقتي آيه‌اي كه در سوره فرقان است (ولا تقتلو) نازل شد ، مشركين مكه گفتند ما خون ناحق ريخته‌ايم و بت‌پرستيده‌ايم ، و مرتكب فواحش شده‌ايم ، خداوند اين آيه را نازل كرد كه «الا من تاب وآمن» اين براي اين گروه (مشركين) است ؛ اما آيه‌اي كه در سوره نساء است (ومن يقتل مومنا) ، پس انسان وقتي اسلام و شرايع آن را آموخت ، سپس كسي را كشت ، جزاي او جهنم است ...

بنا براين ، اين آيه نيز خاص به مسلمانان است .

9- بزرگاني از امت‌ها كه در جهنم عذاب مي‌شوند :

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

سوره أحزاب آيات 67 و 68

و مي‌گويند : پرودگارا ! ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم ؛ و ما را از راه به در كردند !

پرودگارا ! آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان كن لعنتي بزرگ !

طبق روايات اهل سنت ، صحابه ، اين آيه را بر بزرگاني از مسلمانان و صحابه تطبيق كرده‌اند ؛ از جمله محمد بن ابي بكر & كه اين آيه را بر تبعيت از عثمان تطبيق مي‌كرد :

فدخل محمد بن أبي بكر بعد ذلك وهو يرى أنه قد قتل فلما رآه قاعدا قال آلا أراكم قياما حول نعثل وأخذ بلحيته فجره من البيت إلى باب الدار وهو يقول بدلت كتاب الله وغيرته يا نعثل فقال عثمان رضي الله عنه لست بنعثل ولكني أمير المؤمنين وما كان أبوك ليأخذ بلحيتي فقال محمد لا يقبل منا يوم القيامة أن نقول «ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل» الأحزاب 67

تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة)  ج 2   ص 291  ، اسم المؤلف:  أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري الوفاة: 262هـ  ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت  - 1417هـ-1996م ، تحقيق : علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل ج 39   ص 403 ، اسم المؤلف:  أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي الوفاة: 571 ، دار النشر : دار الفكر - بيروت - 1995 ، تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري

البداية والنهاية ج 7   ص 185 ، اسم المؤلف:  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء الوفاة: 774 ، دار النشر : مكتبة المعارف - بيروت

محمد بن ابي بكر ، وارد خانه عثمان شده و چنين مي‌پنداشت كه عثمان كشته شده است ؛ وقتي او را ديد كه نشسته است ، گفت : چرا شما را مي‌بينم كه دور او ايستاده‌ايد ؟

سپس ريش عثمان را گرفته و او را كشيد و از در خانه بيرون آورد و مي‌گفت : كتاب خدا را تغيير دادي اي نعثل !

عثمان گفت : من نعثل نيستم ! من اميرالمومنينم ! و پدر تو نيز ريش من را نمي‌گرفت !

محمد گفت : روز قيامت از ما قبول نمي‌كنند كه بگوييم « ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل»

همچنين جبلة بن عمرو انصاري از سران هجوم به عثمان و از صحابه مي‌گويد :

وقيل لجبلة في أمر عثمان وسئل الكف عنه فقال: والله لا ألقى الله غداً فأقول " إنا أطعنا سادتنا فأضلونا السبيل "

أنساب الأشراف  ج 2   ص 274 ، اسم المؤلف:  أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (المتوفى : 279هـ) الوفاة: 279

به جبله در مورد عثمان سخن گفته و از او خواستند كه از عثمان دست بردارد .

گفت : قسم به خداوند ، خدا را فردا چنين نخواهم ديد كه بگويم « إنا أطعنا سادتنا فأضلونا السبيل»

ترجمه جبلة بن عمرو الانصاري ، در بخش صحابه‌اي كه به عثمان دشنام داده‌اند ، خواهد آمد .

شبيه همين سخن از حجاج بن عدي (يا غزي) انصاري نقل شده است :

فلما قدم على معاوية كتاب علي مع الحجاج بن عدي الأنصاري ... وقال يا حجاج أنت صاحب زيد بن ثابت يوم الدار قال نعم فإن كان بلغك وإلا أحدثك قال هات قال أشرف علينا زيد بن ثابت وكان مع عثمان في الدار وقال يا معشر الأنصار انصروا الله مرتين فقلت يا زيد إنا نكره أن نلقي الله فنقول كما قال القوم «ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا»

الإمامة والسياسة  ج 1   ص 72 ، اسم المؤلف:  أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري الوفاة: 276هـ.  ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1418هـ - 1997م.  ، تحقيق : خليل المنصور

وقتي نامه علي عليه‌السلام توسط حجاج بن عدي انصاري به دست معاويه رسيد ، ... معاويه گفت : اي حجاج ! تو بودي كه در روز حمله به خانه عثمان ، با زيد بن ثابت ، ماجرايي داشتي ؟

گفت آري ! اگر خبر به تو رسيده است كه هيچ ! اما اگر نرسيده براي تو بگويم !

معاويه گفت : بگو ! گفت : زيد بن ثابت به همراه عثمان در خانه بود و از بالا رو به ما كرده و دو بار گفت : اي انصار ! خدا را ياري كنيد !

من در پاسخ گفتم : اي زيد ، ما دوست نداريم كه روز قيامت خدا را ملاقات كرده و بگوييم « ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا»

البته شبيه همين ماجرا بدون ذكر زمان گفتن آن ، در مدارك ديگر نيز آمده است :

تاريخ المدينة المنورة  أخبار المدينة  ج 2   ص 280 ش 2278 ، اسم المؤلف:  أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري الوفاة: 262هـ  ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت  - 1417هـ-1996م ، تحقيق : علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان

المعجم الكبير  ج 3   ص 223 ، اسم المؤلف:  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني الوفاة: 360 ، دار النشر : مكتبة الزهراء - الموصل - 1404 - 1983 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي

معرفة الصحابة ج 2   ص 727 ش 507  ، اسم المؤلف:  لأبي نعيم الأصبهاني الوفاة: 430

10- دروغگويان :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

سوره آل عمران آيه 61

پس هرکس در باين پس از دانشی که تو را حاصل آمده با تو محاجه کند بگو بياييد پسرانمان را و پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را و ما خويشان خود را و شما خويشان نزديک خود را فرا خوانيم ؛ سپس مباهله کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

در بسياري از تفاسير اهل سنت ، در ذيل اين آيه چنين آورده شده است كه :

«ثم نبتهل» ثم نتباهل بأن نقول بهلة الله على الكاذب منا ومنكم

مباهله مي‌كنيم ، يعني مي‌گوييم نفرين خدا بر دروغگو چه از ما و چه از شما !

بنا بر اين دروغگو چه مسلمان و چه غير مسلمان مورد لعن قرار مي‌گيرد .

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ج 1   ص 395 ، اسم المؤلف:  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الوفاة: 538 ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت ، تحقيق : عبد الرزاق المهدي

تفسير النسفي ج 1   ص 157 ، اسم المؤلف:  النسفي الوفاة: 710

نهاية الأرب في فنون الأدب ج 18   ص 88 ، اسم المؤلف:  شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري الوفاة: 733هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424هـ - 2004م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : مفيد قمحية وجماعة

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ج 1   ص 109 ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي الوفاة: 741هـ ، دار النشر : دار الكتاب العربي - لبنان - 1403هـ- 1983م ، الطبعة : الرابعة

اللباب في علوم الكتاب ج 5   ص 287، اسم المؤلف:  أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي الوفاة: بعد 880 هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية  - بيروت / لبنان - 1419 هـ -1998م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

دزدان فدک فاطمه 310 گمراه دین 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین310 نیرنگ 310 ابله منافقا 310یا بلاء دین اسلام 310عمر 310 گمراه دین310 منکر 310 کفری 310 منکر310نیرنگ310حرامیان 310گمراه دین310بمار زنگی 310کفری310 احمقها احمقها 310منکر 310جاهل منافق310 گمراه دین 310نمرودی 310 نامردیه 310عمر 310 نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 اباجهل در دین 310 بی ایمان دین اسلام 310 310 عمر 310 قاصبان بدین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 عمر 310 گمراه دین 310 جاهل منافق 310 کفری 310حرامیان310 ابله منافقا 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310 منکر 310 وهابیه منافقی 310 عمر310 فتنه ها 310+231= 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 +430 مقصر = 971 ظالم -310 عمر ظالم 971-310 عمر = 661 عثمان - 430 مقصر = 231 ابوبکر مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر به ابحد عمر310نیرنگ 310حرامیان 310جاهل منافق 310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری 310 فاسقه دین310 فاسق دینه 310منکر 310نیرنگ310 عمر310نامردیه310 کفری 310نیرنگ 310گمراه دین310ابله منافقا310 نامردیه310حرامیان 310عمر310منکر 310نمرودی 310نیرنگ310نمرودی310 گمراه دین310 فاسق دینه 310کفری310 310حرامزاده پلید310بدجنس عالم احمقا 310گبر پلید دین 310 منکر 310سگ هار پلید 310وحشی هاریا 310بابقره 310حاهل منافق 310 بمردک پلید 310حرامزاده پلید310 فاسق دینه310کلب کلب هار310جهل مرکبی 310بمار زنگی 310 رمز زناه310 فسق کلیه310گمراه دین310گمراه دین310 فسق دینها 310گمراه دین 310 جاهل منافق310 فاسق دینه 310 فسق دینها310 دزدان فدکه فاطمه 310دزدان فدکه فاطمه310حرامیان310بی ایمان دین اسلام 310گبرپلید دین310 310 حرامیان310 دقلبازملحد310ببقرها 310بقلدره دینه310کلب کلب هار310 جاهل منافق 310نارجهیما 310سم ری310سامری قوم محمد عمرابن خطاء 310 گمراه دین310جهل مرکبی310با کافرها 310بانادانه دین اسلام310 بمردک پلید310 آشوبا310 دقل بازملحد310کفری310 منکر310سامری310 گمراه دین 310جاهل منافق 310حرامیان 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند 310 منکر 310سگ هارپلید310 310کلب کلب هار310وحشی هاریا310فس قینی310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310ابله منافقا 310جاهل منافق 310 سامری 310سم ری 310 سامری قوم محمد و سامری قوم موسی شجره الملعونه بودند310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310 منکر 310کفری 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310 به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر 231 فاسق 231عصیان 231 ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها231 ادیانی جعلی باطل 231 بابی عقلیها231یاابوسفیانی231دورویه 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231 احمق ملحد231 لانه جاسوسیه 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 احمق ملحد 231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر ابوبکر231 نفاق 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر 231با احمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 عدواهل بیت 527 +14 معصوم = 541 ابوبکر و عمر 541 عدواهل بیت بوده اند

+ نوشته شده در چهار شنبه 20 آبان 1396برچسب:,ساعت 9:49 توسط برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110+ 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.به ابجد اسلامه حق 245 یعنی فاطمه و علی 245 وصی پیامبر 359-231 ابوبکر = 128حسین وزیر پیامبر 476 - 231= 245علی فاطمه 245وصی نبیا 169علی مهدی169 با نماینده بحق محمد علی حسن حسین مهدی 245 اسلامه حق 245 یعنی علی110+ +135= 245 اسلامه حق 245 منظور علی و فاطمه پدر مادر شیعیان میباشنددرود و صلوات خدا بر پدر و مادر شیعیان اهل بیت پیغمبر اسلام |

علی قرآن=41+41اصل دین اسلام=82 امام82+114سوره قرآن=196دین اسلام196ضرب14معصوم درخودش میشود 196دین اسلام196با